vorige Buurt: 23.Jericho of Jeruzalem 24. Vliet volgende Buurt: 25.Koepoortsgracht

 

6. Krauwelsteeg 
(Klik voor andere kaart) 9. Keizerrijk van Constantinopolen 
(Klik voor andere kaart) 11. Kerstenrijk   12. Maarsmansteeg, Keizerrijk van de- 
(Klik voor andere kaart) 13. Steinenburg 
(Klik voor andere kaart) 15. Sint Catharinarijk 
(Klik voor andere kaart) 17. Nieuwe Rijk   18. Prily (Koevoet), Graafschap-   20. Meyenburg 
(Klik voor andere kaart) 21. Land van Beloften   22. Vreugdenrijk   23. Jericho of Jeruzalem   24. Vliet   25. Koepoortsgracht   26. Zevenhuizen   27. Oost Friesland   28. Compostel   29. Blik op de Aaszak   32. Nieuwland   69. Burgerwacht (Burgstreng, het Rijk van-) 
(Klik voor andere kaart)
Stadskaart
Ga met de muis naar de cirkel voor de naam van de buurt. Klik voor detailkaart en informatie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

beginnende aen de oostzijde van de Vliet mit 't huys van Geryt Fransz., zuytwaerts aen tot an der Vest toe / in hem begrijpende Willem Danielsz. Cloostersteech ten beyden zijden / ende de Molensteech noortzijde mit 't huys van Claes Symonsz. Zuyc, mandemaecker / ende de zuytzijde van 't huys of (....) Claes Gtsz., houtsager / ende aen de westzijde van de Vliet beginnende van de Vest noortwaerts eyndende aen den houc van 't Steenschuyr mit 't huys van Mees Tymansz. van der Linde / ende in hem begrijpende de Backerste. aen de zuytzijde tot 't huys van Marie Braeuquae(..) ende resortzijde van `t huys van heer (....) pz., scheepmaecker

(SA II inv. nr. 1216 fol. 5 vso, 31-07-1603)

beginnende aen de oostsijde van de Vlyet met het huys van Gerrit Fransz. / zuytwaerts aen lopende tot aen der wallen toe / in hem begrijpende Willem Danielsz. Kloostersteech met de nieuwe Campenstrate beyde aen wedersijden / ende in de Molensteech de huysen aen de noortsijde met 't huys van Claes Symonsz. Huyck (?) eyndende aen de suydtsijde / beginnende met 't huys van Daniel Godtschalk / voorts de westsijde van de Vlyet beginnende van der stadtswalle / lopende noortwaerts aen ende eyndende met den houck van Steenschuyr met 't huys van Meynert Jansz. schipper / in hem begrijpende de huysen in de Backerstege aen de suytsijde / eyndende met 't huys van Laentgen Jansdr. / aen de noortsijde beginnende met 't huys van Symon Dircxz. (i.m.:) nu Magdaleentgen Jansdr., wedue van Simon Jansz. van Leeuwen.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 10 vso, 09-10-1608)

Geschiedenis:

De buurt wordt in 1519 genoemd als prijswinnaar in de stadsloterij. De prijs is een zilveren lepel met het gewicht van een ons. De vermelding luidt: Die heer van die vliet hadde liever tgrote lot dan niet (zie ook 'Buurthouden', pag. 33).

(SA I inv. nr. 988 fol. vj vso)

Volgens Jan van Hout bestond de buurt reeds ten tijde van Jacob Deyman (stadssecretaris 1531 - 1553). De ligging wordt dan omschreven als: Vliet no. xxiiij / Begint aen St. Jeroensbrugge / beyde de zijden van der Vliet totter Vest toe / mitte halve Molensteech ende halve Backersteech / plach te hebben huysen of cameren 71.

(SA II inv. nr. 1220 fol. 12)

Van de buurt is een zilveren blazoen bekend waarop St. Jeroen met zijn leeuw is afgebeeld. Op een kleiner, afhangend schildje staat het wapen van de familie Van Poelgeest en de letters F en P. Het kan niet anders of het betreft hier de in 1608 benoemde buurtheer van de Vliet, Floris Pietersz. van Poelgeest. Van 1615 tot 1617 was hij heer van de buurt  Oost Vliet en van 1626 tot 1629 van West Vliet (zie ook 'Buurthouden', afbeelding pag. 81).

(Zie ook LJB 1912 pag. 106)

De geburen vant Eylandt genaempt de Campenstraet willen bestrating en beplating. Ze hadden daar al eerder om gevraagd. Het stadsbestuur had geantwoord dat wel te willen doen, maar dat zoals gebruikelijk iedere huiseigenaar de beplating voor zijn of haar deur behoorde te bekostigen. Er is echter onenigheid ontstaan doordat eenige eygenaers van de huysingen aldaer die zij verhuyren, seggen daer toe niet te willen contribueren. Men verzoekt nu dat het stadsbestuur de kosten met een dwingende ommeslach op alle bewoners verhaalt. Ook wil men dat de buurtheer, Floris Pietersz. van Poelgeest, Pieter Cornelisz. scheepmaker en Boudewijn Cornelisz., beide huiseigenaars als platingmeesters zullen optreden. Wanneer de beplating is vernieuwd, kan het plaveisel worden aangepakt in sulcker vougen dat de strate voor aen de Vliet bij 't bruggetgen zoe breet es als die opt ende van dien es, opdat zij bequamel(ick) met een doode daer henen mogen passeren. Ten slotte wil men dat het bruggetje bij de Koepoort wordt gerepareerd. Het Gerecht besluit Pieter en Boudewijn Cornelisz. tot platingmeesters te benoemen. Zij hebben tot taak om met de bode met de roede (de stadsdeurwaarder) ten overstaan van schepenmeesteren het werk openbaar aan te besteden (zie ook 'Buurthouden', pag. 120).

(SA II inv. nr. 52 fol. 123 - 124, 18-12-1614)

In 1615 verzoeken Floris Pietersz. van Poelgeest en zijn raden om de buurt te splitsen vermits de groote ende menichte der gebuyren. Na onderzoek en rapport van de schepenmeesteren Franck van Thorenvlyet en Huych Pietersz. Codijk besluit het Gerecht op 20-08-1615 om de buurt te splitsen in de buurten Oost Vliet en West Vliet (zie ook 'Buurthouden', pag. 121).

(SA II inv. nr. 1216 fol. 24 vso - 25)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Delf, Job Huygensz. van - <31-07-1603 ? v *
Stopenburch, Maerten Willebrordsz. van - 31-07-1603 1  
Poelgeest, Floris Pietersz. van - 09-10-1608 1 s *

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006/2007
Buurthouden www.oudleiden.nl