Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
  View: Register OAR 13
Pages 01 - 09
next Folio's

 

 

   Location, Folio  Next Folio
OAR13, 01r-2r
   type : Vonnis date : 1356-04-18 record : # 286  Record details
[024] Copie vander hantvest van Alphen: 'Willem van Beyeren van Heneg. van Hollant, van Zeelant ende her van Vrieslant maken cont allen luyden dat wij gegeven hebben ende geven voir ons ende voir onsen nacomelingen onsen goeden luyden van Alphen tusschen der Goutsluyse ende den Crommen sloot, onsen goeden luyden van Hazaertswoude tusschen den Crommen sloot ende den Goutsluyse die gelegen is op den Bansloot dair Ketten kinderen lant nu ter tijt up leyt, onsen goeden luyden van Bosscoop op die westzijde vander Goude ende onsen goeden luyden van Waddijnxveen die gelegen sijn tusschen Bosscoep Waddinxveenre ka die gelegen is in Claes Dorrekijns weer eenen gemeenen ende eenen vryen waterganck durende tot weeliken dage, beginnen an den Rijndijck ende eenen ka te leggen ende te behouden op Ketten kinder lant op die oestzijde vanden sloet diemen heet den Bansloet ende voirs. is doirgaende op die Goudwal op die westzijde dicht te houden tot Claes Dorrekijns kade toe ende wt ate gaen inder Yselle onverseit van yemande den Yseldijc op ende toe te doen ende dat te dammen ende dien dam up ende toe te doen also dicke als die sluyse noot hebben ende dat min ende oirbairlic is onsen goeden luyden voirs. Ende desen voirseyden dam sullen scouwen die hiemr. van desen voirseiden waterganc, ende dat te voirsien van desen voirs. hiemr dat ghemeen lant gene scade en crige mit gemeenre morgen van desen voirs. waterganc. Ende den Rijndijck tot een waterkeer ende mit deser voirseider sluyse, so sullen onse goede lude voirs. horen vrien wille doen tot ons gemeens lants oirbair dat nu ter tijt becost dese sluyse ende waterganc voirs. ende horen nacomelingen sonder yemans weder seggen ende nymermeer ander lude doirganc. voirt so sullen dijcke ymer also lange wese dat onsen goede lude waterganc hoir diepe behoirt tot oirbair onser goeder luyden voirs. Ende tot des voirs. waterganc hebben wij onse goede luyde voirs. gegeven ende geven also veel lants als sij behoeven tot der Ysel to up horen cost hoir wateringe ende waterkeringe of te maken ende te houden ende te gelden tot onsen edelen hiemr. seggen, ende dese voirseyde waterganc, waterkeringe ende ka die dair toe behoren wair dat sij gelegen sijn so sullen scouwen die scoute van Alphen die nu is of namels wesen sal mit tween hiemraders van Alphen, mit twien hiemr. van Hazaertswoude mit twien hiemr. van Waddinx veen ende mit eenen hiemr. van Bosscoep. Ende dese voirseide hiemr. so sullen kiesen int ambocht van Alphen die scoute van dien ambocht bijden bueren in dien ambocht ende inden voirseiden waterganc wonen, in Hazaertswoude die scoute van dien ambocht mitten buyren inden waterganc wonen, in Bosscoop die stout van dien ambocht bi den buyren inde waterganc wonen ende in Waddijnx veen so salse kiesen die scout van Poelgen bijden gemeenen buyren van Waddinx veen die in die [65r] waterganc wonen als voirs. is. Ende wes dese voirs. hiemr die dese waterganc voirs., waterkeringe ende ka die dair toe behoren scouwen ende kueren bij horen eede tot ons lants oirbair voirs. dair nyement weder te seggen, ende dese scoute ende hiemr. voirn. zullen scouwen also dicke als him nutte ende oirbair is tot ons lants behoiff voirs. Ende in dese voirs. waterganck so sal gelden elke morgen morgen gelijc sonder yemans weder seggen, ende alle onrecht water buten horen wateringe te keren ende houden wair dat hem deren mach. Ende die van Hazaertswoude sullen houden een ka ende een waterkeringe vanden veen anden Rijndijck opten van die voirs. is op die westzijde, ende voirt sullen die van Hasaertswoude voirs. den Rijndijc dicht houden vanden Bansloot ten Crommensloot toe, ende die van Alphen den Rijncijc dicht houden vanden Crommensloot ter Goudtsluyse toe. Voirt sullen die van Alphen voirseyt een ka ende een waterkeringe huden vander Goutsluyse tot Bosscoop toe. Ende die vanBosscoep sullen van Alphenre ban een ka ende een waterkeringe houden tot Waddinx veen toe. Ende die van Waddinxveeen zullen van Bosscooper ban een ka ende een waterkeringhe houden up die Goude tot an Claes Dorrekens ka toe. Geviel oick dat onser goeder luyden voirs. wateringe or waterkeer van horen wateringe te cleyn woirde, die souden sij meerren mitten naister aerden ende mitter minster schade, ende die aerde sullen onse goede luyden voirs. dan gelden tot hoirre hiemraet seggen. Gheviel oick mede dat onder dese scouten ende hiemr. voirs. enigherhande twij quame wair bij datsij enige scouwe after laten wouden of after lieten dair ons voirseits lants oirbair aenlage, dat soudmen brengen an onsen edelen heemr ende dair bij dien twij te eynden ende ymmer te scouwen. Wairt mede dat yemant visschede in onser goeder luyde sluyse voirs. alsoe dicke ende menichwerven als hij dair inne visschede dair men of betugen mocht mit twien wittachtigen luyden of meer also dicke verbuerde hij jegens ons x pont ende den scout ende heemr voirs. iiii lb., ende van dese iiii ponden voirs. sal die scout hebben x sc. ende elc heemr also veel. Ende want onse menige altois is mit onse heerlicheit te helpen te comen onsen goeden luyden voirs. in allen zaken wair dat zijts noot hebben tot ons lants oirbair ende aengesien hebben groot gebreck ende noot saken die onse goede luyden voirs. aenlagen alse van vreemde watere dair sij bij verderft waren gebleven wair wij hem te hulpe niet gecomen, hier ommee hebben wij onse consent heer toe gedaen. Ende onse goede luyden voirs. dese punten gegeven in alle manieren als voirs. staet sonder enigerhande argelist behouden onser edelen heemr. van Rijnlant ende van Scielant alle hoirs rechts. In oirkonden desen brief bezegelt mit onsen zegel, gegeven in Middelburch des manendages na palmen sonnendach int jair ons heren m ccc lvi. Jussio domini comitis. Per dominum Florentium de Borsalia et dominum H. Popponis.'

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR13, 02v-a
   type : Vonnis date : 1394-04-26 record : # 556  Record details
[........... ge]naden gouds, etc. doe condt allen luden dat onse bailiu ende [heemraden va]n Rijnlant an die een side ende onse vryen van Nuwencoep an die [...........] genen die niet van rechts plegen te watern andie ander [side ...........] of gedadinge hebben ende des overdragen sijn elcx mit ander [............ g]escreven staet, dat is te weten dat onse ambocht van Nuwencoep [...........] mit he? van rechts plegen te watern van sulker dinctale cost ende [...........] hadden geven onse bailiu ende hiemr. voirs. gewenen sijn an [.......] bailiu ende hiemr. Voirt sullen die van Nuwencoep voirs. ende die niet [.......]aten bewaren alsulck aertwerck als Rijnland heeft ende ongehoefslaecht is op Swamerdam, ende hier om sullen so mede vrij watern inden Rijn tot Spaerndam wt als hare ouders altoes gedaen hebben ende men sel gelde gelden -- den hoerne als van outs costumelic is geweestt den onzaet die hier op gelopen is. Voirt so sullen die van Nuwencoep bliven in horen oude custumen ende die hiemr. van Rijnlant en sullen se niet meer belasten dan als voirts is, ende want onse bailiu ende hiemr. voirs. an een side ende die van Nuwencoep voirs. an die ander side des dadinx voirs. een drachtich sijn, soe hebben wij om bede willen ende versoeck van beyden pertien dat voirs. dadincx gevesticht ende geconfirmeert, bescreven ende confermeren te goedere tot ewige dagen. In oirkonde desen brief, besegelt mit onse zegele, gegeven inden Hage opten beloken paescken int jaer ons hier M CCC vier ende tnegentich.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR13, 02v-b; OAR13, 07v-f
   type : Keur date : 1429-00-00 record : # 270  Record details
[122] Item Zwammerdammer brugge sel maken die van Woerden die een helft ende Rijnlant die ander helft ende Swammerdamme dat decsel ende Nuwecoop dat aerdwerck alsmen seyt.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR13, 03r-a
   type : Keur date : 1429-00-00 record : # 271  Record details
[123] Item des Molenairs brugge die van Woerden die ene helft ende Rijnlant die ander helft.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR13, 03r-b; OAR13, 03r-c
   type : Keur date : 1429-00-00 record : # 272  Record details
[124] Item die Does brugge te maken diese sculdich te maken. Item die Zijlbrugge sel heer Gillis van Cralinge maken. Item die Cleyn zijl bruggetgen dat lant van Rijnlant.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR13, 03r-d
   type : Consent date : 1434-02-03 record : # 557  Record details
Ic Florijs van Buschusen doen condt allen luden dat ic bij consente den dijcgrave ende den hogen hiemr. van Rijnlant an ghenomen hebben van den scout van Alphen ende den hiemradt van Alphen, Boscoep, Hasreswoude ende Waddinxveen vander watergannc bij Godden Voersien ende berade hore mede vryyen ende huyzen ene wateringhe geheten Polienre wetering daer die van Waddinxveen horen wilden veen mede in die Goude te wateren plegen mit sulken voerwaerden als hier na gesc. volgen. Item so sal Florijs voirsc. dese voirsc. wateringe vrij hebben ende houden mit hoir toebehoren om den voirsc. weder doet te watern so hij pleget vander Goude tot an des graven greppel ende doer die greppel sal Florijs voirsc. een doer vaert hebben van sijnen moeren aldaer mit tween of mit drien waterstuwen ende niet meer waters daer doer en laten comen dan hij binnen sijnen kanten van sijnen kaden der wateringe voirsc. sal mogen houden ende die kade mitter kade die over die Watergange leyyen sal die kade sal Florijs voirsc. so hoyc leyyen biden scout ende hiemradt vander watergange voirsc. dat die watergange niet bij geleten worde, ende die kade voirsc. sal voirsc. Florijs voirtsc. houden so dat sijn water binnen sijnen kanten bliven sal ende dat sellen die scout ende hiemr. voirsc. scouwen vander voirs. weteringe tot in die Goude ende off Florijs voirs. off sijnen erven hier off in gebreke vielen ende die scout mitter hiemr. voirs. op hore togen ende tuerden den cost salmen mogen verhalen an Florijs voirs. [fol. 3v] [......................] tijt leyyende heeft over des graven greppel voirs. [.....................] hier en tenden noch sijn werck niet en begerde so mo [....................] hiemr. voirs. die weteringe weder toe dammen an [.................]el ter tijt toe dat Florijs voirs. her gebriet sal hebben van [..............] up her gecomen sal wesen roerende vander waterscaep [...........] mede en sellen die vander watergange hoer hantvesten [..........] yemeynt wesen off Florijs off sijn erven voirs. quijt wesen [....] dese waterscup voirs. sal hij die kade laten leggen tot den buyrt [....] dammen an des graven greppel toe ende dan sal Florijs off sijn erven voirsc. quijt ende vrij wesen als doen hi was eer hij an die watergange quam. Ende om dat ic Florijs van B. alle dese voirsc. voerwaerden houden wil voer mij ende voer mijnen erven so hebbe ic dese brieff wthangende besegelt mit mijns segel, int jaer ons heren dusent vierhondert vier ende dertich op den derden dach inder maent van februario.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR13, 03v-a
   type : Consent date : 1434-02-03 record : # 558  Record details
Ghemynde vrienden, wij laten u weten dat wij geconsenteert hebben dat Florijs van Buschusen Polienre weteringe weder op maken sal so sij van outs geweest heeft op sulker voerwaerden als hij mit ons dair off overgecomen is, ende die selve consent termijen in onsen regijsteren doen teykenen hebben na onse rechten ende gescriven is dat behoert God sij mit v, gesc. tot Leyden op sinte Valentijns dach onder segelen Gerijt van Zijl heer van Pormer, ridder Boudijn van Swieten ende Florijs Paidsen z. Den dijcgrave ende hoge hiemr. van Rijnlant. Onse lieven ende gemijnden vrienden de scout van Alphen ende neder hiemr. vander watergange van Alphen, Hasertsoude, Boscope ende Waddinxveen

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR13, 03v-b
   type : Consent date : 1434-10-03 record : # 559  Record details
Ghemijnde vrienden also wi u tander gesc. hebben van Florijs van Buschusen roerende van Polienre vaert also dart noch mit uwer scouwe tendt dat wij u anders laten weten, God sij mit u, gesc. tot Leiden op sinte Victores dach Die dijgrave ende hoge hiemr. van Rijnlant. Onse lieven gemijnden scout van Alphen ende hiemraders vander watergange op die noortsijde van Goude.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR13, 04r-a
   type : Keur date : 1436-00-00 record : # 102  Record details
[011] Item soe en sel nyemant turff graven binnen vijftich roeden vanden meeren gelegen binnen merken, op een boete van x lb., sonder op Bennebroeck dat sal wesen op xxv roeden. Anno xxxvi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR13, 04r-c
   type : Keur date : 1429-00-00 record : # 269  Record details
Item van dat lant te pooten ende voir delven na inhout der hantvesten.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR13, 04r-e
   type : Keur date : 1436-00-00 record : # 103  Record details
[012] Item soe en sel nyemant turf graven opten hogen oort op een boete van x lb.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR13, 04r-f; OAR13, 04r-g
   type : Keur date : 1436-00-00 record : # 104  Record details
[013] [014] Item soe en sel nymant turf graven after Heemstede in Heemstederbroeck op een boet van x lb. Item soe en sel nyemant turf graven vanden nuwe wech bij Bennebroek tot Lys to op een boete van x lb. dan van elke morgen vier dachvelts mid sluypsloten sonder zwetten of oposen. Anno xxxvi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR13, 04r-h
   type : Keur date : 1456-02-24 record : # 352  Record details
[169] Item also voirtijts gekuert is geweest dat alle die tot Alsmair gelant sijn van elke morgen soude mogen delven vier dachvelt, behoudelic dat sij niet meer dan xxxii dacvelt delven en souden op die boete van x lb., ende also dair groot gebreck in viel dat zij grotelic boven xxxii dachvelts dolven, so wort dair nae dese selve kuere verswairt dat soe wie boven iiii dachvelde dolve op elke morgen aen een gelegen dat die aen elke x dachvelde die dair boven gedolven waren verbueren soude x lb., ende want die selve poirteren van Hairlem tot Aelsmair geveent dunct dat se mitter voirsc. kuere ende verclaringe verswairts sijn datsij also niet delven en moghen sonder begrijp ende vorder versocht datmen die kuere tot enen anderen verstande setten wouden ende wouden des liever te min delven, soe hebben die dijcgrave ende hyemraders van Rijnlant die niement en soude willen verswaren hier op dese kuere verandert ende verclairt, te weten dat soe wie tot Aelsmair geveent is sal wt een stuk moghen delven an een van also veel morgen als hij dair heeft op elke ii- 1/2 dachvelt behoudelic dat hij boven xx dachvelt mit allen niet delven en sal ende elke dachvelt sal gerekent wesen voir xv roeden bider mate ende x turve diep ende wijt. Ende wie hier en boven meer dove dan xx dachvelde hoe veel lants hij dair hadde die sal verbueren also menich dachvelt als hij meer dolve, voir elke dachvelt x lb., ende wairt dat yement dair dolve of dede delven ende bevonden worde dat hij so veel ergens lants niet en hadde na der kueren die sal verbueren voir elke dachvelde x lb. Anno xiiii c lvi op sinte Pieters scouwe.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR13, 04r-h
   type : Keur date : 1436-02-28 record : # 105  Record details
[015] Item soe wat poorteren van Hairlem geveent sijn tot Aelsmer, die sullen delven mogen aldair van elke morgen iiii dachvelt ende nyemant meer dan xxxii dachvelt, op een boet van x lb., duerende tot onsen wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR13, 04r-i
   type : Keur date : 1421-05-25 record : # 080  Record details
[025] Item soe en sel nyemant overvaert noch wagenpat houden inden dijck dat lager wesen sal dan tweedeel dijcs hoge ende dair also veel aerde bij dat hij ter stont dat vol setten mach gelijc ander dijck tot wat tijden die beeste wten grase sijn. Ende dese aerde sel opten dijck wesen tot sinte Bertelmees dage op een boete van x lb. also dick als sij bevonden ende betuucht werden totter heemr. besceydenheit. Ende dair en sel nyemant wagenpat houden hi en sal oerlof hebben vanden heemr. ende in horen boeken geteykent. Anno xxi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR13, 04v-a
   type : Keur date : 1421-05-25 record : # 081  Record details
[101] Item soe en sel nyemant wagenpat houden over anders dijck ten sij bijder geenre wille die den dijck hoir is of hij sel den dijck nemen op sinen scade ende dat geteykent inden heemr. boeck. Anno xxi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR13, 04v-b
   type : Keur date : 1435-00-00 record : # 094  Record details
[026] Divisio aploren anno xxxv. Item soe koerden die heemr. mit haren dijcgrave dat nyemant henp noch vlas reten en sullen inden Rijn of in enige wijken die tusschen den Rijndijck ende den wech an die zwtzijde leggen op een boete van x lb. also dicke als sij dair of betuget wairde. Anno xxxv.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR13, 04v-c
   type : Keur date : 1435-00-00 record : # 095  Record details
[027] Item op die koeren van dat henp reten inden Rijn ende wijken, soe hebben die heemr. dat verclaert dat een ijgelijck sel mogen reten in sijn wter dicken ende wijken behoudelijck dat sij die wijken ende sloten inden wter dijck of damen sullen dat sij dat vule water inden Rijn niet en laten lopen tot geenre tijt op die boete voirs., anno xxxv.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR13, 04v-e
   type : Keur date : 1437-06-29 record : # 108  Record details
[050] Item die heemr. koerde tot Petri anno eodem dat nyemant meren en soude an die platen of intangen tot Sparendam, binnen noch buten, op die boete van x sc.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR13, 04v-f
   type : Keur date : 1437-06-29 record : # 109  Record details
[051] Item soe wie eerst an die sluysen of voir komen, die sullen eerst in varen op die boete van x sc. sonder venten goet.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR13, 04v-g
   type : Keur date : 1437-06-29 record : # 110  Record details
[052] Item soe en sel nyement op die sluysen staen ende trecken sijn scep in mit touwen of mit haken, op die boete van x sc.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR13, 04v-h
   type : Keur date : 1437-06-29 record : # 111  Record details
[053] Item so sel een ygelijc sijn mast in voeren op ses voet, op die boete van x sc., eer hij in die sluyse vaert van binnen of van buten.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR13, 05r-a; OAR13, 05r-b
   type : Keur date : 1434-05-01 record : # 260  Record details
[000] [062] Item gekuert tot meye dat nyemant hoy en set noch misse leggen en sal op tafter plaetwerck tot Sparendam binnen eenen halven roede nae die plaet op die boeten dat derdendeel van x lb., ten sij die sij dat plaet werck houden willen buten des lants cost. Anno xxxiiii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR13, 05r-d
   type : Keur date : 1438-06-24 record : # 132  Record details
[055] Item soe selmeen draeybomen setten opten dijck ende bescutten den dijck datter nyement mit waghens langes en vaer, ten sij mit hoeye, dijkaerde off suvel. Item die van Sparenwoude sullen setten een draeyboom bi dat eerste huus onder den dijck. Item die van Oestdorp sullen setten enen draeyboom bij Allert Lubbrants z. Item die van Sloterdijck sullen setten enen draeyboem bij Claes Jan Bette z. Ende dese sullen gemaict wesen binnen xiiii dagen op der heemr. koer. Anno xxxviii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR13, 05r-e
   type : Keur date : 1429-00-00 record : # 267  Record details
[065] Item scutten opten dijck op die boeten, ende wair yemant die die scutters dat scut goet ontname, dat wouden wij an dien rechten. Ende wie den dijck bij nacht weyde, dat salmen scutten voir eygen ende scutmens niet, ende ment hem bewijsen mochte, dat wair up die boete van x pond.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR13, 05r-f
   type : Keur date : 1447-06-27 record : # 235  Record details
[030] Item wat beest men vint upten Rijndijck die sal die scout of bode of hiemr. elcx inden zijnen scutten ende van elc eygen nemen x sc. Ende des gelijcx zullen scutten alle onse dienres ende des bailius boden elc in sijnen bedrive. Anno xlvii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR13, 05r-g
   type : Keur date : 1449-06-05 record : # 315  Record details
[071] Item up die selve tijt wort gekuert dat voirt an nyemant den Zeedijck van Velser dijck tot den Cartuseren toe bij Aemsterdam weyden en sal mit beesten, kalveren noch scapen up die boete van een derdendeel van tien pondt.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR13, 05v-a
   type : Keur date : 1421-05-25 record : # 079  Record details
[024] Item alle sluysen in den Rijndijck dairmen turff doir voirt, die sullen doir varen als die sluysen wtgaen ende niet als si in gaen, op een boete van x lb. Ende waren dair enige venen die dair niet mede en genuechden, die sullen een spoeye maken mit kadijcken also hoech datter nyemant mede bescadicht en wort. Anno xxi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR13, 05v-b; OAR13, 04v-d
   type : Keur date : 1436-10-01 record : # 100  Record details
[028] Item soe koerden die heemr. tot Bamis dat een ijgelijck die gate of wagenpade hadden inden Rijndijck dat hij die dicht souden maken binnen viertien dagen of also veel aerde dair bij brengen dair mense mede dicht maken mocht of te doen, wair op die boete van x lb. Ende alle sluysen inden Rijndijck dicht te maken op die boete voirs. Anno xxxvi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR13, 05v-c
   type : Keur date : 1437-03-12 record : # 107  Record details
[105] Anno xxxvii. Item die heemr. hebben gekoert op sinte Gregorijs dach dat alle die gaet ende overvaert hebben doir Stompwiker wech dat si hoir vairten ende sloten after an die meeren dicht sullen maken voir paesch dach naest comende opter heemr. koer. Ende wair yement die dit weder op dede, dat wouden sij corrigieren na haers selves goetduncken, ende dit sel gedueren tot onsen wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR13, 05v-d-06r; OAR13, 06v-a
   type : Keur date : 1440-04-01 record : # 139  Record details
[114] Anno xl des vrijdage voir biloken paesken. Item so sijn die heemr als heer Gerijt van Poelgeest, Jan vanden Boechorst, Boudijn van Zwieten ende Florijs Paedzen overdragen den kadijck te maken tusschen Zoeterwoude an die een zijde ende die meer van Zoetermeer an die ander zijde. Te weten, dat een ygelijc sijn kade maken sal tenden sijn lande aldair sij van outs gelegen heeft. Ende aldair die kade verloren is in die meer, dair salmen die kade leggen te lande wart in xxv roeden vanden oever. Ende dese kade sel beginnen ende eynden als sij van outs plach te legghen, ende dese kade sel een spit hoge wesen boven die Groenswoirde gemaict voir meyen dach op die boete van x sc. elx eygen. Item noch een spit dair op te hogen binnen der maent van meye op die boete dat derdendeel van x lb. Item soe sel dese kade volmaect wesen te sinte Lourijs dage op die boete van x lb. Item of die genen docht die dese voirs. kade maken sullen dat si dair in veronrecht waren, dat sullen sij den heemr. an brengen als die voirs. kade gemaect is. Ende dunct den heemr. dan redelic wesen, so sullen sij vorder hulpe hebben van Zoeterwoude ende Voirscoten bijden heemr.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR13, 06r-a
   type : Consent date : 1440-04-01 record : # 140  Record details
Item soe sullen die van Zegwairt ende Zoetermeer den sloot gebrucken ter tijt toe dat die voirs. kade twe speet hoge is.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR13, 06r-b
   type : Keur date : 1443-03-13 record : # 160  Record details
[156] [012] Anno xliii tot Lisse des dages na Gregorij heemr. Poelgeest, Alcmade, Boechorst, Paeds ende Scoten. Item so sullen die van Zoeterwoude ende Voirscoten dat gat in Stompwijc toe slaen binnen deser nyewer weke naestcomende ende men sel bieden dater nyemant doer en vaer op die boete van x lb.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR13, 06r-c
   type : Consent date : 1443-03-13 record : # 161  Record details
[086] [107] Anno xliii tot Lisse des dages na Gregorij heemr. Poelgeest, Alcmade, Boechorst, Paeds ende Scoten. Item so die van Stompwijc waterscup begeren biden ommedijck dairt nutte is ten sij dat Boudwijn van Zweten bewijsen conde dat hij dair bij bescadicht wair, so souden die heemr. anders hem dair in voirsien ende dat bewijs sal hij doen voir paeschen naest comende of het sal gemaect worden gelijc voirs. is, durende tot onsen wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR13, 06r-e
   type : Consent date : 1456-04-06 record : # 447  Record details
[121] Item die hoge hyemr. van Rijnlant hebben geconsenteert die van Zoeterwoude dat zij een dam slaen mogen in die wateringe die die van Stompick gemaect hebben vandet Bredweer anden ommedijc overmits dat sij van dat water duer die weteringe commende bescadicht worden ende dat zij horen ommedijc soe dicht maken sullen [50v] datter ghien water duer en come dair yement bij bescadicht mach worden. Gedaen opten sesten dach van aprijl anno xiiii c lvi, ende sel geduyren tot des hyemraets wederseggen. Wij heren Willem van Alkemade, Jan van Noirtich, Jan van Poelgeest ende Dirc van Zwieten gedaen nae die voirs. scouwe anno lvi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR13, 06v-b
   type : Keur date : 1440-03-23 record : # 138  Record details
[003] Item soe sijn die heemr op den selven dach overdragen so wat vier heemr. mit horen dijcgrave koeren ende overdragen, dat sel van waerden wesen gelijc of sij alle te samen waren, ende mense sel tot allen tijden als sij vergaderen teykenen ende scriven int boeck soe wat heemr. tot der maelstat comen, anno xl.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR13, 06v-c
   type : Consent date : 1440-00-00 record : # 560  Record details
Item geconsenteert Dirc Smits z., Wouter van Ansc, Willem Mathijs z. ende een deel vanden buren van heer Jacops Wout een gat ende en doer vaert met een bruggen te maken in heer Jacops Wout daer die wech bij die hofstede van Woude of sij enich lant bekomen om een wijcke te maken scepe in te draegen dat sullen sij betalen totter buer guetdenken ende dit sel geduren tot onse weder seggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR13, 07r-a
   type : Keur date : 1435-00-00 record : # 282  Record details
[127] Item so zijn die hiemr. overdragen mit haren dijckgrave datsij gekuert hebben ende een kuer geleyt opten hogen wilden veen ende op die Benthoirn [in Benthuizen]. Inden eersten, dat alle die ghene die dair gelant zijn comen sullen binnen xiiii dagen ende verwillekoren hun voirden hiemr. tot hoirre vermaninge te comen tot Sparendam, ende aldair horen hoefslach te ontfaen gelijc ander lant binnen den merken gelegn. Ende voirt, te doen al dat ander lant binnen den mercken doet. Ende doen sij des niet als voirs is, so hebben wij bevolen onsen dijckgrave die vaert bij Claes Stientgens z. toe te palen ende boven te damen, ende die van Benthuizen hoir vaert weder an te vaen soe sij van outs plagen [in another hand: 'anno xxxv.'].

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR13, 07r-b
   type : Consent date : 1437-06-25 record : # 052  Record details
[003] Item op die tijt geconsenteert Claes Stintgen een sluystgen te leggen inden cadijck van Benthuser wateringe met een wachtdoer dat dair nyement bij bescadicht en wort. Dat lovede hij te bewaeren op sijn goet, ende sel gedueren tot onsen wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR13, 07r-c
   type : Consent date : 1437-06-25 record : # 050  Record details
[002] Item so consenteerden die dijcgrave ende hyemr. van Rijnlant Pieter Willem Hasen een vaert te maken doir den wech in Waddinx veen om sijn turf te water te voeren, behoudelicken een brugge te leggen inden wech so dat een ygelick dair over mach, ende die scout ende hymr. prijsen als sij scouwen, ende dit sel gedueren tot onsen weder seggen ende geschiede anno xxxvii op sinte Jans scouwe.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR13, 07r-d
   type : Beveling date : 1434-06-29 record : # 561  Record details
Item bevolen die van Hogen veen dat sij Benthuser wetering hoefslagen ende scouwen voer sinte Jacops dage naest commende op een boete van x lb. elc eygen of die van Benthusen bevolen wij dat sij die weteringe ter stont dan verlande ende dammen en scouwen na inhout hare hantvest, anno xxxiiii op die Does scouwe.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR13, 07v-a
   type : Keur date : 1429-00-00 record : # 275  Record details
[126] Item alle morgentael inde mercken gelegen die niet goet genouch en sijn voir hoir oncost, dat salmen verhalen an hoir goede roerende ende onreorende wairsi willen binnen den mercken. Ende wair dat niet goet genoech, so selt die scout vanden dorp heren als men an die noortsijde vanden Rijn doet.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR13, 07v-b
   type : Consent date : 1432-00-00 record : # 249  Record details
[030] Item die van Leyderdorp geconsenteert den wech bij Leyden te hogen bijden lagen hiemraet.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR13, 07v-c
   type : Keur date : 1432-00-00 record : # 250  Record details
[019] Item so sal Pieter Jorgels z. houden half den wech van beyden eynden in ende die ander helft dair tusschen sullen houden als van outs geweest heeft ende aerde nemen wt Pieters sloot of zij mogen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR13, 07v-d
   type : Keur date : 1437-06-27 record : # 562  Record details
Item so sel die wech scouwen tusken Huge Dammen z. ende Jan Louwen z.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR13, 07v-e
   type : Consent date : 1434-00-00 record : # 263  Record details
[030] Item geconsenteert die van Zoeterwoude een nuwe wech te maken bij sinter Nyclais huysken.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR13, 07v-g
   type : Beveling date : 1435-11-28 record : # 096  Record details
Item soe is die heemr. overdragen des manendage na Catherina dach, eerst van de gebreeck vanden scouten van Hasertswoude ende van Benthuysen als vanden wateringe bi Dyewair Stiengens ende vanden brugge inden Rijndijck dat alle die gene die dair sculdich sijn in te gelden hair gebreke betalen sullen den scouten voirs. binnen viertyen dagen naest comende ende wair yemant dair in gebryeckijk naden tijt voirs. dat sel die bailiuwe van Rijnlant wtleggen ende betalen der scouten voirs. ende wse vanden onwilligen inhalen na dijckrecht. Item des scouten gebrec van Hasertswoude is iii scilde ghulden, die scout van Benthusen vii gulden.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR13, 08r-a
   type : Beveling date : 1436-02-28 record : # 097  Record details
[006] [010] Anno xxxvi dijnxdage na grote vastelavont. Item soe is bevolen die scout van Hasertswoude mit sijn heemr, dat hij Boudwijn Steens polre mit den scout van Zoeterwoude scouwen sel na ouden costumen, ende wair dair enich gebreck van onbelijt werck dat hij nyemant en bekende, dat sal die scout mitten heemr. heeren na inhout der hantvesten ende na costumen van Rijnlant.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR13, 08r-b
   type : Keur date : 1436-02-28 record : # 098  Record details
[150] [011] Item die scout van Lisse mit sijn heemr. sullen scouwen die Oude beeck dair die Oude veen in plach te wateren vanden wildernisse tot in die meer, ende dair sullen sij in hoefslaghen den Zuutbroeck van Agghenvoirde totten oest eynde van Jacops croft vander Speck geheten die Lage wech aldair binnen gelegen, duerende tot onsen wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR13, 08r-c
   type : Consent date : 1436-02-28 record : # 099  Record details
[005] Item geconsenteert dat alle die mit die van Lisse wateren binnen haren ban dat sij mit hem gelden sullen morgen morgens gelijck al sijn sij wter wildernisse gecomen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR13, 08r-d-8v
   type : Scheiding date : 1443-02-24 record : # 159  Record details
[003] Anno xliii op sinte Pieters scouwe heemr. Poelgeest, Boechorst, Paedzen ende Scoten. Item soe wij heer Claes van Sparenwoude ende heer Jan Allert zoon gesceyden hadden anno xli tot Leyden op sinte Johans scouwe gelijc voer inden boeke gescreven staet, dair wij nu onse verclaringe of gedaen hebben in manieren hier na gescreven. Inden eersten soe is heer Claes to ghevonden die kerck laen mit also veel oeter dijcx als die laen breet is ende voirt x phs. scilde sjairs also lange als heer Claes levet die heer Jan wtregken sel dair Aelbrecht Allert z. voir loven sal mitter stede brieve van Hairlem geliken in dat voir gesceyt gescreven stait. Ende wair dat heer Jan oflivich worde voir heer Claes, soe soude heer Jans erven ende Aelbrecht voirseit qwijt wesen vanden voirs. x schilden. Ende dese voirs. x schilde sel heer Jan ende Aelbrecht voirs. alle jair betalen tot sinte Odulphus dage of binnen achte dagen dair na onbegrepen alle argelist wtgesceyden. Ende heer Claes sal heer Jan weder geven enen stede brief van Hairlem dat hi voirt an ongemoeyt sal wesen, dats te weten van al dat heer Claes heer Jan eyschende mach wesen roerende der kerken lande van Sparenwoude ende al dat dair an cleven mach. Item soe heer Jan enen brief heeft van onsen genadigen heer van Bourgon. [Philip the Good] roerende onse eerst gesceyt, soe sel hi weder over geven alsulken brieve als hi van ons heemr. hevet roerende vanden kerken lande van Sparenwoude die him mit dijck recht toe gewijst waren, te weten dat ons genadichs heren brieve inhouden wair dat heer Claes oflivich worde voir heer Jan dat heer Jan dan die kerke besitten sal na wtwisinge der brieven, ende wair dat heer Jan geen presentacy van onsen genadigen heer ende vercrege dat god verbieden moet, so souden sij dan gehouden wesen heren Jan ter stont sinen dijcbrieve weder te leveren in allen scijn ende in alre machten als sij waren eer wij onse eerst gesceit dair of wt spraken, op sinte Johans scouwe anno xli, ende dese voirs. dijckbrief selmen ter stont leggen onder den commenduer van sinte Johan tot Hairlem. Ende tot wat tijden dat heer Jan versekert is of oflivich worde, so sullen wij heemr. die nu sijn of na ons wesen sullen die dijcbrieve weder na ons nemen ende die cancelleren ende te niete maken als dat behoren sal. [In another hand: 'Desen brief is gecanceleert.']

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR13, 08v-a
   type : Keur date : 1447-10-03 record : # 287  Record details
[128] Uptie Bamisse scouwe anno xlvii waren vergadert tot Hairlem Poelgeest, Zijl, Alcmade, Boechorst, Schoten ende Simon Vrederick. Uptie tijt wort vanden dijckgrave ende hogen hiemraet gekuert dat die kade die inden ambocht van Wassenair gelegen is mitter westeynde ende mitten oesteynde inden ambocht van Voirscoten, van den Rijndijck an Wassenair geest, dat dese cade voirt an houden sullen alle die ghene diese tot desen dage toe gehouden hebben, ende die kade so hoech ende so vast maken tot oirbair slants datter geen water over en loopt, op een boeten op een derdendeel van x pont. Ende wort die kade in yemants werck doirgesteken, die sel verbonden wesen dat den hiemraet an te bregen op een boeten van x pont ende soe wie die cade doir stect, die sel verbueren die hoichste boete. Ende dit sel bescouwen der hiemrade bode also dicke alst hem oirbair dunct, ende sel geduren tot der hiemrade weder seggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR13, 08v-b-c
   type : Keur date : 1456-05-04 record : # 355  Record details
[173] Item die dijcgrave ende hiemraders hebben gekuert dat een ygelijc ander ambocht van Oestgeest, van Valkenburch ende van Catwijck, etc., nyewair sijn beesten tuynen en sal dair op sijn selfs lant optie boeten van een derdendel van x lb. Item des gelijcs soe en sel niement sijn besten weyen tsij pairden, coyen, scapen, varken, calveren, lammeren op enige notwegen of lijdwegen binnen den ambochten voirseyt optie boeten voirscr. Item des gelijcs en sal niement ganxen houden inder selven ambochten voirsc. dan op sijn selfs lant optie boeten van iii lb. Gedaen optie meye scouwe anno lvi.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR13, 09r-a
   type : Vonnis date : 1447-06-27 record : # 230  Record details
[019] Item op die Does scouwe waren vergadert tot Leiden alle die heemr. Een vonnisse. Item also Jan Boem als procurateer vandes comenduers wegen van sinte Jan dingplechtich geworden is tegen den heemr. vanden Hogen veen, seggende in hoirre dingtalen dat die vanden Hogen veen den voirsc. comenduer ende sijn goeds huus scade gedaen hebn an zekeren lande leggende inden ambochte van Hazerswoude twelc dat sij offgevaeren, offgetreden ende off gedolven souden hebn boven enich eygendom dat sij dair an hebn mochten ende datmen den voirsc. omme daer dat sculdich wair te beteren bijden hgenheemr. mit meer woirden als sij hem in horen dingtalen vermaten, etc. dair op dat die voirsc. heemr. vanden Hogen veen antwoirden seggende dat sij der voirsc. heren lant niet offgevaren en hebn dan is die vaert gewyet dat is van hoir selffs gesciet wan dat lant an beiden zijden hem toe behoren soude, ende die kade den wal an die een zijde dat den Baerl heet tusschen der heren lant van sinte Jan ende hoir waterscip hem toebehoren soude ende dat rustelic ende vredelic gebrwct souden hebn ende hor banwerk dair op gemaect meer dan xlvii jair lang en bescouwet vanden scout van Hazerswoude als hoir antwoird dat sijt lange verclairde, etc., dair off dat partyen gegaen sijn aen een kenninge vanden hogen heemr., hier op hebn die heemr. voirsc. hem beraden ende getuuch dair off gehoirt ende die wel doirsien ende voirt alle besceit dat voir partyen voir hem ge- [59r] comen is, ende wijsen ende verclaren voir recht alle zaken wel overgewegen ende die kueren die sij vanden voirsc. Baerle vijnden bescreven dat die vanden Hogen veen den eygendom toebehoirt vander kade den Baerle heet iiii voeten breet ende twe voeten hoge wt den water. Ende die also sculdich sijn te houden buten des polres coste dair die omme gelegen is, dats te verstaen dat die aerde dairmen die voirsc. kade mede maken sall die vanden Hogen veen mit hem sullen doen brengen off ist dat die genomen wort omtrent der kade wt der heren lant van sinte Jan off anders, dat sullen die vanden Hogen veen altijt gelden totter hoge, heemr. gesceidenheit, ende geven dair om die vander Hogenveen die kenninge gewonnen ende den heren van sinte Jan verloren.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR13, 09v-a
   type : Keur date : 1453-06-26 record : # 344  Record details
[161] Die dycgrave ende heemraden van Rijnlant hebben gekuert dat men alle boomten ende alle heyningen vanden uutkant vanden Rijn an beiden zyden off doen sal tusschen dit ende des vrydages nae sinte Bertelmees dach naistcomende, beginnende vande stede van Leyden also verre als die boomgarden vanden waert gaen ses voeten vanden Rijn inwaerts, ende dat myement meer up ses voet nae den Rijn tymmmeren, beheynen noch bepoten en sal. Ende soe wie nu den Rijncant betymmert heeft, die sal sijn getymmert staende mogen houden, mar die sal sijn Rijn scoen maken mit houwen ende laycken gelijc andere sijn bueren ter scouwe vanden hiemrade, al up een boete van x lb. Anno liii sinte Jans schouwe.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR13, 09v-b
   type : Keur date : 1453-06-26 record : # 345  Record details
[162] Die dijcgrave ende heemrade van Rijnlant hebben gekuert dat een ygelic sijn ruychte, rysen ende dier gelijc dat over den Rijn hanget off doen sal, beginnende van Leyden tot Evert Dircx soens huyze toe, up een boete van dat derdendeel van tien pont. Anno liii sinte Jan.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR13, 09v-c
   type : Keur date : 1453-06-26 record : # 343  Record details
[160] Die dijcgrave ende hyemrade van Rijnlant hebben gekuert dat nyement upten wallen vande Rijn up vi voeten naeden uut kant geenrehande vulnisse noch ruychte leggen noch brengen en sal up een boete van een derdendeel van tien lb. Anno liii op sinte Jans scouwe.

 

Prev Folio  Location, Folio   
OAR13, 09v-d
   type : Keur date : 1455-05-06 record : # 350  Record details
[167] Item die dijcgrave ende hoge heemraet van Rijnlant hebben gekuert ende gebieden dat niemant binnen den ambocht van Oestgeest des anders lant en weide noch en beslac mit enigen beesten het sij parde beeste ofte scapen op die boete van elke beest of pairt x sc. ende van elke scaep of varken ii sc., hier is een scutter toe gheordinert die dat bij sinen ede scutten sal. Wairre yement die dese scutter misdede om sijns diensts willen, dat soudemen aen dien corrigieren dat bij allen anderen exempele wesen soude. Ende alsoe van oude tyden gewoentlic is geweest dat een ygelijc nae sinte Pieters dach sijn beesten op sijner selfs sculdich is te houden, soe laten die voirn. dijcgrave ende hiemrade weten. Is yement na sinte Pieters dach lest leden scade gedaen mit weyen dat hij sijn scade rectelic versoeke anden dijcgrave men, sel een ygelijc goet recht dair of doen. Dit sel geduyren tot der hiemraders wederseggen, gedaen optie meye scouwe anno lv.

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl