Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
OAR records in previous Year View: Record details
Year 1384
OAR records in next Year

 

 

Record #564     Date      top of page
1384-00-00
Location Type of Document
OAR13, 14v-a-15v Verklaring
Text
[...........................] beyden ende Claes Willem Borts z. oirkonden dat voir [......................]erburch Daniels soen mit Dirc van Bloemen venne [..........................]tgen ende Gertrugt Jans kinderen voirs. die sij gellen [.................]nise sinen wive Dirc Soytgens dochter ende Alijt Dirx [dochter vander] Grafte ende elc mit hoirs voechts hant die voechts bedarfden [..............] die een zijde ende Dirc Soytgen Jacobs do. die ander sijde bij [......goe]tdencken den poortmeesters van Leyden also Gerijt Lam, Jan van [...........] ------ Ecken soen ende Huge Claes z. vander Burch ende Gelieden [........] een s----s gebleven sijn an heren Pillips Jans z., Harman Willems z. [...........] Soytgen Claes, Willem Borts z., Dirc van Bosch Dirx z., Danel uten Pol [.......Heyn]ric ----- Gerijt Pieters z., Pieter Aechten z., ende an Huge Claes z. voirs. [.....] sulken ------ als Soytgen Jacobs z. voirs. eyskende was den eerst huysse [...] dat Aven Dirc Soytgens der kinderen voirs. der kinderen voirs. oude moedern liet in horen lesten live Ave voers. onder hors gelegen hadde alse van sinen gelde renten ymboedel dat Soytgen voirs. onbrac ende hem sijn ouders lieten in horen lesten huus ende Ave van Scoude hoer getogen hadde. Ende want sij daer cranke bewijsinge of dede so si galige starf so was der seggers seggen voirs. up een prijs van vijf ponden, nochtan hoir seggen voirt te gaen dat liet Soytgen Jacobs z. voirs voer alle after wesen dat sij hebben mochte an Aven voirs., ende sij horen erfnamen eyskende was op nemen ende hebben sel een rechte derdendeel van allen gelde dat Ave voirs. after liet in horen lesten live van scoude, van wollen laken, van wollen die zij bercoften int erfhuus of buten, ghenoemt mach wesen sonder hoer renten die verschenen waren ende dat van Aven ymboedel voirs. gemant is, daer die somme of beloipt omtrent drie ende sestich pont. Ende dan voirt sel Soytgen Jacobs z. voirs. dair an delen van dat blijft also als hier int erfhuys in bestorven is, voert so gelieden zij alle dese voirs. dat zij mit alsulken love ende cavel? als elcx twie tsamen van Aven erfnamen gevallen sien, ende hier na bescreven staet. Ende bi hore alre voirs. goetduncken was ende lieten hem wel genoegen ende scouden elcx anderen quite ende vertegen dair up elcx van ander mit recht ende mit vonnesse als recht is ende scepene wjsden van alre erfnisse die den voirseiden erfnamen op genomen waren van Aven voirs. doot. Inden eersten so viel te dele inder cavel? Dirc Soytgen Jacobs z. ende Aliden zijnre nichten Dircx dochter vander Grafte tsamen die helppene van derdalf morgen lants daer die weder helfte of toebehoren Andries Phillips ende Aelvairnt zijn broeder ende gelegen sijn inden ambocht van Soeterwoude ende gehieten heren Heynricx kamp. Item die drie delen [15r] van ses morgen lants luttel min off meer ende [.......................... An] dries Phillips z. ende Alvaren sijn broeder crigen? [.......................] deel Aven voirs. over gaf om haer deel dat sij hadde [......................] Jan Claes die Vleyschouwer huus dertich scellingen holl[ants guets gelts] tsjaers. Item up Cleriekiaens huus was in noort twe [......................] hollands guets gelts tsiaers. Item up Florijs Gerijts z. ende Jan [........] brieve dair houden ter lossinge vier pont payments tsjairs. Item [.........] deel inder cavel Dirc van Bloemen venne ende Geertruyt Jans kind[er.......Jan van] Meerburch voirs. tsjaers een morgen lants die mit Gerijt Zeverijts z. [.............] Phillips Aechten soens kinderen gemeen leyt inden ambocht van [.............] Item twie morgen lants die gemeen leggen mit Phillips Aechten [zoens kinderen] inden ambocht