PAEDS

 

Previous PageHome PageNext Page


PAEDS

Vgl. voor dit geslacht Brand, 'Patronen'.

I. (ROELOF) (JONGHE) PAEDSE JACOBSZ.

ovl. voor 2 apr. 1427 (Hoek, 'Wassenaar', 87).

beroep:

wrsch. korenkoper; beschikte over een (ros)molen waar de mout (d.i. dikwijls gerst) werd gemalen. Mocht tegen betaling van een borgsom deze molen gebruiken in zijn huis te Katwijk m.i.v. 6 jan. 1378, gedurende 6 jaar, volgens overeenkomst met de burggraaf van 25 mrt. 1377 (Hrlh. Arch. Katwijk 251; Eerdbeek-Claassen, 'Het Zant', 116). Verkocht 1372 twee vossen (GvH. 1230 f. 40).

woonplaats: Katwijk (zie varia).

landbezit:

* 9 mrt. 1372:

- 9 morgen land op de Harnas te De Lier,

- ½ van 6 morgen land in de Toog te Valkenburg en:

- ½ van 5 morgen land te Voorschoten, lenen van de burcht, afkomstig van zijn oom Floris van Sonnevelt (Hoek, 'Wassenaar', 87, 129 en 130).

* 2 morgen land op het Grotevelt aan de Kerske te Valkenburg, afkomstig van zijn vader (Hoek, 'Wassenaar', 573).

* 11 mrt. 1372 de woning te Zonnevelt met 22 morgen land, 2 morgen land te Zwaansvoorde met de vogelleg op de zuidelijke Rijn te Valkenburg alsmede de koren- en smaltiende te Schipluiden, gekocht van de graaf; de verkoop ging echter niet door: de akte werd doorgehaald en reeds 19 mrt. 1372 waren Zonnevelt en andere lenen in handen van heer Koenraad, proost van St. Marie te Den Haag (GvH. 226 f. 127v.-128).

* Het grfl. deel van de Heymcamp te Katwijk; verm. als pachter 1380-82 (GvH. 1459 f. 6v.; 1461 f. 9v.).

varia:

werd 5 mei 1372 Leids poorter met 60 £, afkomstig van Katwijk, borg stond Frank Diedwarenz. (Secr. 19 f. 30v.). Beleend met de tiende van Hodenpijl 11 mrt. 1372 door de graaf (GvH. 226 f. 127v.); 9 mrt. 1372 beleend door de burggraaf met ½ tijns van Voorburg, afkomstig van Floris van Sonnevelt (Hoek, 'Wassenaar', 499); 1382 pachter van de Rijn te Katwijk van de grafelijkheid (GvH. 1461 f. 9v., 1462 f. 16v.). Verm. als welgeborene te Katwijk of Valkenburg 1384 (Kort, 'Register Vrijkopingen', 8).

familie:

zoon van Jacob Jan Gisenz.z., neef van de Leidse burggraaf en Agniese Nannendr. van Sonnevelt (Hoek, 'Wassenaar', 87, 129, 499 en 573). tr. Pieternelle? Begr. St. Pieterskerk (Ke. 7 f. 57v.; DuO. 2033 f. 9; wrsch. de 1420 verm. Pieternelle Paedsen, GvH. 1366 f. 4).

kinderen:

1. Floris Paeds van Sonnevelt, volgt IIa.

2. Hendrik Paedsenz.

functies:

H. Geestmr. 1406-07; schepen 1411-12.

beroep:

drapenier (1407-08; GvH. 1261 f. 73).

rentebezit:

14 okt. 1416 12 p.g.g. op de Huelcamp te Oudshoorn - dit land behoorde wrsch. aan hem en zijn vrouw toe - ; 13 dec. 1420 verkocht (W. 429 f. 193-194, zie Dammas Zegersz. c.s.).

borgstelling:

22 apr. 1403 Gijsbrecht Paedsenz., zijn broer (Secr. 20 f. 13v.).

varia:

werd 15 dec. 1399 Leids poorter, met 60 £ borg stond Pieter Buytewech (Secr. 20 f. 3).

familie:

tr. Lijsbeth, zij kocht 1403-04 een kerkstoel in St. Pieterskerk (Ke. 323 (6) f. 14); dr. van Dammas Zegersz. (zie ald.).

Kinderen (Brand, 'Patronen', genealogie Paedze van Sonnevelt, pag. 1):

a. Jan Hendrik Paedsenz.;

tr. Geertruud Sijbrandsdr. Ruygrok.

b. Gobburg
c. Simon
d. Claas
e. Pieter
f. Ermgard;

tr. Pieter Jansz. Stoop (mededeling Th. van Zijl te Teteringen).

3. Gijsbrecht Paedsenz.

functie:

kerkmr. van St. Pancras 1417-18.

woonhuis:

te Marendorp 21 nov. 1417 (Secr. 1509).

huisbezit:

27 apr. 1410 een huis en erf te Leiden, gekocht voor 20½ Eng. nobel (RA. 50 f. 96v.).

varia:

Leids poorter 22 apr. 1403 met 50 £, borg stond zijn broer Hendrik Paedsenz. (Secr. 20 f. 13v.); zegel: een ankerkruis, hartschild 3 lelies (Ga. 472, 18 okt. 1420).

familie:

was wrsch. verwant met Jan die Bruun (Ke. 416 f. 65, zie Die Bruun IV).

4. Pieter Paedsenz.

ovl. 25 feb. 1453 (Brand, 'Patronen', genealogie Paedze van Sonnevelt pag. 2).

beroep:

drapenier (vgl. bezit raamstede).

woonhuis:

aan het Rapenburg 1417-18 (Ke. 323 (11) f. 43v.).

landbezit:

* 1417-18 ½ raamstede, waarop een rente voor St. Pieterskerk (Ke. 323 (11) f. 10v. en 19).

* 9 morgen land op de Harnas te De Lier, in leen gehouden van de burggraaf, afkomstig van zijn vader (Hoek, 'Wassenaar', 87).

* 2 morgen land te Valkenburg op het Grotevelt aan de Kerske, afkomstig van zijn vader, Wassenaars leen (Hoek, 'Wassenaar', 573).

* 12 morgen land in de woning te Luttelgheest onder Valkenburg, samen met Willem Aarndsz. gehuurd van de graaf, verm. 1391-92 (GvH. 1469 f. 6v.).

rentebezit:

26 apr. 1416 9½ gouden Eng. nobel schuldbrief, restant 1418 afgeschat (RA. 50 f. 192).

varia:

werd 11 apr. 1415 Leids poorter, met 40 £, borg stond Jacob Merinc Dirksz.; de inschrijving werd later doorgehaald (Secr. 20 f. 51).

familie:

tr. 1e Aleidis van Adrichem (Ke. 416 f. 79v.); tr. 2e Margriet Gerrit Kerkmansdr. (Hoek, 'Wassenaar', 87 en 573); vermoedelijk was zij een dr. van Gerrit Kerckman, schout van Noordwijk 1401-03, en Hazekine Hugendr. (De Moor, 'De testamenten van twee veertiende-eeuwse rentmeesters', 305). Had nageslacht (Brand, 'Patronen', genealogie Paedze van Sonnevelt, pag. 2).

5. Nanne Paedsenz.

ovl. 1409 (GvH. 1263 f. 65).

beroep:

verkocht 1407-08 ossen (GvH. 1261 f. 57).

familie:

zoon:

a. Paedse Nannenz.;

werd 17 mrt. 1417 Leids poorter met 32 £ en Pieter Buytewech Dirksz. als borg (Secr. 20 f. 55v.).

6. Gobburg Paedsendr.

ovl. 1403-04, begr. St. Pieterskerk (Ke. 323 (6) f. 15v.). tr. Pieter Buytewech Dirksz. (W. 429 f. 144; zie ook GvH. 1263 f. 65).

II. FLORIS PAEDS (VAN SONNEVELT) (JONGHE) (PAEDSENZ.)

ovl. 1448 (Brand, 'Patronen', 72).

functies:

schepen 1401-02, 02-03, 06-07; kerkmr. van St. Pieter 1409, 10-11, 11-12, 12; schout 1412.

beroep:

korenkoper (1406-17; zie hfdst. 3 en Ga. 334 (14) f. 12 en (24) f. 24).

woonhuis:

in het Vleeshuisvierendeel (1399-1400, Rek. Lei., I 79).

landbezit:

* land te Voorschoten bij Ter Wadding, verm. 24 apr. 1404 (Ke. 322 f. 212).

* hield wrsch. reeds voor 1421 een gedeelte van het Pietersveld in erfpacht van de St. Pieterskerk (Brand, 'Patronen', 93).

rentebezit:

* 32 groten op een erf, verm. 1409-10 als verschuldigd door Aagte en Rembrand van Zwieten (Secr. 84 f. 79v.).

* 1 mei 1406 3 £ 16 s. licht geld op een huis en erf te Leiden (RA. 50 f. 60v.).

borgstelling:

17 nov. 1402 Gerrit van Oestgeest (Secr. 20 f. 12v.).

varia:

werd 22 juli 1392 Leids poorter, zonder borg (Secr. 19 f. 91); 1384 verm. als welgeborene te Katwijk of Valkenburg (Kort, 'Register Vrijkopingen', 8). Zegel: een ankerkruis (Ke. 806, 22 apr. 1407).

familie:

tr. 1e Costijn, ovl. 1400-01, begr. St. Pieterskerk (Ke. 323 (3) f. 12). tr. 2e Jan Aagt, dr. van Jacob Vink, ovl. 1461 (Ke. 58, zie Gobburgenz.). Kinderen (Brand, 'Patronen', genealogie Paedze van Sonnevelt, pag. 3):

1. Jacob van Sonnevelt

tr. Margriet Gerrit Jacobsdr. (zie Gerrit Jacob).

2. Jan van Sonnevelt.

3. Bartraad

zij bezat met haar zr. Gobburg 2 nobel lijfrente t.l.v. de stad, verm. 1412-13 (Secr. 513 f. 21).

4. Gobburg

bezat een lijfrente (zie hiervoor); tr. Jan Aarndsz. (Ke. 58).

5. Agniese

ovl. 1462 (Brand, 'Patronen', genealogie Paedze van Sonnevelt, pag. 3).

6. Maria

tr. Simon Frederik Dirk Nuweveensz. (ibidem; zie Nuweveen, Dirk Renger c.s.).

Previous PageHome PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.oudleiden.nl