Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
previous Folio's View: Register OAR 12
Pages 100 - 109
next Folio's

 

 

   Location, Folio  Next Folio
OAR12, 100r-a
   type : Scheiding date : 1469-02-28 record : # 520  Record details
[027] Item alsoe questie ende ghescelle geweest is tusschen den ghelanden vander Hogenveen om een vaerte ghehieten die Kijsfairte wie die maken ende die costen dair off ghelden soude, soe hebben die hoge heemraders van Rijnlant enich van hem luyden dair op gesent om die sake te duersien. Ende dat ghesciet, se hebben sij eendrachtelic wtgesproken ende geordineert dat die voirseiden Kijsvaerte gemaect sal worden ende dat die sal costen te maken dat sullen ghelden alle die ghelande van horen lande die gelegen sijn tusschen die Westvaerte ende die geordineerde Oostvairt, beghinnende wt die Noordertrecvairt tot an Florijs venen van Bosschuysen, roede roedensgelijc, voet voetsgelijc, ende des gehlijc alle oncosten die dair op gecomen sijn, welc gelt men ommeslaen sal bijden gemenen lantgenoten of by dat meeste deel van hem luyden. Ghedaen op sinte Pieters scouwe anno 69.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 100r-b-101r
   type : Scheiding date : 1470-02-27 record : # 521  Record details
[028] Item het is gheschiet dat Jan van Rietvelt als bailliu ende dijcgrave van Rijnlant mit recht aengesproken heeft voirden heemraden van Rijnlant enige ghelande in Waddinxveen om dat sy die lantscheydinge leggende tusschen Rijnlant ende Schielant te na gedolven hadden. Mer dit recht en was binnen dier tijt dat hij bailiu van Rijnlant wat niet gheeyndet, soe dat her Aernt van Zwieten die na hem bailiu ende dijcgrave [100v] van Rijnlant wort vander selver sake noch veel meer gelande ende inwonende van Waddinxveen mit rechte toesprack hem aenseggende grote boeten dair an verbuert te hebben, wairom sy voir ende na lange te recht ghingen voirden bailiuwen ende heemraders van Rijnlant voirseiden. Des hebben die heemraders meer dan eens gheweest op die voirseiden lantscheydinge, dair sy bevonden hebben die voirseiden lantscheydinge bijder voirseiden van Waddinxveen te nae gedolven te wesen, dair sy vorder in mercten dat die van Waddinxveen niet allen boeten verbuert en hebben an tgeent dat voirseiden staet. Mer dat sy den landen van Rijnlant oick dair in seer vercort hadden des lants erven die sy niet sculdich en waren te roeren noch wech te delven also te ongronden, ende bedachten hem so dair op dat si wel mits dats sy des lants dienres sijn des lants oirbair inder saken doen ende besorgen wouden als die dijcgrave mijns ghenadichs heren in sinen boeten. Ende om dair off volle macht te hebben, soe verworven si dair toe anden stedehouder ende rade van Hollant mijns ghenadichs heren opene brieve van Bourgonen. Ende nae dat si dair mede volcomelic ghemachticht waren, so hebben dese selve heemraden bij wil ende consent vanden voirseiden dijcgrave mit dien van Wadinxveen dier anghesproken waren ende mitten ghemeenre landen aldair, vanden voirseiden broken ende van all dat dair ancleeft, een minlic ghenoech ghemaect van dat sy ghedolven hadden tot dien daech toe ende hoe sy voirt an sullen mogen delven, dat sy dair voir gheven ende betalen die somme van vijf hondert rijnssche gulden die ghedeelt ende ghedijstribueert sullen wesen, eerst voir den cost vander voirseiden brief te verwerven ende van seghelghelt scrijfgelt dairtoe dienende hondert rijnssche gulden, item die heemrade voir hoer costen om die sake te besien 25 rijnssche gulden, item Jan van Rietvelt voir sijn boeten 25 rijnssche gulden, item heer Aernt van Zwieten voir sijn boeten vijftich rijnssche gulden. Ende die ander drie hondert rijnssche gulden sullen die heemraders in des lants oorbair legghen om [101r] een nuwe sluse die si sullen doen maken ende legghen dair si nutste gheleit sal wesen tot des lants oorbair. Ghedaen op sinte Pieters scouwe, anno 69 [appended in another hand: '---- curs. cur. hollan', thus February 1470.]

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 101r-a-101v
   type : Scheiding date : 1478-06-30 record : # 522  Record details
[029] Int jaer ons heren duysent vierhondert ende 78 op sinte Jans schouwe wort tot Leyden bij Jacob van Wouwe, Gerijt van Poelgeest, Jan van Poelgeest, Jan van Noortich, Dirc van Zwieten, Huge van Zwieten ende Jan van Schoten, hoge Heemrade van Rijnlant, getaxeert ende gescheiden van aertgelt, dat seker personen off geslagen is tot seker walen inden dijc gebroken tusschen Aemsterdam ende Sparendam binnen den voirseiden jaer, ende elc is sijn derde gewaerdeert na die waerdicheit vanden coop also die voirseiden gedolven landen mer enen duer gekost noch waerdich en sijn. Item Coman Willems is sijn lant gekoft daer aerde wtgeslagen is elke margen om 40 rijnsche gulden, ende gelt elke margen sjaers te huer 2 rijnsche gulden, dus is hem toegescat van elke roede 9 doyte. Item Pieter Sibrantszoon is sijn lant gekoft om 52 rijnsche gulden elke margen, ende dat margengelt siaers 2-1/2 rijnsche gulden ende een stover, dus is hem toegescat van elke roede 3 groot. Item Dirc Foyen is sijn lant gekoft elke margen om 25 rijnsche gulden, ende gelt elke margen sjaers omtrent 25 stuvers, dus is hem toegescat van elke roede anderhalven groten. Item Katrijn meester Louwerijs wedwye is hoor lant gekoft om 25 rijnsche gulden, ende gelt elke margen omtrent 20 stuvers, dus is hoor toegescat van elke roede anderhalve groten Item sullen alle dese voorseiden gelden betaelt wesen tot sinte Baven dage naestcomende. [101v] Item die reguliers is hoer lant gekoft om 25-1/2 rijnsche gulden, ende gelt elke margen sjaers te huer ijof paeyment ende is mer gebaege gedaenict elke roede voer anderhalven groten.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 101v-a
   type : Scheiding date : 1491-03-01 record : # 523  Record details
[029] Item up sinte Pieters schouwe anno 91 dair vergadert waren Noortich, Woude, Poelgeest, Raephorst, Schoten ende Does is geschat bijder voirseiden hyemrade dat Clais Heynricszoon ende Dirc Ysbrantzoon hebben sullen van Clais Joest also voir hoir gepant aertgelt van elke roede van die gront dair die dijck up lag of dair of gedijct is vijftalve comans romans groten. Ende van elke roede dair die souden wtgeslagen zijn anderhalve comans groeten

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 101v-b-102v
   type : Scheiding date : 1525-09-14 record : # 524  Record details
Sceydinge tusschen die achterdorpen waterende inde IJsel aen deen sijde ende die ghemeene ingelande van Rijnlant an dander [030] Alsoe diversche gescillen ende processen geweest sijn, eerst voirden dijcgrave ende hogen heemraden van Rijnlant ende na voirden hove van Hollant, tusschen die ambochten van Alphen ende Buscoep wtwaterende inden IJsel mit dit ambochten van Polien, Groensfoort, Snijdelwijck, Randenburch, Middelburch ende Zuijtwijck geheten Splinters ambocht ander een sijde ende die gemeen ingelande van Rijnlant an dander, sprutende van dat die voirseiden ambochten pretendeerden ongehouden te wesen van alle inbrexemen plaetwerken, sluijsen, sluystochten gelegen up Sparendam ende inden Sparendamsedijck mit datter ancleeft, overmits dat zij doer Sparendam ende den Sparendamsedijck hoor water nijet en losen noch losen mogen, mair losen huor water duer den IJseldijck inden IJsel an beyde sijden vander Gouwe na inhout dier queleghien dair van wesen. Ende dat wel onredelick waer hem te moeten enige in brexemen betalen of oick sluysen ende waterlosinge, dair doer zij nijet bescadicht noch geprofiteert en worden. Waer tegen die gemeen ingelande van Rijnlant deden seggen dat die voirseiden ambochten binnen den heemraetscip van Rijnlant gelegen sijn ende, hoe wel sij nu ter tijt nijet wtwaterende waren duer den Sparendamse inden IJe, sij hadden nochtean tselve in voirleden tijden gedaen ende mochten tot horen believen noch dair doer wateren, ende dat hooren ine die voirseiden ambochten nijet en behouden ontlast te wesen van hoer hoefslach inden gemeenen Rijnlantsche wercken dair inne zij van ouden tijden verstocht sijn geweest. [102r] Mit meer ander reden an beyden sijden geallegeert ende hangende dese procedueren na dat die ambochtbewaerders ende ingelande vander voorseiden ambochten omme vorder costen te schuwen anden dijcgrave ende zoedraden versocht hebben gehadt om een redelicke jaerlicxe penninck up die morgen ten ellijxen dagen gevrijet ende ontlast te wesen vander voirseiden inbrexemen, sluijsen ende waterlosingen mit datter ancleeft, soe hebben die voirseiden dijcgrave ende heemraden hem voir antwoirde gegeven dat zij dair inne nijet doen en wouden buten goetduncken vander gemeenen ofte principaelste