Regenten Weeshuis Leiden
Marcus

 

Marcus: Personalia
<bron
1>
             
1   Marcus, mr. Pieter, (nr. 239) echtgenoot van Beatrix Maria Snoeck, regentes van 1796-1798  
2   geb. L. 31.10.1729, ged. L. PK 2.11.1729  
3   overl. L. 27.4.1808, begr. L. 2.5.1808  
4   woonde op het Rapenburg  
5   ingeschreven als leerling van de Latijnse school 1740  
6   ingeschreven als student 27.9.1743, 15 jaar, promotie Leiden 1-3-1754, patriot, eed advocaat 11-3-1754  
7   regent Elisabeth Gasthuis 1758-1759  
8   vroedschap 2de generatie 1760-1787  
9   schepen 1766-1767, 1770-1771, 1773  
10   weesmeester 1768-1769  
11   staten-generaal 1775-1777  
12   schout (hoofdofficier) 1779-1781  
13   rekenkamer generaliteit 1782-1784  
14   burgemeester 1785  
15   rekenmeester 1786-1787  
16   lid vroedschap is op 6-2-1788 niet gecontinueerd  
17   ingeschreven Album Studiosorum 13-12-1788, 59 jaar  
18   Dr., kerkmeester van de Gereformeerde Kerken 1796-1808  
19   zoon van Jan Pieter Marcus, vroedschap/griffier, schout Leiderdorp en Aletta Elisabeth Mylius x L. ot. 5.8.1756, aang. 5.8.1756, 1ste klasse (2x 30 gulden)  
20   tr. 24.8.1756 jonkvr. Beatrix Maria Snoeck
geb. Papendrecht 17.12.1739, ged. Papendrecht 20.12.1739,
overl. L. 17.11.1799, begr. L. PK 16/23.11.1799, aang. 22.11.1799, 1ste klasse (30 gulden)
dochter van Samuel Snoeck, baljuw Papendrecht en Susanna Roskam
 
21   Kinderloos  
             
 

 

Marcus: Notitie 1
<pers
2>
             
1   Pieter Marcus en zijn zuster Wilhelmina Catharina Marcus bezitters van Rapenburg 21 van 1775-1776, verkochten het huis in 1776 voor slechts fl. 1550,-- aan hun zwager Matthijs Snoeck.  
             
   
Th.H. Lunsingh Scheurleer, C.W. Fock en A.J. van Dissel, Het Rapenburg. Geschiedenis van een Leidse gracht. Deel 1: Groenhazenburch. (Leiden 1986) 362
 
 

 

Marcus: Notitie 2
<1
3>
             
1   Pieter Marcus en zijn vrouw Beatrix Maria Snoeck huurden het pand Rapenburg 52 van 1783-1786.  
             
   
Th.H. Lunsingh Scheurleer, C.W. Fock en A.J. van Dissel, Het Rapenburg. Geschiedenis van een Leidse gracht. Deel Vb: 's Gravensteyn. (Leiden 1986) 641
 
 

 

Marcus: Notitie 3
<2
4>
             
1   Rapenburg 52, eigendom van Gualtherus van Doeveren stond na zijn overlijden in 1783 enige tijd leeg, maar zijn erven hielden dit bezit nog aan tot 1785. In deze jaren werd het huis dan ook verhuurd aan het vroedschapslid Pieter Marcus, die zelf een huis verderop aan het Rapenburg voorbij de Nonnensteeg bezat, maar waarschijnlijk door zijn tijdelijk verblijf in Den Haag in de jaren 1782-1784 als lid van de Generaliteitsrekenkamer bij zijn terugkeer in Leiden niet de beschikking over zijn eigen huis had. Toen Rapenburg 52 in 1785 werd verkocht, werd de voorwaarde gesteld dat Marcus er kon blijven wonen tot mei 1786; daarna verhuisde deze weer naar zijn eigen woning.  
             
   
Th.H. Lunsingh Scheurleer, C.W. Fock en A.J. van Dissel, Het Rapenburg. Geschiedenis van een Leidse gracht. Deel Vb: 's Gravensteyn. (Leiden 1986) 664-665
 
 

 

Marcus: Notitie 4
<3
5>
             
1   Pieter Marcus, stemgerechtigde, was eigenaar van een pand op Rapenburg 5, dat hij bewoonde met zijn echtgenote en twee dienstboden. Verhuizing uit gebuurte juni 1797.  
2   Bijwoners: Beatrix Maria Petronella Snoeck met dienstbode.  
             
   
ELO, Bevolkingsregister 1796-1804, inv.nr. 1904, buurt 13, nr. 5
 
 

 

Marcus: Notitie 5
<4
6>
             
1   Testament bij de weledele heer mr. Pieter Marcus en vrouwe Beatrix Maria Snoeck, echtelieden, gepasseerd dd. 19-5-1762.  
2   ................  
3   Zo verklaart de eerststervende aan de langstlevende te legateren alle zodanige huisraad en inboedel, ongemunt goud en zilver daaronder begrepen als de eerststervende enigzins met de dood zal komen te ontruimen en na te laten.  
4   Voorts legateerde zij vrouwe comparante indien zij zonder kind of kinderen na te laten mocht komen te overlijden aan Beatrix Maria Petronella Snoeck waarover zij peet is, dochter van haar broer Matthijs Snoeck alle haar vrouwe comparantes zijde, linnen en wollen kleren, idem juwelen, parels, gpud en zilver tot haar edele lijf en sieraad behorende uit te keren binnen den tijd van drie maanden na haar overlijden en indien genoemde legatarisse als dan nog niet mocht gekomen zijn tot dien ouderdom dat van het gelegateerde gebruik kn maken als dan uit te keren aan derzelver ouders of de langstlevende van dezelven.  
5   Voorts verklare de eerststervende van hun comparanten de langstlevende zijn of haar levenlang gedurende te institueren in het zuivere vruchtgebruik van alle de goederen die de eerststervende in enigerhande manieren zal komen na te laten, zonder dat van de langstlevende zal mogen worden gevergd tot het stellen van cautie .... en in den eigendom van alle de gemelde goederen verklaart de eerststervende tot zijn of haar universele erfgenamen te institueren het kind of de kinderen welke bij heer of zij vrouwe comparante mochten komen na te laten ......  
6   Doch indien hij heer comparant zonder kind, kinderen of decendenten uit dit huwelijk verwekt na te laten, mocht komen te overlijden zo verklaarde hij comparant in den eigendom van alle zijn na te laten goederen tot zijn enige en universele erfgenaam te stellen zijn moeder en bij haar vooroverlijden zijn twee zusters en bij vooroverlijden van een van beiden des vooroverledens kind, kinderen en decendenten bij representatie in egale porties.  
7   En indien zij vrouwe comparante zonder kind, kinderen of decendenten uit dit huwelijk verwekt na te laten, mocht komen te overlijden, zo verklaarde zij vrouwe comparante in den eigendom van alle haar na te laten goederen tot haar enige en universele erfgenaam te stellen haar voorn. broeder en bij zijn vooroverlijden zijn kind, kinderen of decendenten bij representatie in egale porties.  
8   Stelden voots zij heer en vrouwe comparant tot absolute voogd of voogdes over hun minderjarige .... kinderen en erfgenamen de langstlevende van hun beiden met macht om een of meer voogden neven zich te mogen assumeren, gevende deze zodanige last, macht en autoriteit als alle voogden na rechten, reden en billijkheid toekomt ..... ook met macht om vaste en andere goederen zonder consent van de rechter te mogen verkopen en dat alles met seclusie en uitsluiting van hun beider boedels van alle heren magistraten en weeskameren daar hun comparanten sterfhuis oude mogen komen te vallen en specialijk van deze stad.  
9   Verklaring dat beiden ten alle tijden de voorwaarden in dit testament mogen veranderen.  
             
   
ELO, Notarieel Archief, notaris N. Wolff, 1762, inv.nr. 2086, f. 291-294, lade 52
 
 

 

Marcus: Notitie 6
<5
7>
             
1   Een [anoniem] gedicht ter gelegenheid van de vijfentwintigjarige echtviering van den weledelen gestrengen heere mr. Pieter Marcus, hoofd-officier der stad Leyden; en de weledelgeboorene vrouwe Beatrix Maria Snoeck. Op den XXIV van oogstmaand (24 augustus) 1781.  
             
   
ELO, Bibli. Leiden en omgeving, biografische gegevens, 7000/I, Marcus, P., p
 
 

 

Marcus: Notitie 7
<6
8>
             
1   De voorzitster had van de Raad der gemeente Leiden een request ontvangen van mevr. Marcus inhoudende een verzoek tot ontslag als regentes van dit godshuis.  
2   Antwoord van het regentessencollege aan de Raad van Leiden:  
3   Door Ulieden in onze handen gesteld zijnde het requst van Beatrix Maria Snoeck, huisvrouw van mr. Pieter Marcus (inhoudende een verzoek om ontslagen te worden als regentes om op hetzelfde te dienen van bericht: kunnen wij niet afzijn aangezien de suppliantes klimmende jaren en steeds toenemende lichaamsongesteldheden die haar het waarnemen van zodanig een moeilijke post bijna onmogelijk maken (wat ons aangaat) hoe ongaarne anders te berichten dat het verzoek van bovengemelde aan de administratieve municipaliteit dezer gemeente gedaan bij Ulieden voor haar een gunstig effect zoude kunnen sorteren.  
             
   
ELO, HGW, inv.nr. 197, verg. 31-12-1798, art. 11
 
 

 

Marcus: Notitie 8
<7
9>
             
1   Ingekomen een brief van mevr. Marcus waarin zij te kennen geeft dat het haar leed was, dat zij door zwakheid verhinderd werd afscheid van het college in persoon te nemen, doch dat zij verzocht regenten en regentessen een avond in deze of volgende week wilde bepalen om ten hare huise te komen op welke zij zich dan van haar plicht in deze zou kwijten. Geresolveerd daar beide colleges niet compleet waren, dit besluit uit te stellen tot a.s. maandag om dan een avond te bepalen en te laten vargen of deze mevr. Marcus gelegen komt.  
             
   
ELO, HGW, inv.nr. 197, verg. 31-12-1798, art. 12
 
 

 

Marcus: Notitie 9
<8
10>
             
1   Besloten om aan de vriendelijke uitnodiging van mevr. Marcus te voldoen en belet te laten vragen voor regenten en regentessen tegen morgen over acht dagen zijnde den 15 januari 1799.  
             
   
ELO, HGW, inv.nr. 197, verg. 7-1-1799, art. 7
 
 

 

Marcus: Notitie 10
<9
11>
             
1   Acte van voogdij.  
2   Heden 28-6-1800 compareerde voor mij G. Verheik notaris ..... de heer mr. Pieter Marcus wonende binnen deze stad..  
3   dewelke verklaarde tot voogden over zijn natelaten minderjarige erfgenamen te verzoeken en aan te stellen zijn heer comparentes neven, de heren mr. Pieter Snoeck, Samuel Snoeck en mr. Vincent Snoeck van Tol, gevende aan dezelven zodanige last en autoriteit als voogden naar rechten, reden en billijkheid competeerd specialijk ook de macht van assumptie en surrogatie alsmede om vaste en andere goederen des boedels zonder consent van de rechter te verkopen en transporteren en dat alles met uitsluiting van alle municipaliteiten, gerechten en weeskamers en speciaal die van de plaats daar de heer comparant zijn sterfhuis zal komen te vallen of goederen gelegen zullen zijn.  
             
   
ELO, Notarieel Archief, notaris G. Verheik, 1800, inv.nr. 2649-2656, akte nr. 68, f. 359 e.v., fiche nr. 178, lade 78
 
 

 

Marcus: Notitie 11
<10
12>
             
1   Aanstelling van redderaars en voogden, d.d. 27-8-1806.  
2   Comparende voor mij Thomas van Bergen ...... de weledel geboren heer mr. Pieter Marcus wonende binnen deze stad, dewelke verklaart na revocatie en vernietiging van alle voorgaande gedane aanstellingen van bezorgers zijner begrafenis idem redderaars van zijn achter te laten boedel en goederen, mitsgaders van voogden over zijn na te laten minderjarige, uitlandige of onder toezicht behoevende erfgenamen bij dezen opnieuw tot bezorgers zijner begrafenis, redderaars van zijn achter te laten boedel .... te verzoeken en aan te stellen zijn neven mr. Pieter Snoeck en mr. Vincent Snoeck van Tol en zijn aanbehuwde neef mr. leonard petrus Adrianus van Puttkammer, gevende aan dezelven zodanige last, macht en autoriteit als aan hun in voorn. kwaliteit naar rechten, reden en billijkheid competeerd, speciaal ook de macht van assumtie en surrogatie alsmede om vaste en andere goederen des boedels zonder consent van de rechter te verkopen en transporteren en dat alles met uitsluiting van alle magistraten, gerechten en weeskameren en speciaal die van de plaats daar zijn heer comparants sterfhuis zal komen te vallen of goederen gelegen zullen zijn.  
             
   
ELO, Notarieel Archief, Thomas van Bergen, 1806, inv.nr. 2712-2721, nr. 106, f. 831-832
 
 

 

Marcus: Notitie 12
<11
13>
             
1   Speciale procuratie [volmacht om namens een ander op te treden] ad negotia van een persoon d.d. 5-2-1807.  
2   Comparende voor mij Thomas van Bergen .. de weledelgeboren heer mr. Pieter Marcus wonende binnen deze stad dewelke verklaarde te constitueren en op de krachtigste wijze machtig te maken Joost de Heer wonende te Papendrecht speciaal om te compareren voor schout en schepenen van Papendrecht en Natena en aldaar in naam en vanwege hem comparant te transporteren en in volle en vrije eigendom over te dragen aan Willem Hendrik de Heer mede wonende te Papendrecht twee morgen twee honderd roeden land doch voetstoots bij den hoop ... gelegen in twee percelen in de zuider matena belendend het ene perceel ten zuiden de wed. Adriaan Matena, ten westen Jan Matena, ten noorden de nonnenkade en ten oosten Jan Jansz. Dekker en het andere perceel belend ten zuiden de nonnenkade, ten westen en noorden Adriaan Hofweege en ten oosten de wed. Arij Eykelenboer aan gemelde Willem Hendrik de Heer voor fl. 600,-- vrijgeld uit de hand verkocht met verdere bepaling dat de kosten van het transport gelijk ook alle de reeele lasten over 1807 en vervolgens door de koper zullen moeten worden voldaan ........  
             
   
ELO, Notarieel Archief, Thomas van Bergen, 1807, inv.nr. 2712-2721, akte no. 15
 
 

 

Marcus: Notitie 13
<12
14>
             
1   Procuratie ad negotia van een persoon over meer dan een zaak, d.d. 19-6-1807.  
2   Comparende voor mij Thomas van Bergen .. de weledelgeboren heer mr. Pieter Marcus wonende binnen deze stad dewelke verklaarde te constitueren en op de krachtigste wijze machtig te maken  
3   Willem Hendrik de Heer wonende te Papendrecht speciaal om te compareren voor schout en schepenen en aldaar in naam en vanwege hem comparant te transporteren en in volle en vrije eigendom op te dragen aan Arij van Dist een hofstede bestaande uit een bouwhuis en schuur met tien morgen twee honderd twee en zestig en een halve roede land staande ende gelegen onder Wijngaarden en Ruijbroek eerstelijk en geheel weer met de huizinge daarop staande, genaamd Arij Jaubse Weer, liggende met een gedeelte land van de heer Hoijninck van Papendrecht, belend ten oosten Arij Pierhagen, ten westen Kors Koppelaar en de wed. Jan van den Berg, ten zuiden de Scheisloot van Sliedrecht en ten noorden de scheisloot van Bleskensgraaf.  
4   Een stuk wei en griendland gelegen in het oostersche keesjesweer, belend ten oosten Wilhelmus den Boer, ten westen en noorden Gerrit Bos en ten zuiden de scheisloot van Sliedrecht.  
5   Een kampje hooiland gelegen in het middelste keesjesweer, belend ten oosten Kloris Vonk, ten westen en zuiden de erven Arij Korevaar en ten noorden de Wetering.  
6   Een akkertje in gemelde weer, belend ten oosten Gerrit Bos, ten westen de erven Arij Korevaar, ten zuiden de Wetering en ten noorden Floris Vonk.  
7   Een kamp hooiland in voorn. weer belend ten oosten de erven Arij Korevaar, te westen Kors Koppelaar, ten zuiden Floris Vonk en ten noorden de scheisloot van Bleskensgraaf.  
8   Nog in gemelde weer twee avelingen en een kennisakkertje met de steegt van het begin van de Avelingen tot den dam noordwaarts, belend ten oosten den eigenaar, ten westen gerrit Bos en de erven Arij Korevaar, ten zuiden gerrit Bos en Floris Vonk en ten noorden Gerrit Bos.  
9   Een kempakker ten oosten der voorn. steegt, belend ten oosten en ten westen de eigenaar, ten zuiden en noorden Gerrit Bos.  
10   En eindelijk een kempisakker in het westerse keesjesweer belend ten oosten, westen en noorden Gerrit Bos en ten zuiden Floris Vonk, tesamen uit de hand verkocht voor een som van twee duizend gulden vrij geld.  
11   Voorts om te compareren voor schout en schepenen van Papendrecht en Matena en aldaar in naam van comparant te transporteren en in volle en vrije eigendom op te dragen aan Cornelis Visser een kemp-akker groot omtrent een honderd vijftig roede gelegen op het oostend van Papendrecht .... mitsgaders nog een erf met een halve steegt met al het houtgewas daarop staande gelegen als voren ..... en eindelijk nog een hoekje buitenerf met een hoekje griendland alsmede gelegen als voren .... tesamen uit de hand verkocht voor de som van vier honderd vijftig gulden vrij geld.  
12   Aan Jan Kraal een morgen land gelegen in het Helweer onder Papendrecht zijnde belast met een roede binteloop van den dijk ... uit de hand verkocht voor de som van twee honderd en zeventig gulden vrij geld.  
13   Aan Joost de Heer een stuk rietland en een stukje in den Hooijpolder gelegen onder Papendrecht, belend .....;  
14   omtrent vijf honderd roede land achter Nanagat zijnde elzen en elzenbos onder Papendrecht, belend .....;  
15   Een morgen vierhonderd roeden hooiland gelegen als voren achter de grote Waal .... zijnde deze partij belast met het maken van de ene zijde van de achterdijksvliet en het maken van het banwerk op de ene zijde van de Tiendeweg voor het land van Arij Schorteldoek. Bij deze partij behoren nog vier akkers griendland en een hoekje buitendijk, belend ....;  
16   Een stuk land met zeven roeden hogendijk daarvoor gelegen en een halve steegt gelegen onder Papendrecht bij de pastorie tesamen groot vijf honderd roeden met al het houtgewas daarop staande, belend .....;  
17   Een morgen drie honderd roeden weiland gelegen over den Tiendeweg onder Papendrecht zijnde twee akkers met een steegt en drie roeden buitenloop van den dijk bij de pastorie, belend ...;  
18   Acht morgen drie honderd roede weiland met een halve steegt en al het houtgewas op dit partij staande zijnde de gewezen buitenplaats Postbergen onder Papendrecht, belend ....;  
19   Een morgen twee honderd roeden weiland gelegen als voren in den korte Tiendenweg, belend .....;  
20   Een half morgen land met al het houtgewas daarop staande en de dijk daarvoor gelegen tot aan de geul onder Papendrecht, belend .....;  
21   Tesamen uit de hand verkocht aan Joost de heer voorn. voor de som van fl. 3280,-- vrij geld.  
22   Aan Cornelis Verheul drie morgen weiland gelegen achter de pastorie te Papendrecht, belend .... en twee morgen vier honderd roeden land, gelegen onder Papendrecht, genaamd de Hoogte van Kattenburg, belend .... zijnde deze partij belast met vier voet hogendijk gelegen bij het huis van Otto Hello tesamen uit de hand verkocht voor een som van fl. 1800,-- vrij geld;  
23   Aan Adriaan Verhoef drie en een half morgen weiland gelegen in het westend van Papendrecht, belend ... verkocht voor fl. 1200,-- vrij geld.  
24   En eindelijk aan Willem Dirkse de Heer twee morgen vier honderd roeden weiland mede in het westeinde over den Tienderweg onder Papendrecht, belend ..... uit de hand verkocht voor de som van fl. 700,-- vrij geld.  
25   En zulks alles voetstoots bij den hoop zonder in enige onder of overmaat gehouden te zijn met verdere bepalingen dat de kosten op voorn. transporten vallende gelijk ook alle de reele lasten over dit lopende jaar en vervolgens door de kopers moeten worden gedragen en betaald, wijders met zodanige voor- en nadelige conditien, servituiten, vrijdommen en gerechtigheden als de voorn. respectieve partijen subject en competerende zijn ....  
26   Aldus gedaan en gepasseerd binnen Leiden.  
             
   
ELO, Notarieel Archief, Thomas van Bergen, 1807, inv.nr. 2712-2721, akte no. 61
 
 

 

Marcus: Notitie 14
<13
15>
             
1   Procuratie ad negotia van een persoon betrekkelijk tot een zaak, d.d. 3-4-1808.  
2   Comparerende voor mij .. de wel edele geboren heer mr. Pieter marcus wonende binnen deze stad .. dewelke verklaren te constitueren ... en machtig te maken Joost de heer, wonende te Papendrecht .... en vanwege hem comparant te transporteren en in volle en vrije eigendom op te dragen aan Arie van Dis wonende te Wijngaarde een hofstede bestaande in een bouwhuis en schuur met tien morgen twee honderd twee en zestig en een halve roede land staande en gelegen onder Wijngaarden voorn. als:  
3   Eerstelijk en geheel weer met de huizingen daarop staande genaamd Arij Jacobse Weer, belend .....;  
4   Een stuk wei- en griendland gelegen in de Oosterse Keesjsweer, belend ...;  
5   Een Kampje hooiland gelegen in het middelste keesjesweer, belend ....;  
6   Een kempakkertje in gemelde weer, belend ...;  
7   Een kamp hooiland in voorn. weer, belend ....;  
8   Nog in gemelde weer twee avelingen en een kempakkertje met de steeg van het begin van de avelingen tot de dam noordwaarts, belend ....;  
9   Een kempakkertje ten oosten van voorn. steeg, belend ...;  
10   En eindelijk een kempakkertje in het westerse Keesjesweer, belend ....  
11   Tesamen uit de hand verkocht voor fl.2000,-- vrij geld  
12   En zulks alles voetstoots bij den hoop zonder in enige onder of overmaat gehouden te zijn met verdere bepalingen dat de kosten op voorn. transporten vallende gelijk ook alle de reele lasten over dit lopende jaar en vervolgens door de kopers moeten worden gedragen en betaald, wijders met zodanige voor- en nadelige conditien, servituiten, vrijdommen en gerechtigheden als de voorn. respectieve partijen subject en competerende zijn ....  
13   Aldus gedaan en gepasseerd binnen Leiden.  
             
   
ELO, Notarieel Archief, Thomas van Bergen, 1808, inv.nr. 2712-2721, akte no. 34
 
 

 

Marcus: Notitie 15
<14
16>
             
1   Op den 27 April 1808 is te leyden overleeden, in den ouderdom van 78 jaaren, de Wel-Edele Gebore Heer Mr. Pieter Marcus, Oud-Raad en Oud-Burgemeester dier Stad.  
             
   
ELO, Leydse Courant, 2/4 mei 1808, nr.53/54
 
 

 

Marcus: Notitie 16
<15
17>
             
1   Inventaris van den boedel en goederen met den dood ontruimd en nagelaten bij wijle den weledel geboren heer mr. Pieter Marcus gewoond hebbende en op den 27 april 1808 binnen Leiden overleden, acte gepasseerd d.d. 13-6-1808.  
2   Hebbende gemelde heer mr. Pieter Marcus gepasseerd en vervolgens met den dood bekrachtigd de navolgende acte van redding en voogdij luidende:  
3   Heden den 27 augustus 1806 compareerde voor mij Thomas van Bergen, notaris publiek bij de Hove van Holland geadmitteerd binnen Leiden residerende en voor de nagenoemde getuigen:  
4   Den weledelgeboren heer mr. Pieter Marcus wonende binnen deze stad en mij notaris bekend ......  
5   Dewelke verklaarde na recocatie en vernietiging van alle voorgaande gedane aanstellingen van bezorgers zijner begrafenis item redderaars van zijnen achter te laten boedel en goederen, mitsgaders van voogden over zijne na te laten minderjarige, uitlandige of ander toezicht behoevende erfgenamen bij dezen opnieuw tot bezorgers zijner begrafenis, redderaars van zijnen achter te laten boedel en goederen, mitsgaders van voogden over zijne na te laten minderjarige, uitlandige of ander toezicht behoevende erfgenamen te verzoeken en aan te stellen zijn heer comparants neven mr. Pieter Snoeck en mr. Vincent Snoeck van Tol en zijnen aanbehuwde neef de heer mr. Leonard petrus Adrianus van Puttkammer gevende aan dezelven zodanige last, macht en autoriteit als aan hun voorsz. kwaliteit naar rechten, reden en billijkheid competeerd, speciaal ook de macht van assumptie en surrogatie alsmede omme vaste en andere goederen des boedels zonder consent van de rechter te mogen verkopen en transporteren, en dat alles met uitsluiting van alle heren magistraten, gerechten en weeskamers en speciaal die van de plaats daar zijn heer comparants sterfhuis zal komen te vallen of goederen gelegen zullen zijn.  
6   Aldus gedaan en gepasseerd binnen Leiden.  
7   Voorts dient alhier te worden gepremitteerd dat de heer overledene zonder enige testamentaire of codicillaire dispositie gemaakt te hebben, overleden is en mitsdien totdeszelfs nalatenschap ab intestato gerechtigd zijn zijn neven en nichten met name de heer mr Pieter Snoeck wonende te Delft voor een negende part; .......  
8   Vrouwe Beatrix Maria Petronella Snoek gehuwd geweest met de heer Agidius Luymes wonende te Delft voor een negende part en nog enige andere familieleden ieder voor een negende part.  
9   En is deze ten verzoeke mitsgaders op het aan en te kennen geven van meergemelde heren mr. Pieter Snoeck en mr. Vincent Snoeck van Tol en zijnen aanbehuwde neef de heer mr. Leonard petrus Adrianus van Puttkammer in hunne voorsz. kwaliteit van redderaars van des heer overledens achter gelaten boedel en goederen gemaakt en in schrift gesteld bij mij Thomas van Bergen .... in voegen en manieren hierna volgende:  
10   Onroerende goederen:  
11   nr. 1. Een huis en erve met koetshuis, paardenstalling, twee tuinen en verder getimmerte daaraan, annex voor dezen geweest zijnde verscheidene huizen en erven staande en gelegen aan de westzijde van het Rapenburg omtrent de Nonnensteeg binnen deze stad. Door de heer overledene zelf bewoond en gebruikt geworden.  
12   Effecten:  
13   Losrente genegotieerd ten laste van Holland en West-Friesland ten comptoire generaal in Den Haag rentende a 2½ per cento per jaar.  
14   nr. 106. Een staand ten name van de weeskinderen van Jan Symonsz. gedat. 5-6-1642. fol. 331/ geaggreeert 20 juli 1642. Reg. folio 173 verso, groot in capitaal zes honderd gulden.  
15   Rest den interest sedert 5 juni 1806.  
16   Losrenten:  
17   Losrente ten laste als voren ten comptoire Delft doch thans gedomiliceerd ten comptoire Leiden, rentende a 2½ per cent.  
18   Losrente ten laste als voren ten comptoire Dordrecht, rentende a 2½ per cent.  
19   Obligaties:  
20   Obligatien genegotieerd ten laste als voren ten comptoire Den Haag, rentende a 2½ per cent.  
21   Roerende goederen:  
22   nr. 198 Juwelen, mitsgaders ongemunt goud en zilverwerk.  
23   Twaalf grote, achttien kleine en een voorsnijmes met zilveren heften.  
24   Een foudraal waarin twaalf dessert messen met zilveren heften, twaalf zilveren dessert lepels en twaalf dito vorken.  
25   Twaalf zilveren lepels en twaalf dito vorken.  
26   Twaalf zilveren lepels en twaalf dito vorken.  
27   Achttien dito en achttien dito.  
28   Tien dito en negen dito.  
29   Twaalf dito suikerlepeltjes.  
30   Een juwelen ringetje.  
31   Negen zilveren confituur vorkjes,  
32   Acht dito zoutlepeltjes.  
33   Twaalf dito letters Leyden.  
34   Twee paar dito gespen met stalen beugels.  
35   Een paar kousenband gespen.  
36   Twee dito suikerlepels.  
37   Vijf stukjes klein zilver.  
38   Nog enig oud klein zilver.  
39   Een zilver cachet.  
40   Een dito trekker.  
41   Twee dito slootjes en twee gespen.  
42   Een dito raspje en meer.  
43   Een dito medaille op Leydens Jubel.  
44   Een dito keeshondje.  
45   Een zilver deksel.  
46   Drie almanakken met pennen.  
47   Een goud slootje.  
48   Een ovaal agaat doosje met een zilveren rand.  
49   Een snuifdoosje met een dito rand.  
50   Een gouden zakhorloge.  
51   Een Louis d'or.  
52   Veertien medailles.  
53   nr. 199. Meubelen, huisraad, inboedel en kleederen.  
54   In het grote salet.  
55   Een spiegel.  
56   Vier lusters.  
57   Twee branches.  
58   Een ijzeren schoorsteen met een koperen rand.  
59   Tien stoelen met rotting zittingen.  
60   Twee fauteuils met blauwe trijpen zittingen.  
61   Een ziekenstoel met twee kussens.  
62   Twee eikenhouten speeltafeltjes.  
63   Een tafeltje met een verkeerbord en schijven.  
64   Een eikenhouten tafel.  
65   Een hangoor tafel.  
66   Twee glasgordijnen.  
67   Vier gordijntjes en twee roedjes.  
68   Drie karpetten.  
69   Een kleed.  
70   In een kastje enig glaswerk.  
71   In een vast buffet:  
72   Zeven porseleinen ringflessen.  
73   Vier kannen en twee keteltjes.  
74   Zes flessen en enig klein porselein.  
75   Een scheerbekken.  
76   Een geel keteltje.  
77   Een boterpotje.  
78   Een blikje.  
79   Een roosterje.  
80   Twee doosjes.  
81   Een hulletje.  
82   Een pijl gewicht.  
83   In een andere kast vier ijzeren roede.  
84   In een andere kast:  
85   Een lessenaartje.  
86   Een verlakt doosje, defect.  
87   Twee broeken.  
88   Een paar kousen.  
89   Een sjerp.  
90   Een paar krukken.  
91   Een tabakskistje.  
92   Een koper vuurpotje.  
93   Twee tabaksdozen.  
94   Enige breinaalden en andere kleinigheden.  
95   Een verlakte inktkoker.  
96   In het spreekkamertje:  
97   Een luster.  
98   Een boekenkast.  
99   Een glasgordijn.  
100   Twee gordijntjes.  
101   Een notenbomen schrijftafel.  
102   Een schenktafel.  
103   Vier stoven met testen.  
104   Twee stoelen met blauwe zittingen.  
105   Een kleed op de vloer.  
106   In een vaste kast:  
107   Een geverfd tafeltje.  
108   Een tinnen waterpot.  
109   Een verlakt blakertje.  
110   Een dito schenkblaadje.  
111   Een karaf.  
112   Een bierglas.  
113   Een theestoof met een koperen keteltje een confoor en een tangetje.  
114   Twee theedoekjes.  
115   Een blikken bus.  
116   Twee gordijn roeden.  
117   In het kleine salet:  
118   Acht stoelen en twee fauiteuls met blauwe zittingen.  
119   Een eikenhouten turfkist.  
120   Enig scheergoed.  
121   Een tabakskistje.  
122   Twee branches.  
123   Twee glasgordijnen.  
124   Vier kleine dito.  
125   Twee damasten gordijnen.  
126   Een spiegel.  
127   Een eikenhouten buffettafeltje.  
128   Een mahoniehouten pijpenbak.  
129   Een eikenhouten hangoortafel.  
130   Een leitje.  
131   Een vriesjes doosje defect.  
132   Een Smirna tapijt.  
133   Drie karpetten.  
134   In een vaste kast:  
135   Een mahoniehouten theeblad.  
136   Een theekistje.  
137   Zes porseleinen koppen en dito schotels.  
138   Drie dito kommetjes.  
139   Vier trekpotten.  
140   Een witte suikerpot.  
141   Een blikje.  
142   In de gele kamer:  
143   Tien stoelen en vier fauteuils met gele zittingen.  
144   Een eikenhouten ladekast.  
145   Een theetafel.  
146   Twee speeltafels.  
147   Een vuurscherm.  
148   Een uithaal tafel.  
149   Een bureau met papieren.  
150   Een ijzeren kist met voet en kleedje.  
151   Twee ophaal gordijnen.  
152   Vier gele glasgordijnen.  
153   Een spiegel.  
154   Een kroon.  
155   Twee glazen branches.  
156   Een ledikant met groen behangsel.  
157   Een paardenhaar matras.  
158   Een beddenzak.  
159   Een peluwen zak.  
160   Twee grote kussens.  
161   Een klein kussentje.  
162   Een litse deken.  
163   Een wollen deken.  
164   Een bedkleed.  
165   Twee lakens.  
166   Drie kussenslopen.  
167   Een servet.  
168   Een liqueur keldertje.  
169   Twee karpetten.  
170   twee kleedjes.  
171   Een smirna tapijt.  
172   Een schel.  
173   In een vaste kast:  
174   Een mandje met veertien messen.  
175   Twaalf dessert messen.  
176   Twee voorsnij messen.  
177   Twee koffiekannetjes.  
178   Een zwart serviesje defect.  
179   Twee roomkleurige melkkannen.  
180   In een andere vaste kast:  
181   Een porseleinen theeserviesje.  
182   Twaalf koppen en achttien schoteltjes.  
183   Twaalf dito en twaalf dito.  
184   Elf dito en dertien dito.  
185   Een spoelkom.  
186   Twee schoteltjes defect.  
187   Acht koppen en acht schoteltjes.  
188   Acht dito en acht dito.  
189   Negen dito en twaalf dito.  
190   Acht dito en acht dito.  
191   Vier koppen.  
192   Twee trekpotten.  
193   Een schoteltje.  
194   Vijf kommetjes.  
195   Tien schaaltjes.  
196   Een lampet en kom.  
197   Twee kwispedoren.  
198   Drie en twintig kelken.  
199   In een derde vaste kast:  
200   Acht flesjes.  
201   Een glazen compot en deksel.  
202   Twee glazen kandelaars.  
203   Een soucoup.  
204   Twee zoutvaten.  
205   Een trechter.  
206   Drie bokalen.  
207   Twaalf groenen glazen.  
208   Een bierglas.  
209   Zes glaasjes.  
210   Elf kelken.  
211   Tien groene glazen.  
212   Twee blauwe dito.  
213   Drie karaffen.  
214   Twee flesjes.  
215   Een zoutvat.  
216   In een vierde vaste kast;  
217   Een scheerkistje.  
218   Een verlakt theekistje.  
219   Een tabaksdoos en twee confoiren.  
220   Twee blikjes.  
221   Twee blakers met snuiters.  
222   Acht verlakte kandelaars.  
223   Vier dito.  
224   Een verlakte koffiekan en confoir.  
225   Een olie en azijnstel.  
226   Een ketel en confoir.  
227   Twee tinnen confoiren.  
228   Een mahoniehouten flessenbak.  
229   Een schaakspel.  
230   Twee quispedoren.  
231   Twee dessert trommels.  
232   Twee dito.  
233   Twee castanje blikjes.  
234   Een verlakte messenbak.  
235   Een dito broodben.  
236   Veertein ronde blaadjes.  
237   Drie blaadjes.  
238   Een blikje.  
239   Een koelvat.  
240   Zes pijpen sleedjes.  
241   In een vijfde vaste kast:  
242   Een porseleinen theeservies.  
243   Zes koppen en zes scholetjes.  
244   Zes dito en zes dito.  
245   Zes dito en zes dito met deksel.  
246   Vieren twintig dito en vierentwintig dito.  
247   Een theebus.  
248   Vijf koppen en zes schoteltjes.  
249   Acht dito en tien dito.  
250   Een koffiekan.  
251   Drie en twintig koppen en vier en twintig schoteltjes.  
252   Zestien schoteltjes.  
253   Een plete mosterdpot.  
254   In een zesde vaste kast:  
255   Drie blauwe porseleinen schotels.  
256   Twee rode schotels.  
257   Twee punschkommen.  
258   Twee kommen.  
259   Een suikerpot.  
260   Twee salade bakken.  
261   Twintig porseleinen soepborden.  
262   Vijf en twintig dubbele borden.  
263   Een terrine en schotel.  
264   Vijf sauskommen.  
265   Zes schotels.  
266   Zes klapmutsen.  
267   Zeven en twintig schoteltjes.  
268   Tien soepborden.  
269   Een waterpot.  
270   Vier botervlootjes.  
271   Twee kommen met pulletjes.  
272   Vier en twintig klapmutsen.  
273   Twintig schoteltjes.  
274   Vijf potjes en twee botervloten.  
275   Vier kommen en deksels.  
276   Twee dito met twee dito.  
277   Zeven schotels.  
278   Vijf en twintig borden.  
279   Twee en veertig dito.  
280   Twee terrines.  
281   Vijf salade bakken.  
282   Negen en tachtig borden.  
283   negentien schotels.  
284   Vier schalen.  
285   Een terrine en schotel.  
286   Een dito.  
287   Twee salade bakken.  
288   In een zevende vaste kast:  
289   Twee schotels.  
290   Een terrine en schotel.  
291   Acht en veertig borden.  
292   Een kom.  
293   Drie soepborden.  
294   Vier tinnen kandelaars.  
295   Twee flesjes en een zandglaasje.  
296   Een geel tafel servies.  
297   In het zaaltje:  
298   Een spiegel.  
299   Een verkeerbord met schijven en bekers.  
300   Vier gordijntjes en twee roedjes.  
301   Twee stoelen met rotting zittingen.  
302   Zes stoelen en een fauiteul met groene trijp zittingen.  
303   Een nacht koffertje.  
304   Een dito met een tinnenpot.  
305   Enige matten.  
306   Een vuurscherm.  
307   Drie blikjes.  
308   Een theebus.  
309   Drie stoelkussens.  
310   Een ledikant met behangsel.  
311   Drie damasten glasgordijnen.  
312   Vier wollen dekens.  
313   Een verlakt hoekbuffet waarin:  
314   Een bedzak.  
315   Twee kleine sloopjes.  
316   Drie katoenen lakens.  
317   Een linnen dito.  
318   Vier slopen.  
319   Drie tafellakens en vijf servetten.  
320   Twee handdoeken.  
321   Negen hemden.  
322   Een beddejak.  
323   Vier hemdrokken.  
324   Zestien slaapmutsen.  
325   Twaalf dassen.  
326   Negen mutsen.  
327   Twaalf stroppen.  
328   Tien engelse overhemden.  
329   Dertien paar mouwen.  
330   Twee lange broeken.  
331   Een scheerdoek en enige lappen.  
332   Vier zakdoeken.  
333   Acht paar zwarte kousen.  
334   Een en twintig paar witte kousen.  
335   Vier gordijntjes.  
336   Een muggenet.  
337   Twee japonnen.  
338   Een katoenen rok.  
339   Twee roeden.  
340   Een kleerbak.  
341   In de gang:  
342   Een staand horloge.  
343   Twee lantaarns.  
344   Een ley.  
345   De lopers en matten.  
346   Een bank.  
347   Een fonteintje en bak.  
348   In een vaste kast:  
349   Vijf tinnen waterpotten en een deksel.  
350   Een blaker.  
351   twee hekjes.  
352   Een koperen spuit.  
353   Twee emmers met koperbeslag.  
354   Een blikken emmer.  
355   Een zandbak.  
356   Twee roomkleurige schotels.  
357   Een tinnen dito.  
358   Een blaker.  
359   Twee confoiren.  
360   Zes borden.  
361   Acht waterborden.  
362   Twee bierkannen.  
363   Een koperen koffiekan en confoir.  
364   Een theeketel.  
365   Zeventien kopjes en twaalf schotels.  
366   Vijf kommen.  
367   Een trekpot.  
368   Een schoteltje.  
369   Zes roomtestjes.  
370   Een trekpot en schoteltje.  
371   Twee suikerpotten.  
372   Twee trekpotten en schoteltjes.  
373   Twee melkkannen.  
374   Een trekpot en schoteltjes.  
375   negen glazen.  
376   Drie en twintig wijnglazen.  
377   Zes bierglazen.  
378   Drie karaffen.  
379   Een en twintig stuks glaswerk.  
380   Twee bocaaltjes.  
381   Vijf en twintig kelken.  
382   Twaalf champagne glazen.  
383   Een soja stelletje.  
384   Zeven compotten.  
385   Een glas.  
386   Vier roompot kommen.  
387   Vier compotten.  
388   Drie compotten.  
389   Vier fruitmandjes met schotels.  
390   Zestien zuurbakjes.  
391   In de eerste kelder:  
392   Twee tobbetjes.  
393   Een keulse pot.  
394   Enige provisie.  
395   In de tweede kelder:  
396   Een tabakskist.  
397   Een wijnkist.  
398   Een deur,  
399   Een pot.  
400   Zes deksels.  
401   Enige provisie.  
402   In de provisiekamer:  
403   Enige potten en kommetjes.  
404   Enige confituur flesjes.  
405   Zes en dertig flessen.  
406   Dertien theebussen.  
407   Vier zandbakken.  
408   Een koelvat.  
409   Drie en twintig trommels.  
410   Twee kaarsenladen.  
411   Een blaker.  
412   Een tafelmand met twee koperen bakken.  
413   Drie en twintig tonnetjes.  
414   Enige mandjes, dozen, eiervakken enz.  
415   Een kuip.  
416   Een tap.  
417   Een schuurbak.  
418   Een tafeltje.  
419   Twee kisten.  
420   Negen stuks koper gewicht.  
421   Twee paar schalen en balansen.  
422   Enig aardewerk en rommel.  
423   Een koperen kraan.  
424   Twee muizenvallen.  
425   Matten op de vloer.  
426   Twee eierrekken.  
427   In de kleine keuken:  
428   Een rekbank.  
429   Een pesje.  
430   Zes stoelen divers.  
431   Een hangoor tafel.  
432   Een schenktafel.  
433   Een vuurmand en kleed.  
434   Een rek met enige glaasjes en aardewerk.  
435   Een koperen doofpot.  
436   Een blaker.  
437   Een koper blik.  
438   Vier zandbakken.  
439   Een gieter.  
440   Twee kaarsen laden.  
441   Een blik.  
442   Een slijpplank.  
443   Een tafelbak.  
444   Een paar laarsen.  
445   Twee strijkijzers en roosters.  
446   Een strijkdeken.  
447   Zes lopers.  
448   Drie handdoeken.  
449   Twee servetten.  
450   Twee schoorsteenkleden.  
451   Twee slopen.  
452   Een tinnen bierkan.  
453   Een olie en azijnstel.  
454   Een blikje.  
455   Een lantaarn.  
456   Twee zoutvaten.  
457   Twee compotten.  
458   Enig roomgoed.  
459   Een tafel.  
460   Een servert.  
461   Twee flessen bakjes.  
462   Twee aardbeientestjes met schotels.  
463   Een pijpenlade.  
464   Twee klederbakken.  
465   Een emmer.  
466   Een varken.  
467   Een zeemlap.  
468   Op de meidenkamer:  
469   Een bed.  
470   Een peluw.  
471   Twee kussens.  
472   Twee gordijnen en val.  
473   Een katoenen deken.  
474   Een wollen deken.  
475   Een ledikant met behangsel.  
476   Een bed.  
477   Een peluw.  
478   Een overtrek.  
479   Een bed.  
480   Vier kussens.  
481   Een katoenen deken.  
482   Een wollen deken.  
483   Twee lakens.  
484   Twee witte slopen.  
485   Drie stoelen.  
486   Een tafel en kleedje.  
487   Een kleed.  
488   Enige matten.  
489   Een spiegeltje.  
490   Twee waterpotten.  
491   In de tweede kamer:  
492   Twee stoelen.  
493   Een tafeltje.  
494   Enige matten.  
495   Op het portaal.  
496   Achttien stoven.  
497   Vijf stoven.  
498   Vijf strijkijzers en een rooster.  
499   Een bak met oude gordijnen en twee luren.  
500   In een kast op de gang.  
501   Twee garen winders.  
502   Vier kisjes.  
503   Een borduurraam.  
504   Twee rottingen.  
505   Enige pruikendozen met pruiken.  
506   Een breitafel.  
507   Op de trap naar de knechtskamer.  
508   Enig stofgereedschap.  
509   Een ondersteek.  
510   Op de knechtskamer.  
511   Zes stoelen en een tafel.  
512   Gordijnen en rabat.  
513   Een bak.  
514   Drie kapstoelen.  
515   Een paardenharen matras.  
516   Een kleed en lappen.  
517   Een rustbank.  
518   Vier potten.  
519   Een mand.  
520   Een pan en schotel.  
521   Een kuipje.  
522   Twee schoppen.  
523   Een rottenval.  
524   Een ijzeren haard en bak.  
525   Een tang, schop en pook.  
526   Een ijzeren haard.  
527   Een haardje.  
528   Twee gordijn roeden.  
529   Twee kolen emmers.  
530   Een blaasbalg.  
531   Een turfton en twee bezems.  
532   Drie haardjes.  
533   Drie tangen.  
534   Twee ijzeren kettingen.  
535   Een rooster.  
536   Enig blikwerk.  
537   Een koperen doofpot.  
538   Een dito ketel.  
539   Een koperen ketel en deksel.  
540   Een dito.  
541   Een dito.  
542   Een dito.  
543   Een dito.  
544   Een dito hamketel.  
545   Een dito schuimspaan.  
546   Een schotel en deksel.  
547   Een dito en dito.  
548   Een taarten pan en deksel.  
549   Twee taarten pannen.  
550   Twee bekkens.  
551   Een deksel.  
552   Twee sauspannen.  
553   Een schaal.  
554   Vier raspen.  
555   Een vijzel en stamper.  
556   Een schel.  
557   Een chocolade kan.  
558   Een koffiemolen.  
559   Een blaasbalg.  
560   Een koperen stoof.  
561   Twee spitpannen.  
562   In het pottenkamertje.  
563   Drie koperen schotels.  
564   Twee deksels.  
565   Twee keteltjes met deksel.  
566   Drie taartenpannen en drie deksels.  
567   Drie schuimspanen.  
568   Twee ketels.  
569   Twee waterketels.  
570   Een koperen braadpan en deksel.  
571   Twee vispannen.  
572   Een broeder pan.  
573   Een hangijzer.  
574   Een koekepan.  
575   Een rooster.  
576   Vijf ijzeren conforen.  
577   Drie planken en een rol.  
578   Een ijzeren kogel.  
579   Een dito spitje met blikken vormpjes.  
580   Drie broodvormen.  
581   Twee blakers.  
582   Twee ijzeren potten.  
583   Een koper deksel.  
584   Enige potten en pannen.  
585   Een schulplepel.  
586   In het vatenhok.  
587   Een koperen pulband Joan.  
588   Zeven deksels.  
589   Een lantaarn.  
590   Drie blakers.  
591   Een spitbak.  
592   Vier lepels.  
593   Een rooster.  
594   Twee spitten.  
595   Een schut.  
596   Enige ijzers.  
597   Enige rommeling.  
598   Twee stoelen.  
599   Een tafel.  
600   Een vuilnisbak.  
601   Een tobbetje.  
602   In de keuken.  
603   Een bak met zestien borden.  
604   Een dito met een trekpot, enig porselein en aardewerk.  
605   Enig ijzer en blikwerk.  
606   Een ketel.  
607   Een blikje.  
608   Een zeeppot.  
609   Twee emmers.  
610   Enig aardewerk voor de schoorsteen.  
611   Een schoorsteenkleed.  
612   Een doofpot.  
613   Een waterketel.  
614   Een dito.  
615   Twee aspotten.  
616   Een ketting.  
617   Een tang.  
618   Een treeft.  
619   Enige ijzeren confoor treeftjes.  
620   Een kast waarin:  
621   Een tinnen schotel.  
622   Een dito kom.  
623   Een dito soeplepel.  
624   Vier waterborden.  
625   Vier kommen.  
626   Een trechter.  
627   Een peperbus.  
628   Twee kandelaars.  
629   Drie snuiters.  
630   twee bakjes.  
631   Drie tinnen terrines.  
632   Vier jolaten.  
633   Een spritsenspuit.  
634   Een bierkan.  
635   Een vijzel.  
636   Een beschuitbus.  
637   Enig blikwerk.  
638   Een ketel.  
639   Een molen.  
640   vier stoelen.  
641   Een kleedje.  
642   Een keukentafel.  
643   Een spiegeltje.  
644   Vijf stoven.  
645   Een theestoof.  
646   In het koetshuis:  
647   Vijf slabbens en een plaatje.  
648   Enige netten.  
649   Enig tuingereedschap.  
650   Twee gieters.  
651   Een werkbank.  
652   Een kruiwagen en schop.  
653   Enig tuingereedschap.  
654   Vier ladders.  
655   Drie rakken.  
656   Een kleerbak.  
657   Een werkezel.  
658   Een stuk gewicht.  
659   Een trap.  
660   Een lantaarn.  
661   Een ton.  
662   Enige manden.  
663   Een ladder.  
664   Enige rommeling.  
665   Een zoldertje.  
666   Vier stoelkussens.  
667   Een bed.  
668   Een peluw.  
669   Vier kussens.  
670   Een paardenharen matras.  
671   Een stromatras.  
672   In de stal:  
673   Een mesthok.  
674   Een kisje.  
675   Twee schragen.  
676   Zes tobbes.  
677   Drie tonnen.  
678   Twee kisjes.  
679   Twee bakken.  
680   Enig houtwerk.  
681   In het kippenhok:  
682   Twaalf kippen.  
683   Op de hooizolder:  
684   Enig hout.  
685   Enige fruitkistjes en pak matten.  
686   Twee schalen en drie balancen.  
687   In de mangelkamer:  
688   Een mangel.  
689   Een pers.  
690   Drie plakplanken.  
691   Twee schragen.  
692   Twee hangoortafels en stukken.  
693   Drie rakken met stokken.  
694   Een baliemand.  
695   Een rokken klopper.  
696   Twee raagshoofden.  
697   Twee stoelen.  
698   Vier mangeldoeken.  
699   In de koetsierskamer:  
700   Een kuip.  
701   Een wastobbe.  
702   Twee vlootjes.  
703   Een rottenval.  
704   Een treeft.  
705   Een zeef.  
706   Een stelling.  
707   Vijf keulse potten.  
708   Enige flessen.  
709   Een koperen ketel.  
710   Drie stoelen.  
711   Drie gerridons.  
712   Enige kruiken.  
713   Een mouw.  
714   Een kanten kussen.  
715   Enige rommeling.  
716   In het huisje in de tuin:  
717   Enig houtwerk.  
718   In de tuin;  
719   Een ladder.  
720   Een wasmand.  
721   Een mouw.  
722   Een emmer.  
723   Op de kelderkamer:  
724   Twaalf stoelen.  
725   Twee speeltafels.  
726   Een tafeltje.  
727   Een bordenwarmer.  
728   Een verlakt tafeltje, daarop:  
729   Enig zwart verlakt theegoed.  
730   Enig rood verlakt dito.  
731   Twee porseleinen theepotjes.  
732   Een theestoof met een ketel en confoor.  
733   Een buffettafel, daarop:  
734   Een verlakt blaadje.  
735   Een porseleinen koffie- en theeservies.  
736   Vijf vriesjes doosjes.  
737   Een gele lampet en kom.  
738   Vijf lusters.  
739   Een spiegel.  
740   Twee branches.  
741   Een kroon.  
742   Twee ijzeren gordijn roeden.  
743   Een ziekenkussen.  
744   Zes urinalen.  
745   Drie hoeden.  
746   Een smirna tapijt.  
747   In de grote voorkamer:  
748   Acht stoelen.  
749   Zes kussens.  
750   Een ziekenstoel.  
751   Een fonteintje en bak.  
752   Een ledikant met behansel.  
753   twee stro matrassen.  
754   Een paardenharen matars.  
755   Een bed.  
756   Een peluw.  
757   Vijf grote kussens.  
758   Twee kleine kussens.  
759   Een wollen deken.  
760   Een citse dito.  
761   Een sprei.  
762   een kast, daarin:  
763   Twee gordijnen.  
764   Vier glasgordijnen.  
765   Twee groene gordijnen.  
766   Twee dito.  
767   Een paar kousen.  
768   Een paar slobkousen.  
769   Vier kamisolen.  
770   Een broek.  
771   Een pels en voering.  
772   Enige handschoenen.  
773   Enige sjerpen.  
774   Enige rouwgespen.  
775   Twee gordijntjes.  
776   Een toilettafel, kleed en toilet.  
777   Een tafeltje.  
778   Twee spiegels.  
779   De matten.  
780   In een vaste kast:  
781   Twee stukken linnen.  
782   Zes hemden.  
783   negen stroppen.  
784   Drie overhemden.  
785   Een glasgordijn.  
786   Een peluw.  
787   Enige lappen linnen.  
788   Twee rollen zeelt.  
789   Enige lappen.  
790   Een lapje linnen en meer.  
791   In het portaal:  
792   Drie mansrokken.  
793   Een overrok.  
794   Een camizool.  
795   Een schansloper.  
796   Een kaarsenlade.  
797   Twee dozen.  
798   Een pruikenbol.  
799   Een koffertje.  
800   Twee pijpenbakken.  
801   Twee messenbakken.  
802   Een kisje.  
803   Een kaarsenscherm.  
804   Een kapdoos.  
805   Twee kisjes.  
806   Een naaikisje met zijde en band.  
807   In het naaikamertje:  
808   Een rustbank.  
809   Drie matrassen.  
810   Een lade tafel.  
811   Een schoorsteenkleed.  
812   Een tafeltje.  
813   Een dito.  
814   Vijf stoelen.  
815   Een spiegel en matjes.  
816   Vier schilderijen en zes tekeningen.  
817   Op de overloop:  
818   In een vaste kast:  
819   Twee Japanse schotels.  
820   Een kan met een zilveren deksel.  
821   Twee schotels.  
822   Een rood stel van vijf stuks.  
823   Een terrine en schotel.  
824   Enige pulletjes en kopjes.  
825   Negentien borden.  
826   twee schoteltjes.  
827   Vier schulpen.  
828   Tien koppen en veertien schotels.  
829   Zes en zes dito.  
830   Vier en zes dito.  
831   Een suikerpot.  
832   Vier kommem en vijf deksels.  
833   Twee schotels.  
834   Tien koppen en twaalf schotels.  
835   Zes en zes dito.  
836   Tien schotels.  
837   Vier dito.  
838   Vier kommen en een deksel.  
839   Vijf schoteltjes en een trekpot.  
840   Zeven koppen en twaalf schotels.  
841   Vier schotels.  
842   Zes koppen en zes schoteltjes.  
843   Enig porselein.  
844   Vier schotels.  
845   Vijf kommen.  
846   Dertig borden.  
847   Vier en dertig dito.  
848   Dertien schoteltjes en enige potjes.  
849   Op de boven achterkamer;  
850   Een openslaande tafel.  
851   Een ingelegd kabinet.  
852   Enig poppengoed.  
853   Een eikenhouten kabinet waarin:  
854   Twaalf slopen.  
855   Zes kastdoeken.  
856   Acht lakens.  
857   Zes dito.  
858   Vier dito.  
859   Acht dito.  
860   Tien dito.  
861   Acht slopen.  
862   Acht dito.  
863   Zes dito.  
864   Zestien dito.  
865   Zes kleine dito.  
866   Een katoenen bedelaarsdeken.  
867   Een dito.  
868   Een citse sprei.  
869   Vier kastdoeken.  
870   Een notenbomen kabinet waarin:  
871   Drie tafellakens en acht servetten.  
872   Een tafellaken en achttien servetten.  
873   Twee dito en zestien dito.  
874   Een dito en dertien dito.  
875   Vier dito en een hand dwaal.  
876   Een dito en vierentwintig servetten.  
877   Een dito.  
878   Twee dito.  
879   twee dito.  
880   Drie dito en een handdwaal.  
881   Twee dito en vierentwintig servetten.  
882   Twaalf servetten.  
883   Twee en twintig dito.  
884   Een tafellaken en dertien servetten.  
885   Zestien handdoeken.  
886   Twee tafellakens en vierentwintig servetten.  
887   Een dito en vijfentwintig dito.  
888   Drie dito en zesentwintig dito.  
889   Twee dito en twaalf dito.  
890   Een dito en dertein dito.  
891   Twee dito en achttien dito.  
892   Een tafellaken en vierentwintig servetten.  
893   twee dito en negenen twintig dito.  
894   Acht dito en vierenzeventig dito.  
895   Vijf handdwalen.  
896   Vijf tafellakens en negendendertig servetten.  
897   Vier dito.  
898   Vier kastdoeken.  
899   Een snuifdoos en portefeuilles.  
900   Een ledikant met blauw behansel.  
901   Twee paardenharen matrassen.  
902   Een bed.  
903   Een peluw.  
904   Acht grote kussens.  
905   Een klein dito.  
906   twee witte dekens.  
907   Een katoenen dito.  
908   Vier gerridons.  
909   Acht stoelen met matte zittingen.  
910   Zes stoelen met rotting zittingen.  
911   Een feauteuil met trijpe zitting.  
912   Vier schermen.  
913   Een hangoor tafel.  
914   Een tafeltje.  
915   Enige matten.  
916   Een kastje.  
917   In het kabinetje:  
918   Een spiegel.  
919   Een lade tafel.  
920   Enige toilet dozen.  
921   In de kleine voorkamer:  
922   Een kabinet waarin;  
923   Elf kastdoeken.  
924   Twee lakens.  
925   Twee dito.  
926   Twee dito.  
927   Drie en twintig handdoeken.  
928   Veertien dito.  
929   Een laken.  
930   twee dito.  
931   vier lakens  
932   vier dito.  
933   Zes dito.  
934   Twee oude dito.  
935   Twee lakens.  
936   Vier dito.  
937   Een dito.  
938   Drie dito.  
939   Twee dito.  
940   Viet slopen.  
941   Tien dito.  
942   Zes dito.  
943   Twaalf dito.  
944   Twee lakens.  
945   Twee dito.  
946   Achttien kleine slopen.  
947   Zes hemden.  
948   Dertien theedoeken en stroken.  
949   Een mansnachtjapon en sjerp.  
950   Een notenboom kabinet.  
951   Een lade tafel, daarop:  
952   Een spiegel.  
953   Twee borstels en meer.  
954   Een spiegel.  
955   Een kabinetje. Daarop:  
956   Een kistje.  
957   Een lit d'ange met behangsel.  
958   Een paardenharen matras.  
959   Een bed.  
960   Een peluw.  
961   Vier grote kussens.  
962   Twee kleine kussens en beddenzakken.  
963   Een sitse deken.  
964   Een mahoniehout bedtafeltje.  
965   Een tafeltje.  
966   Twee gerridons.  
967   Een spinnewiel en haspel.  
968   Vier stoelen en een feauteuil.  
969   Twee taboretten.  
970   Een vloerkleed.  
971   Vijf schilderijen.  
972   Op het achterkamertje:  
973   Zes stoelen.  
974   Een tafeltje.  
975   Een nacht tafeltje.  
976   Een trapje.  
977   Twee gordijnen en val.  
978   Twee stro matrassen.  
979   Een paardenhaar dito.  
980   Twee stoelkussens.  
981   Een bed.  
982   Een peluw.  
983   Vier kussens.  
984   Een katoenen deken.  
985   Twee wollen dito.  
986   Een spiegeltje.  
987   Vijf schilderijen.  
988   De matten op de vloer.  
989   De matten op de overloop.  
990   Op de zolder:  
991   Zes en dertig kleerstokken.  
992   Een linnenkist.  
993   Vijf manden.  
994   Zes koffers.  
995   Een kistje.  
996   Een mand.  
997   Een tafel.  
998   Zes plak planken.  
999   Twee stoelen.  
1000   Een stilletje.  
1001   Twee zijltjes.  
1002   Twee tafeltjes.  
1003   Twee gordijnen en een val.  
1004   Drie roeden.  
1005   Een tafel.  
1006   Een stoel.  
1007   Zestien kleerstokken.  
1008   Bibliotheek.  
1009   nr. 200. Enige boeken en boekenkasten.  
1010   Schulden en lasten dezes boedels.  
1011   De doodschulden en begrafeniskosten gelijk ook de verdere schulden en lasten dezes boedels thans nog niet precies bekend zijnde, worden dus alhier gebracht voor ....... memorie.  
1012   Heden den 3 juni 1808 compareerden voor mij Thomas van Bergen .... de weledelgeb. heren mr. Pieter Snoeck, mr. Vincent Snoeck van Tol en mr. Leopold Petrus Adrianus van Puttkammer allen in kwaliteit als in het hoofd dezes staat vermeld.  
1013   Wonende de heer eersten comparant te Delft ... en zijnde de heren tweede en derde comparanten woonachtig binnen deze stad.  
1014   Dewelken verklaarden in het op- en aangeven van deze boedel waarvan de inventarisatie is geschied op den 9de mei j.l. gehandeld te hebben deugdelijk ter goeder trouw en oprecht zonder willens of wetens iets daartoe behorende verzwegen of achter gehouden te hebben, belevende indien hun na dato dezes nog iets meerder te voorschijn mocht komen tot voor of nadeel van opgemelde boedel strekkende, het zelve nader te zullen aangeven en daarmede deze inventaris doen ampliceren zoals het behoort bereid zijnde de deugdelijkheid van dien desnoods en dartoe nader verzocht wordende met den gewonen boedeleed te bevestigen.  
             
   
ELO, Notarieel Archief, notaris Thomas van Bergen, 1808, inv.nr. 2712-2721, akte nr. 58
 
 

 

Marcus: Notitie 17
<16
18>
             
1   Voorwaarden, waar naar men alhier, volgens de Billieten, ten dien einde alomme gedaan aanplakken, verkoopen wil de onroerende goederen, welken daar bij te koop gesteld zijn, en hier na breeder uitgedrukt en verklaard zullen worden ......  
2   Op alle welke voorgaande generale conditien en voorwaarden .... zo zijn de heren mr. Pieter Snoeck, mr. Vincent Snoeck van Tol en mr. Leopold Petrus Adrianus van Puttkammer in qualiteit als redderaars van den boedel en nalatenschap van wijle den heer mr. Pieter Marcus gewoond hebbende en binnen deze stad overleden, van meening alhier in het openbaar te doen veilen en verkopen:  
3   Een kapitaal hecht, sterk en weldoortimmerd dubbel huis en erve continerende diverse behangen en onbehangen boven- en benedenkamers, grote zaal en andere vertrekken waarvan enige met marmeren en andere schoorstenen zijn voorzien, en voorts twee keukens, een magelkamer, provisiekamer, meiden- en knechtkamer, twee kleer- en turfzolders, twee kapitale kelders, voorts twee binnenplaatsen, twee grote tuinen met exquise vruchtbomen beplant, mitsgaders een ruim koetshuis, paardenstalling voor vier paarden, hooizolder en verder getimmerte aan het voorsz. huis en erve, annex voor deze geweest zijnde diverse huizen en erven, doch thans aan elkander verheeld, staande en gelegen op het Rapenburg omtrent de Nonnensteeg, schuin tegenover het gefalide begijnhof en uitkomende met een poort in de gemelde Nonnensteeg, alsmede in de Kolfmakersteeg op de Achtergracht en in de nieuwe Boysenstraat binnen deze stad, belend op het Rapenburg aan de ene zijde Hendrik Janse van Leeuwen en aan de andere zijde Catharina Maria Wattier ......  
4   Al en zulks het voorsz. huis en erve tegenwoordig getimmert en gemaakt staat, gebruikt en bewoond wordt met alles wat daarin op en aan, aard of nagelvast is de heren verkopers in eigendom toebehorende met uitzondering noch thans der meubelen en generalijk alle roerende goederen in het voorsz. huis en op het erf gevonden wordende, gelijk ook alle de boomvruchten niettegenstaande enige van dien aard of nagelvast mochten zijn. ...................  
5   Na voorgaande afslag is koper van het voorsz. huis en erve geworden Dirk Tierie voor rekening en ten behoeve van de heer C. Boers als daarvoor bij meining van geld en geboden hebbende een som van acht duizend en twee honderd gulden .....  
6   Aldus geveild en verkocht in het Heeren Logement den Burg binnen Leyden op den 1 oktober 1808 .....  
7   Ik ondergetekende Carolus Boers wonende binnen Leiden verklaar de koop van het voorenstaande huis en erve door Dirk Tierie in mijn naam gedaan voor de som van acht duizend en twee honderd gulden te accepteren en aan te nemen bij dezen ...  
8   Leiden, 3 oktober 1808.  
             
   
ELO, Notarieel Archief, notaris Thomas van Bergen, 1808, inv.nr. 2712-2721, akte no. 94
 
 

 

Marcus: Notitie 18
<17
bron>
             
1   Rekening, staat en scheiding van den boedel en nalatenschap van wijle de weledel geboren heer mr. Pieter Marcus gesloten 3 juli 1809.  
2   Rekening, ..... woording, item staat en begrooting, mitsgaders scheiding en verdeling van de boedel en goederen met den dood ontruimd en nagelaten bij wijlen de weledelgeboren heer mr. Pieter Marcus, gewoond hebbende en op den 27ste april 1808 binnen Leiden overleden. Hebbende gemelde heer mr. Pieter Marcus gepasseerd en met den dood bekrachtigd, de navolgende acte van redding en voogdij luidende:  
3   Heden den 27 augustus 1806 compareerde voor mij Thomas van Bergen, notaris publiek bij de Hove van Holland geadmitteerd binnen Leiden residerende en voor de nagenoemde getuigen:  
4   Den weledelgeboren heer mr. Pieter Marcus wonende binnen deze stad en mij notaris bekend.  
5   Dewelke verklaarde na revocatie en vernietiging van alle voorgaande gedane aanstellingen van bezorgers zijner begravenis, item redderaars van zijn achter te laten boedel en goederen, mitsgaders van voogden over zijn na te laten minderjarige, uitlandige of ander toezicht behoevende erfgenamen, bij dezen opnieuw tot bezorgers zijner begrafenis, item redderaars van zijn achter te laten boedel en goederen, mitsgaders van voogden over zijn na te laten minderjarige, uitlandige of ander toezicht behoevende erfgenamen, te verzoeken en aan te stellen zijn heer comparants neven de heer mr. Pieter Snoeck en mr. Vincent Snoeck van Tol en zijn aanbehuwde neef mr. Leonard Petrus Adrianus van Puttkammer, gevende aan dezen zodanige last, macht en authoriteit als aan hun in voorn. kwaliteit na rechte reden en billijkheid competeert. Speciaal ook de macht van assumptie en surrogatie, alsmede om vaste en andere goederen des boedels zonder consent van de rechter te mogen verkopen en transporteren en dat alles met uitsluiting van alle heren magistraten en weeskameren en speciaal die van de plaats daar zijn heer comparants sterfhuis zal komen te vallen of goederen gelegen zullen zijn.  
6   Aldus gedaan en gepasseerd binnen Leiden ter presentie van twee getuigen. (p. 1-2v).  
7   Voorts diende alhier te worden gepremitteerd dat de heer overledene zonder enige testementaire of codicilaire dispositie gemaakt te hebben, overleden is en mitsdien tot deszelfs nalatenschap ab intestato gerechtigd zijn de kinderen en kindskinderen van zijn vooroverleden zuster Anthonia Marcus, in leven huisvrouw van mr. Matthijs Snoeck met name ....., vrouwe Beatrix Maria Petronella Snoeck, gehuwd geweest met Aegidius Luymes, wonende in Den Haag voor een negende part. ....... (p. 2v-3).  
8   En is deze ten verzoeke mitsgaders op het aan en te kennen geven van meergenoemde redderaars gemaakt en in schrift gebracht bij mij Thomas van Bergen, Koninklijk notaris te Leiden in het Koninkrijk Holland residerende en zulks in achtervolge van den inventaris dezes boedels op den 13 juni 1808 ten overstaan van mij notaris en zekere getuigen voltrokken en gepasseerd .... (p. 5-5v).  
9   Ontvang.  
10   - Boedelhuis en erve met koetshuis, paardestalling, twee tuinen en verder getimmerte daar annex staande aan de westzijde van het Rapenburg omtrent de Nonnensteeg [door de heer overledene zelve bewoond en gebruikt geworden] binnen Leiden is op 1 oktober 1808 in het logement aan de Burgh alhier publiek verkocht aan de heer prof. C. Boers voor een som van fl. 8200,--. (f. 5v).  
11   - De twee stuks dubbele grafsteden resp. gelegen in de Vrouwe en Pieterskerken binnen deze stad, bij den inventaris onder nr. 191 en 192 breder gemeld worden tussen de erfgenamen in het gemeen en onverdeeld gehouden, hetgeen dient voor ... memorie.  
12   - Alhier worden in ontvang gebracht de contante penningen in deze boedel gevonden en bij de inventaris onder nr. 197 gemeld de som van fl. 1595:1:6,--.  
13   - De juwelen mitsgaders het ongemunt goud- en zilverwerk voor zover het niet is verkocht en onder het provenu van de inboedel zal worden verantwoord door de heer Pieter Snoeck op taxatie van J. Milders J.Z., goud- en zilver kashouder alhier ter somme van fl. 1350.15,--. (p. 24).  
14   - Meubelen, huisraad, inboedel en kleren in het brede gespecificeerd (met uitzondering van enige goederen welke naderhand aan het erfhuis zijn verkocht geworden, gelijk ook een gedeelte van het voorn. ongemunt goud- en zilverwerk op 17 oktober 1808 op drie achtereenvolgende dagen publiekelijk verkocht is een som van fl. 6463.13,--. (p. 24-24v).  
15   - Ontvangen voor enige nog overgebleven goederen welke naderhand aan het erfhuis zijn verkocht geworden fl. 514:15:4,--.  
16   - De boeken en boekenkasten zijn op 24 en 25 november 1808 publiekelijk verkocht door boekverkoper L. Herdingh voor een bedrag van fl. 527.4,--.  
17   - Ontvangen van prof. Boers voor een overgenomen lambrisering volgens taxatie fl. 23,--.  
18   - Voor twee verkochte Kippes fl. 14,--. (p. 25).  
19   [Jan Kip was een Hollands plaatsnijder, omstreeks 1652 geboren en overleden in 1722 in Engeland waar hij zich na 1685 gevestigd had. Hij heeft een groot aantal gezichten van steden, paliezen en buitenplaatsen gegraveerd en ook prenten getekend voor boekwerken hier te landen uitgegeven.]  
20   [Er moet volgens Immerzeel ook een Willem Kip bestaan hebben, die o.a. in 1603 enige triomfbogen en erepoorten in het koper gesneden. Zie A.J. van der Aa, Biografisch woordenboek der Nederlanden, dl. 9 (Haarlem z.j.) 198-199.]  
21   - Ontvangen van de wed. Jasper Stekelenbosch wegens achterstallige landhuur van land door de heer overledene bij zijn leven reeds verkocht fl. 19:10:,--.  
22   - Voorts zij alhier geweten dat van alle de bovengemelde interest, recepissen tesamen bedragende een kapitaal van fl.560:13:,--.  
23   - Laatstelijk zij alhier geweten dat het montant van enig nader gevonden zilverwerk ten belope van fl. 28,-- hierna op den staat gebracht en bij de scheiding aan de heer mr. P. Snoeck aanbedeeld worden zal.  
24   Somme van ontvang (inclusief opbrengst van obligaties, renten en rentebrieven, die het grootste deel van de boedelinventaris beslaan, bedraagt fl. 25086.10.10,--. (p. 26v).  
25   Bedrag is gesteld in guldens van twintig stuivers het stuk, stuivers en penningen naar advenant van dien. (p. 5-5v).  
26   Jegens welke vorenstaande ontvang de rendanten wederom hebben gedaan de navolgende uitgaaf;  
27   Bij affirmatie:  
28      
29   Betaald aan vier afleggers van het lijk fl. 28,--.    
30   Voor het doen van de provisionele bekendmaking van het overlijden fl. 8,--.    
31   Voor het thuisbrengen van de doodskist fl. 2,--.    
32   Voor het kisten van het lijk fl. 3,--.    
33   Aan zestien dragers ieder acht gulden fl. 128,--.    
34   Aan de knecht van de gebuurte fl. 8,--.    
35   Aan de klokluiders fl. 1.10,--    
36   Aan de weeskinderen voor het brengen van het doodskleed fl. 2,--.    
37   Aan de dienaars der justitie voor de assistentie bij de begrafenis fl. 3,--.    
38   Aan de grafmakers fl. 2,--.    
39   Aan de brengers van de doodbaar fl. 2.10,--    
40   Aan de mantelknecht fl. 2,--.    
41   Aan de gebuurte voor recognitie fl. 7,--    
42   Aan Abraham de Keijser, nodiger ter begrafenis gepresteerde dienst fl. 15,--    
43   Utsupra aan diverse personen fl. 26,--    
44   Bij quitantie:  
45      
46   Aan braham de Keizer voor gedaan verschot fl. 16:18,--    
47   Aan G.W. van Gaasbeek ter zake van het begraven van het lijk, mitsgaders voor drie boetens op het ontijdig begraven fl. 49.6,--    
48   Aan H.J. van Leeuwen jr. voor het maken van de doodskist en gepresteerden dienst fl. 40.1.12,-    
49   Aan S. en M.A. le Maire voor geleverde handschoenen en lamfers. (rouwsluiers van fijngaas). fl. 47.5,--    
50   Voor het plaatsen van overlijdens-advertenties fl. 11.22.8    
51   Bij affirmatie:        
52   Aan des overledens twee domestiquen voor een rouw. fl. 80.    
53   Bij quitantie:        
54   Aan de heer mr. W.J. van Noort voor de verponding bij anticipatie over 1808 van boedels huizen en erve fl. 157:10:,    
55   Aan G. Lozier wegens bongeld over 1807 en 1808 fl. 47:8:12,    
56   Aan H.J. van Leeuwen wegens klapper en lantaarngeld over 1807 en 1808 fl. 45:13:12,-    
57   Aan H.J. van Leeuwen jn. timmerman over leverantie en loon over 1807 en 1808 fl. 467:1:6,--.    
58   enz. enz, volgt een opsomming van bedragen van uitgave voor geleverde goederen, diensten en arbeidsloon.  
59   Bij quitantie:  
60      
61   Voor geneeskundige hulp en apothekerskosten in 1807 en 1808. fl. 591.12.    
62   Bij affirmatie:  
63   Aan de dienstmaagd van de overledene A. Korevelt fl. 700,-- voor extra-ordinaire moeilijke oppassen en waaklonen in zijn langdurige ongesteldheid, gelijk ook wegens gepresteerde extra diensten na deszelfs overlijden.  
64   Bij quitantie:  
65   Betaald ten kantore van de ontvanger P. van Ameyden te Leiden een som van vierduizend eenhonderd zeven en negentig gulden, drie stuivers en zes penningen ter voldoening van de belasting op het recht van successie met de tiende verhoging van dien van het saldo of zuiver bedragen dezer nalatenschap.  
66   Som van de uitgaaf bedraagt fl. 12158.2.6.  
67   Som van de ontvang bedraagt fl. 25086.10.10  
68   jegens elkander vereffend en geliquideerd zijnde, komt meerder ontvangen dan uitgegeven de som van fl. 12928.8.4.  
69   Borderel op de rekening staat en scheiding van den boedel en nalatenschap van wijlen de heer mr. Pieter Marcus.  
70   Ontvang fl. 25086:10:10,--.  
71   Uitgaaf fl. 12158: 2: 6,--.  
72   Dus meerder ontvangen dan uitgegeven fl. 12928:8:4,--.  
73   Staat van begroting:  
74   Somma van den deelbaren staat dezes boedels bedraagt fl. 51571:19:6.  
75   Waarvan een negende part beloopt fl. 5730:4:6.  
76   Vrouwe B.M.P. Snoeck, gehuwd geweest met de heer A. Luymes competeert voor een negende part fl. 5730:4:6.  
             
   
ELO, Notarieel Archief, notaris Thomas van Bergen, 1809, inv.nr. 2712-2721, akte no. 49; ELO, Bibli. Leiden en omgeving, biografische gegevens, 7000/2, Marcus, P., f.
 
 

 

Marcus: Bronnen
             
1   ELO, Doop-, Trouw- en Begraafregisters.
2   ELO, Recht. Arch., inv.nr. 211, Impost op het trouwen, 1695-1805, 1ste klasse, nr. 9.
3   ELO, Recht. Arch., inv.nr. 213, Impost op het begraven 1790-1802, 1ste klasse, nr. 56.
4   ELO, Album Studiosorum, f. 998, 1163.
5   ELO, Herenboekjes.
6   ELO, Bibli. Leiden en omgeving, biografische gegevens,
7   7000/I, Marcus, P., p.
8   ELO, Bibli. Leiden en omgeving, biografische gegevens,
9   7000/2, Marcus, P., f.
10   ELO, HGW, inv.nr. 197, verg. 31-12-1798, art. 11-12.
11   ELO, HGW, inv.nr. 197, verg. 7-1-1799, art. 7.
12   ELO, Notarieel Archief, notaris N. Wolff, 1762, inv.nr. 2086, f. 291-294, lade 52.
13   ELO, Notarieel Archief, notaris G. Verheik, 1800, inv.nr. 2649-2656, akte nr. 68, f. 359 e.v., fiche nr. 178, lade 78.
14   ELO, Notarieel Archief, Thomas van Bergen, 1806, inv.nr. 2712-2721, akte nr. 106, f. 831-832
15   ELO, Notarieel Archief, Thomas van Bergen, 1807, inv.nr. 2712-2721, akte no. 15.
16   ELO, Notarieel Archief, Thomas van Bergen, 1807, inv.nr. 2712-2721, akte no. 61.
17   ELO, Notarieel Archief, Thomas van Bergen, 1808, inv.nr. 2712-2721, akte no. 34.
18   ELO, Notarieel Archief, notaris Thomas van Bergen, 1808, inv.nr. 2712-2721, akte nr. 58.
19   ELO, Notarieel Archief, notaris Thomas van Bergen, 1808, inv.nr. 2712-2721, akte no. 94.
20   ELO, Notarieel Archief, notaris Thomas van Bergen, 1809, inv.nr. 2712-2721, akte no. 49
21   Prak, M., Gezeten burgers. De elite in een Hollandse stad Leiden 1700-1780. (Stichting Hollandsche Historische Reeks 1985) 400.
22   Coebergh van den Braak, A.M., Meer dan zes eeuwen Leids Gymnasium. Herziene, tot 1997 bijgewerkte uitgave, 2e editie (Leiden 1997) 213.
23   Th.H. Lunsingh Scheurleer, C.W. Fock en A.J. van Dissel, Het Rapenburg. Geschiedenis van een Leidse gracht. Deel 1: Groenhazenburch. (Leiden 1986) 362.
24   Th.H. Lunsingh Scheurleer, C.W. Fock en A.J. van Dissel, Het Rapenburg. Geschiedenis van een Leidse gracht. Deel Vb: 's Gravensteyn. (Leiden 1990) 641, 664-665.
             
 

 

Publicatie Auteur Home
Leiden Weeshuis Regenten Antoinette Frijns 2008 www.oudleiden.nl