van Leiderdorp. Item een morgen lants up dat [.......] van [...] ambochte ende gemeen geleyt mit Phillips kinderen voirs. Item vierdalf morgens lants ende vierdalf hont mitter huysinge dier staet ende Ave voirs. cofte jegens Jan Damel ende geleyen is inden ambocht van Voirscoten. Item up een huys dat Claes Costers was tien scelling negen penning ------ hollands guets gelts tsjairs. Item up Rombout Inpers huys twalef scelling guets gelts tsjaers. Item up een huys dair meester Jan die scoelmeester miter tijt inwoent twa[..] scelling guets gelts tsjairs. Item up die Keysers huys in die Marsemans stege negen scelling guets gelts tsjairs. Item up dat huys dair Jan Zeverijts zn. ter tijt in woent vijftalf penninc guets gelts tsjairs. Item up Sluters huys after Machtelt Costijns dochter drie scelling ende vier penninc guets gelts tsjairs. Item up een huysgen after dien voerseiden huyse in die stege vier scelling guets gelts tsjairs. Item up Claes Arents z. huys te Catwijc als die brieff dair joff inhout ter lossinge drie pont payments tsjairs, voirt so viel te delven inder cavel Dirc Soytgen ende Jan Soytgen Jans kinder voirs. tsamen derdalf morgen lants ende derdalf hont ende gehieten is tsBerchlant ende leyt inden ambocht van Zoeterwoude an Rodenburger lane mit Phillips Aechten z. kinderen gemeen. Item also luttel ende also veel als Ave voirs. hadde anden Rijnacker in horen live. Item die helffte van anderhalf morgen lants ende anderhalff hont gelegen te voie inden ambocht van Voirscoten ende heeft miter tijt in Bruuswaer Huge Michiels z. Item dat vierendeel van vertien hont lants dat Ave voirs. cofte Dirc van Tetroden. Item up Boeskiaens huys up die Vischbrugge twintich scelling goet gelts tsjairs. Item up Jan Huge Boden z. huys dat in zijns is twintich scelling goets gelts tsjairs. Item up Dirc Jan Goden zns. huys in die Kerctege als die brief dair off in hout ter lossinge vier pont payments tsjairs. Voert so gelieden sij erfnamen voirs. bi rade alle der gheenre voernoemt [15v] [.......................] ------ iof renten vonden die hen toehoren soude enich [....................] erfnisse roerende wair dair souden si of een wtganc [.................] Gerijt Pieters z. ende Huge Claes z. vander Burch. Ende so was [...............] houden up die pene voirs. Voirt so quam hoir gemeen gerechte [...........] van der Grafte so hij een -eboren voecht wair van aliden tsjairs [............] dochter van der Grafte voirs. ende verwillicoerde her. So wes Harmen [...........] van Bosch sijn neve dede in dese voorseide erfnisse dat hi dat [............] --- ---- ende scade? ende doen houden geliken wijs of hijt selve ge[...........] ----- ----- ---- sonder argelist. In oirkonden desen brief besegelt mit [....gege]ven int jaer ons heren m ccc vier ende tachtich up den derden dach [.....].
English Summary
Apparently information concerning the handling (or mishandling) of certain properties in Katwijk, Leiden, Voorschoten, and Zoeterwoude held in trust for the benefit of the heirs of Aven Dirc Soytgens
Keywords
katwijk; leiden; voorschoten; zoeterwoude; berchlant; rodenburgerlaen; claes willem bortszoon; meerburch danielszoon, jan van; bloemenvenne, dirc van; gertuid janskinderen; dirc soytgensdochter; graft, alijt dircsdochter vander; dirc soytgen jacobsdochter; leiden, poortmeesters van; gerijt lam; burch, hughe claeszoon van dergelieden; phillips janszoon; harman willemszoon; soytgen claes; bosch, dirc van; pol, danel uten; gerijt pieterszoon; pieter aechtenzoon; hughe claeszoon; soytgen jacobszoon; aven dirc soytgens; scoude, aven van; andries phillipszoon; alvaren phillipszoon; heynricskamp, heren
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
bosch, dirc van 1 / 3     1473
gerijt pieterszoon 2 / 2 1371 1371  
katwijk 2 / 10 1330 1330 1439
leiden 2 / 29 1330 1330 1385
voorschoten 3 / 16 1330 1371 1422
zoeterwoude 2 / 37 1330 1330 1399

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl