Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
OAR records in previous Year View: Record details
Year 1449
OAR records in next Year

 

 

Record #309     Date   next record  top of page
1449-02-25
Location Type of Document
OAR11, 70r-a
OAR12, 042r-e
Consent
Text
[043] Up sinte Pieters scouwe waren vergadert tot Sparendam Poelgeest, Alcmade, Scoten, Poelgeest ende Symon Vrederic. Item op die zelve tijt wort geconsenteert Jacob Claes z. een huell an die zuytsyde van Zoeterwoude kerck voir sijn land ende doir den wech in sijns selfs banwerc, ende die te houden buten ymants cost.
English Summary
Permission for Jacob Claeszoon of Zoeterwoude to put a bridge/culvert through the road on the south side of the church where his prescribed maintenance share is located, on the condition that he maintain it himself, outside of anyone else's cost.
Keywords
heulen; jacob claeszoon; zoeterwoude; zoeterwoude, kerk van; banwerk; construction; maintenance; poelgeest, gerijt van; alcmade, willem van; poelgeest, jan van; scoten, ijsbrant van; zwieten, symon vrederick van
Notes
See OAR14, 40r-a.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
alcmade, willem van 45 / 58 1429 1448 1449
banwerk 14 / 25 1385 1447 1453
construction 43 / 73 1361 1448 1449
heulen 3 / 17 1443 1448 1449
maintenance 53 / 85 1356 1448 1449
poelgeest, gerijt van 52 / 64 1419 1448 1449
poelgeest, jan van 7 / 27 1438 1448 1449
scoten, ijsbrant van 41 / 53 1438 1448 1449
zoeterwoude 25 / 37 1330 1448 1449
zwieten, symon vrederick van 13 / 15 1446 1448 1450

 

Record #310 prev record   Date   next record  top of page
1449-05-06
Location Type of Document
OAR11, 70r-b
OAR12, 042v-a
Consent
Text
[044] Anno xlix op die meye scouwe waren vergadert Poelgeest, Alcmade, Zijll, Scoten, Poelgeest. Item op die zelve tijt wort die van Oestgeest geconsenteert dat sij binnen den voirsc. ambocht een scouwe ordineren sullen bijden scout ende hiemraet als dat behoirt, dat sij alle wege ende wateringe scouwen sullen in manieren dat alle hoirlude of gemeent van hoiren wegen werckwijsinge doen sullen als dat behoirt, op sulke boete als die croess hiemraden nair ouder gewoente plegen te scouwe, te weten elke boete op ii sc.
English Summary
For the schout and heemraden of Oegstgeest to establish an inspection of all roads and canals.
Keywords
oegstgeest; schouwen; schouten; kroosheemraden; roads; canals; maintenance; poelgeest, gerijt van; zijl, gerijt van; alcmade, willem van; poelgeest, jan van; scoten, ijsbrant van
Notes
See OAR14, 42r-b.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
alcmade, willem van 46 / 58 1429 1449 1449
canals 39 / 67 1356 1448 1449
kroosheemraden 58 / 84 1284 1448 1450
maintenance 54 / 85 1356 1449 1449
oegstgeest 6 / 17 1425 1448 1450
poelgeest, gerijt van 53 / 64 1419 1449 1450
poelgeest, jan van 8 / 27 1438 1449 1449
roads 23 / 44 1421 1448 1451
schouten 51 / 88 1284 1448 1449
schouwen 49 / 101 1284 1448 1449
scoten, ijsbrant van 42 / 53 1438 1449 1449
zijl, gerijt van 21 / 24 1415 1448 1451

 

Record #311 prev record   Date   next record  top of page
1449-05-29
Location Type of Document
OAR11, 70r-c Rechtsdag
Text
Anno xlix upten negenendetwintichsten dach van meye waren tot Leiden vergadert opten recht dach Alcemade, Boechorst, Scoten ende Poelgeest ende worden sulde saken gedaen als hier nae volgen. [70v] Item upten zelve tijt ------ [remainder unreadable, but see OAR14, 42v-b: 'Veroordeling van Geertruyt Geryt Goemen tot verbanning uit Rijnlant totdat zij de schout van Vriesekoop tweemall de door hem uitgelegde gelden betaald heeft. (vervolg van folio 41 vso onder c).'].
English Summary
Unless she repays twice the amount of money that the schout of Vriesekoop put up on her behalf, Geertruyt Geryt Goemen will be banned from Rijnland.
Keywords
geertruyt geryt goemen; banishment; schouten; vriesekoop; alcmade, willem van; boechorst, jan van der; poelgeest, jan van; scoten, ijsbrant van; uitleggen en inhalen
Notes
See OAR14, 42v-b.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
alcmade, willem van 47 / 58 1429 1449 1450
banishment 4 / 5 1432 1447 1449
boechorst, jan van der 56 / 56 1405 1448  
poelgeest, jan van 9 / 27 1438 1449 1449
schouten 52 / 88 1284 1449 1449
scoten, ijsbrant van 43 / 53 1438 1449 1449
uitleggen en inhalen 8 / 10 1361 1445 1449
vriesekoop 5 / 6 1434 1443 1469

 

Record #312 prev record   Date   next record  top of page
1449-05-29
Location Type of Document
OAR11, 70v-b Rechtsdag
Text
Item op die selve tijt worden ---- balinc gehoef ----- ------- personen ----------------------- Claes soen, Dirc Claes s., ---- Jan Willems x. -------- [remainder unreadable, but see OAR14, 42v-c: 'De hoogheemraden verbannen Claes Zibrantszoon, Garbrant Claeszoon, Dirc Claeszoon, Aernt Janszoon, Jan Willemszoon uten Paeuwe en Jacob Meijnertszoon ''also wijde en also sude als die merken en scouwen van Sparendam streken,'' totdat de door de dijkgraaf uitgelegde 10 lb. dubbel, dus ieder 20 lb. hebben betaald.']
English Summary
Six men banned from Rijnland until they pay double the amount that the dijkgraaf put out on their behalf.
Keywords
banishment; dijkgraaf; uitleggen en inhalen; claes zibrantszoon; garbrant claeszoon; dirc claeszoon; aernt janszoon; jan willemszoon uten paeuwe; jacob meijnertszoon
Notes
See OAR14, 42v-c.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
banishment 5 / 5 1432 1449  
dijkgraaf 7 / 10 1394 1446 1453
dirc claeszoon 2 / 4 1434 1434 1457
uitleggen en inhalen 9 / 10 1361 1449 1469

 

Record #313 prev record   Date   next record  top of page
1449-05-29
Location Type of Document
OAR11, 70v-c
OAR12, 042v-b
Consent
Text
[045] Item up die selve tijt wort Huge van Berge geconsenteert een huel te leggen over Boevesloot, duerende tot des hiemr. wederseggen.
English Summary
Permission for Huge van Berge to put a huel through the Boevesloot.
Keywords
berge, hughe van; boevesloot; heulen; culverts; noordwijk; woensdagsche watering; canals
Notes
See OAR14, 42v-d. Sloof (1999), p. 46, says the Boevesloot was a continuation of the Woensdagsche watering, south of Noordwijk
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
canals 40 / 67 1356 1449 1450
culverts 3 / 5 1417 1448 1451
heulen 4 / 17 1443 1449 1451
noordwijk 7 / 14 1408 1445 1449

 

Record #314 prev record   Date   next record  top of page
1449-06-05
Location Type of Document
OAR11, 70v-d
OAR12, 042v-c
Consent
Text
[046] Anno xlix upten vijften dach van junio waren upten dijck Ysbrant van Scoten ende Jan van Poelgeest ende hebben ---------- als hier nae bescreven staen. Eerst soe wort Heynric Jans soen geconsenteert dat hij tusschen Florijs wail ende Mychiels wael een zijl duer den Hogen dijck leggen sal ende houden buten yemants cost, duerende tot des hiemr. wederseggen.
English Summary
Permission to put a sluice [zijl] through the Spaarndammerdijk between Florijs[van Sparenwoude]waal and Mijchielswaal.
Keywords
hoge zeedijk; heynric janszoon; sparenwoude, florijs van; mychiels wael; florijs wael; sluices; construction; spaarndammerdijk; maintenance; scoten, ijsbrant van; poelgeest, jan van
Notes
See OAR14, 43r-b.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
construction 44 / 73 1361 1449 1449
heynric janszoon 2 / 3 1434 1434 1529
hoge zeedijk 16 / 34 1255 1447 1449
maintenance 55 / 85 1356 1449 1449
poelgeest, jan van 10 / 27 1438 1449 1450
scoten, ijsbrant van 44 / 53 1438 1449 1450
sluices 51 / 68 1253 1448 1450
spaarndammerdijk 16 / 36 1255 1447 1449
sparenwoude, florijs van 5 / 5 1430 1438  

 

Record #315 prev record   Date   next record  top of page
1449-06-05
Location Type of Document
OAR11, 70v-e
OAR12, 009v-c
OAR13, 05r-g
Keur
Text
[071] Item up die selve tijt wort gekuert dat voirt an nyemant den Zeedijck van Velser dijck tot den Cartuseren toe bij Aemsterdam weyden en sal mit beesten, kalveren noch scapen up die boete van een derdendeel van tien pondt.
English Summary
Prohibit grazing of livestock on the Zeedijk (Spaarndammerdijk) between Velsen and Amsterdam; those found will be seized (schutten).
Keywords
amsterdam; carthusians; velserdijk; hoge zeedijk; grazing; livestock; calves; sheep; spaarndammerdijk; schutten
Notes
See OAR14, 43r-c This is a continuation of OAR14, 40v-e, 25 Februry 1449, when it was decided to make a keur about this matter in the future.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
amsterdam 9 / 23 1405 1445 1449
calves 1 / 2     1456
carthusians 1 / 3     1452
grazing 3 / 10 1429 1447 1452
hoge zeedijk 17 / 34 1255 1449 1449
livestock 4 / 13 1417 1447 1452
schutten 6 / 8 1417 1448 1453
sheep 2 / 5 1417 1417 1455
spaarndammerdijk 17 / 36 1255 1449 1449

 

Record #316 prev record   Date   next record  top of page
1449-07-01
Location Type of Document
OAR11, 71r-a
OAR12, 019r-a
Keur
Text
[130] Item up die tijt gaven die van Zegwaert te kennen dat binnen den voirsc. ambocht enen wech lach geheten den Scinkel up die Zegwaert ende dat langes den voirsc. weech een deel houts stont omtrent xxx roeden lanck ander zonne sijde, wair mede de voirsc. wech verderflic was dat sij om dat voirsc. hout tot veel tijden vanden jair niet gebruken en mochten, ten wair dat hem geconsenteert moch worden dat dat voirsc. hout twee roede langes den wege of gekuert mocht worden, twelc wij also gedaen hebben, behoudelic dat die van Zegwaert dat hout gelden sullen bijden ambochts bewares van twee den naesten dorpen dair omtrent gelegen.
English Summary
Ordering the removal of woods along the Schinkelweg in Zegwaard to a distance of 2 rods from the road, because the shade from the woods leaves about 30 rods of the road in bad shape for parts of the year.
Keywords
zegwaard; schinkelweg; woods, clearing of; ambachtsbewaarders
Notes
Because the original in OAR11 is essentially unreadable at this point, the text is largely taken from the copy in OAR12. See OAR14, 45r-c.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
ambachtsbewaarders 21 / 41 1436 1448 1449
zegwaard 8 / 28 1330 1448 1449

 

Record #493 prev record   Date   next record  top of page
1449-07-01
Location Type of Document
OAR12, 067r-a Vonnis
Text
[018] Wij Gerijt van Poelgeest heer tot Hoochmade, Willem van Alcmade heer tot Engelen ende tot Vlimen [Vlunen?], Gerijt van Zijl ridderen, Jan vander Boechorst, Jan van Poelgeest, Ysbrant van Scoten ende Symon Vrederick knapen hoge heemraden van Rijnlant doen cond allen luden dat inden jair van negen ende veertigen upten vierden dach in marte gecomen is Pieter Willems z. wonende tot Sloterdijck ende heeft angenomen bij consente van ons heemrade voir hem ende voir sinen erven eygentlijck ende erflic die hoge brede vanden Zeedijck bij Aemstelredam geheten Costverloren also groot ende also clein als hij gelegen is ende Reiner Reiners z. saliger gedachten die van Vechter Aernts z. overnam ende Lijsbet Reyners wedwye tot nu toe gebruuct ende gebesicht heeft ende den voirn. Pieter voirt overgegeven heeft in allen scijn als Aernt Vechters z., Vechter Aernts z., Reyner Reiner z. ende Lijsbeth Reyners wedwye dien een naden anderen tot nu to gebruuct hebben, te weten dat Pieter Willems z. voirn. den voirnoemden Zeedijck boven bepaelt houde sal mit sulken profiten als die voirsc. personen dair op gehadt hebn gelijc den ouden brief die men hier casseert wel begrijpt, dats te verstaen totter Halversluse toe dair die laetste sluys gelegen heeft van Costverloren, mit voirwaerden dat Pieter voirsc. of sijn erven dit niet vercopen noch vervreemden en sullen mogen buten consente ende wille der voirseider heemrade ende want onse hoge hiemr. dit condich is, so hebben wij in getugenisse der wairheit onse zegelen an desen brief gehangen. Gedaen opten eersten dach in julio int jair ons heren dusent vierhondert ende negen ende vertich.
English Summary
Hoogheemraden agree to the transfer of the sea dike near Amsterdam, known as the Kostverloren, from the heirs of Reijnier Reijnierszoon to Pieter Willemszoon, resident of Sloterdijk. Pieter may not sell nothing up to the last sluice in Kostverloren without permission of the Hoogheemraden. The old act, from which it appeared that the dike belonged to Aernt Vechterszoon, Vechter Aerntszoon, Reyner Reynerszoon and widow Lijsbeth, is hereby cancelled.
Keywords
pieter willemszoon; sloterdijk; hoge zeedijk; spaarndammerdijk; amsterdam; kostverloren; reyner reynerszoon; vechter aerntszoon; lijsbet reyners weduwe; aernt vechterszoon; zwieten, symon vrederic van
Notes
See OAR14, 52v-c. Copy of an act of 4 March 1449 that became effective on 1 July 1449; see Sloof (1999), p. 56, note 21. See further OAR6883 - OAR6904, as well as record #046, record #112, record #176, record #177, and record #178. In 1472, Pieter Willemszoon got permission to assign the income from the dike to someone else, see record #485.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
aernt vechterszoon 3 / 3 1431 1443  
amsterdam 10 / 23 1405 1449 1452
hoge zeedijk 18 / 34 1255 1449 1452
kostverloren 7 / 8 1431 1444 1472
pieter willemszoon 1 / 2     1472
reyner reynerszoon 3 / 3 1437 1443  
sloterdijk 2 / 2 1438 1438  
spaarndammerdijk 18 / 36 1255 1449 1451
vechter aerntszoon 2 / 2 1443 1443  
zwieten, symon vrederic van 3 / 7 1438 1446 1451

 

Record #317 prev record   Date   next record  top of page
1449-11-18
Location Type of Document
OAR11, 71r-b
OAR12, 009r-e-009v
Keur
Text
[068] Anno xlix des dinxdages na sinte Martijns dach waren vergadert te Haerlem Poelgeest, Alcmade, Zijl, Poelgeest. Item up die selve tijt wort gekuert dat een ygelic up Spaarndam vander Groter sluyse ten ende wt anden dijck al hoir als dat ander werck is voir Dirc Havicx z. huys, ende dit te gescien binnen xiiii dagen op een boet van een derdendeel van x lb. Ende dit sal bescowet worden van enen hiemr. of meer.
English Summary
Everyone responsible for maintaining the Spaarndam between the Grotesluis and the Velserdijk must make it as high as it is in front of Dirc Havicxzoon's place within 14 days.
Keywords
spaarndam; grotesluis; repairs; dirc havicxzoon; schouwen
Notes
Because the original in OAR11 is essentially unreadable at this point, the text is largely taken from the copy in OAR12. See OAR14, 46v-a. This matter was continued in OAR14, 47r-b (besluit), 50r-a (opdracht), and 51r-a,b,c (bevel).
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
dirc havicxzoon 1 / 2     1453
grotesluis 5 / 8 1358 1443 1449
repairs 31 / 62 1372 1448 1453
schouwen 50 / 101 1284 1449 1449
spaarndam 30 / 55 1253 1447 1449

 

Record #318 prev record   Date   next record  top of page
1449-11-18
Location Type of Document
OAR11, 71r-c
OAR12, 009v-a
Keur
Text
[069] Item up die selve tijt hebben die dijcgrave ende hiemr. gekuert so wie enige aerde heboefde opten dijck van Sparendamme off in ander werck der dijckaedzen roerende, ende die aerde namen wt der luyde lant sonder die gewijst te wesen vanden hiemrade of van een van horen dienren, die soude verbueren also dick als hij dat dede een derdendeel van x lb.
English Summary
Probit the removal of dirt set aside for raising the Spaarndam or for other hydraulic matters without indicating so to the hhraden or one of their assistants.
Keywords
earth; dirt; spaarndam; aardhaling; diking; construction; reconstruction
Notes
Because the original in OAR11 is essentially unreadable at this point, the text is largely taken from the copy in OAR12. OAR14, 46v-b.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
aardhaling 31 / 37 1356 1447 1451
construction 45 / 73 1361 1449 1450
diking 3 / 17 1437 1447 1452
dirt 4 / 6 1421 1438 1453
earth 5 / 8 1421 1438 1452
reconstruction 40 / 71 1406 1448 1453
spaarndam 31 / 55 1253 1449 1449

 

Record #319 prev record   Date   next record  top of page
1449-11-18
Location Type of Document
OAR11, 71r-d
OAR12, 009v-b
Keur
Text
[070] Item up die selve tijt wort gekuert die van Middelburch hoir plaetwerck n te versterken ander Scinkeldijck ende dit te gescien binnen xiiii dagen up een boet van een derdendeel van tien pondt.
English Summary
Middelburg must discharge it maintenance responsibilities on the Schinkeldijk (Spaarndam) within 14 days.
Keywords
middelburg; schinkeldijk; plaatwerk; shoring
Notes
See OAR14, 46v-c.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
middelburg 4 / 7 1330 1437 1466
plaatwerk 7 / 11 1421 1446 1450
schinkeldijk 7 / 7 1286 1447  
shoring 7 / 9 1421 1446 1451

 

Record #320 prev record   Date   next record  top of page
1449-11-18
Location Type of Document
OAR11, 71v-a
OAR12, 042v-d
Consent
Text
[047] Item up die selve tijt wort geconsenteert dat de scout van Zegwairt scouwen sel die nuwe wateringen die die van Rotterdamme gemaect hebben in die Zegwairt, streckende vanden lantsceydinge tot Eggerts lant toe up sulke boeten als men binnenslants dair gewoenlic is.
English Summary
Permission for the schout and heemraden of Zegwaard to inspect the the section of the new canal built by Rotterdammers that runs through Zegwaard between the landscheiding (watershed embankment between Rijnland on the one side and Delfland and Schieland on the other) and Eggertsland.
Keywords
schouten; zegwaard; nuwewatering; rotterdammers; landscheiding; eggertslant; schouwen
Notes
See OAR14, 47r-a. Published in van der Gouw, p. 198, but with a date of 5 June.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
landscheiding 3 / 7 1394 1435 1451
nuwewatering 3 / 4 1448 1448 1462
schouten 53 / 88 1284 1449 1449
schouwen 51 / 101 1284 1449 1450
zegwaard 9 / 28 1330 1449 1449

 

