amh_11 amh_11 amh_11
't Vertooch nopende het Dijckgraef en Heemraetschap van Rijnlant (1595)

11. Sparendamschendijc

Sparendamschendijc Nopende den zeedijc, 't welck men alsvooren verstaet den Sparendamschendijck, zeggen de voors. van Leyden, dat de innegelande in 't onderhout van dien noyt verplicht off onderhouden en sijn geweest, mer dat die vanouts her altijts gestaen heeft tot laste van degeene die men nomde dijcplechtige, 'twelck waeren de geheele ambachten onder ende langs den voors. Sparendamschendijck gelegen. Te weten: <4964> Spaerwoude, 't Hofambacht, Houtric, Polanen, Oostdorp ende Sloten. Ende dat al conform nyet alleen verscheyden privilegi, ten dien eynde verleent, mer oock het oude gebruyck {97v} ende 't recht der Sassen. Gelijck in den Sassenspiegel in den 56en articule des anderden boucx, inhoudende dese woorden.
  Welche Dorffer beij Wasser ligen und einen Tham haben die sie voor der Flut bewaren, igliches Dorf sol seinen Teil des Thammes befestigen vor der Flut. Kompt aber die Flut und zerbricht den Tham, und ledt man met geruft, da zij alle die beij den Tham gesessen seijn. Welcher nicht hilft bauwen den Tham der hat verwirckt sijn Erbe als er ums den Tham had.
Processen en accordt mit den dijcplechtige <49r> Ende hoewel tersaecke van 't voors. onderhout van den dijck van den jaere 1510 aen totten jaere 1544 incluys tusschen den dijcplechtigen ter eenre ende den innegelanden ter andere zijden {98r} menichfuldige groote ende swaere moeyten ende processen, zoo voor den hoven als ooc voor gedelegeerde commissarisen, sijn ontstaen ende geresen - 't lant veel duysenden gecost hebbende - ende dat sulcx bij so solemnelen ende wel geclausuleerden accort als men immermeer soude connen oprechten, was uyterwege geleyt, bij dewelcke de dijcplechtige voors. hen ten eeuwygen dagen in het onderhout van den gehelen dijck verbonden hadden. Zoo is alle 'tselve in den jaere 1577 zoo slechtelicken deur den hooftingelanden, zonder de minste kennisse van voorgaende saecken te hebben off daervan eenichsins onderrecht te wesen, wechgenomen ende tenyet {98v} gedaen, dat die van <50> Leyden, die daerinne om des gemeenlandts gerechticheyt te bewaeren ende weder te doen restitueren, soveel gedaen hebben als sij mochten ende om der vrede wille, eyntelicken daervan gedesisteert hebben, verdriet daervan langer te spreecken off hier yet breders (als zij mochten) te verhaelen als die 'tselve in 't vorder met stilswijgen sullen passeren.
Den seedijck en comt alsnoch niet tot gemeene lasten Dat nyet connende bergen65, dat hoewel men meent dat den zeedijck nu tertijt gebracht is tot gemene laste van alle degeene die daermede sijn gedient ende beschermpt, dat het noch veel verscheelt ende datter te wenschen waer dat de saecken nu dusverre verlopen sijnde deselve ende alle andere gemeenlants lasten eenpaerlicken mochten werden gedragen.
  < <50r> in de marge: Hier yet te zeggen nopende de processen.> {99r} en {99v} blanco.

 

64 Aanvankelijk waren de folio's <49> t/m <54> genummerd 31 t/m 36. Back to Text
65 Bergen = verbergen. Op <50r> 'swijgen' verbeterd in 'bergen'. Back to Text

amh_11amh_11amh_11

 

Auteur Publicatie Home
Marleen
van Amstel - Horák
2005
Jan van Hout, 't Vertooch nopende het
Dijckgraef en Heemraetschap van Rijnlant
Leiden 1595
www.oudleiden.nl