vorige Buurt: 306.Bouwenlouwensteeg 307. Vredenburg  

 

301. Beestenmarkt   302. Groenhazenburg   303. Haverenvest   304. Vrijdom buiten de Zijlpoort   305. Weidenburg bis   306. Bouwenlouwensteeg   307. Vredenburg  

Selecteer regiokaart
met buurtnamen.
 

Ga met de muis naar de cirkel
voor de naam van de buurt.
Klik voor detailkaart
en informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

vanouts Pathmos / onder Oost Marendorp Lantzijde / beginnende opte noortzijde van der Achtergraft aen 't eynde daer hij uyter vestsloot comt bij 't nieuwe watergat / westwaert aen / lopende langs de voors. Achtergraft tot aen de lange Duysentraetstege / ende van daer hem draeyende naer den noorden deur dezelve stege / eyndende aen der walle ende zulx in hem begrijpende de oostzijde van de voors. Duysentraetstege.

(SA II 1216 fol. 1, 08-11-1601)

vanouts genaemt Pathmos / beginnende aen de noortsijde van de Achtergraft aen de Vestsloot / lopende westwaerts aen tot aen de lange Duysentraetstege / begrijpende dezelve / mitsgaders de oostsijde van de werff.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 13 vso, 03-02-1610/1611)

beginnende aen de noortsijde van de Achtergraft met de huysinge aen de westhouck van de Langduysentraetsteech / begrijpende de voors. Duysentraetsteech ten wederzijden / mitsgaders de huysen op Achtergraft voornoemt / ende de nedergeleyde walle tusschen de Pelicaenstraet ende de voors. steech / mitsgaders noch begrijpende de oostzijde van de werf.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 88 vso, 10-08-1628)

Geschiedenis:

Volgens Jan van Hout bestond de buurt reeds ten tijde van Jacob Deyman (stadssecretaris 1531 - 1553). De ligging wordt dan omschreven als: Pathmos no. xxxviij / Begint aen de brugge van Bouwen Louwestege totter Vest toe / plach te hebben huysen of cameren 24. Hoewel men zich de oude buurtnaam nog jarenlang herinnert, ontstaat rond 1600 de naam Vredenburg. Ook wordt aanvankelijk de naam 't Lant van Vreden gebezigd. De buurten Patmos en Vredenburg zijn dus qua ligging en omvang identiek.

(SA II inv. nr. 1220 fol. 11 vso)

In 1610 (of 1611) klagen de geburen dat Andries de Gotter (of Gorter) eenige tijt uytter stadt metter woone geweest was ende nu, hoewel weder gcomen (sich) mette zaecken van dees gebuyrte niet en wilde bemoeyen ende zulx versoucende omme de gebuyrte in goed ordre te houden een ander heere in sijn plaetse. Wellicht dat het Twaalfjarig Bestand gelegenheid bood aan de Gotter om voor enige tijd terug te keren naar zijn voormalige woonplaats Mechelen. Het Gerecht accepteert de bijgeleverde nominatie en benoemt Dirck Claesz. bierdrager als buurtheer.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 13 vso)

In 1634 verzoeken de geburen om splitsing van Vredenburg. Het Gerecht stemt toe en verdeelt de buurt in Oud Vredenburg en Nieuw Vredenburg.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 110 - 110 vso, 05-05-1634)

Buurtheren: 

Gotter, Andries de - 08-11-1601 2 o *
Claesz., Dirck - 03-02-1611? 1 *
Winter, Jonas de - 10-08-1628 1 v? *

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006
Buurthouden www.oudleiden.nl