Record #321 prev record   Date   next record  top of page
1449-11-18
Location Type of Document
OAR11, 71v-b
OAR12, 019r-b-019v
Keur
Text
[131] Item also die gelant sijn inden Hogen veen mit den lande van Rijnlant, al wast dat zij dair mede waterden niet en plegen te gelden, soe heeft dair up voirsien geweest vanden heemrade van Rijnlant dat naden privilegien des lants voirscr. dat soe niet en behoude ende hebben mit horen dijcgrave een kuere dair up gemaict, te weten na dien dat sij mitten lande van Rijnlant hoir water loesden mitten voirsc. lande souden gelden dit aldus enen tijt gestaen, soe sijn up huyden voirde voirs. dijcgrave ende heemrade gecomen enigen vander genen die inden Hogenveen gelant sijn ende hebben te kennen gegeven hoe mit de voirs. kuere veel luyde die gelant waren inden Hogenveen verderflic worden versoekende ende begerende an die voirs. heemrade die saken duechdelic te willen aensien, sij wouden die saken anden voirs. dijcgrave ende heemrade keren ende setten te doen dat sij hem over vinden ende ordineren souden mitten lande van Rijnlant te gelden. Dit gedaen, hebben die voirs. heemrade die saken over gewegen ende hebben de voirs. vanden Hogen veen overgevonden ende overgeseyt mitten voirs. lande te gelden als hier nae verclairt is. Erst dat die vanden Hogen veen mitten lande van Rijnlant gelden sullen van also groet als den voirs. Hogen veen groot is, ii c ende vijftich morgen, ende dair van jairlicx den lande wt gemeen te baten comen van also veel als die van Soeterwoude, Hazertswoude, Benthuysen, Zegwairt, enige van die vieren off enige andere die hem naest gelegen sijn, ende dair off sullen die vanden Hogen veen horen kuer nemen tusschen dit ende sinte Pieters scouwe naistcomende. Item hier toe sullen die voirs. vanden Hogen veen om de lande voirs. te versekeren vanden venen die sij wt delven horen oncost an te verhalen beleggen ende copen bynnen den merken van Rijnlant v nobelen tsjairs tot erflicken renten, den penninc vijftien wairdich wesende, ende dat te geschien tusschen dit ende sinte Pieters scouwe voirs. Des is die vanden Hogen veen voirs. toe geseit of yement onwillich wair mit hem int geen voirs. staet te gelden datmen mit kueren te maken, dair in voirsien sal om dien willich te maken als die na de beste reden die men sullen, tsij in die waterganck te vletten te verbieden of om enigen anderen stucken hoemen dat best visieren soude mogen. Anno xlix.
English Summary
Decision regarding Hogeveen which had long refused to assume its responsibilities in Rijnland's common works and, as a consequence, had been threatened with having its drainage route dammed off. In February 1449 (OAR14, 38v-a) it had been delayed until Easter. Now, a group from Hogeveen has petitioned to have it further delayed while some sort of agreement is worked out. The heemraden, with this keur, agree that the damming will be put off until St. Peter's schouw (24 February 1450) if the Hogeveeners agree to pay morgengeld at the same rate as do their neighboring ambachten and also abide by peat digging regulations such as posting bond, etc.
Keywords
hogeveen; morgengeld; maintenance; zoeterwoude; peat digging; venen; hazerswoude; benthuizen; zegwaard; hogeveen affair
Notes
See OAR14, 47r-c. Published in van der Gouw, p. 237. See also record #307 and record #516.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
benthuizen 14 / 24 1330 1447 1450
hazerswoude 26 / 46 1330 1448 1451
hogeveen 7 / 11 1434 1448 1451
hogeveen affair 6 / 7 1434 1448 1451
maintenance 56 / 85 1356 1449 1450
morgengeld 22 / 31 1361 1448 1451
peat digging 25 / 43 1392 1447 1450
venen 4 / 7 1356 1447 1450
zegwaard 10 / 28 1330 1449 1450
zoeterwoude 26 / 37 1330 1449 1452

 

Record #331 prev record   Date   next record  top of page
1449-11-18
Location Type of Document
OAR12, 020r-c Keur
Text
[137] Item so kuerden die hiemr. van Rijnlant dat voirt an geen scout, ambocht bewaerre, noch bode vanden ambochten als Noirtich, Noirtichgerhout geen werc an nemen en sullen te maken dat vanden voirsc. ambochten wegen besteet sal worden, anders dan hoirs selfs werck, in eniger manieren, ende also dick als enich vanden voirsc. dienres hier en boven werc an neem soude verbueren een derdendeel van x lb. Gedaen op sinte Lijsbetten avont anno xlix.
English Summary
Prohibit schout and village officials of Noordwijk or Noordwijkerhout from contracting for hydraulic work other than their own -- to avoid conflicts of interest.
Keywords
schouten; ambachtsbewaarders; ambachtsboden; noordwijk; noordwijkerhout; conflict of interest; procedures
Notes
See OAR14, 48v-c.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
ambachtsbewaarders 22 / 41 1436 1449 1450
noordwijk 8 / 14 1408 1449 1451
noordwijkerhout 6 / 9 1408 1445 1452
procedures 50 / 71 1400 1448 1450
schouten 54 / 88 1284 1449 1450