ingelande van Rijnlant. Ende hebben haer omme der voirseiden dijcgrave ende heemraden dese materie int lange te lieveren gegeven den ingelande van Rijnlant tot beyden upter stathuys so lepeninter?? vergadert sijnde, te weten die gedeputeerde vanden abdijen van Egmont, Rijnsburch ende Leewenhorst, van tcapittel van sinte Pancraes, die gerechte der stede van Leyden, der gedeputeerde der stede van Haerlem inden name van hoer poorters als ingelande vanden heemraetscip van Rijnlant ende meer ander notable ende ingelande van Rinlant, die also samen consenteerden int ghene dat bijden dijcgrave ende heemraden voirseiden daer inne gedaen ende geordineert soude worden des achtervolgen. Soe sijn der voirseiden dijcgraef ende hoge heemraden mitter ambochtbewairders ende ingelant vanden voirseiden ambochten overcommen ende geaccordeert inden manieren hier na volgende, te weten dat der voirseiden ambochten van nv tvortan ten ewijgen dagen alle jaer Petri ad cathedram van elcke morgen betalen sullen een halver stuver tot behoeff vanden gemeenen ingelande van Rijnlant tot Sparendam ende doer den Sparendamsedijck wtwaterde ende om dat anderde jaer betalen Petri ad cathedram een oert stuver van elcke morgen onder den voorseiden ambochten gelegen voir tpenninckgelt vanden heemraden voirseiden. Item souen desen sijn die voirseiden ambochten noch sculdich te betalen tot behouff van Rijnlant voirseiden, up elcke morgen vier stuvers eens wechdragende die zij nv in handen vanden rentmeester van Rijnlant gelevert hebben wair van der voirseiden rentmeester den gemeen ingelande van Rijnlant gehouden wordt rekeninge, bewijs ende relies na te doen. Des hier mede soe sullen der voirseiden ambochten ten ewijgen dagen ontlast, gevrijt ende bliven van alle penninge diemen in toecomende tijden ommeeslaen sal ter cause van inbrexeme, plaetwercken, bruggen, sluijsen ende sluijstochten mit dater ancleeft vallende buyten der noortsijde vanden Rijndijck, welverstaende dat die voirseiden ambochten verstoelt sullen bliven inden Rijndijck ende Goutsluijse, etc., tot wat tijden die Sparendamse dijck ongerepareert ende rijdende blijft leggen ende die Rijndijck tzeewater scutten moet, soe sullen die ambochten voirseiden ongehouden wesen ---- te betalen [102v] die voirseiden jaerlicxe halve stuver ende en sijn die voirseiden ambochten bij dese uuytsprake van tractaet oick nijet verbonden sij en mogen tot allen tijden alst hem belieft wederomme haer waterlosinge nemen tzij mit -------- ofte anders daer die Rijnlantse sluijsen leggende up Sparendam ende inden dijck tusschen Amsterdam ende Sparendam voirseiden mit [niet?] na advenant van haer morgentalen te betalen die penningen diemen alsdan tot makinge ende reparatie vanden gemeenen lantwercken behoufnen sal in welcke gevalle die voirseiden ambochten mede gevrijet ende ontlast sullen wesen van te betalen up elcke morgen een halve stuver boven gementionert, alle dinck sonder arch ende liste. Aldus gedaen bijden dijcgrave ende heemraden van Rijnlant collegraliten tot Haerlem vergadert sijnde upten vierthienden dach in septembri anno vijfthienhondert vijfendetwintich, terpuntie? van mij, Speertgenszoon.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 102v-a-103r
   type : Scheiding date : 1528-10-22 record : # 525  Record details
Copie [031] Alsoe zekere questien ende geschillen zijn geweest tusschen die van tzuyteynde van Waddincxveen mit die vander Brouck, Tuylnesse ende Corterackern ter eenre ende die van Koenecoop verweerders ter ander zijden roerende tmaken vander wintmolenen ende paerde molenen van Coenecoop, daer bij Densschers hem beclage dagelicx zeer bescadicht te worden, wair van die vorsc. partijen de zelve zaicke gesubmitteert hebben tot arbitraage ende verclaringe van herre Jan van Duvenvoerde ridder ende Jacob Coppier als hoge heemraden van Rijnlant nae inhout zekere compromisse dair van wesende. Ende na dat beyde partijen int lange dair op gehoirt zijn geweest bijder voorsc. hoge heemrade, zoe hebben die zelve hoge hiemraden bij consent van beyden partijen hoere verclaringhe ende uuytsprake dair of gedaen in der manieren als hier nae scr. is. Erst dat die van tzuyteynde ende Koenecoep mit wint ende paerde molenen hoere water moegen werpen inde gemeen watteringe van tzuyteynde sonder eenich peyl beghinnen van januario tot half aprille [103r] ende van halff aprille voortan inde soemer met hoeger malen en zullen dan opte peyle die byden voorn. h. hiemrad dair of gestelt ende geordineert zal worden vorden eersten dach van aprille naestcomende. Item indien yemant boven die voorsc. peyl binnen middelen ende voorsc. maelde, die zal verbeuren zoe dicwijl ende meenichwerven als dat mitten waerheyt bevinden worde een boeten van x s. waer van die geinteresseerde partijen hebben zel die een helfte. Item zullen die van Koenecoop den tijt van twintich jaeren betalen mit die vander Brouck [...] morgen morgensgelijck die onderhoudenisse vander Broucken molen ende nae die expieratie vander voorsc. tijt van xx jaeren zoe lange die van Coenecoep die voorsc. waterscip gebruycken zijn ten waere dat zij in rechte conden bewijsen daer van ongehoudet zijn des zullen die vander Brouck [...] gehouden wesen huer voorsc. molen in te slaen gelijk mit die van tzuytynde van Waddincxveen. Item zullen die van Coenecoop gehouden zijn te achtervolgen die veuren van theemraetscip van Rijnlant angaende van poten noten? aenthafte met te celven ende alle andere keuren gemaict upte delvinge, ende dit all te zamen onvermindert ende zouden providierre van trecht daer? die van Rijnlant moegen pretendenen van tmalen inde Gouwe, ende hier mede zullen partyen vereenicht wesen van hoere voorsc. questien ende geschillen ende onderlinge goede vrund wess compenserende die costen vanden voorsc. partyen der tans. van desen gedaen, aldus gedaen ende uuytgesproken byden boven gescreven h. heemrad. binnen den stede vanden Goude een huyse van Cornelis Dircx z. inden guldhoern? opten xxii en dach in octobris int jaer ons heren xv c xxviii, in jegenwoirdichhijt vanden nabescreven personen, ingelanden vander boven gescr. ambochten ende lande als die pater confesseere vande nonnen opte Gouwe m . Reynier Brunt svadte ende procurier general van Hollant Ghijsbrecht Gerijt Clais z., Dierk Heynnricx z., Paen Willem Vroen zoen, Ysbriant Claes z., Claes Zegers z., Daem Willems z., Heynric Claes z., Adam Dirx z., Frans Adriaens z., Jacop Jans z.Moel, Mouerijn Willem ss., Jan Aelbrechts z., Willem Jacobs z., Daem Adriaens z., Jacop Rooscen z., Zijvert Win z., Jan Scyls s., Willem Jacobs s., Jacop Egberts s., Ot Dircx z., Jan Aelbrechts z. ende Adriaen Heynricx z. ende in tegenwoirdicheijt van m . Phillips Vrancken z, gezwoeren clerck des steede vander Goude ende openbaer notarius bijder hove van Hollandt geadmitteert als vander boven gescreven h. heemrad. dair over geroepen zijnde roerrende mijn gewoenlicke handteyken duer bevel. ende ordinieren vanden selven hogeheemrad. hier ondergestelt, aldus onderteykent, Duvenvoerde, Coppier, VVrancken z.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 103v-a
   type : Scheiding date : 1527-03-16 record : # 526  Record details
[032] Alzoe zekere questien ende geschille geweest is tusschen Jan van Wijngarden eysschen ten eenrre zijde ende die ambt. beweurders vanden ambocht van Zoeterwoude inder name vander zelven ambocht ter andere ten cause vande onderhoudinge vande wech van Lambrecht Jaocobs s. of noortwertte tot Koemans kerk toe, van welcke questie die voorsc. partyen over beyde zijden heml. gesubmitteert hebben mit zeggen ende arbitraige van brven Jan van Duvenvoerde ende Willem van Alkemade ridderen ende Gherijt van Poelgeest als hoege heemrad. van Rijnlant de werck nae dat zij tot meer stond daer op vergadert zijn geweest hem van als te vollen geinformeert hebben gehadt de voorsc. partijen bij gevolghe ende minlic octroierdt vereenicht hebben inder manieren navolgen, dats te weten dat die aembt. bewaerders inden name vander voorsc. ambocht zullen maken ende reparieren die voorsc. wech van Lambrechts voorsc. off tot Koemans kerk toe vierthien roe voet brett, ende zullen die aerde moegen nemen uuyt die sloot zonder tlant eenichsins te verminderen. Ende aldus gemaect zijnde zel Jan van Wijngarden die zelve aenvaerden ende zulcx voert onderhoud alse hem op gelevert wordt te weten uuyten scouwe, wantse voortan gescout moet werdden al wie die onderhoudt des zel Jan van Wijngard die grafweydinge hebben om zijn oerbaer dats midt te doen ten waer of Jan van wijngarden hem namaels bevvoelde bezwaert te zijn mit dit onderhoudenisse vande voersc. wech indien gevalle zal bij die voorsc. wech moegen laten leggen mits sceydende uuyt die grafweydinge tot profijt vanden voorsc. ambocht. Ende aelsdan? zullen die ambt. bewaerders de voersc. wech onderhouden inder manieren voersc. ende die grafweydinge gebruycken ende oerboer totten voorsc. ambochts behoeuf des werken? hebben van Jan van Duvenvoerde Willem van Alkemade ridderen ende Gherijt van Peolgeest h. hiemrad. dit elcx onderteykent endt int heemr. regijster doen stellen tot behoeuf vander partijen. Actum den xvi en int maert anno xv c ende zevenendetwintich nae gemeen scrijven.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 104ra
   type : Scheiding date : 1523-11-10 record : # 527  Record details
[033] Sceydinge tusschen die van Alphen ande westsijde vande Gouwe ende die ambochtbewaerders van tzuyteynde van Waddinxveen ende Coenencoep. Opten dach van huyden sijn voor ons gecompareert den ambochtbewaerders ende gedeputeerde vande zuytsijde van Waddincxveen ende van Coenencoip ende hebben bekourt ende bekonden mits dess dat duer huer luyder vrijllich vervolch gedaen anden scout ende gebuyren van Alphen gelegen ande westsijde vande Gouwe bijden selven scout ende ambochtbewaerders sekere duertochte vandie binnen kade ende een overtocht vande goutcade tot die Nesse toe bijder duycker van tzuyteynde bijder hogen heemr. van Rijnland geconsenteert is up hier na bescreven. Inden eersten dat die van tzuydeynde ende Coenencoip voirsc. sullen beyde die caden beginende van Renen? Jorijs werd totter Nesse toe up hueren cost onderhouden na volgt die die buren vander scout van Alphen ende sijns hiemraet ende sullen die van Waddincxveen ende van Coenencoip vanden gewalle vandien tgebruyck hebben in sulken schijne dat die voirsc. caden daer duer geensins beschadicht en werden, mair Mourijn Willems z. sal die voirsc. caden gebruycken soe varre als sijn lant strecket na uuytwijss der huyor cedulle daer van wesende. Item sullen die van Waddincxveen ende van Coenencoip voirsc. betalen alle jaers Lamberts den ambochtbewaerders van Alphen tot behouff vande ingelande van Alphen gelegen ande westsijde vande Gouwe die somme van acht ponden tot xl groten tstuck, ende dat ter tijt tot dat die van Alphen hoer waterschaep wederomme nemen sullen duer die Alphense weteringhe in welcke gevalle die van Waddincxbeen ende Coenencoepo voirsc. gehouden sullen wess der gaten vande binnen cade toe te dammen ende die overtochte strekende upte Goutcade upnemen ten waren dat ter selver tijdt men mit die van Alphen anders over. Item ende bij gebreke van jairlicxe betalinge der voirsc. acht ponden sullen die van Alphen tselfde mogen inwinnen anden dijcrechte die die van Waddincxveen of an Coenencoep voirsc. die haer voert hebben sullen anden ghenen die ende die cade gebruycken. Ende mits des die vorsc. smbochtbewaerders van tzuyteynde van Waddincxveen ende gedeputeerde van Coenencoip voirsc. dat up dese voorwaerde ende conditie die scout, ambochtbewaerders ende ingelande ande westsijde vande Gouwe hebben hemlluyden nyet geopposdt tegen tkercgebot tanderen tijden hoer van gedaen so up tconsent vanden hogen hiemraet van Rijnlant upten drie ende twinctichsten novembri geconsenteert ende verleent is geweest. Actien inden jaer xv c drieendetwinctichen dage voersc.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 104r-b
   type : Scheiding date : 1529-06-02 record : # 528  Record details
[034] Alsoe zeeckere jaeren voirleden proces voirden Hoove van Hollandt gesien ende noch ongedaen dert hangende is tusschen den rentemeester vanden hiemraetscip van Rijnlandt eijsschet ter eenre ende die ambochtbewairders vanden dorpe van Haesertswoude inden naeme vanden selven ambocht berwaerers ter anderen sijden ter cause van dijckage, penningen ende morgengelt van zeeckere morgentaelen tot duysent morgen toe die sijhuijden senden in hoir supplicatie met eenen pertminich wairdich te sijne ende dairomme geen ongelt draegen en mochten ijmers tot seven hondert morgen toe die sij noemden tverloren lant dair inne sij dair hair suuster te heimen gheven bijden hoeve van Hollant gemainteneert werden ende scorssinge hadden ten eynde vanden principaelen processe toe van alle morgengelt wair inne soe verre geprocedeert ende soe veel gedaen is dat die voirsc. verweerers tot meer stonden hebben doen versouchen anden dijckgraeve ende hoege hiemraeden van Rijnlant omme tvoirsc. processe mit vrienscippe ende gevouch of te doen ende ter neder te leggen, soe dat up huyden bijden cedelen moegende ende gevoirtigen heere Joest heere van Criuijningen van Heenvliet van Haesertswoude etc. mit sijnen principaelsten ondersaeten van Haesertswoude alse Willem ... , Clais Wouters z., Pouwels Ariaens z., Dirch Claes z., Jan Cornelis z., Cornelis Ariaens z. Gerijt Bouwens z. ende Heynrick Jans z. als gemachtichden vanden gemeenen buyrren van Haesertswoude voirseit breeder blijchende bijde procurant? dair van de copie hier an gehect is mitten dijckgraeve ende hoege hiemraden van Rijnlant voirsc. overgecomen ende vereenicht sijn van allen achterstalle twist ende geschille to hiertoe geweest inder manneren navolgen, dats te weten dat het dorp van Haesertswoude voirseit van nu voirt aen mit alle horre morgentaelen heodanich die sijn of genoemt moegen wesen gelden ende betaelen sullen in alle ommeslaegen over Rijnlant vallen morgen morgens gelijck nair hair oude quote soe sij van ouden hantvesten voirden voirsc. processe altijt gecontribueert ende gegouden hebben gehadt, endevoirden achtersatllen sullen si betaelen tot twien termijnen eens meye hondert ponden van veertich groten vlaems tstuck te weten hondert pont bamisse alsinen scrijft duysent vijfhondert ende dertich ende hondert pont tot bamisse dair naestvolgendfe. Des en sullen zij vande eerste stuver vanden twee stuvers v penningen lestleden ommegeslaegen uyttgeven vande seven hondert morgen soe dit stuver vore date? van desen betaelt was tot die seven hondert morgen, tot de welche seven hondert morgen angaende de eerste stuver mede inden achterstal begrepen is. Actum bijden collegie opten tweden dach in julio anno vijftienhondert negen ende twintich, in tegenwoordich Bruyn Schijtgens z.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 105r- a
   type : Beveling date : 1438-05-06 record : # 128  Record details
[001] Anno xxxviii op die meye scouwe. Item die heemr. ende dijcgrave hebben bevolen den scout van Aelsmer dat hij scouwen sel den wech van des Burchgraven veen streckende wt an die rijsdrecht tot sulken tijden vanden jair alst nutte is. Ende wair yemant die dair gaet of doirvairt in houden willen, die soude dair een brugge over liggen tot des scouten ende heemr. prijse. Dit sel geduren tot onsen wederseggen, tghesciede tot Sparendam op die meye dach.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 105r-b
   type : Beveling date : 1438-05-06 record : # 129  Record details
[002] Item die heemr. hebben bevolen ende bevelen den scout vanden Venp, Jan Willems z., dat hi die wege scouwe aldair binnen des maent van meye ende voirt tot allen tijden als costumelic is. Ende geviel dair gebrec in, dat wouden sij corrigieren als dat behoirde.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 105r-c
   type : Beveling date : 1450-10-06 record : # 529  Record details
[003] Item so is overdragen mitten bueren van Sparendam dat die selven bueren souden doen maken die wangen vander groter sluyse vander capellen wegen van Sparendam datmense tot allen betamelicken tiden varen mach en sullen andat eynde vanden vorsc. enen drayboem setten ende die sluyten alst noot is om datmen dan niet varen en soude ende capellen meesters sullen ontvangen van elken wagen off karre die over die sluyse varen sal een oirt van enen stuver. Dit sal gedueren tot der heemrader weder seggen. Gedaen anno vijftich up die bamisse scouwe.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 105r-d
   type : Beveling date : 1451-06-29 record : # 530  Record details
[004] Item soe wort die bailiuwe van Hasertswoude bevolen also die bueren van Hasertswoude ghescheel hebben om een wateringe geheten Dirc Doeden wateringe, daer sommighe vanden bueren meynen dat die wateringe nutter toe waer dan open waer, andere meynen dat zij nutter open waer, dus sullen zij mit recht versoeken die geen diese to hebben willen ende bewijsen dat zij nutter toe is dan open. Gedaen anno een ende vijftich up sinte Jans scouwe.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 105r-e-105v
   type : Beveling date : 1451-10-05 record : # 531  Record details
[005] Item soe wort overdragen dat die van Haserswoude, Boscoep, Snidelwijc, Groensfoort ende Polien houden sullen ende doen nu vermaken ende [105v] verstehen dat plaetwerc onder Jan Vechters z. huys ende dair en tenden sel Jan Vechters dat voirsc. plaetwerc mit aerdwerc houden altoes buten de voirsc. ambochten cost ende dit voirsc. werc sel gemaict wesen tusschen hier ende alre heiligen dage [1 november]. Gedaen anno een ende vijftich uptie bamis scouwe.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 105v- b
   type : Beveling date : 1438-02-25 record : # 127  Record details
[007] Anno xxxviii Petri. Item die heemr. ende dijcgrave sijn overdragen ende hebben bevolen ende bevelen den scout van Voirscoten ende die gemeen buer dat sij ambochts bewarers kiesen als costumelic is binnen xiiii dagen ende dair tenden binnen xiiii dagen dat morgen gelt omme setten als costumelijc is, te weten tot sulker sommen toe als die cedel wt wijst die die heemr. dair of corrigiert hebben ende weder over gegeven hebben ende niet vorder. Ende geviel dair enich gebreck in, dair wouden sij op voirt varen als dat behoirde ende voirt ambochts bewarers setten ende dat morgen gelt omme slaen na horen goetduncken ende gewoenten.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 105v-a; OAR12, 106r-a
   type : Beveling date : 1436-02-28 record : # 097  Record details
[006] [010] Anno xxxvi dijnxdage na grote vastelavont. Item soe is bevolen die scout van Hasertswoude mit sijn heemr, dat hij Boudwijn Steens polre mit den scout van Zoeterwoude scouwen sel na ouden costumen, ende wair dair enich gebreck van onbelijt werck dat hij nyemant en bekende, dat sal die scout mitten heemr. heeren na inhout der hantvesten ende na costumen van Rijnlant.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 105v-d
   type : Beveling date : 1441-09-12 record : # 153  Record details
[009] Item is den rentemeester van Rynsburch geseit dat hij den lagen wech bij Noortich doe maken als gewoenlic is of die dijcgrave mitten heemr. sullen doen maken tenden xiiii dagen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 106r-d
   type : Beveling date : 1458-10-03 record : # 532  Record details
[013] Item also binnen die Segwairt enen wateringe leecht dat een gemeenwerck is ende die van Segwairt geclaecht hebben dat die luyden diet meest aen gaet niet en comen ten gemenen wercke alst hem geboden wort. Soe is geordinnert biden hyemraders van Rijnlant dat des hyemrad. bode tot vermaninge vanden scout van Segwairt tot horen costen comen sal optie voirsc. wateringe ten date alst gemeen werck geboden is. Ende dat biden selven bode enen ygeliken die dat gemeen werck sculdich is te maken van des dijckgraven ende hyemraets wegen gevelen sal hoir gemeen werck te maken of die scout sal dat bestaden op des onwilligen cost. Gedaen drie dage in october, anno lviii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 106v-a
   type : Beveling date : 1460-05-06 record : # 533  Record details
[014] Item alsoe wel becuert staet datmen den dijc tusschen Sparendam ende Aemsterdam mit genen beesten weyden en moct ende nochtans dair met omgelaten en wort mit pairden ende andere beesten te weyden, soe hebben die dijcgrave ende hyemraden van Rijnlant sekere personen voir hem doen dagen ende hem bevolen bij horen ede die zij openbair dair toe gedaen hebben ende op der hyemrad. correctie dat sij den voirsc. dijc bewaren sullen dat hij niet geweyt en worde ende wat pairden or ander beesten sij an den dijck bevinden sullen sij den dijcgrave of hyemrad. bij horen ede an brengen soude die te scutten ten wair of dair pairden of beesten van buten waren die sullen sij scutten ende voort an brengen den dijcgrave of hyemraden voirsc. om die hochste boeten ofte nemen sonder verdrach. Ooc sullen dese voirsc. personen die draeybomen bewaren dat sij in outiden niet op gedaen en worden ende wair yement die den dijc voer als die bomen to waren of dat yement craft anden draeybomen dede dat souden sij an grengen bij horen ede ende wair yement die dese bewairres misdede om der voirsc. saken willen mit woirden of mit werken dat soudemen an dien corrigieren dat hi allen anderen exempel wesen soude . Dit sel geduyren tot der hyemraden weder seggen. Item Willem van Sparenwoude, Louwerijs Jans z. dese twie sullen den dijc ende bomen bewaren van Sparendam tot Houtricke toe. Item Liclaes Jans z. Louwerijs Dircx z. van Houtwrick tot Oesdorper ban toe. Item Martijn Jans z. Claes vander horn van Oesdorper ban tot Sloterdam to. Item Pieter Claes z. ende Ysbrant Jans z. van Sloterdam so verre als der hiemrader scouwe gaet. Gedaen op die meye scouwe anno lx.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 109r-a
   type : Besteding date : 1421-1434 record : # 049  Record details
[001] Die hoge hiemr. van Rijnlant willen besteden een sluys te maken die leggen sel in Sparendam ende den landt van Woerden toe behoren in alre manyeren als hier na gesc. staet. Item in den eersten sel dese sluse hebben vijftich binden ende elc bint sel dick wesen enen roede voet cants ende dat doerbint sel dick wesen i-1/2 roeden voet mit twe balken ende die voirbinde ter tijwerc dair aen dick volgende tot goeder scaep, want sy dicker wesen sellen dan die afterbinde, ende alle die binde sellen over [28r] dat anderde bint gekerbeelt wesen ende die gordinge sel dick wesen sseven duime ende xii breet ende elc cloester houten sullen dick wesen enen roede voet cants ende die quyspen sellen dick wesen die twe veel van enen voet cants ende die borden sel wesen van goeden deeventeersen plancken ende die sijt plancken sellen dick wesen twe dume van goeder hout ende dat dexel boven sel dick wesen iii dume ende in elken planck op elken stijl twe goede dubbel middel nagelen ende op dat doirbint sullen wesen spikeren die drie een pont wegen ende die tafel wel gespijkert ende gemost. Ende dese voirs. sluyse sel wijt wesen tusken den stijlen drivens waters xi roede voet ende sel hoech wesen tusken den bodem ende dat dexel ix roede voet. Ende alle dese voirs. voeten ende dumen sellen groit wesen na Rijnsker roede ghroet. Item op dese voirs. sluyse staet voir elc vander hiemr. xl sc. Item voir den clerck, xl sc. Item voir der hyemrader knecht tot Sparendam, xx sc. Item elken hymraet voir sijn knechten, x sc. Item Dirck Gijsbrechts z. als der hyemrader bode, x sc

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 109r-b-109v; OAR12, 113r-a
   type : Besteding date : 1434-00-00 record : # 076  Record details
[002] [014] Anno xxxiiii Item in aldusdanighen manieren soe wil die hyemr. van Rijnlant besteden die Goude sluys te maken, inden eersten selmense steken inden ouden boom die dair leyt ende mit also veel stilen ende balcken als dair van outs in gelegen hebben mit boechstilen [borchstilen, borchscilen] ende die decplanken drie dwm dicke ende die cledinge twe dwm dicke ende binnen gecleet mit drien plancken an elke zijde voir dat scoten [stoten] ende mit gordinge als dair toebehoirt mit die scotdoer mit horen toebihoren. Ende die stilen sullen wesen als sij van outs geweest hebben ende des gelijcx die doer, ende men wilse besteden bij Philips scilde ende die dage van betalinge sullen wesen een derden deel binnen een maent ende dat ander derdendeel binnen ses weken dair na ende dat derde derdendeel als die brugge op gemaict is. Ende men sel die brugge maken ende op leveren twsschen hier ende Bamisse naest comende, ende men selse aerden ende wangen na ouden costumen als si lest was. Ende soe wiese an neemt te maken, die selse breuggen mit horden ende mit boeme dat men dair mit wagen over varen mach ende mit scepen onder varen binnen vertyen dagen. Item dese sluyse is besteet om tweehondert ende xxxviii scilden.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 109v-a
   type : Besteding date : 1443-05-19 record : # 164  Record details
[003] Anno xliii, xix dage in meye, heemr. Poelgeest, Alcmade, Boechorst, Zwieten, Paeds ende Scoten. Item soe wilmen besteden Alcmader sluse mit hoir gesellen een nuwe doerbint ende doeren gelijc dat oude scampelioen, ende dair toe twe nuwe stilen, ende noch een damme te maken, ende desen damme te houden die dair is soe datmen die sluse op ofen mach ende dat bint setten op enen drogen dichten boom ende dien damme weder op te winnen ende boven dicht te maken aldair die damme gelegen hebben, ende die vergaderinge te decken mit een dwers plancke. Ende mn sal besteden bij ponden, xv stuvers voir dat lb. of payment hoirre wairde, ende het sal gemaect wesen binnen vier weken ende men sel betalen op die Bamisse scouwe. Besteet Claes Heynrics z. om xxix lb.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 109v-b
   type : Besteding date : 1443-05-19 record : # 165  Record details
[004] Anno xliii, xix dage in meye, heemr. Poelgeest, Alcmade, Boechorst, Zwieten, Paeds ende Scoten. Item Aelsmer sluse salmen twe nyewe doeren an maken binnen vier weken bij ponden xv nye placken voirt lb. te betalen tot Bamisse scouwe. Besteet Noortgen om x lb.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 109v-c
   type : Besteding date : 1443-05-19 record : # 166  Record details
[005] Anno xliii, xix dage in meye, heemr. Poelgeest, Alcmade, Boechorst, Zwieten, Paeds ende Scoten. Item die heemr. willen besteden die sluse van Hairlem te verplancken na dat oude scampelioen als sij geweest heeft een plancke onder water ende sel gemaect wesen mit plancken, ijser ende aerdwerck voir sinte Jacops dach naest comende te betalen bij ponden xv nyewe placken voir dat pont, ende men sel betalen op die Bamisse souwe mit voir wairden dat die in die sluse horen die voir koer sullen hebben of sise selve maken willen ende dair een wete of te doen den genen diese an nemen binnen acht dagen, ende soe wie die sluse aen nemet te maken sel die oude plancken hebben. Claes Dirc z. aen genomen om xcvii lb.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 109v-d
   type : Besteding date : 1443-05-19 record : # 167  Record details
[006] Anno xliii, xix dage in meye, heemr. Poelgeest, Alcmade, Boechorst, Zwieten, Paeds ende Scoten. Item soe selmen die grote sluse maken nader koer, dats te weten te dammen binnen die sluse mit twe dammen ende een nyewe doerbindt ende een bindt dair op, ende noch achte nyewe binden meer oft noot is ende plancken dair na volgende gelijc dat oude hout geweest heeft, ende dit sel gemaect wesen voir sinte Berteelmees dach naest comende. Dat hebben den ambochten selve doen maken.

 

Prev Folio  Location, Folio   
OAR12, 109v-e-110r; OAR12, 105v-c
   type : Besteding date : 1443-05-19 record : # 168  Record details
[007] [008] Anno xliii, xix dage in meye, heemr. Poelgeest, Alcmade, Boechorst, Zwieten, Paeds ende Scoten. Item te aerden op Sparendamme vander straet of den waghenwech breet dat sel maken, elx voir sijn doer, ende die aerde sel men halen inden Droen ende betalen naden koer, ende het sel gemaect wesen voir sinte Johans dach op die boete dat derdendeel van x lb., ende men sal die huse wegen straet hoge.

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl