vorige Buurt: 201.Rijk der Liefde 202. Baronie Hogeveen volgende Buurt: 203.Keizerrijk Warmond

 

116. Spring over Rijn   117. West Rijnewaard 
(Klik voor andere kaart) 118. West Rijnenveld   119. Oost Rijnewaard   132. Noord Koeëind   133. West Koeëind 
(Klik voor andere kaart) 134. Zuid Koeëind 
(Klik voor andere kaart) 190. Noord Coleveld 
(Klik voor andere kaart) 191. Oost Coleveld   200. Zuid Coleveld   201. Rijk der Liefde   202. Baronie Hogeveen   203. Keizerrijk Warmond   204. Hertogdom Walbeek   205. Graafschap van Blokhuizen   206. Looiersbuurt  

Selecteer regiokaart
met buurtnamen.
 

Ga met de muis naar de cirkel
voor de naam van de buurt.
Klik voor detailkaart
en informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

begrijpende de huysen aen de Heregraft tusschen de Verwerstraet ende de Binnenvestgraft / alle de huysen aen de noortsijde van Verwerstraet ende oostsijde van de Loyerstraet / tusschen de voors. straeten ende Binnenvestgraften gelegen / de huysen in de Havenstraet tusschen de Loyerstraet ende Binnenvestgrafte / midsgaders de huysen aen de zuydtsijde van de Havenstraet tusschen de selve strate ende den Rijn.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 159 vso - 160, 09-04-1648)

de huysen aen de Heregraft tusschen de Veruwerstraet ende Binnevestgraft / de huysen noortsijde van de Veruwerstraet tot aen de corte Oosthavenstraet / ende aen wedersijden van de selve straet ende de huysen aen de Binnenvestgraft.

(SA II inv. nr. 1217 fol. 59, 24-06-1660)

Geschiedenis:

Gesticht op 09-04-1648 op verzoek van de geburen. In 1660 berichten oudraden en thesauriers van de Baronie Hogeveen dat hun vertrokken buurtheer Jan Jansz. van Rees dagelijks klaagde over de grootte van de buurt 'dat zij suppl. In den tijt dat Jan Jansz. van Rees is geweest heer van de voors. gebuyrte dat omtrent tien Jaeren heeft geduyrt, zij suppl. van denselven Van Rees dagelicx de clachte hebben gehadt ende bij experientye ooc de naerheyt hebben ondervonden'. Vooral in tijden van swaricheyt, zoals in 1655 [was] het onmogelyc by den heer soodanige ordere omtrent al de huysgesinnen te stellen als nodich was. De buurt telde omtrent honderd huizen, welcke huysen meest by twee, drye ende meer huysgesinnen werden bewoont. Na het vertrek van Jan van Rees stelt men voor om de buurt te splitsen en daartoe doet men een concreet verdelingsvoorstel. Het eerste deel zou vijftig huizen tellen, het tweede deel zevenenvijftig. Het rekest wordt ondertekend door Pieter Gerritsz. van Leeuwen, de vertrekkende buurtheer Jan Jansz. van Rees, Roelant Carpentier, Jan Claasz. Veer en Nicolaes Librechtsz. Het stadsbestuur stemt daar op 24-06-1660 volledig mee in. Het eerste deel behoudt de naam Baronie Hogeveen, het andere krijgt de naam Looiersbuurt (zie ook 'Buurthouden', pag. 61).

(SA II inv. nr. 76, Gerechtsdagboek HH, fol. 255 vso - 257)

In 1792 meldt Jan van Hasselt, thesaurier van de Baronie Hogeveen dat de heer der gebuurte Leendert Westgeest, boereknegt, per 1 juni is verhuisd naar de Hooglandsekerkgracht. Op aandringen van de thesorier had hij nog voor zijn vertrek twee buurtraden aangesteld, t.w. Jan Randeau, blekersknecht en Willem Buurman, knecht in de branderij van Willem van den Aartweg. Desondanks voorziet van Hasselt dat de buurt in deffecte staat zal blijven. Weliswaar is hij nog wel bereid om een buurtvergadering te beleggen voor de verkiezing van een nieuwe buurtheer, maar hij is bang dat hij dan zal worden genomineerd. Daar voelt hij weinig voor omdat de suppliant reeds 74 Jaaren oud, onmagtig en onbekwaam is om directie te voeren. Integendeel, liever zou hij van zijn post als thesaurier ontslagen worden met aanwijzing aan wie hij `t baatige saldo der Cassa groot f 13-17-12 op order van Uwed. Groot Achtbaaren zal mogen deponeeren. Ook zegt hij dat de Baronie Hogeveen van de dertien buurthoudende Leeden er niet minder dan neegen Leeden zijn welke van den Arme Cassa ondersteund worden en dus dat de overschietenden niet dan eene zeer bepaalde en gebrekkige voorraad overlaaten. Verder heeft de heer Willem van den Aartweg, korenkoper, grutter en jeneverstoker een aanbod om buurtheer te worden vriendelijk van de hand gewezen, omdat hij in een andere buurt woont en hier slechts zijn pak- en werkhuis heeft. Kortom: van Hasselt wil zijn taak als thesaurier beëindigen en met betrekking tot de buurt zelf verzoekt hij het stadsbestuur om de gemelde buurt de Barony van Hoogeveen te ordineeren als Uwed. Groot Achtbaren zullen goedvinden en behaagen. Het Gerecht besluit om de Baronie samen te voegen met de buurt Hertogdom Walbeek (zie ook 'Buurthouden', pag. 137).

(SA II inv. nr. 141 fol. 241, 21-06-1792)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Schuyl, Harman - 09-04-1648 3 ? *
Rees, Jan Jansz. (van) - 09-06-1650 1 ? *
Librechts, Nicolaes - 01-07-1660 1  
Vreede, Dirck - 12-11-1665 2 v  
Crammaecker, Jan - 29-06-1679 1  
Hollebarent, Barent - 12-06-1692 1 *
Wijsman, Barent - 14-07-1701 1 ? *
Passchierse, Gilles - 07-07-1707 1 v  
Swanenburgh, Andries - 19-05-1712 1 v  
Nus, Teunis van - 11-06-1716 4  
Kocket, Louis - 23-11-1719 1 v  
Druunen, Jan van - 07-07-1747 2  
Kempen, Pieter van - 27-05-1751 1 v  
Beek, Cornelis van - 09-06-1768 1 o *
Westgeest, Leendert - 07-03-1771 1 v  

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006
Buurthouden www.oudleiden.nl