Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
OAR records in previous Year View: Record details
Year 1436
OAR records in next Year

 

 

Record #102     Date   next record  top of page
1436-00-00
Location Type of Document
OAR11, 36r-f
OAR12, 002v-b
OAR13, 04r-a
Keur
Text
[011] Item soe en sel nyemant turff graven binnen vijftich roeden vanden meeren gelegen binnen merken, op een boete van x lb., sonder op Bennebroeck dat sal wesen op xxv roeden. Anno xxxvi.
English Summary
Limit peat digging close from within 50 rods of the lakes, except for Bennebroek, where the limit is 25 rods.
Keywords
peat digging; lakes; meren; haarlemmermeer; bennebroek
Notes
See also the record #251 and record #280. This keur was referred to in OAR14, 19r-a; see Sloof (1999), p. 2, note 14, where the text is published. Also published in TeBrake, p. 253. For revisions of this keur, see record #229.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
bennebroek 1 / 4     1436
haarlemmermeer 3 / 10 1392 1417 1447
lakes 2 / 12 1417 1417 1436
meren 1 / 11     1436
peat digging 12 / 43 1392 1435 1436

 

Record #103 prev record   Date   next record  top of page
1436-00-00
Location Type of Document
OAR11, 36r-g
OAR12, 002v-c
OAR13, 04r-e
Keur
Text
[012] Item soe en sel nyemant turf graven opten hogen oort op een boete van x lb.
English Summary
Prohibition of peat digging in the Hogenoort.
Keywords
hogenoort; peat digging
Notes
Dated to 1436 on the basis of its location in OAR11.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
peat digging 13 / 43 1392 1436 1436

 

Record #104 prev record   Date   next record  top of page
1436-00-00
Location Type of Document
OAR11, 36r-h
OAR12, 002v-d; OAR12, 002v-e
OAR13, 04r-f; OAR13, 04r-g
Keur
Text
[013] [014] Item soe en sel nymant turf graven after Heemstede in Heemstederbroeck op een boet van x lb. Item soe en sel nyemant turf graven vanden nuwe wech bij Bennebroek tot Lys to op een boete van x lb. dan van elke morgen vier dachvelts mid sluypsloten sonder zwetten of oposen. Anno xxxvi.
English Summary
Prohibition of peat digging behind Heemstede, Bennebroek, with 4 dagvelds per morgen allowed between the Nieuweweg near Benebroek and Lisse. One dagveld was the quantity of peat excavated from a pit 15 rods long and 10 turves wide and deep.
Keywords
peat digging; heemstede; bennebroek; lisse; nieuweweg; dagvelden
Notes
The first copy in OAR12 is slightly abbreviated, and the first sentence, regarding Heemstede and Heemstederbroeck was repeated in the second copy.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
bennebroek 2 / 4 1436 1436 1447
dagvelden 1 / 4     1436
heemstede 2 / 4 1417 1417 1463
lisse 5 / 11 1408 1431 1436
peat digging 14 / 43 1392 1436 1436

 

Record #106 prev record   Date   next record  top of page
1436-00-00
Location Type of Document
OAR11, 36v-b
OAR12, 020r-a
Keur
Text
[135] Item die heemr. van Rijnlant hebben gekoert ende bevolen den dijckgrave van Rijnlant dat hij die sluyse ende watergang bij Dyewe Stiengens toe slae ende palen, ter tijt toe dat sij alle onkost tot desen dage toe betaelt hebben ende alle kaden ende watergang volmaict hebben gelijc behoirt ende van outs geweest heeft, ende dair tenden gebetert die overhoricheit die tot hair toe gesciet is.
English Summary
Heemraden instruct the dijkgraaf to block the drainage canal and sluice at Diewer Stientgens that serves Hazerswoude and Benthuizen.
Keywords
hazerswoude; benthuizen; sluices; diewer stientgens; closing of canals; maintenance; hogeveen affair; canals
Notes
The canal was blocked off because of the reluctance of Haserswoude and Benthuizen to bear the maintenance costs for the canal and sluice -- see record #096. Reminiscent of the Hogeveen affair. This may refer to the Barrepolder, lying between Zoeterwoude and Hazerswoude, which was the subject of some keuren in 1423 -- see record #010 and record #011, for example. Text published in van der Gouw, p. 236, though dated to 14 August 1424.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
benthuizen 8 / 24 1330 1435 1437
canals 21 / 67 1356 1435 1437
closing of canals 2 / 6 1435 1435 1446
diewer stientgens 2 / 3 1435 1435 1454
hazerswoude 18 / 46 1330 1435 1436
hogeveen affair 3 / 7 1434 1435 1446
maintenance 28 / 85 1356 1435 1437
sluices 21 / 68 1253 1434 1436

 

Record #097 prev record   Date   next record  top of page
1436-02-28
Location Type of Document
OAR11, 36r-a
OAR12, 105v-a; OAR12, 106r-a
OAR13, 08r-a
Beveling
Text
[006] [010] Anno xxxvi dijnxdage na grote vastelavont. Item soe is bevolen die scout van Hasertswoude mit sijn heemr, dat hij Boudwijn Steens polre mit den scout van Zoeterwoude scouwen sel na ouden costumen, ende wair dair enich gebreck van onbelijt werck dat hij nyemant en bekende, dat sal die scout mitten heemr. heeren na inhout der hantvesten ende na costumen van Rijnlant.
English Summary
Orders schout and heemraden of Hasertswoude to inspect Boudwijn Steens polder according to old custom.
Keywords
hazerswoude; handvesten; charters; zoeterwoude; boudwijn steens polre; polders; schouten; kroosheemraden; schouwen; common law
Notes
Two copies in OAR12, with the second one crossed out.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
charters 11 / 26 1358 1434 1437
common law 1 / 5     1443
handvesten 10 / 27 1358 1434 1437
hazerswoude 19 / 46 1330 1436 1437
kroosheemraden 25 / 84 1284 1435 1436
polders 2 / 7 1423 1423 1437
schouten 16 / 88 1284 1435 1436
schouwen 16 / 101 1284 1435 1437
zoeterwoude 10 / 37 1330 1434 1437

 

Record #098 prev record   Date   next record  top of page
1436-02-28
Location Type of Document
OAR11, 36r-b
OAR12, 022v-c; OAR12, 106r-b
OAR13, 08r-b
Keur
Text
[150] [011] Item die scout van Lisse mit sijn heemr. sullen scouwen die Oude beeck dair die Oude veen in plach te wateren vanden wildernisse tot in die meer, ende dair sullen sij in hoefslaghen den Zuutbroeck van Agghenvoirde totten oest eynde van Jacops croft vander Speck geheten die Lage wech aldair binnen gelegen, duerende tot onsen wederseggen.
English Summary
Regulate how the scout and heemraden of Lisse must inspect the oude beek in the oude veen which drained into the lakes and apportion maintenance responsibilities (verhoefslagen).
Keywords
procedures; lisse; verhoefslagen; schouten; kroosheemraden; zuutbroeck; aggenvoirde; lakes; meren; lagenwech; speck, jacobs croft van der; oude beek; oude veen; wilderness
Notes
Two copies in OAR12, the second appearing as beveling 11.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
kroosheemraden 26 / 84 1284 1436 1437
lakes 3 / 12 1417 1436 1437
lisse 6 / 11 1408 1436 1436
meren 2 / 11 1436 1436 1437
procedures 12 / 71 1400 1435 1436
schouten 17 / 88 1284 1436 1437
verhoefslagen 4 / 15 1399 1435 1440
wilderness 6 / 8 1417 1435 1436

 

Record #099 prev record   Date   next record  top of page
1436-02-28
Location Type of Document
OAR11, 36r-c
OAR12, 039v-a
OAR13, 08r-c
Consent
Text
[005] Item geconsenteert dat alle die mit die van Lisse wateren binnen haren ban dat sij mit hem gelden sullen morgen morgens gelijck al sijn sij wter wildernisse gecomen.
English Summary
Regulates how those within Lisse should pay morgen morgensgelijk just as if they all had emerged from wilderness.
Keywords
procedures; morgen morgensgelijk; lisse; wilderness; morgengeld
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
lisse 7 / 11 1408 1436 1450
morgen morgensgelijk 7 / 17 1284 1429 1437
morgengeld 11 / 31 1361 1434 1436
procedures 13 / 71 1400 1436 1437
wilderness 7 / 8 1417 1436 1452

 

Record #105 prev record   Date   next record  top of page
1436-02-28
Location Type of Document
OAR11, 36v-a
OAR12, 002v-f
OAR13, 04r-h
Keur
Text
[015] Item soe wat poorteren van Hairlem geveent sijn tot Aelsmer, die sullen delven mogen aldair van elke morgen iiii dachvelt ende nyemant meer dan xxxii dachvelt, op een boet van x lb., duerende tot onsen wederseggen.
English Summary
Limits the peat digging of citizens of Haarlem in Aalsmeer to four dagvelds per morgen, with no one allowed to dig more than a total of 32 dagvelds. One dagveld was the quantity of peat excavated from a pit 15 rods long and 10 turves wide and deep.
Keywords
aalsmeer; haarlem; peat digging; heemraadsboek; poorters; dagvelden
Notes
Published in Sloof (1999), p. 118, note 42 and dated to 28 February 1436, though at OAR14, 116v-c, he states that the first version was from 1421 and appeared in the 'heemraadsboek' from which it was copied into OAR11 in 1436. In the margin next to the copy in OAR12: 'Dese kuer is te niet mits een ander daer op gemaect op sinte Pietersschouwe lvi' [This keur was replaced by another one made at St. Peter's schouw '56] -- see OAR14, 116v-c, and record #352.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
aalsmeer 3 / 7 1423 1423 1438
dagvelden 2 / 4 1436 1436 1447
haarlem 6 / 32 1399 1430 1441
heemraadsboek 3 / 8 1421 1421 1437
peat digging 15 / 43 1392 1436 1436
poorters 3 / 5 1385 1433 1456

 

Record #101 prev record   Date   next record  top of page
1436-03-04
Location Type of Document
OAR11, 36r-e
OAR12, 039v-b
Consent
Text
[006] Item geconsenteert alle die gelant sijn in Zoetermeer, tusschen den Groenen wech ende der Zijdwijn, dat sij dair vrij delven sullen, behoudelic dat si alle banwercken ende morgengelt verborgen sullen binnen den ambocht an Groenen erve bij den clerck ende ambochtbewaerres datter goet voir is ende goet houden tot prijs des heemr. Ende men sel dair twee boeken of maken vanden borchtocht, dat ambocht een ende die heemr een, duerende tot onser wederseggen, ende gesciede Reminiscere anno xxxvi.
English Summary
Permission to residents of Zoetermeer to dig peat in the Groenen Erve section as long as they discharge all perform all prescribed maintenance work and pay all morgengeld.
Keywords
zoetermeer; groenenweg; zijdwinde; peat digging; banwerk; morgengeld; ambachtsbewaarders; clerk; recording in books; groenenerve
Notes
Fockema Andreae (1934), pp. 94-5, published the text as did Sloof (1999), p. 115, note 41; both supplied the date. See also record #113. Van der Gouw, p. 159, misdated this item to 1336.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
ambachtsbewaarders 1 / 41     1437
banwerk 8 / 25 1385 1434 1437
clerk 3 / 4 1423 1433 1528
groenenweg 2 / 3 1361 1361 1437
morgengeld 12 / 31 1361 1436 1437
peat digging 16 / 43 1392 1436 1437
recording in books 3 / 10 1421 1421 1437
zijdwinde 6 / 9 1255 1394 1452
zoetermeer 6 / 16 1330 1434 1437

 

Record #100 prev record   Date      top of page
1436-10-01
Location Type of Document
OAR11, 36r-d
OAR12, 004r-d
OAR13, 05v-b; OAR13, 04v-d
Keur
Text
[028] Item soe koerden die heemr. tot Bamis dat een ijgelijck die gate of wagenpade hadden inden Rijndijck dat hij die dicht souden maken binnen viertien dagen of also veel aerde dair bij brengen dair mense mede dicht maken mocht of te doen, wair op die boete van x lb. Ende alle sluysen inden Rijndijck dicht te maken op die boete voirs. Anno xxxvi.
English Summary
Order that all openings including sluices in the Rijndijk be closed within 14 days.
Keywords
sluices; rijndijk; holes in rijndijk; right of way; roads; hoge rijndijk
Notes
Two copies in OAR13, the second abbreviated.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
hoge rijndijk 10 / 11 1330 1425 1479
right of way 1 / 2     1438
rijndijk 19 / 34 1330 1435 1446
roads 9 / 44 1421 1435 1437
sluices 22 / 68 1253 1436 1437

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl