vorige Buurt: 87.Klein Mariënburg 88. St. Hubert volgende Buurt: 89.Rijnenburg

 

64. St. Catharinarijk   65. Kranenburg   66. Steinenburg   67. Rome   68. Paltsgraafschap op de Rijn   69. Oost Kerstenrijk   70. Constantinopolen   73. Witsermouw 
(Klik voor andere kaart) 78. Graafschap Prily (Koevoet)   80. West Kerstenrijk   85. Klein Egypte   86. Burgstreng   87. Klein Mariënburg   88. St. Hubert   89. Rijnenburg   91. Mozes   92. Hof van Rusten   93. Boterbuurt   94. Bisdom van Napels   95. Woud zonder Genade   96. Buitenduin   97. West Woudfriezen 
(Klik voor andere kaart) 98. Oud Tuil naar Binnen 
(Klik voor andere kaart) 99. Vredenrijk   100. West Tuil   106. Groenendaal 
(Klik voor andere kaart) 136. Oud Vredenburg 
(Klik voor andere kaart) 137. Oost Ossenland   139. West Ossenland   140. Klein van Macht   142. Zuid Bouwelouwensteeg   145. Zuid Hooglandsekerksteeg   146. Vollersrijk 
(Klik voor andere kaart) 148. Vosserschagen   149. Oud Barbarije   150. Klein Barbarije   152. Noord Duizendvrezen 
(Klik voor andere kaart) 153. St. Annenrijk   154. Rodenrijk   156. Claas Jan Vossenhoek   157. Rode Steen   159. Oost Mariënburg   160. Hartenburg   161. Mariënborg   162. Mariënrijk   163. Oost Vrouwenkamp 
(Klik voor andere kaart)

Selecteer regiokaart
met buurtnamen.
 

Ga met de muis naar de cirkel
voor de naam van de buurt.
Klik voor detailkaart
en informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

beginnende aen de noortzijde van de Nyeuwen Rhijn mette huysinge van Joost van Sonnenvelt lakencoper / den houck van de lange Koornbrugsteech ommelopende / de westsijde van dien langs / mitsgaders de noortsijde van de korte Nyeuwestraet / den houck aen 't Kerckhoff omme / langs de westsijde van 't zelve tot aen de huysinge van Harman van der Bel geelgyeter, dien hij zelfs bewoont inclus toe / ende daerjegensover beginnende aen de oostsijde van de lange Koornbrugsteech met de huysinge die bewoont wert bij Jaques Lourisz. kleermaker / noortwaers ommelopende langs de zuytsijde van de Nyeuwestraet ende de Toornsteech inne / langs de westsijde van dien / eynt aldaer mette huysinge van de weduwe van Gt. van Peltenburch / mede begrijpende de 3 huysen aen de noortsijde van de westdeure van de Hogelantsche kercke staende.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 18 vso, 11-07-1613)

begrijpende de huysen staende ten wedersijden van de lange Coornbrugsteech / ende van de corte Nyeuwestraet / mitsgaders noch de huysen aen de noortsijde van de Toornsteech / de 3 huysen ten noorden van de we(s)tkerckdeure / de huysen aen 't kerckhoff tusschen de corte Nyeuwestraet voors. / ende de huysinge genaemt `t Landt van Beloften, toecomende Jan Paedts Jacobsz. / ende die opten Nyeuwen Rijn tusschen de lange Coornbrugsteech voors. ende de brouwerie van De Croon sijn staende.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 48, 30-07-1620)

Geschiedenis:

Wordt in 1519 genoemd als prijswinnaar aan de stadsloterij. De buurt wint een zilveren lepel van een ons. De vermelding luidt: Die buyeren van sinte huybrechts (........). Zie ook 'Buurthouden', pag. 33).

(SA I inv. nr. 988 fol. v)

Volgens Jan van Hout bestond de buurt reeds ten tijde van Jacob Deyman (stadssecretaris 1531 - 1553). De ligging wordt dan omschreven als: St. Huybert no. lxviij / Begint van symon Willemsz. Coorncopers huys / de lange Coornbrugsteech / mit de Nieustraet tot de Pancraeskerc toe / plach te hebben huysen of cameren 35.

(SA II inv. nr. 1220 fol. 9 vso)

De buurtnaam is afgeleid van voormalige St. Hubertuskapel die tussen de Burchtgracht en de Lange Koornbrugsteeg (thans Burgsteeg) moet hebben gelegen. Volgens Blok herinnerde een gevelsteen tot 1710 aan het bestaan van de kapel.

(Zie Blok I, pag. 284 en Van Oerle, pag. 143)

Dirck Dirxz. Steen olyslaeger, Cornelis Jansz. kouckebacker en Pieter Jansz. apothecaris verzoeken voor hem zelven ende wt den naeme van heure mede gehuysden in de Coornbrugsteech ende de corte Nieuwestraet om vernieuwing van de bestrating. Onbekend is of genoemden buurtbestuurders zijn en als zodanig naar buiten treden (zie ook 'Buurthouden', pag. 119).

(SA II inv. nr. 45 fol. 70 vso, 14-07-1588)

De geburen van de Nieuwstraat en de Lange Koornbrugsteeg verzoeken (opnieuw?) om vernieuwing van de bestrating in aensieninge datter groten gang es. Het Gerecht geeft als antwoord dat men te gelegener tijd op het verzoek zal versien als naer behooren (zie ook 'Buurthouden', pag. 119).

(SA II inv. nr. 45 fol. 289, 1590)

In 1603 verzoeken de bewoners vande Pancraestoornsteeg (Beschuitsteeg) om bij de buurt Rijnenburg gevoegd te worden. Het Gerecht gaat daar voor wat de zuidzijde betreft mee akkoord, maar de noordzijde wordt bij St. Hubert ondergebracht.

(SA II 1216 fol. 5 vso, 04-09-1603)

Jasper Cornelisz. van Kerckesande, heer van St. Hubrecht en Cornelis van Berckel verklaren op verzoek van Dirck de Lange dat laatstgenoemde dertien jaar in de buurt heeft gewoond en zich altijd in sijn handel ende wandel eerlijcken heeft gedragen.

(Rechterlijk Archief inv. nr. 39, Getuigenisboek Y fol. 156, 21-01-1666)

Tussen 1673 en 1676 komt het steeds meer voor dat de buurtbesturen op eigen kosten straatlantaarns plaatsen (zie ook Paplepel, Billenburg, Biervliet, Groenendaal, Prily (Koevoet) en 't Prinsdom van Letterrijk) De gevraagde toestemming wordt steeds door het stadsbestuur verleend, mits men de kosten van onderhoud maar betaalt uit de normale buurtinkomsten en geen extra bijdrage van de inwoners eist. In St. Hubert is deze wens aanleiding tot een conflict. De gehuysden ende geerffden in de Lange Korenbrugsteeg (nu Burgsteeg) klagen over te weinig licht en menen dat de twee lantaarns aan de uiteinden van de steeg onvoldoende zijn. Ze willen daarom extra verlichting, maar zeggen dat zij hun buurtheer Nicolaas Poock van Harmelen in dat humeur niet konnen brengen om ordre te stellen tot het maecken van een lantaeren in de voors. steegh. Ze verzoeken het Gerecht om de onwillige buurtheer plaatsing te gelasten. Aldus geschiedt (zie ook 'Buurthouden', pag. 124).

(SA II inv. nr. 84 fol. 216 vso, 27-04-1676)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Egmont, Dirck Pietersz. van - <11-07-1613 ? v *
Egmondt, Pieter Dirxz. van - 11-07-1613 1 v *
Chingelshouck, Claes Bartholomeesz. van - 30-07-1620 1 v *
Booch, Jan Claesz. van der - 01-08-1624 3  
Leeuwen, Cornelis Fransz. van - 10-07-1642 1 v  
Booch, Maerten (Jansz.) van der - 30-07-1649 2 *
Bastingius, Abraham - 18-11-1652 1 o *
Kerckesant, Jasper Cornelisz. - 30-09-1655 1  
Poock, Nicolaas - 06-12-1669 1 *
Drabbe, Jacob - 19-10-1702 1  
Drabbe, Jacob - 08-12-1707 2  
Drabbe, Adrianus - 19-06-1732 2  
Rijshouwer, Cornelis - 29-07-1751 1  
Drabbe, Adrianus - 04-05-1758 1  
Hoed, Jan van den - 11-04-1782 1 o  

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006
Buurthouden www.oudleiden.nl