 

Record #555 prev record   Date      top of page
1449-11-18
Location Type of Document
OAR12, 131r-a Vonnis
Text
[000] Item also Claes Dircx soon in tijden voirleden zeker werck te maken hadde tot Sparendam vandes lants wegens an dat verlaet vander groter sluyse ende, bynnen tijden vanden voirn. werke, soe ist geschiet dat enige voir die sluyse lagen ende hadden gairn doer geweest, dair Claes voirn. up antwoirde hij hadde des dages soe veel gewonden dat hij bynnen den dage niet meer winden en woude, ende in desen soe is gecomen een geheten Dirc die Riege een convaers der regulieren buyten Hairlem ende hadde wijn geladen ende bat zeer naerstelic om doer te wesen. Claes Dircx soon merkende der groten haest vanden voirs. broeder ende heeft die sluyse soe hoech gewonden dat die broeder doer mochte. Ende als die broeder door was soe wasser noch veel andere die oick gaern doer geweest hadden, mar Claes voirs. en heefts niet willen doon mer heeft geroepen is dair yement onder die sluyse, men heeft geantwoirt dair en is nyement onder, ende heeft die sluyse neder lagen vallen. Ende dair wort onder bevallen een geheten Willem Claes soon Claes Claes soons zoen de welke Willem zeer gedaen wort ende hebben lange malcander dair om gevolcht voirden heemraden van Rijnlant om beteringe van den gequetsten knecht te hebben bijden voirn. heemraden also die saeck bynnen tijden dat Claes voirs. indes gemeens lants werck was geschut is, welke saeck soe verre tusschen beyden partien gesproken is bij middel vanden voirs. heemraden dat sij hoir saken alinge ende all anden voirs. heemraden gebleven sijn tot eenre alinger wtsprake, twelke die voirs. heemraden an genomen hebben, ende dair up gehoirt alle die genen die sij an beyden sijden begeerden gehoert te hebben. Ende dat gedaen, soe sijn die voirn. heemraden samentlic ende eendrachtelic gesloten een entlike wtsprake van eenre volcomenre soen te doen in manieren hier nae volgende. Dats te weten dat die voirn. heemrade niet bevinden en kennen Claes Dircx soon en heeft him wel ende eerlic gequijt dat hij mogelic geen reden en heeft den gequetsten knechts enige beteringe te doen, mer om alles besten wille ende want die knecht ymer bij Clais tijden gequests is, soe is der heemraden seggen dat Clais Dircx soon voirs. der voirn. Willem Claes z. een beteringe doen sal voir meesterie ende afterwesen achte ponts hollants payments, de welke hij betalen sal tusschen datmen des wtspraecks ende sinte Pieters dach ad cathedram naistcomende. Ende waert dat Claes voirs. gebreclic wel inder betalinge, soe is der heemraden seggen dat sij hem dat sullen doen betalen mit sulken recht als sij dair toe ordineren sullen. Gedaen upten xviii sten dach in novembri anno negen ende veertich.
English Summary
The hoogheemraden declare that, before 22 February 1450, Clais Dircxzoon must pay Claes Willemszoon for injuries done to the latter's son, Willem Claeszoon. The son, a skipper's helper, was injured when Clais Dircxzoon let the sluice door of the Grote sluis at Spaarndam fall while repairing the sluice.
Keywords
accident; grotesluis; spaarndam; schoerl, claes dircxzoon van; willem claeszoon; uitspraak; verdict; injury
Notes
See OAR14, 48r-a; this is the conclusion of a matter mentioned in OAR14, 45r-b and 45v-a.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
grotesluis 6 / 8 1358 1449 1450
spaarndam 32 / 55 1253 1449 1450
verdict 3 / 4 1448 1448 1450

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl