Rekeningen Pieterskerk 1426

Erfgoed Leiden

en omstreken


 
Transcriptie: Ed van der Vlist 

 

pkr kleur
Archief Kerken

inv. nr. 323

    1    

   

Dit is dat Gherijt van Oestgeest, Claes Claes z., Jacobs Gherijts soen ende Aelwijn Dirx soen alse goidshuysmeesters van Sinte Pieters kerc te Leiden, des Claes Claes z. tSinte Jacobs daghe scepen wort ende voer him quam an Pieter Danels z., ontfangen hebben van Sinte Pieters goede, afterstal ende verval, jairlixe renten ende anders van allen goeden also hiernae gescreven staet zeder dat hem die kercmeesterscip bevolen wort, dat was op Sinte Pieters avont in den lenten anno XIIIIc XXVI, die dat bewairt hebben tot Sinte Pieters dage toe in den lenten anno XIIIIc XXVII, dats een termijn van enen heelen jaer, ende alle goede ende renten heel gherekent in horen ontfange daer die dage of geleden sijn. Ende wes men den kercmeesters daerof niet betaelt en heeft, dat rekenen si hierna weder in horen uutgeven, ende alle payment gerekent enen niewen Dordr. tuun voir II gr. ende XV dier tunen voir I £ ende III lichte lewen voir II tunen ende I oude leeu voer XIIII doyts. 

Eerst ontfaen ende die oude kercmeesters overleverden an afterstallige renten nae inhout des lesten rekenboex

CLXII £ XVI s. III d. I mite

I. Somma per se

CLXII £ XVI s. III d. I mite

1v

   

Ontfaen van ouden renten opt landt

 

Item Goeswijn Claes z. van een uterdijc bi den Zijlpoerthuus

X s.

Item die selve noch I uterdijck

V s.

Item noch die selve I uterdijc

V s.

Item Pieter Goolen z. van I uterdijc

X s.

Item die selve van I uterdijck die Claes Jans Vos z. was

X s.

Item Willem Bort van twie uterdijken die Claes Jans Vos z. waren, elken uterdijck V groit, facit

VI s. VIII d.

Item Pieter Butewech Gherijts z. erfnamen, Foytgen Jacobs z. ende Huge Kempen erfnamen dat optie Venne staet ende gift Huge Kemp half ende dander elx I verendel

XXV s. IIII d.

Item Pieter Butewech Gherijts z. ende Gherijt die Bruun Dirx z. erfnamen van horen lande bi den Sijlpoirthuus

XVI s.

Item Pieter Hugen weedwij dat op tBregweer staet tSoeterwoude

X s.

Item Jan Willem tOestgeest van dat Jan van der Werf besprac

XXXIII s. IIII d.

Item Gherijt Mees z. tHasertswoude op een stuc lands ende Butterman dairop besprac

XXVI s. VIII d.

Item Dirc Grieten z. lant tHasertswoude ende Butterman dairop besprac

XX s.

Item Pieter Poes van Ghelmers besprec op I acker lants tHasertswoude

XX s.

Item Aelbrecht grote Wouters z. tStompic dat Buttermans wijf besprac op een stuc lands

XIII s. IIII d.

Somma

X £ XI s. IIII d.

    2    

   

Item Dirc Willems z. van Poelgeest heeft angenomen in enen ewigen pacht jegens Sinte Pieter X hont lands gelegen in den ambocht van Koudekerc ende Jutte Herman Bruuns z. den gasthuus besprac den hoop vrijs gelts om enen Vrancrixen scilt sjairs, te betalen tot Onser Vrouwen Lichtmis, facit

III £

Item Aelwijn Symon Ghijben z. van X hont lands te Voerscoten

XXIX s.

Lantrenten

 

Item Vranc die Vleyschouwer heeft angenomen te poirtrecht mit Zibrant Louwen z. II hont XL roeden ende VIII voet lants, die roede om IIII d. payments tsjaers. Hierof ghift Vranc die twiedeel ende Zibrant voirs. een derdendeel, facit tesamen

IIII £

Item Ghijs Thory van dat gheertgen lands dat Jacob Palinc angenomen hadde jegens Sinte Pieter ende hout LII roeden s voet, elke voet om IIII d. sjaers te poirtrecht, facit

XVII s. IIII d. I mite

Somma

IX £ VI s. IIII d. I mite

2v

   

Item Willem Martijns z. van enen camp lands te poertrecht ende hout IIs hont ende XXXII roeden, die roede om IIII d. payments sjairs, facit

IIII £ XIIII s.

Item noch Willem Martijns z. een stuc lands daeran ende hout III hont XIX roeden ende X voet, die roede om IIII d. payments tsjaers. Des is die helft van den renten ghelost, so blijfs

LIII s. III d. II miten

Item Dirc Danels z. heeft gebruuct II morgen lands ende LXIIII roeden om

V £ X s.

Item Jan Willem Aernt Bruuns z.z. heeft ghehuert Is morgen lands ende is ghehieten die Does, daer dat wederdeel of toebehoert Pieter Butewech Gherijts z. erfnamen, om IIII gouden cronen, facit den croen XXXV tunen gerekent

IX £ VI s. VIII d.

Item Claes Rijn heeft ghehuert XIIII hont lands die half den Hiligen Geest toebehoren den hoop om vijf gouden cronen sjairs ende I quartier. Hierof behoert Sinte Pieter deen helft toe, durende V jaer ende inginc anno XXV, ende hij sel maken alle outwerc op sinen cost ende alle morgengelt selve betalen tot XII penninge toe van der morgen. Beloipt Sinte Pieters deel III croen s quartier, facit

VI £ II s. VI d.

Somma

XXVIII £ VI s. V d. II miten

    3    

   

Item Machtelt Herman Smits tvierendel van IIs morgen lands in Levendael daer Claes Dirx z. kinder die driedeel of toebehoren. Sinte Pieters deel om

LIII s. IIII d.

Item Claes Dirc Stiengens z. upten Groenendijck IIs morgen lands, die morgen om XXVI s., een Dordr. gulden gerekent voer I £, maect III Dordr. gulden I quartier, facit

IIII £ XIX s. VIII d.

Item Dirc Wouters z. tStompic I morgen lands die Machtelt Jacobs Jans z. weedwy besprac om

IX s.

Item Mouwerijn Willems z. bruuct Is morgen lants die Aleyse die bagijn den goidshuus besprac, die morgen om III £, facit

IIII £ X s.

Item Aernt Danels z. bruuct I morgen lands die Aleyse den goidshuus besprac om

III £ VIII s.

Somma

XVI £

II. Sommarum van renten op landt ende van lanthuer beloipt tesamen

LXIIII £ IIII s. II d.

3v

   

Dit sijn hofstederenten binnen der ouder vriheyt van Leyden

 

Item op Jacob Brouwers huys

IIII s.

Item Michiel Dammes z. huus upten hoec

XX s.

Item Ysbrant Strevelants huys up Rapenburch dat die susteren van Sinte Marien Magdalenen daerop bewijsden

XX s.

Item tselve huys mit twie pantbrieven

VI s. VIII d.

Item Jan Clemments z. huys in die Rijnsteech

VIII s.

Item Willem Gherijt Ghenen z. huys in Jan Jans z. stege

V s. IIII d.

Item die Hilige Gheest van Lijsbet Herman Willems z. testament

V s.

Item die selve dat Dammes Segers z. besprac

XX s.

Item die selve dat Wouter van der Brugge besprac

XXVI s. VIII d.

Item die selve van Berwouts testament

VIII s.

Item heer Wouter Dijken z. huys dat Wermbout Jans z. was

VIII s.

Item die selve van een huusgen int steech dat Florijs Boscoeps was

XIII s. IIII d.

Somma

VII £ V s.

    4    

   

Dese na gescreven gelden totten renten die op Alijt Mathijs huus plagen te staen

 

Item Coman Jans huus upten hoec

III s. IIII d.

Item Gherijt Hugen z. wedue

V s. IIII d.

Item Coman Tymans huus

VI s. VIII d.

Item Coman Aelbrechts huus

XVI d.

Item Mouwerijn Claes z.

XV d.

Item Coman Claes van Noertich

VII s.

Item Claes Dirx z. huus daernaest

III s. I d.

Item Marc Jans z. huys

XVI d.

Weder om

 

Item Mouwerijn Claes z. huys

XIII s. IIII d.

Item Jan van Leydens huys

XIII s. IIII d.

Item Gherijt die Breden huus in die Kercstege

LIII s. IIII d.

Item noch dat selve huus

XIII s. IIII d.

Item die stede van Leyden van den huus dat meester Rutgers was die Barbier ende Femeyns Glaesmakers dairop bewijsde

XVII s. IIII d.

Item Pieter Otten z. huus

X s. IIII d.

Somma

VII £ X s. IIII d.

4v

   

Item Pieter Butewech Dirx z. van den huys dat Dirx van Noerde was

XIII d. I mite

Item die selve van een huys int steech

XX s.

Item Danel die Sniders huus dat Heyn Thorijs was

X s.

Item Florijs Gherijts z. weedwien huus

XX s.

Item Griete van Nuus huys

XXI d. I mite

Item Louwerijs Jacobs z. huus in Bronsgens steech

VI d.

Item Bette Croex in die selve steech een huys

VI d.

Item Pieter Buysen huysgen in die selve steech

VI d.

Item Erkenraet Jan Stoeps van den huse dat Allert Spoermakers was

XVI d.

Item Dirc Sloterdijcs huus

XVI d.

Item Jacob Willems z. huus Dirc die Hanen swager tsjairs

VI s. VIII d.

Item die selve van den selven huyse

XIII s. IIII d.

Item Henric Paedsen z. huusgen in Gherijt Lams steech dat Alijn Pieter Pieters z. besprack

XX s.

Item Jacob Willem Pieters z. huys dat Jan Cliets was

II d.

Item op Pieter Zybouts z. huus

III s. VI d. II miten

Somma

V £ IX d. I mite

    5    

   

Item Jan Evers z. huus dat Pieter Aechten z. weedwij plach te wesen

II s. VIII d.

Item Jan Martijns z. huus mitten houde

XIX s. VIII d.

Item Dirc Claes z. huus dat Ghijs Bedrongens was, daerop staet III £ XVIII s. IIII d. Hiertoe gelt dat selve huys

XXVI s. V d. I mite

Item Claes Willems z. erfnamen ghelder toe van een huys dat int steech staet

XV s.

Item Dirc Claes z. gelder toe van dat selve huysgen dat int steech staet dat Coman Gherijts was

X s.

Item Pieter Jacobs z. van Alphen ghelter toe van een huys dat Wermbout Smits was

XXVI s. VIII d.

Item Pouwels Heinrix soen van den huyse dat Pieter Aechten z. was

XVI s.

Item Gherijt Louwen z. heeft den molenwerf angenomen ende daer staet op mitten erven die daertoe behoren XXXV s. VI d. II miten. Hiertoe gelt Gherijt Louwen z.

IIII d.

Item Ghijsbrecht Ghijsbrechts z. gelter toe

IIII d.

Item Pieter Jacobs z. gelter toe

XXXV s. VI d. II miten

Item Symon van Vliet gelter toe

IIII d.

Item Gherijt van Vliet ghelter toe

IIII d.

Somma

VII £ XIII s. IIII d.

5v

   

Dus heeftet goidshuus XVI d. sjairs meer dan tplach te hebben. Ende tot wat tiden die molenwerf mitten huysen verandert wort mit coip of mit besterfte, so sel ment vervoerhueren mit X s. comans payments, behoudelic Sinte Pieter van den anderen erven voirnoemt sijn voirhuer mit half den renten

 

Item Mouwerijn Hermans z. van den huse dat Claes Stienhouwers was

XXVI s. VIII d.

Item meester Jan die Boichmakers huus dat Wouter Duvijnx was

V s.

Item Claes Gherijts z. huus dat Claes Nannetgens z. plach te wesen

X s.

Item op een erve ende III huyse an malcander die Ysbrant Hoflants z. toebehoren ende verscinen tot Midvasten die Claer Goeswijns bewijsde

XL s.

Item Pieter dOlislager van een erve bij Luutgens molen in den uterdijck dat Elsbien Florijs Kermers besprac

VI s. VIII d.

Weder om ant Stienscuer

 

Item Dirc Gijsbrechts z. huus dat Pieter Aechten z. was

II s.

Item op tselve huus dat van Nelle Adriaens quam

XL s.

Item op Aernt die Righen huus

II s. VIII d.

Item op Dirc Gherijt Montfoirden z. huus

II s. VI d.

Item op Dirc Hillen z. huus

XXII d. II miten

Item op Eylaert Goverts z. huus

XXVI s. VIII d.

Somma

VIII £ II s. II d. II miten

    6    

   

Item Fyen boomgaert van der Haer dat Ermgaert Huge Hugen z. gaf

IIII s. VIII d.

Item Katrijn Aernt Jacobs z. van den erve dat Machtelt Dirc Vrancken z. was bi der Stienscuer

III s. VIII d.

Item Jan van der Lanen z. huus

XXII d. II miten

Item Aelwijn Dirx z. van den huus daer hi in woent

IIII s.

Item Claes Vrancken z. van den huys dat Symon Storrinx was

VI s.

Item Pieter Florijs z. van den huys dat Dirc Ghijsbrechts z. was

VIII s.

Item Ysbrant Hoflants z. huys

IIII s.

Item Herman Buelinx huus

XXVIII s.

Item Matheeus Jacobs z. huys

IIII s. IIII d.

Item Vranc van Rotterdam van den huyse dat meester Dirc Kammakers was

VIII s. IIII d.

Item Dirc Pieters z. huys dat Aerntgen Brouwers was

VIII s.

Item op Pieter Robbrechts z. huys

XL s.

Weder om optie Volresgraft

 

Item Aelwijn Dirx soens huusgen optie Volresgraft dat Aechte Kerstants was

VI s. VIII d.

Item die selve van den aftereynde dat Henric Ghijsbrecht Bertelmees z. was

II s.

Item Symon Pieters z. van Alphen van den voereynde dat Heinrix voirs. was

IIII s.

Somma

VI £ XIII s. VI d. II miten

6v

   

Item die selve Symon Pieters z. van den huyse daer hi in woent

VI s. VIII d.

Item Huge Martijns z. van den huyse dat Huge Screvels was

XII d.

Item Pieter Boudijns z. huus

XII d.

Item Gherijt Diddetgens weedwien huus

IIII s. VIII d.

Item Symon Duven z. huus

IIII s. VIII d.

Item Jacob Bosschen huus

VIII s. VIII d.

Item Heinric Stoyts huus

IIII s. V d. I mite

Item Godeken die Vleyschouwers huus

XL s.

Item Herman van Akens huus

XXVI s. VIII d.

Item Willem Pieters z. huus die scoemaker

XIII s. IIII d.

Item op Kerstants Claes z. huus

VI s. VIII d.

Item op Jan Wit Bertelmees z. huus

XIII s. IIII d.

Item op meester Collaerts huus ant kerchof

X s.

Item heer Jacobs huus van Risoerde

XIII d. I mite

Item Jonefien huys in die Diefsteech

VI s. VIII d.

Item Jan Martijns z. huys

VI s. VIII d.

Item Gherijt die costers huys int steech

VI s. VIII d.

Item op Ghijsgen Pouwels z. huyse

XXVI s. VIII d.

Item op Symon Juden huus alrenaest heer Claes van Lis

XL s.

Item op heer Jan Willems z. huyse daer hi in woent

XXVI s.

Somma

XII £ XIIII s. X d. II miten

    7    

   

Item Pieter Jacobs huus uptie graft dat Jan Aernts plach te wesen

XVI d.

Item Boudijn van Swieten ende Wouter Hermans z. van den cameren die Willem Philips z. waren

X s.

Upt Hogelandt

 

Item Henric Wiggers z. optie Hoeygraft van den huus dat Willem Jacobs z. was die volre

XX s.

Item Pieter Mees z. huus uptie Hoeygraft dat Alijt Willem Jans z. daerop besprac

XX s.

Item den baginen optie Hogelants Kercgraft van jonfrou Lijsbet Claes dochter huus

X s.

Item Katrijn Florijs Coenen z. huus uptie Kercgraft ende Femeyns Glasemakers daerop bewijsde

XV s.

Item Femeyns voirs. heeft bewijst op hoir selfs huus daerbij

IIII s. IIII d.

Item Henric Zaels huus die stoeldraeyer opten Ouden Rijn

XXVI s. VIII d.

Item Aelwijn Jans z. huys in Coppijn Hiex steech VIII comans gr. mitten houde die gecomen sijn van Claes Betgen, facit

V s. IIII d.

Somma

V £ XII s. VIII d.

7v

   

In Maerndorp

 

Item heer Jan die Vriesen huus in den Camp after Onser Vrouwen kerc ende Willem Aernts z. besprac

X s.

Item Willem Gherijts z. huus optie Maern dat Machtelt Vrancken daerop besprac

XII s.

Item Ghijs Jan Symons z. huus optie Maern dat van Wermbout Jans z. quam

XL s.

Item Zasbout van den huys dat Heyn van Thienens was ende Claer Pieter Dirx z. daerop besprac mitten houde

XX s.

Item Haesgen Jan van Kamens huus dat die susteren van Sinte Marien Magdalenen daerop bewijsden enen halven Engelsche nobel, facit

XLIIII s.

Item die Duytsche heren van Kerstant Henrix z. besprec

II s. VIII d.

Item die selve van jonfrou Meynen besprec

II s. VIII d.

Item Bairtraet Willem Heermans wedue III £ sjairs ende Herman Mouwerijns z. ende Jacob die Monic III £ sjairs van Jacob Dirx z. ende Alijt Ghijsbrecht Bertelmees z. dochter sijns wijfs testament ter tijt toe dattet bewijst is, facit

VI £

Somma

XII £ XI s. IIII d.

    8    

   

III. Sommarum van ouden renten binnen der ouder vryheyt van Leiden beloipt tsamen

LXXIII £ IIII s. I d. I mite

8v

   

Dit sijn die renten op raemsteden die tgoidshuys heeft

 

Item Huge van der Hant I raem

X s.

Item Pieter Butewech I raem

XVI s.

Item noch Pieter Butewech I raem

XVI s.

Item noch Pieter Butewech I raem

VII s.

Dit sijn die renten op hofsteden optie hove binnen der nuwer vryheit ende beginnen op Levendaelsgraft

 

Item Wermbout Florijs Hobben z.z.

VI s. VIII d.

Item Lammijn Clutinx huus

VI s.

Item Pieter Jacobs z. huus

XII d.

Item Willem van der Gouden huus dat Huge Dams was

VII s. VIII d. II miten

Item Jan van Thienens huus

IX s. IIII d.

Item Jan van Veens huus

IX s. IIII d.

Item die selve van een erfgen

VIII s.

Item Ghijs Dierts z. huus

X s.

Item Gherijt Boudijns z. huus

X s.

Item Florijs Hobben z. weedwien huys

XII s. I d.

Item die selve van horen erve

V s. V d.

Item Allert Claes z. huus daeran

VI s. VIII d.

Item Gherijt Meynerts z. weedwien huus

XII s. I d.

Item Wouter Jacobs z. upten Hogewoert van thuus dat Engbrechts was

VI s. s d.

Item Coen Jacobs z.

VI s. s d.

Somma

VIII £ V s. IIII d. II miten

    9    

   

Item Pieter Jacobs z. van den huyse dat Jacob Coenraets z. was

II s.

Dit sijn renten tuschen der Molengraft ende die nuwe Volresgraft

 

Item Reyner Tielmans z. huus upten hoec

IIII s.

Item Willem Coep van den huse dat Kerstgen Pieter Bonnen was

VII s. IIII d.

Item Jacob Gherijts z. huus

VIII s.

Item Claes Gherijts z. huus

X s. II d. II miten

Item Gherijt Pieters z. ende Katrijn sijn susters huus

X s. II d. II miten

Item Gherijt Duykers huys XVIII s. VIII d. Die sijn vercoft alsmen hierna bewisen sel

 

Item Jan Colfs huus

XII s. II d. II miten

Item Gherijt Jacob van sinen erven

XLIII s. VI d. II miten

Item Jan van Rijn een erve dat Symon Reyners z. was

X s.

Item Symon Reyners z. huus

X s.

Item die selve van den huse daer hij in woende

XXIII s. IIII d.

Item Tillemans kinder huus

XXIIII s. V d. I mite

Item die selve van horen huus

XXVI s. VIII d.

Item noch die selve van horen huus

XIII s. IIII d.

Item Boudijn Gherijts z. huus

XXVI s. VIII d.

Item Aernt Jans z. huuse

XXIII s. IIII d.

Item Aernt Jans z. van den huys dat Pieter Jacobs z. was

XVI s. VIII d.

Item Gheertruut Willems Vos huus

XXVI s. VIII d.

Somma

XIIII £ XVIII s. VIII d.

9v

   

Item Jacob Pieters z. huus

XXVIII s. X d.

Item Gherijt Hoichstraets huys

XVII s. IX d. I mite

Item Jan Claes Henrix z. huys

XVII s. IX d. I mite

Item Gherijt Jacob after optie graft van sinen huys

XLIIII s.

Item Jan van Nuus huus

XII s. II d.

Item Gherijt Aernts z. II erven

XXXII s. IX d. I mite

Item Louwerijs Henrix z. huus

IX s.

Item Ysbrant Riken z. huus

VIII s. II d.

Item Willem Gherijt Scutemakers z.

VIII s. X d.

Item Zibrant Louwen z. huus int steech

XXI d.

Item Willem Beyer van sinen huus

II s. VI d.

Item die selve van sinen huys daeran

XXI d.

Item Heyn Willems z. kinder van Alphen

VI s. VIII d.

Item Kerstijn Aelbairns dochter

VI s. VIII d.

Item Jacob Gherijts z. die volre van sinen huse daeran

VI s. VIII d.

Item Katrijn Gherijt Jacobs ende Jan Gherijts z. huus

II s.

Dit sijn die renten tuschen der nuwer Hoeflaen ende der Volresgraft

 

Item Heyl Gherijt Willems z. ende Huge van der Hant I erve

XIX s. XI d. I mite

Item Dirx kinder van Noerde

XII s. IX d. I mite

Item Jacob Jans z. van den huys dat Symon Duven z. was

XIII s. II d. II miten

Item Gherijt Jacobs z. van den huyse dat Wermbout Florijs z. was

IX s. IIIs d. I mite

Somma

XIII £ II s. VII d. II miten

    10    

   

Item Ysbrant Hoflants z. erve

XV s. XI d.

Item die selve

XVIII s. VII d.

Item die selve noch I erve

XIII s.

Item Jacob Jans z. ende Lambrecht Jans z.

XXX s. VII d.

Item Alijt Gherijt Willems z. van der camer die Gherijt Aernts z. was

VI s. VIII d.

Item Katrijn Dirx Jans z. dochter

XIII s. IIII d.

Item Pieter Henric Bokels z.

XVII s. I d. I mite

Item Aelbrecht Heynen z. huus

XVII s. I d. I mite

Item Ghijsbrecht Dierts z. een camer die Gaspers was

II s.

Item Pieter Willems z. I van Bertelmeeus Claes z. kameren

II s.

Item Florijs Gherijts z. een van Bertelmees kameren

II s.

Item Jan Dirx z. camer van Stienvoorde

II s.

Item Willem Dirx z. dat Gherijt Willems z. plach te geven

XXVI s. III d.

Item Aelwijn Dirx z. van den selven

XV s. X d. I mite

Item Pieter Danels z. huys van der Haer

XVIII s. VIII d.

Item Claes Gherijt Montfoirden z. huys

XXVI s.

Item Willem Stoeps huus

XXVI s.

Item noch Willem Stoep een erve

XII s.

Item Willem Stoep een erve mit eenre stege dat Pieter Wouters z. was

VI s.

Item Ysbrant Gherijt Vos z.

VIII s.

Item Ysbrant Pieter Nanninx z. huys

XIIII s.

Item Jan Boudijns z. huys

X s.

Item Willem Martijns z. van den huyse dat Florijs Aernts z. was

X s. II d. II mite

Somma

XV £ XIII s. III d. II miten

10v

   

Item Willem Martijns z. van taftereynde van den selven huse voirnoemt

X s. II d. II miten

Item Willem Martijns z. I erve

XXII s. XI d.

Item die selve noch I erve

XXII s. VIII d.

Item Pieter Wouters z. I erve

XXVI s. VIII d.

Item Lambrecht Merinc I erve

XXII s. IX d. I mite

Item Pieter Andries z. I erve

XXII s. IX d. I mite

Item Ysbrant Vos I erve mit eenre stege

XX s.

Item Ysbrant voirs. noch I erve

XIX s. X d.

Item Joest Willems z. I erve

XX s. IIII d. I mite

Item Heinric Danels z. huus van der Haer

XIX s. X d.

Item Willem Stiens huus

XXII s. VII d. II miten

Item Fye Jacob Jans z. weedwy I erve

X s.

Item Gijsbrecht Dammes z. huus

VIII s.

Item Willem Stien I erve uptie graft

IIII s. VI d.

Item Katrijn Jan Pouwels z. dochter

V s.

Item Hillegont Gherijts dochter huus

V s.

Item Jacob Florijs z. van den huys dat Aem Claes z. was

XII s. II d. II miten

Item Aernt Wiggers z. huus

X s.

Item Herman Hermans z.

X s.

Item Jan van Pormer van den selven huus vornoemt

X s.

Item op Philips huus van den Bosch

VIII s. IX d.

Somma

XV £ XIIII s. II d.

    11    

   

Item Aernt Jans z. huus die maetselair

VII s.

Item Haesgen Coenraets dochter huus

XXI d.

Item Florijs Jacobs z. huus

X s.

Item Dirc Louwen z. I erve dat van Vranc Pieters z. erve gesplit is

IX s.

Item Willem Paedsen huus

II s.

Item Vranc Goverts z. upten hoec

II s. VIII d.

Item Allert Notgers z. huus daeran

II s. VIII d.

Item Symon Dirx z. huysgen

II s.

Item Willem Dirc Buenen z. huysgen

II s. VIII d.

Item Vranc Jacobs z. huysgen

II s.

Item Wouter Aelbrechts z. wedue

V s. X d.

Item Dirc Hugen z. huys van Zoeterwoude

VII s. V d.

Item Claes Pieters z. I erve dat Herman Boelinx was

VII s.

Item Jacob Jans z. huus

V s. VI d.

Item Margriet Dirc Aernts z. dochter

IIII s. X d.

Item Bairte Claes dochter I erve

IIII s. X d.

Item Matheeus Jacobs z. dochter

IIII s. X d.

Item Hoflant Jans z.

IIII s. X d.

Item die selve van den huyse dat Symon Rutgers z. was

VII s.

Item Ermgaert Jan Vrancken z.

II s. VI d.

Item Jacob Hasen z. van Zoeterwoude

II s. VI d.

Somma

IIII £ XVIII s. X d.

11v

   

Dit sijn die renten tuschen der Hoeflaen ende der Vlyet

 

Item Aelwijn Baerns z. van den erven die Symon Borts plagen te wesen tuschen der Molengraft ende den Vliet was sculdich IIII £ IIII s. tsjairs. Hiertoe gelt Aelwijn selve

XVII s.

Item Symon Jude gelter toe

XIX s.

Item Pieter Dirx z. gelter toe

XX d.

Item Symon Jans z. ghelter toe

VIIs d.

Item Baertout Cupers weedwy gelter toe

VIIs d.

Item Pieter Jans z. gelter toe

XIII d.

Item Gheertruyt Gherijt Jans z. gelter toe

II s.

Item Jan Reyners z. van Oudewater gelter toe

II s.

Item Jan Pieters z. gelter toe

II s.

Item Jan Montschoen gelter toe

II s.

Item Jan Gherijts z. gelter toe

II s.

Item Heyn Kaerdemaker gelter toe

II s. VI d.

Item Bertelmees Dirx z. gelter toe

III s. IIII d.

Item Dirc Jans z. gelter toe

III s. IIII d.

Item Jan Yden z. gelter toe

XX d.

Item Nelle Gherijt Cleyberchs gelter toe

II s. VI d.

Item Willem Dirx z. gelter toe

II s. III d.

Item Dirc Willem Dircx z.z. gelter toe

III s.

Item Matheeus Jacobs z. gelter toe

II s.

Item Heinric Danels z. van der Haer gelter toe

II s.

Somma

III £ XII s. VII d.

    12    

   

Item Jacob Willems z. die tymmerman gelter toe

II s.

Item Willem Martijns z. gelter toe

II s.

Item Jacob Willems z. gelter toe

II s.

Item Claes Florijs z. gelter toe

II s.

Item Engbrecht Aernts z. gelter toe

III s. V d.

¶ Item Alcmade hadde III huysen daer op stont XV s. IX d. Hiertoe gelt Pieter Butewech Willems z.

XX d.

Item noch Pieter Butewech ghelter toe

IIII s. V d.

Item Herman Gherijts gelter toe

III s. IIII d.

Item Claes Pieters z. gelter toe

II s. VI d.

Item Michiel Jordijns z. gelter toe

II s. III d.

Item Herman Willems z. kaerdemaker gelter toe

XVI d.

Item Engbrecht van Lier gelter toe

XVI d.

¶ Item Gherijt Walichs z. huus

V s. II d. II miten

Item noch Gherijt Walichs z. huus dat Pieter Jordijns z. was ende Adriaen Pieters z. daerop besprac

XXV s.

Item Gherijt Steffens z. wedue

X s. IIII d. II miten

Item Pieter Butewech Willems z. I erve

XXXI s. X d. I mite

Item Dirc Walichs z. I erve

VI s. VIII d.

Item Margriet Claes Jans z.

III s. V d.

Item Eelman van sinen erven

XI s. II d. I mite

Item Jan Dirx z. een camer naest Symon die Lyemers

X s.

Somma

VI £ X s. XI d.

12v

   

Item Louwerijs Jan Volprechts z.

VIII s. VI d.

Item Beatrijs Dirc Sybrants z. I erve

VIII s. VI d.

Item Claes Aems z. I erve

XLIIII s.

Item Dirc Willems z.

XIII s. IIII d.

Item Jacob Willems z. sijn broeder een erve

XIII s. IIII d.

Item Ysbrant Gherijt Bontemakers z. I erve

VII s. V d.

Item Pieter Bal I erve

VII s. V d.

Item Dirc jonge Jacobs z. I erve

IX s. X d.

Item Hillegont Gherijts dochter I erve

IIII s. XI d.

Item Symon Claes z. I erve

VII s. I d.

Item Dirc Hove I erve

X s. VIII d.

Item Pieter Butewech Willems z. I erve

IX s.

Item Coenraet Gherijts z. I erve

IX s.

Item Willem Danel Clenen z. I erve

XIII s. VIII d.

Item Pieter Aernts z. I erve

XVI d.

Item Gherijt Clemments z. I erve

XII d.

Item Kerstijn Florijs dochter I erve

XII d.

Item Bertelmees Willems z. I erve

XII d.

Item Florijs Gherbrants z. I erve

XII d.

Item Gheertruyt Claes Claes z. I erve

VIII d.

Item jonge Dirc van der Laen I erve

IIII s.

Item Hillegont Vrancken dochter I erve

IIII d.

Item Claes Kerstants z. I erve

II s.

Somma

VIII £ XIX s.

    13    

   

Item Gherijt Clemments z. I erve

IIII d.

Item Dirc Dirx z. die priester

VI s.

Item Jan Dirx z.

II s.

Somma

VIII s. IIII d.

IIII. Sommarum van raemsteden ende hofstederenten uptie hoeve beloipt

XCII £ III s. IXs d.

13v

   

Ontfaen van graven ende van sepultuer in der kercken

 

Item van Dirc Hiecs graf ontfaen van coep ende van opdoen VII scilde, den scilt XXIX tunen, facit

XIII £ X s. VIII d.

Item van Baerte Danels graf op te doen

IIII £

Item van Zeverijns graf op te doen ontfaen

IIII £

Item van Aernt van Alcmaden graf van coep ende van opdoen VII scilde, den scilt XXIX tunen, facit

XIII £ X s. VIII d.

Item Aernt van Berkels moeder graf op te doen

IIII £

Item van een mans graf uten Briel op te doen

IIII £

Item van Gherijt Louwen z. wijfs graf up te doen

IIII £

Item van Symons graf van der Laen op te doen ontfaen

IIII £

Item van Griete Dirc Hillen z. graf op te doen

IIII £

Item van Huge Andries z. graf op te doen

IIII £

Item Willems graf van Alcmade op te doen

IIII £

Item van Dirx graf van Oestgeest op te doen

IIII £

Item van Pieter Rijswijcs graf op te doen V scilde, facit

IX £ XIII s. IIII d.

Item Reyner Sijs graf op te doen

IIII £

Item heer Allaerts graff van Bueren, ridder, van coep ende van opdoen XXX Arnems gulden, den gulden XXIII tunen gerekent, facit

XLVI £

Somma

CXXVI £ XIIII s. VIII d.

    14    

   

Item van Symons dochter graf van den Vliet op te doen III Beyers gulden, facit

IIII £ VIII s.

Item van Willem Alpherts z. graf op te doen

IIII £

Item van Willem Everts z. dochter graf op te doen

IIII £

Item van Claer Jan Dirc Kints z. graf op te doen

IIII £

Item van Aechte Claes dochter graf van Hillegom op te doen

IIII £

Item van Pieter Otten z. graf op te doen

IIII £

Item van heer Thomas graf Duytsche heer

IIII £

Item van Baerte Dirc Reyniers z. graf op te doen

IIII £

Item van Florijs Henrix z. graf op te doen

IIII £

Item van Alijt Gherijt Jacobs dochter graf op te doen

IIII £

Item ontfaen van Willem Jans z. voer Dirc Reyniers z. graf IIII scilde, den scilt XX cromstaert, facit

VII £ XVI s. V d. I mite

Item Machtelt Henrix wijf van der Does van horen grave ontfaen van coep ende van opdoen VII scilde, facit

XIII £ XIII s. IX d. I mite

Item ontfaen van heren Jan Pyots graf, ridder, XX cronen ende die kerc behout dat graf, facit den croon XXIIII cromstaert

XLVI £ XVIII s. VIII d.

Item van Jan Claes Doenen z. graf op te doen

IIII £

Item der joffrouwen graff van Leyden op te doen

IIII £

Somma

CXVI £ XVI s. X d. II miten

14v

   

Item Ysbrant die lijndraeyers dochter graf die bagijn

IIII £

Item jonfer Meynen graf opt choer van coep ende van opdoen XX cronen, facit den croon XXIIII cromstaert gerekent

XLVI £ XVIII s. VIII d.

Item Tyllemans dochter graf die bagijn van coep ende van opdoen VII scilde, facit

XIII £ XIII s. IX d. I mite

Item Dirc Tymans z. wijf voer hoer graf van coep ende van opdoen VII scilde, facit

XIII £ XIII s. IX d. I mite

Item van Ghijsbrecht Willems z. graf op te doen

IIII £

Item van Hildewair Gijsbrecht Tillemans z. wijfs graf ontfaen van coep ende van opdoen VII scilde, facit

XIII £ XIII s. IX d. I mite

Item Tyllemans dochter, een bagijn van Delf, van hoir graf

IIII £

Item jonfrou Jan van der Beets van hoir graf ontfaen van coip ende van opdoen VII scilde, facit

XIII £ XIII s. IX d. I mite

Item van Machtelt Florijs Jacobs z. wijfs graf op te doen

IIII £

Item van Alijt Molencamps graf op te doen

IIII £

Item van Anthonis Coen Ysax z. graf op te doen

IIII £

Item van Gheertruut Dirc Volkerts z. graf van coep ende van opdoen VII scilde, facit

XIII £ XIII s. IX d. I mite

Item Pieter Jacobs z. graf die glasemaker van opdoen

IIII £

Item Kerstijn Gherijt die Bruunen graf van coep ende van opdoen VI gouden cronen, facit

XIIII £ I s. V d. II miten

Somma

CLVII £ IX s. I mite

    15    

   

Item van Vrancke Huge Gherijts z.z. graf op te doen

IIII £

Item van Fye Jan Hugen z. graf op te doen

IIII £

Item van Florijs Jacobs z. graf op te doen

IIII £

Item Aelbrecht van Boschen graf op te doen

IIII £

Item Katrijn Pieter Rijswijcs dochter graf op te doen

IIII £

Item van Alijt Jan Stantvasts graf op te doen

IIII £

Item van Pieter Witten graf op te doen

IIII £

Item van Lijsbet Gherijt Pieters z. wijfs graf up te doen

IIII £

Item van Claes Screvels graf up te doen

IIII £

Ontfaen van Dyliane Collerts dochter voir I graf dat si gecoft heeft IIII scilde, ende als ment opdoet sel men die eerste reyse geven III scilde, facit datter ontfaen is

VII £ XVI s. V d. I mite

Item Nelle Poes heeft een graf opgedaen ende seyt dattet hoer is, ende die kercmeysters seggen dattet hoir niet en is, mer van den opdoen is niet ontfaen

 

Somma

XLIII £ XVI s. V d. I mite

15v

   

Ontfaen van testament ende van besprec ende van gracien

 

Item van Griete Dirc Hillen z. testament III Arnems gulden, facit

IIII £ XII s.

Item van enen man van Alphen I scilt ontfaen, facit

XXXIX s. I d. I mite

Item van Jacob Dirc Jans z.z. van Rotterdam een sulveren lepel, woech Is loet

 

Item van Machtelt meester Jans besprec XX cromstaert, facit

XXXIX s. I d. I mite

Item van Haestgen Symons dochter testament ontfaen VII scilde, daervoir sel men hoer een cleen memori doen sjairs alst memoriboec inhout, facit

XIIII £

Item ontfaen van Gheertruut Claes dochter besprec X lewen, facit

VIII s. X d. II miten

Item ontfaen van meester Jacob Symons z. joncwijfs testament twee sulveren lepelen

 

Item van Gheertuut Dirc Volkerts z. testament II scilde, facit

III £ XVIII s. II d. II miten

Item van Jan Claes Doenen z. besprec I scilt, facit

XXXIX s. I d. I mite

Item van Aelbrecht Jobberts testament ontfaen I scilt, facit

XXXIX s. I d. I mite

Item bij hande des commelduers van testament I scilt, facit

XXXIX s. I d. I mite

Item noch van den commelduer ontfaen van eens persoons wegen II Beyers gulden II lewen, facit

III £ V d. I mite

Item van Jacob van Lier s scilt, facit voir XV tunen gerekent

XX s.

Somma

XXXVI £ XV s. I d. I mite

    16    

   

Item Aernt Danels z. wijf besprac een hoyc, daerof ontfaen III Beyers gulden, facit

IIII £ VIII s.

Item van Willem die Vechters wijfs testament I nobel, facit

IIII £ VIII s.

Item Baertout Jacobs z. testament

II s.

Item van Gheertruyt Ysbrants dochter I scilt, facit

XL s.

Item van Zeverijn Zeverijns z. testament I scilt, facit

XL s.

Item van heer Reyner die Costers testament VI oude botgen, facit

VI s. II d. II miten

Item van Sasburgen testament ontfaen XII pont was

 

Item van Aelbrecht van Bosschen testament I scilt, facit

XL s.

Item van Claer Jan Dirc Kints z. besprec van Femeyns Pormers ontfaen XIs tuun, facit ende van Andries Bal van Claren testament voirs. oec XIs tuun, facit tesamen

XXX s. VIII d.

Item Lijsbet Dirx dochter I Beyers gulden, facit

XXIX s. IIII d.

Item van Pieter Jans z. wijfs testament XX cromstaert, facit

XXXIX s. I d. I mite

Item van Dirc Tymans z. wijfs besprec II scilde, facit

IIII £

Item Jan Wit Bertelmees z. besprac der kercken XII pont was

 

Item ontfaen van Trude Pieters dochter ende sij der kercken gaf van gracien I nobel, facit

IIII £ VIII s.

Item van den soudenairs ontfaen van gracien XV oude botdrager, facit

XXXI s. I d. I mite

Somma

XXX £ II s. V d. I mite

16v

   

Item ontfaen van Gheertruut Dirx dochter vijf nobel daer men hoer memori voer doen sel na inhout des memoriboex, den nobel III Beyers gulden, facit

XXII £

Item so besprac Aechte Pieters dochter heer Dirc Graefgens joncwijf der kercken X scilde hoir memori voir te doen. Daerof is ontfaen XXII loot sulvers, ghetaxeert voir XI Beyers gulden. Ende als men tander betailt, so sel men die memorie boeken. Dit sulver is vercoft als men hierna bewisen sel

 

Somma

XXII £

    17    

   

Ontfaen van ghiften ende van voirhueren

 

Item van Vranc van Rotterdam van ghiften ende voirhueren III braspenninge, facit

VII s. VI d. II miten

Item van Bertelmees Heinrix z. IIIs leeu, facit

III s. I d. I mite

Item van Symon Dirx z. IIII quade lewen, facit

III s. VI d. II miten

Item van Pieter Baertouts z. ontfaen

II s.

Item van Claes Florijs z.

II s.

Item van Florijs Phillips z. van voirhuer X tunen, facit

XIII s. IIII d.

Item van Coen Jacobs z. van gift ende voirhuer IX tunen, facit

XII s.

Item van Pieter Jacobs z. des gelijx ontfaen

IIII s.

Item van Herman Hermans z.

X s.

Item van Symon Dirx z. IIII tunen, facit

V s. IIII d.

Ontfaen van zuenen binnen desen jair

 

Item van Jacob Heerman van eenre soene die hij onderhadde van Crauwels zoene IIs scilt, den scilt XX cromstaert, facit

IIII £ XVII s. IX d. I mite

Somma

VIII £ VIII d.

17v

   

Ontfaen van was ende van spinlicht

 

Item van Gherijt die Coster opt Hoghelandt ontfaen van XLIIII pont was X Beyers gulden, den gulden XXII tunen, facit

XIIII £ XIII s. IIII d.

Item van Gherijt die Coster tSinte Pieters ontfaen van was XXI gulden, den gulden XXII tunen gerekent, facit

XXX £ XVI s.

Item van den selven van was ontfaen I scilt ende XXVI lewen, facit

III £ III s. I d. I mite

Item van Dirc Pieter Smits z. van was ontfaen VIII gulden, den gulden XXI tunen, facit

XI £ IIII s.

Item ontfaen van Pieter Jans z. van was XIIII gulden, den gulden XXII tunen, facit

XX £ X s. VIII d.

Item ontfaen van Gherijt die Coster van L pont was XII gulden, den gulden XX tunen, ende noch van VI pont was XXVIII tunen, facit tesamen

XVII £ XVII s. IIII d.

Item van Lijsbet Gherijt die Costers ontfaen van LX pont was, van elc pont VI oude botgen, facit

XVIII £ XIII s. IIII d.

Item die selve noch van XXX pont was, tpont VI oude botgen, facit

IX £ VI s. VIII d.

Item die selve noch een kairse van XIX pont was, daerof ontfaen III Beyers gulden ende VIIs tuun, facit

IIII £ XVIII s.

Item Witgens wijf XXIIII pont was, tpont om VI oude botgen, facit

VII £ IX s. IIII d.

Item Wouter Hermans z. XXII pont was, tpont VI oude botgens, facit

VI £ XVI s. X d. II miten

Item ontfaen van XVIII pont spinlichts, van elc pont IIII lichte lewen, facit

III £ IIII s.

Somma

CXLVIII £ XII s. VIII d.

    18    

   

Ontfaen van hoechtiden die men hout in der kercken

 

Item van Sinte Jorijs hoichtijt ontfaen IIII braspenninge, facit

X s. I d.

Item van der hoichtijt van den Xm martelairs ontfaen VI tunen, facit

VIII s.

Item van Sinte Ewouts hoichtijt ontfaen XII tunen, facit

XVI s.

Item van Segher ontfaen van der hoichtijt van Divisio Apostolorum

VIII s.

Item van Sinte Jeronimus hoichtijt ontfaen II tunen, facit

II s. VIII d.

Item van Sinte Lucas hoichtijt VI tunen, facit

VIII s.

Item van Sinte Crispijn ende Crispiniaens festum XIs tuun, facit

XV s. IIII d.

Item van Sinte Barbaren hoichtijt IIII tunen, facit

V s. IIII d.

Item van Sinte Loy IX tunen, facit

XII s.

Item van Sinte Jans hoichtijt Ewangelist II braspenninge I leeu, facit

V s. XI d.

Item van Sinte Agnieten hoichtijt IIII tuunen, facit

V s. IIII d.

Item van Sinte Stevens hoichtijt VI tunen, facit

VIII s.

Item van Sinte Aechten hoichtijt IIII tunen, facit

V s. IIII d.

Somma

V £ X s.

18v

   

Alrehande ontfanc

 

Item ontfaen ende die oude kercmeysters overleverden an gelde V Beyers gulden, als Jan Dirc Coenen z. ende Wermbout Nannen z. mit horen gesellen, facit

VII £ VI s. VIII d.

Item ontfaen van heer Wilem die Jonge van II stiene die opt kerchof lagen XX tunen, facit

XXVI s. VIII d.

Item ontfaen van den commelduer ende hij te hulpe gaf tot een niewe palmcruys XX cromstaert, facit

XXXIX s. I d. I mite

Item ontfaen van gebarnt sulver XVI Beyers gulden, den gulden XXII tunen gerekent, facit

XXIII £ IX s. IIII d.

Item noch van Wouter Luutgen ontfaen van sulver LXV tunen, facit

IIII £ VI s. VIII d.

Item van Herman Claes z. ontfaen II nobel die hij der kercken noch sculdich was van Gherijt Rutgers z. wegen, voir den nobel XLIIIIs cromstaert, facit

VIII £ XIIII s. I d.

Item van Florijs Paidsen z. ontfaen van leyen die hi jegens den goidshuusmeesters cofte VIII Beyers gulden, facit

XI £ XIIII s. VIII d.

Item van Wermbout Nannen z. van stien III cromstaert, facit

V s. IX d. I mite

Item van den clusenair te Catwic van leyen XXII tunen, facit

XXIX s. IIII d.

Item van calvere ontfaen VII tunen, facit

IX s. IIII d.

Item van een sperre ontfaen

II s.

Somma

LXI £ III s. VII d. II miten

    19    

   

Item van Jacob Gherijts z. ontfaen van velle die der kercken gecomen sijn VI cronen ende VI tunen, den croon XXIIII cromstaert gerekent, facit

XIIII £ IX s. V d. II miten

Item van wolle ontfaen XVI cromstaert, facit

XXXI s. III d.

Item so is den oude roester vercoft ende woech VIcLXXXV pont, daerof ontfaen van elc pont VIII doyts, facit

XX £ V s. XI d. I mite

Item so hadden die kercmeysters Jan Bouten graf van Aemsterdam doen beleggen, daerof is nu ontfaen een scilt, facit

XL s.

Item ontfaen van tarwe IIII tunen, facit

V s. IIII d.

Item ontfaen van den kercmeysters van den Hogelande van XIIIIm leynagel, elc duysent VII tunen, facit

VI £ X s. VIII d.

Item ontfaen van der stede homans van Aechte Pieter Hugen besprec I nobel die versceen tot meye anno XXVI, want sij der kercken besprac die II cronen sjairs die sij optie stede van Leyden hadde, facit III Beyers gulden voir den nobel gerekent

IIII £ VIII s.

Somma

XLIX £ X s. VIII d.

19v

   

Item so is tot desen jaer gecomen uter kercken bede boven die memorien die men daeruut doet ende boven dattie hoichtiden costen te houden die tgoidshuus angenomen heeft, als van Sinte Katrijn, Sinte Barbara, XIm Maechden ende die andre als der kercken memoriboec inhout, ende boven dat binnen desen jaer van beyeren is gegeven, tsamen

LXXII £

Item uut Sinte Martijns bede ontfaen, also die kercmeesters die in pacht hebben totter kerken behoef X jair lanc, welken termijn inginc tot meye anno XIIIIc XVIII om VIII Hollans scilde tsjairs, des is daeruut gecomen boven den VIII scilden die daer tot desen jaer gegeven sijn

X £

Item ontfaen binnen desen jaer uten bloken

XII £ X s. IIII d.

Ontfaen van den ommesetten kercgelden van outs

 

Item van Coman Aelbrecht van ouden kercgelde XLIIII lewen, facit

XXXIX s. I d. I mite

Item van Jan Boemgen XII lewen, facit

X s. VIII d.

Item van jonge meester Rutger voir sijn kercgelt XIX cromstaert, facit

XXXVII s. II d.

Item van Jan Pouwels z. voir sijn kercgelt

XXIX s. IIII d.

Somma

C £ VI s. VII d. I mite

    20    

   

Ontfaen van vercoften renten ende van vercoften lijfrenten

 

Item vercoft heer Pieter Burchgairts z. ende Griete sijn suster tot hoirre beyder live VIII scilde tsjairs, te betalen alle jair tot Sinte Mathijs dage. Dairof ontfaen van elken scilt X scilde, maect LXXX scilde, den scilt XXI cromstaert gerekent, facit

CLXIIII £ V s. IIII d.

Item vercoft Clair Sweemen dochter ende Jacob Dirc Tymans z.z. tot hoirre beyder live II scilde sjairs. Daerof ontfaen XX scilde, den scilt XXI cromstaert, te betalen alle jair opten tienden dach in aprille, facit

XLI £ XVI d.

Item vercoft Wendelmoet Dirx dochter van der Spenghe ende Jan hoir dochter tot hoirre beyder live II scilde sjairs, te betalen alle jair opten Xden dach in aprille. Daerof ontfaen XX scilde, den scilt XXI cromstaert, facit

XLI £ XVI d.

Item vercoft Griete Pieters dochter ende Katrijn Pieters dochter V scilde tsjairs tot horen live elx die helft op te bueren, te betalen alle jair tSinte Jans dage midsomer. Daerof ontfaen L scilde, den scilde XXI cromstaert, facit

CII £ XIII s. IIII d.

Item vercoft Lijsbet Pieters dochter ende Fye Jan Nuweveens dochter tot hoirre beyder live IIII scilde tsjairs, te betalen alle jair tSinte Ponciaens dage. Daerof ontfaen XL scilde, den scilt XXI cromstaert, facit

LXXXII £ II s. VIII d.

Somma

IIIIcXXXI £ IIII s.

20v

   

Item vercoft Henric Henrix z. III gouden nobel tsjairs op dat lant dair Gherijt Emmen z. stien uut delft. Dairof ontfaen XLIIII nobel, voir elken nobel II cronen, den croon voir XXIIII cromstaert gerekent, facit

IIcVI £ X s. I d.

Item vercoft Gherijt Duyker XXVIII comans gr. tsjairs die op sijn huys stonden. Daerof ontfaen XVI Beyers gulden, facit den gulden XXII tunen gerekent

XXIII £ IX s. IIII d.

Somma

IIcXXIX £ XIX s. V d.

    21    

   

V. Sommarum van graven in die kerc, van testament, van ghiften ende voirhueren, van was dat vercoft is, van alrehande ontfange, van vellen, van den kercken bede ende uten bloken ende van allen accidencien die der kercken gecomen sijn ende van den vercoften lande ende renten beloipt tesamen

XVcLXVIII £ II s. III d.

21v

   

Somma sommarum van allen ontfange beloipt tesamen

XIXcLX £ X s. VIs d. II miten

    22    

   

Dit is dattie kercmeysters voirs. weder uutgegeven hebben van der kercken goede binnen den jair voirnoemt ende in paymente voirs.

 

Eerst van wissen renten die tgoidshuus jairlix uutreyct

 

Item Katrijn Jan Heermans XII Ghenske nobel, voir elken nobel II Beyers gulden, dat sijn LXVI tunen, facit

LII £ XVI s.

Item den baginen van Alijt Heinric Tiers erve

II s. V d.

Item Katrijn Jan Pouwels z. dochter ende si cofte jegens Zoete Jan Vlaminx z.

LVIII s.

Item die Hilige Geestmeysters van renten die stonden op Heinric die Pipers huys

III £ II s. VIII d.

Item die selve van Florijs heren Jacobs z. erve dat Alijt Hollanders daerop besprac

XIII s. IIII d.

Item noch die selve ende gecoft wort jegens Soete Jan Vlaminx z.

VII £

Item noch die selve ende gecoft wort jegens Willem Jan Willems z.z.

III £

Item die heren van Sinte Pancraes van Willems die Glasemakers erve

II s. VIII d.

Item die commelduer van Catwijc van renten die hij optie Does heeft

VIII s.

Item die commelduer te Leyden van heren Heinric Spikers grafganc

V s. IIII d.

Somma

LXX £ VIII s. V d.

22v

   

Item den commelduer van der cruysmisse te singen alle jair tot Onser Vrouwen Lichtmis II scilde, facit

III £ XVIII s. II d. II miten

Item den dyaec ende subdiaec van der cruusmisse elx een scilt, den scilt XX cromstaert, facit

III £ XVIII s. II d. II miten

Item Huge die organist voir sinen dienst van desen jair opt orgelen te spelen XV scilde, den scilt XXX tunen, facit

XXX £

Item den ondercoster binnen desen jair betailt

XII £

Somma

XLIX £ XVI s. V d. I mite

    23    

   

Lijfrenten die tgoidshuys jairlix uutreyct, elken nobel betailt mit III Beyers gulden, dat sijn LXVI tunen, ende den scilt betailt mit XX cromstaert

 

Item Pieter Heerman tot Heyligermis X Engelsche nobel, facit

XLIIII £

Item heer Jan die Vries tot meye VI Engelsche nobel, facit

XXVI £ VIII s.

Item Gheertruut Dirc Heermans dochter tot meye I nobel, facit

IIII £ VIII s.

Item die selve Gheertruut noch

XX s.

Item die selve Gheertruut tSinte Louwerijs dage I nobel, facit

IIII £ VIII s.

Item heer Gherijt die Wit half tot meye, half tot Hiligermisse X Engelsche nobel, facit

XLIIII £

Item Lijsbet Pieter Walichs z. dochter tSinte Mathijs dage een Engelsche nobel, facit

IIII £ VIII s.

Item Godelt Gherijts dochter tSinte Mathijs dage IIIs Engelsche nobel, facit

XV £ VIII s.

Item Katrijn Liclaes dochter meester Rutgers wijf tSinte Mathijs dage I nobel, dit jair ende niet langer, want si doit is, facit

IIII £ VIII s.

Item Aernt van Baern ende sijn wijf half tot meye, half tot Heyligermisse XV nobel, facit

LXVI £

Item Aechte Lijsbet meester Jacobs dochter te Hairlem half Onser Vrouwen dage in die vasten ende half tot Bamisse X Engelsche nobel, facit

XLIIII £

Somma

IIcLVIII £ VIII s.

23v

   

Item Jan Libeel ende sijn wijf half tot meye, half tot Heiligermisse XX Engelsche nobel, facit

LXXXVIII £

Item Diewer Pijngen dochter tot Hairlem half tot meye, half tot Heyligermisse VI Engelsche nobel, facit

XXVI £ VIII s.

Item Katrijn Jan Comans tSinte Marien Magdalenen dage III Engelsche nobel, facit

XIII £ IIII s.

Item Lijsbet Pieter Walichs z. dochter ende Katrijn Jan Comans tSinte Marien Magdalenen dage Is Engelsche nobel, facit

VI £ XII s.

Item heer Jan Hamer tot meye VI Engelsche nobel, facit

XXVI £ VIII s.

Item Kerstijn Pieter Colijns z. dochter tot Bamisse III scilde, facit den scilt XX cromstaert gerekent

V £ XVII s. IIII d.

Item Kerstijn voirs. ende Katrijn Jan van Scoten Pieters z. dochter Assumptio Marie III scilde, facit

V £ XVII s. IIII d.

Item Kerstijn voirs. ende Ave hoir suster III scilde op Assumptio Marie, facit

V £ XVII s. IIII d.

Item Alijt Dirx dochter tot Bamis I Engelsche nobel, facit

IIII £ VIII s.

Clair Jans dochter die bagijn tot Bamisse s nobel, facit

XLIIII s.

Item Diewer Gherijt Montfoirden z. dochter tSinte Matheeus dage VI Engelsche nobel, facit

XXVI £ VIII s.

Item Griete Jacobs dochter van Segwairde tSinte Gregorius dage V Engelsche nobel, facit

XXII £

Somma

IIcXXXIII £ IIII s.

    24    

   

Item Alijt Allairt Claes z. weedwij tot meydage II nobel, facit

VIII £ XVI s.

Item jonfrou Lijsbet van Bruechuysen tSinte Odulfs dage XII gouden scilde, facit

XXIII £ IX s. IIII d.

Item Aelwijn Aelwijns dochter tSinte Jacobs dage IIIs scilt, facit

VI £ XVI s. X d. II miten

Item heer Wiggher Aernts z. ende heer Florijs sijn broeder tSinte Lucas dage V scilde, facit

IX £ XV s. VI d. II miten

Item Huge Blanckert tsinen live XXX cronen sjairs, te betalen opten Heiligen Dertienendach, dair voirwairde of sijn betailt men hem dit gelt niet ten dage voirs. of telken dage tot Brugmarct dairnaestvolgende, zo mach Huge Blanckert elx dages na Brugmarct verteren op elke twie cronen enen groten sdages Vlaems gelts ter tijt toe dat hem sijn renten ende dachgelt betaelt sijn, facit den croon voir XXIIII cromstaert gerekent

LXX £ VIII s.

Item Luutgen Lottijns z. van Haerlem tot sinen live ende tot Lijsbetten sijnre dochter live Jacobs Willems z. wijf van Adrichem tSinte Ponciaens dage IX scilde, facit

XVII £ XII s.

Item noch Luytgen voirscreven ende Gheertruyt sijn dochter Willem Florijs Baertouts z. wijf tSinte Ponciaens dage IX scilde, facit

XVII £ XII s.

Item Luutgen voirs. sel heffer wesen van den voirs. XVIII scilde tsjairs sijn leven lanc ende na sijnre doit sijn twee dochteren voirnoemt ende niement anders, want hoir mannen dat also overgegeven hebben voir scepenen van Leiden

 

Somma

CLIIII £ IX s. IX d. I mite

24v

   

Item Griete Ysbrants dochter van Boschuysen sjairs IIIIs scilt tSinte Michiels dage, facit

VIII £ XVI s.

Item heer Pieter Burgerts z. ende Griet sijn suster sjairs VIII scilde tSinte Mathijs dage. Deerste renten sullen verscinen tSinte Mathijs dage anno XXVII

 

Item Clair Sweemen ende Jacob Dirc Tymans z.z. sjairs II scilde. Deerste renten verscinen opten Xden dach in aprille anno XXVII

 

Item Wendelmoet Dirx dochter van der Spenge ende Jan hoir dochter sjairs II scilde. Deerste renten verscinen X dage in aprille anno XXVII

 

Item Griete Pieters dochter ende Katrijn Pieters dochter tsjairs V scilde elx die helft op te bueren. Deerste renten verscinen tSinte Jans dage Nativitas anno XVII

 

Item Lijsbet Pieters dochter ende Fye Jan Nuweveens dochter tsjairs IIII scilde. Deerste renten verscinen tSinte Ponciaens dage anno XVIII

 

Item Lijsbet Pieters dochter uut Aleysen testament hoir leven lanc een nobel tsjairs tSinte Servaes dage. Deerste renten verscinen tSinte Servaes dage anno XXVII, dats midmeye

 

Somma

VIII £ XVI s.

I. Sommarum van sekeren renten ende van lijfrenten binnen desen jair verscenen beloipt tesamen

VIIcLXXV £ II s. VII d. II miten

    25    

   

Tymmeringe ende dier gelijck

 

Item Gherijt Louwen z. gegeven mit hem derden van der orgel op te setten ende thoutwerc te maken VIII scilde ende I Beyers gulden, den scilt XX cromstaert, facit

XVII £ II s. II d. II miten

Item van een oude mast te sagen gegeven XII lewen, facit

X s. VIII d.

Item Jan van Scoten gegeven dat hij die tafel corte die op dat cruusoutair stait ende van een niewen voet onder tpalmcruys te maken, tsamen XXXII lichte lewen, facit

XXVIII s. V d. I mite

Item Dirc die Priester van hout te sagen gegeven III oude bots, facit

VI s. II d. II miten

Item Coppiin Scrienmaker van den latrijn te lappen

II s. VIII d.

Item Allairt Slotemaker van sloot ende slotelen XXIII oude tunen ende IIII quade lewen, facit

XXXIX s. IIII d.

Item noch Allert van sloot ende slotelen te maken gegeven V tunen, facit

VI s. VIII d.

Item Pieter Jacobs z. gegeven van glase te stoppen in den ommeganc XXIII tunen, facit

XXX s. VIII d.

Item noch Pieter die Glaesmaker van een out glas te versien ende scoen te maken dat der kercken toebehoirde ende boven in die kerc te setten neffens die grote orgel, hem gegeven XC tunen, facit

VI £

Somma

XXIX £ VI s. X d. II miten

25v

   

Item Willem Schermer van tymmeren opten toorn ant belefroyt so een cloc onthangen was XII tunen, facit

XVI s.

Item gegeven Cophoene van den roester mit plancken te beleggen VIII lewen, facit

VII s. I d. I mite

Item gegeven Engel van die gate an die kerc te stoppen voir die duven XXIIII cromstaert, facit

XLVI s. IX d. II m.

Item Herman van Aken gegeven van der Noitggoids te versetten

XII s.

Item noch Allert Slotemaker van I slot te vermaken VII cromstaert ende van I slotel van den toorn die gebroken was gegeven II cromstaert, facit

XVII s. VIII d.

Item Pieter Danels z. gegeven van wat kalx II cromstaert, facit

III s. X d. II miten

Item van I scouwe sants IIII tunen, facit

V s. IIII d.

Somma

V £ VIII s. IX d. II miten

    26    

   

Van yserwerck

 

Item Heyn Nachtegail van IIc pont ysers an anckers daer die orgel angehangen is, van elc pont I tuun, facit

XIII £ VI s. VIII d.

Item gegeven Gijsbrecht Nachtegail van wijndysers ant nuwe glas ende II yseren bouten daer tcruus op stait ende van spikeren die Engel gebesicht heeft IIcXLII lewen, facit

X £ XV s. I d. I mite

Item den selven noch van yserwerc gegeven XXXVIII lewen, facit

XXXIII s. IX d. I mite

Item den selven van VI yseren pannen opten outaren te setten daer men kairsen op set als men misse doet XXIIII lewen

XXI s. IIII d.

Item Gijsbrecht Nachtegail van XXXVI windysers ende IIIc spikeren gegeven LXXXII lewen, facit

III £ XIII s. IX d. I mite

Item Gijsbrecht Nachtegail gegeven van yserwerc an die clocke die onthangen was XV cromstaert, facit

XXIX s. IIII d.

Item Heyn Nachtegail van CLIII pont ysers daer die windysers of gemaect waren an Sinter Claes glas VIIs gulden, den gulden XX tunen, facit

X £

Item Ghijs Nachtegail van spykeren ende van wijndyser an tglas neffens die grote orgel II scilde ende III oude botgens, facit

IIII £ XVI d.

Somma

XLVI £ XVI d.

26v

   

Item Willem die Smit gegeven voor IIIs m groter leynagel ende IIc, van elc duysent XIII lichte lewen ende IIII doyts, facit

XLIII s. X d. I mite

Item van leynagelen in een niewe tonne te brengen gegeven XII tunen, facit

XVI s.

Item Gherijt Coenraets z. gegeven van XIIm leynagel, van elc duysent XIII lichte lewen IIII doyts, facit

VII £ II s. II d. II miten

Item Jan die Breede van Utrecht gegeven van XXXm leynagel IX Beyers gulden, facit

XIII £ IIII s.

Somma

XXIII £ VI s. I d.

    27    

   

Van loot gegeven

 

Item Engel heeft gebrocht VIIIcLIX pont loots, costen tsamen XXXIIII Beyers gulden ende XII lewen, den gulden XXII tunen, facit

L £ VIII s.

Item gegeven Jacob Gherijts z. van IIc pont ende VI pont loots VIII Beyers gulden ende XIIII tunen, facit

XII £ XIII s. IIII d.

Item noch Jacob Gherijts van loit gegeven XLIII Arnems gulden XIIII tunen ende VIII lewen, facit den gulden XXIII tunen gerekent

LXVII £ IIII s. V d. I mite

Item Machtelt Gherijt Willems z. van loit gegeven

VI £

Somma

CXXXVI £ V s. IX d. I mite

27v

   

Dachhueren van stienhouwers in die loidse ende tymmerlude ende leydeckers

 

Item Herman van Aken heeft gewrocht mit sinen knecht XVII dage, sdages om VII tunen, facit

VII £ XVIII s. VIII d.

Item die selve mit sinen knecht V dage, sdaechs VI tunen, facit

XL s.

Item noch Herman voirs. alleen gewrocht an die posten van den glasen te houwen LV dage, sdaichs III tunen, facit

XI £

Item Pieter van Aken heeft gewrocht IIIIs dach, sdages om IX lewen. Item die selve XIX dage, sdages om VIII lewen. Die selve enen dach om VI lewen, facit tsamen

VIII £ XVI s. V d. I mite

Item noch Pieter van Aken an posten te houwen LIIII dage, sdages om III tunen, facit

X £ XVI s.

Item Pieter Hermans z. van Aken heeft gewrocht XV dage, sdages om VIII lewen, facit

V £ VI s. VIII d.

Item die selve an posten te houwen LV dage, sdages om III tunen, facit

XI £

Item Jan van der Gheest in die loidze gewrocht IIIIs dach, sdages om III tunen. Die selve noch IIII dage, sdages om II tunen, facit

XXVIII s. VIII d.

Somma

LVIII £ VI s. V d. I mite

    28    

   

Item Dirc Hugen z. die tymmerman heeft gewrocht in die kerck an bancken ende anders daers te doen was IIIIs dach, sdaichs om VI tunen. Die selve enen dach gewrocht om V tunen, facit

XLII s. VIII d.

Item Jacob Hugen z. tymmerman enen dach om V tunen, facit

VI s. VIII d.

Item Jan Gherijts z. enen dach V tunen, facit

VI s. VIII d.

Item Huge Jans z. enen dach X lewen, facit

VIII s. X d. II miten

Item Ghijsbrecht van Alphen heeft ghearbeit II dage, sdages om IIII tunen, facit

X s. VIII d.

Item Jan Pouwels z. I dach van V tunen ende enen dach van IIII tunen, facit tsamen

XII s.

Item Jan Nachtegail enen dach IIII tunen, facit

V s. IIII d.

Item die graefmaker heeft ghearbeyt binnen desen jair van alle dat in der kercken te doen was XVIII dage, sdages om III tunen. Item die selve noch VII dage, sdages om IIII lewen, facit

IIII £ XVI s. X d. II miten

Somma

IX £ IX s. IX d. I mite

28v

   

Item Engel die Leydecker heeft gewrocht mit hem derden LXV dage, sdages om XVI tunen, facit

LXIX £ VI s. VIII d.

Item den selven gegeven van IX dage werckens mit hem derden IIII Beyers gulden, facit

V £ XVII s. IIII d.

Item so was Engel die Leydecker tot Deventer gesent ende cofte daer XXIX rijst leyen, gelike die rekeninge uutwijst die gedaen is van den lesten jaer verleden, mer die vracht daerof en was niet betaelt noch gerekent. Des is Jan Pouwels z. nu daerof betaelt mids cost ende scade die hij daerbij leet tsamen XIII Beyers gulden, facit

XIX £ XVI d.

Item Engel die Leydecker gegeven van der kerc te dichten datter geen duven en souden mogen incomen XXXVI tunen, facit

XLVIII s.

Somma

XCVI £ XIII s. IIII d.

II. Sommarum van der tymmeringe, van stienhouwers dachhueren ende leydeckers, van loit ende yserwerc beloipt tesamen

IIIIcIIII £ XVIII s. V d. I mite

    29    

   

Alrehande uutgeven

 

Item te Paeschen om tsacrament te halen X cromstaert gegeven, facit

XIX s. VI d. II miten

Item om broit daer men misse mede doet gegeven ende daer men mede monicht LXIIs tuun, facit

IIII £ III s. IIII d.

Item den provisoir van een generail citasi gegeven

V s. IIII d.

Item betaelt Wouter Buyse dat men hem noch schuldich was van der tafel die opt hoge outair staet LXXXIIIs scilt, den scilt XXI cromstaert, facit

CLXXI £ IX s.

Item om I crucifix gegeven dat boven optie grote tafel stait int choir VII Arnems gulden, facit

X £ XIIII s. VIII d.

Item Gherijt van Assendelf gegeven van der cybori scoen te maken ende een sulveren olyvat daerin te maken LXVI tunen, ende van een wyeroxvat te maken XII tunen, facit tsamen

V £ IIII s.

Item van drie monstrancien te versien ende scoen te maken gegeven Gherijt die Goutsmit VII tunen, facit

IX s. IIII d.

Item Huge die Scriver van een nuwe maenboec gegeven

XIII s. IIII d.

Item Vos die Clerc van lijfrentebrieve te scriven ende van den eygeliken renten die tgoidshuus vercoft heeft ende van segelwas, tsamen XXVs tuun, facit

XXXIIII s.

Somma

CXCV £ XII s. VI d. II miten

29v

   

Item den broeders tot Leyderdorp van I souter te binden gegeven XVIII tunen, facit

XXIIII s.

Item gegeven Jan Zuermont van Onser Vrouwen beelde te vernyssen XL tunen, facit

LIII s. IIII d.

Item noch Jan Suermont gegeven van verwe daer die goten boven mede geverwet sijn I gulden, facit

XXIX s. IIII d.

Item die balghe van der groter orgel waren al open ende tleer wechgheteert ende sijn oververtogen mit scapenleer ende dichtgemaect. Hiertoe gecoft VII witte velle om XIIII tunen, facit

XVIII s. IIII d.

Item Jan Borduerwercker van den voirs. balgen te vertrecken ende an te nagelen gegeven XXXVI cromstaert ende een tuun, facit

III £ XI s. VIII d. I mite

Item die balgen van der cleenre orgel waren al vol gate ende sijn overgetogen mit scaipsleer, coste dat leer IIII tunen ende Gherijt van Zoest van den balgen voirs. te vertrecken ende an te nagelen XII cromstaert mit dat si gelapt worden eer men se vertoich, facit

XXVIII s. IX d.

Item Onser Vrouwen beelt coste te maken datter an gebroken was

II s.

Item van III choercleder te maken ende Is ellen linnen lakens daertoe gedaen, coste tsamen XXVI lewen, facit

XXIII s. I d. I mite

Item om IIII kelcsacken gegeven XI tunen, facit

XIIII s. VIII d.

Somma

XIII £ V s. VI d. II miten

    30    

   

Item om een riem in een cloc gegeven IIIs tuun, facit

IIII s. VIII d.

Item betaelt Willem die Lijndrayer van clocrepen van II jaren III Beyers gulden IIs tuun, facit

IIII £ XI s. IIII d.

Item Lijsbet Coman Ysbrants betailt van bast ende anders dat tot horen huyse gehaelt is III Beyers gulden, facit

IIII £ VIII s.

Item betaelt Coman Heyn van een pont wyroox VIII oude botgens, facit

VIII s. III d. II miten

Item gecoft XIII pont reezels, elc pont om s braspenninc, facit

XVI s. IIII d. I mite

Item om smeerkaersen gegeven IIII tunen, facit

V s. IIII d.

Item gecoft jegens Henric Heinrix z. een half vat oly om Vs Beyers gulden, facit

VIII £ XVI d.

Item van oly mit kannen gehailt tot Dirc Timans z. ende anderswaer

XIIII £

Item betaelt Jan die Koc van wagegelt XVII lewen, facit

XV s. I d. I mite

Item om hout daer men hamers of maecte in die loidse gegeven X tunen, facit

XIII s. IIII d.

Item van vier crecken dair men die craem mede draicht gegeven VIII tunen, facit

X s. VIII d.

Somma

XXXIIII £ XIIII s. V d. I mite

30v

   

Item te wijncoop gegeven doe men den ouden roester vercofte VII cromstairt, facit

XIII s. VII d. II miten

Item van manden ende van besemen gegeven III oude botdrager, facit

VI s. II d. II miten

Item van den goten te veghen gegeven II tunen, facit

II s. VIII d.

Item die lavengierster voir horen dienst gegeven binnen desen jair VI Beyers gulden, facit

VIII £ XVI s.

Item betailt Claes Louwerijs z. dat men hem van outs sculdich was van hout dat ongerekent bleef II scilde, facit

IIII £

Item betaelt Boudijn Hermans z. als een rentemeyster van meester Huge Vrancken z. renten van outs, welke renten dat goidshuys plach uut te reyken ende sijn gewijst op andere renten die tgoidshuus plach te bueren als die rekenboeken uutwisen van den jair dairt in gesciede, des noch van afterstal onbetailt was

XLIIII s.

Item des gelijx plach tgoidshuys heer Jacob Honger uut te reyken jairlixe renten die oec overgewijst sijn dat se heer Jacob selve manen sel op huys ende erve. Ende want hem gewijst wert op Heinric Camerlinx huus XL s. sjairs dat hij qualike incrigen mach, so was hi in beclage. Des is hem gegeven I scilt ende hij sel voirtan an die renten bliven, facit

XL s.

Somma

XVIII £ II s. VI d. I mite

    31    

   

Item so vercoften die goidshuysmeysters in verleden jaren Machtelt Gherijt Hoichstraits een graf ende een memori jairlix in Sinte Pieters kerc, dair si of ontfingen XXIX scilde. Ende Femeynse Jacob Ysbrants z. heeft hoir vermeten dat dat graf hoir was, dair twist om vil, so dats die kercmeysters niet vredelic waren en mochten Machtelden voirscreven. Dairom is Machtelden nu in dit jair hoir gelt weder gegeven als XXIX scilde, voir elken scilt XXI cromstaert, facit

LIX £ XI s.

Item Symon die bode ende Coppenanne gegeven omdat sij een banc uter kercken droegen daer een stede in den ommeganc mede beslegen was IIII tunen, facit

V s. IIII d.

Item binnen desen jair om papier ende coftury gegeven daer men den blaffert of maecte ende daer die rekeninghe in ghescreven is

XVI s.

Item Hughe die Scriver van dese rekeninge te maken ende beyde die boeken te scriven VI Beyers gulden, facit

VIII £ XVI s.

Somma

LXIX £ VIII s. IIII d.

31v

   

Item so wort in der lester rekeninge voir dese overgelevert dat men tgoidshuus opt Hogelant sculdich was XIIII voet godelsce, tfoet III Arnems gulden. Des is mit hem gerekent ende men was hem sculdich XVIs voer godelsce ende elc voer III Beyers gulden ende XII tunen, dus comts tgoidshuys opt Hogelant meer betaelt dan overgelevert wort XIIIIs Beyers gulden ende II tunen, den gulden XXII tunen gerekent, facit

XXI £ VIII s.

Item so hebben die kercmeesters voirnoemt overgelevert ende gelient den nuwen kercmeesters anno XXVII als Aelwijn Baernts z., Florijs Claes z. mit horen gesellen XIIII Beyers gulden, facit

XX £ X s. VIII d.

Item so hebben die kercmeesters betaelt Aleysen testament, want si der kercken sulc lant besprac als voir geboect is in voirwaerden dat men hoir testament betalen soude, daer die summe of loipt van alle den perticulen gelike dese cedel inhout die men hier overlevert

LX £ I s. V d.

Somma

CII £ I d.

    32    

   

Die kerc te belichten

 

Item Wouter Hermans z. betailt van Is c memorien, van elker memori een ouden botdrager, facit

XV £ XI s. I d. I mite

Item den selven van drie dommelmetten te belichten telken mit IX kairsen, daerof gegeven XVIII oude botgens, facit

XVIII s. VIII d.

Item den selven van tortijsscaften ende van drayen binnen desen jair gegeven

XXXIIII s. VIII d.

Item van I tortijsscaft gegeven V lewen, facit

IIII s. V d. I mite

Item den selven noch van tortijsscaften ende van drayen

XII s. V d. I mite

Somma

XIX £ XVI d.

32v

   

An wijn gehaelt

 

Item toter hoechtijt van Paesschen gehaelt daer men mede monichde LVIII mengele wijns, den stoip IIII oude tunen, facit

IX £ V d. I mite

Item tot Pinxster daer men mede monichde VIII mengele wijns, facit

XXIIII s. X d. II miten

Item Alre Goids Hiligen dage daer men mede monichde vijf mengele wijns, den stoip IIII oude tunen, facit

XV s. VI d. II miten

Item tot Kersavont daer men mede monichde XV mengele wijns, facit

XLVI s. VIII d.

Item al tjair duer an wijn gehailt mit kannen opten kerfstoc dair men misse mede doet tot allen huysen opgerekent beloipt die somme IIcLXXV pinten, elke pinte I oude scilt, facit

XXI £ VII s. IX d. I mite

Item den commelduer gegeven als gewoenlic is totten vier hoichtiden binnen den jair telken een stoip wijns, den coster I mengele wijns, den ondercoster telken I pinte wijns, maect XIIII mengele wijns, facit

XLIII s. VI d. II miten

Somma

XXXVI £ XVIII s. X d. II miten

    33    

   

III. Sommarum van alrehande uutgeven beloipt

IIIIcLXXXIX £ III s. VIII d. II miten

33v

   

Dit sijn die gene die die kercmeesters gerekent hebben in horen ontfange, ende is afterstall van een deel jaren. Ende want sijs niet ontfaen en hebben, so rekenen sy die weder als uutgeven

 

Afterstall anno XX, XXI, XXII, XXIII ende een deel van XXIIII

 

Item Jacob Palinc

XVII s. IIII d. I mite

Item Pieter Butewech Dirx z. up sijn huyse ende raemsteden van vijf jaren erfstals

XVII £ II s. VI d. II miten

Item Dirc die Bruun van vier jaren afterstals op sijn raemstede

X s.

Item Vranc Poes z. erfnamen van II jaren

XXVI s. VIII d.

Item jonfer Lijsbet Claes dochter opt Hogelant

X s.

Item Bertelmees Claes z.

VI s.

Item Pieter Butewech Gherijts z. ende Foytgen Jacobs z. van III jair afterstals

XXXVIII s.

Item Henric Dirx z.

X s. VIII d. II miten

Item Jan Dirx z. camer van Stienvoirde van III jaren

VI s.

Item Dirc Willems z. van Poelgeest van II jaren

V £ XVI d.

Item Wouter Aelbrechts z. wedue

IIII s.

Item Gherijt van Werve

XVI s. X d. II miten

Somma

XXIX £ IX s. VI d. I mite

    34    

   

Item Henric Camerlinc

IIII £

Item Willem Dirx z. van II jaren

IIII s. VI d.

Noch afterstal anno XXIIII

 

Item Gherijt Mees z. tHasertswoude

XXVI s. VIII d.

Item Dirc Grieten z. tHasertswoude van II jaren

XL s.

Item Pieter Poes van Ghelmers besprec

XX s.

Item Aernt Claes z. die vleyschouwer restat

XX s. IIII d.

Item Vranc die Vleyschouwer restat

XXV s. IIII d.

Item Jan Willem Aernt Bruuns z. wijf restat

XXI s. IIII d.

Item Vriesencoip

V £ IIII s. V d. I mite

Item Heerman restat

XXVII s. VII d. I mite

Item Ysbrant Strevelant restat

XVII s. IIII d.

Item Pieter Otten z.

X s. IIII d.

Item Jan van der Goude restat

XVI s.

Item Pieter dOlislager

VI s. VIII d.

Item Boudijn van Swieten

V s.

Item Jan van Nuus

XII s. II d.

Item Pieter Henric Bokels z.

XVII s. IX d. I mite

Item Pieter Willems z.

II s.

Somma

XXII £ XVIII s. VI d.

34v

   

Item Pieter Andries z.

XXII s. IX d. I mite

Item Brandegen die Wever restat

XIII s. IIII d.

Item Willem Dirc Buenen z.

II s. VIII d.

Item Jan Gherijts z.

II s.

Item Florijs Gherbrants z.

XII d.

Item Dirc van der Laen

IIII s.

Item Claes Kerstants z.

II s.

Item Jan Dirx z.

II s.

Afterstal anno XXV

 

Item Pieter Butewech Gherijts z. ende Gherijt die Bruun Dirx z. erfnamen

XVI s.

Item Aechte Pieter Hugen wedue

X s.

Item Gherijt Mees z. tHasertswoude

XXVI s. VIII d.

Item Dirc Grieten z. lant tHasertswoude

XX s.

Item Pieter Poes van Ghelmers besprec

XX s.

Item Aelbrecht grote Wouters z. tStompic

XIII s. IIII d.

Item Dirc Willems z. van Poelgeest

LVIII s.

Item Vranc die Vleyschouwer

LIII s. IIII d.

Item Zybrant Louwen z.

XXVI s. VIII d.

Item Ghijbe Thori

XVII s. IIII d. I mite

Somma

XV £ XI s. I d. II miten

    35    

   

Item Willem Martijns z.

VII £ VII s. III d. II miten

Item Claes Dirc Stiengens z. restat

III £ XVI d.

¶ Item Jacob Brouwers huys

IIII s.

Item Michiel Danels z. opten hoec

XX s.

Item Ysbrant Strevelants huus

XXVI s. VIII d.

Item Willem Gherijt Ghenen z.

V s. IIII d.

Item heer Wouter Dijken z. huysen

XXI s. IIII d.

Item Gherijt die Breeden huys

III £ VI s. VIII d.

Item Pieter Otten z. huys

X s. IIII d.

Item Pieter Butewech Dirx z. huys

XXI s. I d. I mite

Item die selve van III ramen

XXXIX s.

Item Bette Croox

VI d.

Item Jacob Willem Pieters z. huys

II d.

Item Pieter Zybout

III s. VI d.

Item Jan Martijns z. huus mitten houde

XIX s. VIII d.

Item Dirc Claes z. huys

XXVI s. V d. I mite

Item Dirc Claes z. een huysgen int steech

X s.

Item Claes Gherijts z. huys dat Claes Nannetgen was

X s.

Item Ysbrant Hoflants z. dat Clair Goesens bewijsde

XL s.

Item Pieter dOlislager

VI s. VIII d.

Item Henric Stoyts huys

IIII s. V d. I mite

Somma

XXVII £ IIII s. V d. II miten

35v

   

Item Boudijn van Swieten

V s.

Item Bairtraet Willem Heermans

III £

Item Herman Mouwerijns z. ende Jacob die Monic

III £

Item Allairt Claes z. huus

VI s. VIII d.

Item Wouter Jacobs z. opt Hogewoert

VI s. s d.

Item Claes Gherijts z. huus

X s. II d. II miten

Item Jacob Pieters z. huys

XXVIII s. X d.

Item Jan van Nuus huys

XII s. II d.

Item Gherijt Aernts z. II erven

XXXII s. IX d. I mite

Item Pieter Willems z.

II s.

Item Jan Dirx z. camer van Stienvoerde

II s.

Item Ysbrant Gherijt Vos z.

VIII s.

Item Ysbrant Pieter Nanninx z. huys

XIIII s.

Item Pieter Andries z.

XXII s. IX d. I mite

Item Ysbrant Vos een erve mit een steech

XX s.

Item Ysbrant Vos I erve

XIX s. X d.

Item Aelwijn Dirc Bonen z.

II s. VIII d.

Item Jacob Hasen z.

II s. VI d.

Item Jan Gherijts z.

II s.

Item Dirc Jans z.

III s. IIII d.

Item Willem Dirx z.

II s. III d.

Somma

XVI £ III s. s d. I mite

    36    

   

Item Machtelt Herman Gherijts z.

II s. III d.

Item Claes Pieters z.

II s. VI d.

Item Engbrecht van Lier

XVI d.

Item Huge Aernts z.

XXX s. II d. II miten

Item jonge Dirc van der Laen

IIII s.

Item Claes Kerstants z.

II s.

Item Jan Dirx z.

II s.

Afterstal anno XXVI

 

Item Goeswijn Claes z. erfnamen van I uterdijck

XX s.

Item Pieter Goolen z.

XX s.

Item Willem Bort

VI s. VIII d.

Item Pieter Butewech Gherijts z. erfnamen ende Foytgen Jacobs z.

XXV s. IIII d.

Item Pieter Butewech Gherijts z. ende Gherijt die Bruun Dirx z. erfnamen

XVI s.

Item Aechte Pieter Hugen erfnamen

X s.

Item Jan willem tOestgeest

XXXIII s. IIII d.

Item Gherijt Mees z. tHasertswoude

XXVI s. VIII d.

Item Dirc Grieten z. tHasertswoude

XX s.

Item Pieter Poes van Ghelmers besprec

XX s.

Somma

XII £ II s. III d. II miten

36v

   

Item Aelbrecht grote Wouters z. tStompic

XIII s. IIII d.

Item Dirc Willems z. van Poelgeest

III £

Item Vranc die Vleyschouwer

LIII s. IIII d.

Item Zibrant Louwen z.

XXVI s. VIII d.

Item Ghijbe Thorij

XVII s. IIII d. I mite

Item Willem Martijns z.

VII £ VII s. III d. II miten

Item Dirc Danels z.

V £ X s.

Item Jan Willem Aernt Brunns z.z.

IX £ VI s. VIII d.

Item Claes Rijn restat

III £ II s. VI d.

Item Machtelt Herman Smits

LIII s. IIII d.

Item Claes Dirc Stiengens z.

IIII £ XIX s. VIII d.

Item Dirc Wouters z. tStompic

IX s.

Item Mouwerijn Willems z.

IIII £ X s.

Renten op huyse

 

Item Jacob Brouwers huus

IIII s.

Item Michiel Dammes z. upten hoec

XX s.

Item Ysbrant Strevelants huus

XXVI s. VIII d.

Item Jan Clemments z. huus in die Rijnsteech

VIII s.

Item Willem Gherijt Gheenen z.

V s. IIII d.

Somma

XLIX £ XIII s. II d.

    37    

   

Item die Heilige Geest tSinte Pieters

LII s. IIII d.

Item heer Wouter Dijken z. huysen

XXI s. IIII d.

Item Coman Claes van Noirtich

VII s.

Item Marc Jans z. huys restat

VIII d.

Item Jan van Leydens huys

XIII s. IIII d.

Item Gherijt die Breeden huys

III £ VI s. VIII d.

Item die stede van Leyden van den huyse dat meester Rutgers was

XVII s. IIII d.

Item Pieter Otten z. huys

X s. IIII d.

Item Pieter Butewech Dirx z. huyse

XXI s. I d. I mite

Item Danel die Sniders huys

X s.

Item Bette Croox in Bronsgens steech

VI d.

Item Jacob Willems z. Dirc die Hanen swager

XX s.

Item Jacob Willem Pieters z.z.

II d.

Item Pieter Sibouts huys

III s. VI d. II miten

Item Jan Martijns z. huys mitten houde

XIX s. VIII d.

Item Dirc Claes z. huys

XXVI s. V d. I mite

Item die selve een huysgen int steech

X s.

Item Gherijt Louwen z.

IIII d.

Item Claes Gherijts z. huys dat Claes Nannetgens was

X s.

Item Ysbrant Hoflants z. dat Clair Goesens bewijsde

XL s.

Item Pieter dOlislager

VI s. VIII d.

Item Dirc Gijsbrechts z.

XL s. II d.

Somma

XIX £ XVII s. VII d. I mite

37v

   

Item Dirc Gherijt Montfoirden z.z.

II s. VI d.

Item Fyen Boomgairt van der Hair

IIII s. VIII d.

Item Katrijn Aernt Jacobs z. van Machtelt Dirx erve

III s. VIII d.

Item Jan van der Lanen huys

XXII d. II miten

Item Aelwijn Dirx z. huys

IIII s.

Item Pieter Florijs z. huys

VIII s.

Item Ysbrant Hoflants z. huys

IIII s.

Item Pieter Robbrechts z. huys

XL s.

Item Aelwijn Dirx z.

VIII s. VIII d.

Item Symon Pieters z. van Alphen

X s. VIII d.

Item Symon Duven z. huys

IIII s. VIII d.

Item Heinric Stoyts huus

IIII s. V d. I mite

Item heer Jacobs huys van Risoerde

XIII d. I mite

Item Gherijt die costers huys int steech

VI s. VIII d.

Item Pieter Jacobs huys optie graft

XVI d.

Item Boudijn van Sweeten ende Wouter Hermans z.

X s.

Item Femeyns Glasemakers huys

IIII s. IIII d.

Item Henric Saels huus die stoeldraeyer

XXVI s. VIII d.

Item Aelwijn Jans z. in Coppijn Hiex steech

V s. IIII d.

Item Willem Gherijts z. huys optie Maern

XII s.

Item Ghijse Jan Symons z. huys optie Maern

XL s.

Item Sasbouts huys

XX s.

Somma

XI £ IIII s. VII d. I mite

    38    

   

Item Haestgen Jans van Kamen

XLIIII s.

Item die Duytsche heren

V s. IIII d.

Item Baertraet Willem Heermans

III £

Item Jacob die Monick

III £

Item Huge van der Hant I raem

X s.

Item Pieter Butewechs raemsteden

XXXIX s.

Item Wermbout Florijs Hobben z.z.

VI s. VIII d.

Item Ghijse Dierts z. huys

X s.

Item Allairt Claes z. huys

VI s. VIII d.

Item Wouter Jacobs z. opt Hogewoert

VI s. s d.

Item Reyner Tyllemans huys opten hoec

IIII s.

Item Willem Coeps huys

VII s. IIII d.

Item Claes Gherijts z. huys

X s. II d. II miten

Item Symon Reyners z. huys

XXXIII s. IIII d.

Item Aernt Jans z. huysen

XL s.

Item Jacob Pieters z. huys

XXVIII s. X d.

Item Jan van Nuus

XII s. II d.

Item Gherijt Aernts z. II erven

XXXII s. IX d. I mite

Item Louwerijs Heinrix z. huys

IX s.

Item Zibrant Louwen z. huys

XXI d.

Item Heyl Gherijt Willems z. erfnamen

XIX s. XI d. I mite

Item Dirx kinder van Noirde

XII s. IX d. I mite

Item Gherijt Jacobs z. huys

IX s. IIIs d. I mite

Item Ysbrant Hoflants z. erven

XLVII s. V d.

Somma

XXV £ XVI s. VII d.

38v

   

Item Katrijn Dirc Jans z. dochter

XIII s. IIII d.

Item Alijt Gherijt Willems z.

VI s. VIII d.

Item Pieter Heinric Bokels z.

XVII s. I d. I mite

Item Aelbrecht Heynen z. huys

XVII s. I d. I mite

Item Gijsbrecht Dierts z. een camer

II s.

Item Pieter Willems z.

II s.

Item Florijs Gherijts z. een camer

II s.

Item Jan Dirx z. camer van Stienvoirde

II s.

Item Willem Dirx z.

XXVI s. III d.

Item Aelwijn Dirx z.

XV s. X d. I mite

Item Pieter Danels z. huys van der Hair

XVIII s. VIII d.

Item Ysbrant Gherijt Vos z.

VIII s.

Item Ysbrant Pieter Nanninx z. huys

XIIII s.

Item Pieter Andries z. I erve

XXII s. IX d. I mite

Item Ysbrant Vos van sinen erven

XXXIX s. X d.

Item Willem Stiens huys

XXII s. VII d. II miten

Item Fye Jacob Jans z. wedue I erve

X s.

Item Willem Stien een erve optie graft

IIII s. VI d.

Item Hillegont Gherijts dochter huys

V s.

Item op Phillips huys van Bosch

VIII s. IX d.

Item Aernt Jans z. huys die maetselair

VII s.

Item Florijs Jacobs z. huys

X s.

Item Dirc Louwen z. I erve

IX s.

Somma

XIIII £ IIII s. VI d.

    39    

   

Item Willem Dirc Bonen z.

II s. VIII d.

Item Margriet Dirc Aernts z. dochter

IIII s. X d.

Item Ermgairt Jan Vrancken z.

II s. VI d.

Item Jacob Hasen z. van Soeterwoude

II s. VI d.

Item Symon Jude

XIX s.

Item Pieter Jans z.

XIII d.

Item Gheertruut Gherijt Jans z.

II s.

Item Jan Gherijts z.

II s.

Item Bertelmees Dirx z.

III s. IIII d.

Item Dirc Jans z.

III s. IIII d.

Item Willem Dirx z.

II s. III d.

Item Willem Martijns z.

II s.

Item Claes Florijs z.

II s.

Item Engbrecht Aernts z.

III s. V d.

Item Pieter Butewech Willems z. erven

VI s. I d.

Item Herman Gherijts z.

II s. III d.

Item Claes Pieters z.

II s. VI d.

Item Herman Willems z. kairdemaker

XVI d.

Item Engbrecht van Lier

XVI d.

Item Gherijt Walichs z.

XXX s. II d. II miten

Item Pieter Butewech Willems z.

XXXI s. X d. I mite

Item Dirc Walichs z. I erve

VI s. VIII d.

Item Jan Dirx z. een camer

X s.

Somma

VII £ V s. II d.

39v

   

Item Beatrijs Dirc Zybrants z.

VIII s. VI d.

Item Ysbrant Gherijt Bontemakers z.

VII s. V d.

Item Dirc jonge Jacobs z.

IX s. X d.

Item Dirc Hove I erve

X s. VIII d.

Item Pieter Butewech Willems z. I erve

IX s.

Item Coenraet Gherijts z. I erve

IX s.

Item Willem Danel Clenen z. I erve

XIII s. VIII d.

Item Pieter Aernts z. I erve

XVI d.

Item Gheertruyt Claes Claes z. I erve

VIII d.

Item jonge Dirc van der Laen I erve

IIII s.

Item Claes Kerstants z. I erve

II s.

Item Dirc Dirx z. die priester

VI s.

Item Jan Dirx z. van der Graft

II s.

Somma

IIII £ IIII s. I d.

IIII. Sommarum van den afterstalle beloipt

IIcLV £ XIIII s. VIIIs d. I mite

    40    

   

Item so bleven die oude kercmeysters over een jair tafter na inhout hoirs rekenboecs dat men den personen sculdich was die si in eenre cedel overleverden ende nu binnen desen jair betailt is

VIIcX £ XVI s. Is d. II miten

V. Somma per se van den recesse

VIIcX £ XVI s. Is d. II miten

40v

   

Somma sommarum van allen uutgeven beloipt XXVIcXXXV £ XV s. VIII d. II miten. Ende dat ontfanc beloipt XIXcLX £ X s. VIs d. II miten. Dit onderlinge vereffent, so is dat uutgeven meerre dan dat ontfanc VIcLXXV £ V s. Is d., welc gelt men sculdich is van des goidshuys wegen den genen die bi namen in dese cedel staen die men hier overlevert, want sij gerekent sijn betailt ende niet betailt en sijn.

 

 

 

Dese rekeninge wort ghedaen upter stede huus voir den gherecht upten XXVIIIten dach in mairte anno XXVII.

 

    Bijlage 1    

   

Dit hebben die kercmeesters betaelt van Aleysen wegen die bagijn voir hoir testament, voir sulc lant als ander kercke gecomen is van Aleysen voirs. XV tunen voir I £ gerekent 

Item den commelduer I stoop wijns, facit

VI s. II d. II miten

Item den vijf biddenden oirden elx V s., facit

XXV s.

Item hoer vigeli XV oude botgens, facit

XV s. VI d. II miten

Item hoer sevendach XVI oude botgens, facit

XVI s. VII d.

Item den baginen voir I maeltijt VI gulden, facit

VIII £ XVI s.

Item voir hoir maenstont XIIII oude botgen

XIIII s. VI d.

Item van een doyt sdages te offeren een jaer lanc, facit

XXVII s. I d. I mite

Item van brode XV tunen, facit

XX s.

Item hoir uutvaert ende hoir sevendach ende maenstont te belichten LXXX lewen ende voir III pont was XXI lewen, facit

IIII £ IX s. IX d. I mite

Item den commelduer mit sinen gesellen

XL s.

Item Sinte Martijn

X s.

Item Onser Vrouwen kerc

III s.

Item die ondercoster

I s.

Item IIII ellen swert lakens opt bloc LVI tunen, facit

III £ XIIII s. VIII d.

Item Jacob Jans z. die scoemaker van testament III gulden, facit

IIII £ VIII s.

Item hoir bloc ende uutvaert XC lewen, facit

IIII £

Item den baginen in den convents huse

X s.

Item die kerc van Valkenburch

XX s.

Item den baginen noch Vs nobel, den nobel III Beyers gulden gerekent, facit

XXIIII £ IIII s.

Somma

LX £ I sc. V d.

Item noch heeft si besproken Lijsbet Pieter Walichs z. dochter I nobel sjairs tot horen live, te betalen alle jair tSinte Servaes dage te midmeye

 

    Bijlage 2    

   

Dit bleven die kermeesters van Sinte Pieters kerc sculdich tSinte Pieters dage ad Cathedram anno XXVII, doe sij van hoeren dienst gingen, alse Gherijt van Oestgeest ende Jacob Gherijts z. mitt horen gesellen 

Item Katrijn Jans Heermans

XII nobel

Item Pieter Heerman

X nobel

Item heer Gherijt die Wit

VII nobel

Item Aernt van Baern

XV nobel

Item Aechte Lijsbet meester Jacobs

IIs nobel

Item Jan Libeel

XL nobel

Item Diewer Pijngen

III nobel

Item Diewer Gherijt Montfoirden z.

VI nobel

Item Griete Jacobs dochter

II nobel

Item Huge Blanckert

XXX cronen

Item juffer Lijsbet van Bruechuysen

IIII scilde

Item Luutgen Lottijns z.

XVIII scilde

Item Gherijt van Huyst van outs

V cronen

Item tgoidshuus opt Hogelant

XL Beyers gulden XIIs tuun

Item den coster van Hogelande

IIII Beyers gulden V tunen

Item Coman Claes Claes z.

IIII Beyers V lewen

Item den baginen van Aleysen testament

Vs nobel

Item tgoidshuus te Valkenburch van den selven

XX s.

Item Heinric Heinrics z. van oly Vs Beyers gulden. Solvit I nobel, restat

IIs gulden

Item Huge Scriver

VI Beyers gulden

Item Heyn Nachtegail

XVI lichte lewen

Item den Heiligen Geest

X £ XVI s. VIII d.

Somma CIII nobel ende XXXV cronen ende XXII scilde ende LVIs Beyers gulden ende XXXIs tuun ende XI £ XVI s. VIII d. payment, facit den nobel III Beyers gulden ende elken gulden XXII tunen gerekent VIcLXXV £ III s. I d.

    1426    

 

Transcriptie

Ed van der Vlist

Publicatie

Pieterskerk 1398 - 1428