Regenten Weeshuis Leiden
van Santen

 

van Santen: Personalia
<bron
1>
             
1   Santen, mr. Laurens van, echtgenoot van Catharina Bosch, regentes van 1803-1809  
2   geb. Amsterdam 1-2-1746, remonstrants, niet gedoopt  
3   overl. L. 9.4.1798, aang. 13.4.1798, 1ste klasse (30 gulden), begr. Katwijk aan Zee 13.4.1798
Catharina Bosch overl. Hilvarenbeek, 25.03.1834, 84 jr.
 
4   woonde op de Oude Vest en vanaf 1797 op het Rapenburg tussen de Vliet en de Broedertjesgracht  
5   ingeschreven als student 4-4-1767, 21 jaar J.  
6   lid van de Eerste Provisionele Raad 19-1-1795/19-2-1795  
7   curator universiteit 1795-1798  
8   lid van de commissie ter regeling van een reglement stadsbestuur 1795  
9   lid van de Derde Provisionele Raad 19-5-1796/10-11-1797  
10   honorair lid van het Tael- en Dichtlievend Genootschap, onder de Spreuk: Kunst wordt door Arbeid Verkreegen 7-10-1772  
11   lid van de Sociëteit Amicitia  
12   honorair lid van de sociëteit van wapenhandel, onder de spreuk: Voor Vrijheid en Vaderland, binnen Leyden 1784  
13   zoon van H. van Santen en A. Viruly  
14   x L. ot. 22.12.1791, hervormd, aang. 21.12.1791, 1ste klasse (30 gulden), mr. Laurens van Santen en Catharina Bosch, geb. 's Hertogenbosch, wonende te Amsterdam, vertrekt in 1809 uit Leiden, overl. ?, dochter van ?.  
15   a. Jean André
geb. L. 13.10.1793
ged. L. Waalse kerk 13.11.1793
 
             
 

 

van Santen: Notitie 1
<pers
2>
             
1   Mr. Laurens van Santen huurde per 1 mei 1794 een huis op de Oude Vest, dat hij met zijn vrouw, een kind en drie dienstboden bewoonde. Eigenaar: Johannis Muys.  
             
   
ELO, Bevolkingsregister 1762-1796, inv.nr. 1777, nr. 5
 
 

 

van Santen: Notitie 2
<1
3>
             
1   Mr. Laurens van Santen, stemgerechtigde, was eigenaar van een huis op het Rapenburg, dat hij vanaf mei 1797 met zijn vrouw, een kind en een dienstbode bewoonde.  
2   Na zijn overlijden op 9-4-1798 werd zijn vrouw eigenaresse/bewoonster van het huis.  
             
   
ELO, Bevolkingsregister 1796-1804, inv.nr. 1905, buurt 14, nr. 11
 
 

 

van Santen: Notitie 3
<2
4>
             
1   Van Santen was voorzitter van een commissie uit de nog steeds in de Marekerk bijeenkomende burgerij, die op 8 februari 1795 ter wille der "goede harmonie" onder de bevolking, ontslag der gearresteerde oud-regenten verzocht tegen zware cautie [borgtocht].  
             
   
Blok, P.J., Geschiedenis eener Hollandsche stad. Eene Hollandsche stad in den nieuweren tijd. ('s Gravenhage 1918) dl. IV, 33
 
 

 

van Santen: Notitie 4
<3
5>
             
1   In 1795 werd Van Santen benoemd tot een commissie van 12 personen, 6 uit de Raad (o.a. Van Santen) en 6 uit de burgerij die een reglement tot stand moest brengen voor een definitieve regeling van het stadsbestuur.  
             
   
Blok, P.J., Geschiedenis eener Hollandsche stad. Eene Hollandsche stad in den nieuweren tijd. ('s Gravenhage 1918) dl. IV, 42-43
 
 

 

van Santen: Notitie 5
<4
6>
             
1   Resoluties d.d. 29-11-1798. Curatoren besluiten bij de weduwe van de overleden curator van Santen te laten informeren of zij bereid zou zijn de nagelaten bibliotheek van haar echtgenoot, die "uitmunt door eene geheel volledige verzameling van alle de uitgaaven van Ovidius, met onbegrijpelyke moeite en zorg byeengebragt" aan curatoren af te staan, "op een lijfrente, gevenredigd na de innerlyke waarde".  
             
   
P.C. Molhuysen, Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche universiteit. 7de deel. ('s-Gravenhage 1924) 105
 
 

 

van Santen: Notitie 6
<5
7>
             
1   Verg. 7-2-1800. Curatoren besluiten fl. 800,-- uit te trekken tot aankoop van boeken op de auctie [veiling] van de bibliotheek van wijlen curator Van Santen.  
             
   
P.C. Molhuysen, Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche universiteit. 7de deel. ('s-Gravenhage 1924) 131
 
 

 

van Santen: Notitie 7
<6
8>
             
1   Mevrouw Van Santen geeft aan de vergadering kennis voornemens te zijn om met ter woon van hier te vertrekken naar Haarlem en dus verplicht te zijn om voor de post als regentes van dit godshuis te moeten bedanken. De dames betuigen hun leedwezen daarover daar dezelve gewenst had, deze vergaderingen die zo wel en liefderijk bij den anderen was, nog op dien voet enige tijd had kunnen en mogen verblijven zich niettemin in elkanders achthoudende vriendschap aanbevelende.  
             
   
ELO, HGW, inv.nr. 200, verg. 13-3-1809, art. 6
 
 

 

van Santen: Notitie 8
<7
9>
             
1   Bij deze vergadering ingekomen zijnde een request om op te berichten aan de heer burgemeester gepresenteerd door haar mede-regentessen mevr. Van Santen daarbij haar ontslag van dien post verzoekende uit hoofde van haar vertrek uit deze stad is daarop in antwoord van deze vergadering ingediend het navolgende:  
2   De Weledelgrootachtbare heer  
3   Vrouwe regentessen van het H. Geest of Arme Wees- en Kinderhuis dezer stad moeten met leedwezen op het request Uwedele ingeleverd door hun mederegentesse van het zelve huis vrouwe C. Bosch, weduwe van mr. Louw van Santen om honorabel ontslag van dien post niet anders als zeer favorabel berichten. Voordien zij met ter woon uit deze stad vertrekt en daardoor niet langer in die betrekking kan blijven fungeren, betuigende bij dezen hun niets aangenamer zoude geweest zijn van dat zij nog lange jaren met haar als een ijverig, kundig en zer werkzaam medelid de belangen van het godshuis en de arme ouderloze wezen hadden kunnen helpen behartigen.  
4   En hiermede aan Uwedele grootachtbare intentie vermenende voldaan te hebben, verblijvende  
5   Vrouwe regentessen van het H. Geest of Armen Wees- en Kinderhuis in derzelver naam:  
6   H.A.van Voorst, geb. Noordink  
7   als voorzitster.  
8   Leiden den 1ste van grasmaand 1809.  
             
   
ELO, HGW, inv.nr. 200, verg. 5-4-1809, art. 8
 
 

 

van Santen: Notitie 9
<8
bron>
             
1   Acte van Voogdij, d.d. 20-4-1798.  
2   heden den 20 april 1798 compareerde voor mij ..... vrouwe Catharina Bosch, weduwe van de burger Louw van Santen, wonende binnen deze stad ...  
3   Verklarende tot redderaars van haar boedel en nalatenschap, bezorgers van haar begrafenis mitsgaders tot voogden over haar enig minderjarig kind Jan Andries van Santen te verzoeken aan te stellen haar broeder Jan Louis Bosch en haar neef Hendrik Constantijn Cras, gevende en verlenende aan deze zodanige last, macht en autoriteit als redderaars en voogden na rechten, reden en billijkheid competeerd ... alsmede het verkopen van vaste en andere goederenmet uitsluiting van alle regeringen en weeskamers speciaal die van de plaats alwaar des comparantes sterfhuis zal komen te vallen.  
             
   
ELO, Notarieel Archief, notaris J.P. Klinkenberg Dozy, inv.nr. 2662-2678, 1798, akte nr. 27, f. 88, fiche 67, lade 78
 
 

 

van Santen: Bronnen
             
1   ELO, Doop-, Trouw- en Begraafregisters.
2   ELO, Rechtelijk archief, inv.nr. 211, Impost op het trouwen 1695-1805, 1ste klasse, nr. 17.
3   ELO, Rechtelijk archief, inv.nr. 213, Impost op het begraven 1790-1802, 1ste klasse, nr. 56.
4   ELO, Album Studiosorum, f. 1091.
5   ELO, Bevolkingsregister 1762-1796, inv.nr. 1777, nr. 5.
6   ELO, Bevolkingsregister 1796-1804, inv.nr. 1905, nr. 11.
7   ELO, SA II, inv.nr. 601, f. 15.
8   ELO, SA II, inv.nr. 633, 28-3-1798.
9   ELO, HGW, inv.nr. 200, verg. 13-3-1809, art. 6.
10   ELO, HGW, inv.nr. 200, verg. 5-4-1809, art. 8.
11   ELO, Bibli. Leiden en omg. inv.nr. 76131 pf., Naemlijst der tegenwoordige leden van het Tael- en Dichtlievend Genootschap, onder de Spreuk: Kunst wordt door Arbeid Verkreegen 1785.
12   ELO, Bibli. Leiden en omg. inv.nr. 64204 pf., Naamlijst der honoraire leden van de societeit van wapenhandel, onder de spreuk: Voor Vrijheid en Vaderland, binnen Leyden. Opgericht den 16. maart 1784.
13   Molhuysen, P.C., Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche universiteit, 7de deel ('s-Gravenhage 1924) 4, 105, 131.
14   S.W.M.A. den Haan en P.M. Kann, Zucht om zich te oefenen in de lieflijke zangkunst. (Alphen aan den Rijn 1996) 39.
15   ELO, Notarieel Archief, notaris J.P. Klinkenberg Dozy, inv.nr. 2662-2678, 1798, akte nr. 27, f. 88, fiche 67, lade 78.
             
 

 

Publicatie Auteur Home
Leiden Weeshuis Regenten Antoinette Frijns 2008 www.oudleiden.nl