vorige Buurt: 20.West Vliet 21. Oost Vliet volgende Buurt: 22.Koeieneiland

 

11. ´t Nieuwe Rijk van Pallas 
(Klik voor andere kaart) 19. Land van Belofte   20. West Vliet   21. Oost Vliet   22. Koeieneiland   23. Koeienfort   24. Koeienstein   25. Nieuwland   26. St. Jacobsrijk   27. Nieuw Compostel   28. Galicië   29. Knotterveld   30. Oosterlingplaats   31. Nieuw Oostenrijk   32. Korte Hoefstraat   33. Huis te Brem   34. West Zijtgracht   35. Zuid Brem   36. Luchtenburg   37. Vluchtenburg   38. Kaarskorf   39. St. Barbarenrijk   40. St. Joris   41. Middel Kaarskorf   42. Koenekoop   43. Krauweldaal   45. Kikkenburg   60. Gerestein 
(Klik voor andere kaart) 70. Constantinopolen 
(Klik voor andere kaart) 71. Oost Blik op de Aaszak   72. Keizerrijk van Constantinopolen   73. Witsermouw   74. de Boomgaard   81. Zevenhuizen 
(Klik voor andere kaart) 82. Heren - en Salomonstraten   83. Oost Friesland   84. West Blik op de Aaszak   90. Zwaansoord   91. Mozes 
(Klik voor andere kaart)

Selecteer regiokaart
met buurtnamen.
 

Ga met de muis naar de cirkel
voor de naam van de buurt.
Klik voor detailkaart
en informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

begrijpende de huysen aen de oostsijde van de Vlyet / beginnende mettet huys van Gerridt Fransz. schipper / ende zuytwaers aenlopende tot aen der wallen / daerinne gereckent de huysen in Willem Danielsz. 's Cloostersteech ende in de Campenstrate staende / mitsgaders in de Molensteech aen de noortsijde tot de huysinge van claes Symonsz. Zuyck / ende aen de zuytsijde tottet huys van Louris de schilder / beyde inclus.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 31, 06-04-1617)

Geschiedenis:

Op 20-08-1615 ontstaan als afsplitsing van de buurt Vliet.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 24 vso - 25)

Bij notaris Pieter Dircksz. van Leeuwen wordt op 13-05-1638 een verklaring afgelegd ten gunste van Jan IJsbrandtsz. van Couwenhoven, glazenmaker. Daarin wordt gezegd dat den selven Jan IJsbrandtsz. is een man met eeren, staende ter goeder naem ende faem, oprecht in alle sijnen handel ende wandel. Ook dat hij in de voorschr. gebuyrte es geboren ende opgevoet, ende dat sij van tijt tot tijt gewoon sijn met hem gebuyrlijcke ende betamelijcke vruntschap te onderhouden. Getuigen zijn de buurtheer Jan Claesz. van Noort, oud 58 jaar, Daniel Heymansz. van Dorp en Pieter Paulusz. Middelman, beide oudraden en resp. 79 en 57 jaar oud. Verder nog Pieter Symonsz. van Noorda, tresorier, 60 jaar oud en Jacob Florisz. van Poelgeest, secretaris oft boechouder van de gebuyrte, oud 51 jaar (zie ook 'Buurthouden', pag. 81).

(Not. Archief, notaris Pieter Dircksz. van Leeuwen, dl. 268)

In of kort voor 1728 - de juiste datum is onbekend - herinneren de inwoonders van de gebuurte de Heerlijkheyt van de Vliet het stadsbestuur aan het feit dat hun buurt in 1389, wanneerse met de brugge respondeerdende van het Steenschuur op de Vliet aan de oude stadt (is) vastgehegt en één lichaam (is) geworden. Dat is inmiddels 340 jaar geleden en al die tijd hebben de bewoners de brug met paard en wagen gebruikt. Sinds kort is dat niet meer mogelijk omdat de brug met dwarshouten daar over heen aff gepaalt en de gemeenschap belet is, waar bij de buuren van weerskanten seer groot nadeel lijden. Met deze brug kan niet anders dan de houten Schipper Frederiksbrug of Veerbrug zijn bedoeld die het tegenwoordige Rapenburg ter hoogte van de Vliet overspande. Men verzoekt het stadsbestuur de versperring ongedaan te maken. Kennelijk gaat het om een gezamenlijk initiatief van de buurten Oost Vliet en West Vliet dat van een groot historisch bewustzijn getuigt, want de Heerlijkheid van de Vliet is een anachronisme dat dateert van voor de splitsing in 1615. Overigens weigert het stadsbestuur om de versperring te verwijderen. Integendeel, want in 1728 wordt de brug, waarschijnlijk wegens bouwvalligheid, helemaal gesloopt (zie ook 'Buurthouden', pag. 120-121).

(SA II inv. nr. 291 no. 21, zie ook Van Mieris, dl. II fol. 517 a)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Poelgeest, Floris Pietersz. van - 20-08-1615 s v *
Hogerbaers, Walich Jansz. van - 06-04-1617 2 v  
Poelgeest, Arent Florisz. van - 04-06-1626 1 v  
Couwenhoven, IJsbrandt Jacobsz. van - 03-06-1627 2  
Noort, Jan Claesz. van - 05-03-1636 1  
Poelgeest, Jacob Florisz. van - 16-11-1638 1 *
Aerlebout, Pieter - 12-07-1658 2  
Ravens, Jan Quyringsz. - 13-06-1670 1 *
Poelgeest, Pieter (Willemsz.) van - 22-11-1674 1 *
Casier, Jan - 30-08-1678 2 o *
Berch, Ary Cornelisz. van den - 08-09-1679 2  
Meulevelt, Huych - 10-06-1688 3  
Raaphorst, Robbert - 23-05-1710 2 *
Haak, Hendrik - 13-04-1747 2  
Vlasvelt, Cornelis - 27-04-1752 1  
Vlasvelt, Willem - 29-06-1758 1 o  

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006
Buurthouden www.oudleiden.nl