vorige Buurt: 27.Nieuw Compostel 28. Galicië volgende Buurt: 29.Knotterveld

 

11. ´t Nieuwe Rijk van Pallas 
(Klik voor andere kaart) 19. Land van Belofte   20. West Vliet   21. Oost Vliet   22. Koeieneiland   23. Koeienfort   24. Koeienstein   25. Nieuwland   26. St. Jacobsrijk   27. Nieuw Compostel   28. Galicië   29. Knotterveld   30. Oosterlingplaats   31. Nieuw Oostenrijk   32. Korte Hoefstraat   33. Huis te Brem   34. West Zijtgracht   35. Zuid Brem   36. Luchtenburg   37. Vluchtenburg   38. Kaarskorf   39. St. Barbarenrijk   40. St. Joris   41. Middel Kaarskorf   42. Koenekoop   43. Krauweldaal   45. Kikkenburg   60. Gerestein 
(Klik voor andere kaart) 70. Constantinopolen 
(Klik voor andere kaart) 71. Oost Blik op de Aaszak   72. Keizerrijk van Constantinopolen   73. Witsermouw   74. de Boomgaard   81. Zevenhuizen 
(Klik voor andere kaart) 82. Heren - en Salomonstraten   83. Oost Friesland   84. West Blik op de Aaszak   90. Zwaansoord   91. Mozes 
(Klik voor andere kaart)

Selecteer regiokaart
met buurtnamen.
 

Ga met de muis naar de cirkel
voor de naam van de buurt.
Klik voor detailkaart
en informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

gelegen op 't Steenschuyr / beginnende aen de huyzinge van Geertruyt Jansdr. van Os, wedue van Huych Claesz. brugman opten houc van de Volresgraft / loopende tot den huysinge van Cornelis Gijsbertsz. Schaec, 't welc 't naeste huys es aen de noortzijde van 't Steenschuyr dicht aen de Nobelstraet / ende aen d'ander zijde beginnende opten houc van Stincstege de welcke naer Levendael loopt / eyndende mit 't huys van Cornelis Claes Lambrechtsz. gelegen opten houc van Sint Jacopsgraft. / gelijc de zelve.

(SA II inv. nr. 44 fol. 214 vso, 02-06-1583)

beginnende aen de noortzijde van 't Steenschuyr mit 't huys van Gijsbert Cornelisz. Schaec naest den houc van de Bredestraet / loopt westwaerts aen ende eynt mitten houc van de Volresgraft / begint weder aen de zuytzijde mitten houc van 't Stincsteechgen ende westwaerts aen lopende / eynt mitten houc van St. Jacopsgraft.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 7, 30-03-1604)

Bij de heerbenoeming van Heyndrick Claesz. de Munt vermeldt een op 06-10-1661 gemaakte aantekening in de marge dat uit de buurt  Knotterveld de huizen in de Knottersteeg bij Galicië zijn gevoegd.

(SA II inv. nr. 1217 fol. 26, 08-07-1655, i.m. Zie ook inv. nr. 1216 fol. 17 vso, 13-09-1612, i.m.)

dat d'eene zijde van de stege (d.i. de Stinksteeg) in desen geroert / te weten de westsijde / sal comen onder de gebuyrte van 't Steenschuyr

(SA II inv. nr. 1216 fol. 42 - 42 vso, 31-05-1618)

Geschiedenis:

Evenals de aangrenzende buurt  St. Jacobsrijk (het voormalige Compostella) herinnert de naamgeving aan de sinds 1477 bestaande kapel en gasthuis (de latere Saaihal, nu Lodewijkskerk) van de St. Jacobsbroederschap. Nog heden ten dage is Santiago de Compostella in het Spaanse Galicië het centrum van de Jacobusverering (zie ook 'Buurthouden', pag. 66).

(George Hemmers, pag. 14 e.v.)

Volgens Jan van Hout bestond de buurt reeds ten tijde van Jacob Deyman (stadssecretaris 1531 - 1553). De ligging wordt dan omschreven als: Galissien xxxj / Begint van de Hogewoertsbrug aen beyden zijden langs Steenschuyr tot de houte brugge toe / tusschen de Volresgraft ende Sinct Jacobsgraft / plach te hebben huysen of cameren 29.

(SA II inv. nr. 1220 fol. 9)

Op 02-06-1583 bevestigt het Gerecht de buurtkaart van de gebuyrte Galissien ende Compostelle. Overigens is de kaart al in november 1580 goedgekeurd door de geburen. Kennelijk is de naam Compostella dus later overgegaan op de aangrenzende buurt van de St. Jacobsgracht. De laatste zinsnede van het bericht is echter cryptisch: eyndende mit thuys van Cornelis Claes Lambrechtsz, gelegen opten houc van St. Jacopsgraft / gelijc de zelve. De passage gelijc de zelve kan betrekking hebben op het huis van Lambrechtsz. (in de zin van inclusief het huis van Lambrechtsz.), maar er kan ook de St. Jacobsgracht mee zijn bedoeld. In het laatste geval is het verklaarbaar waarom er wordt gesproken over de gebuyrte van Galissien ende Compostel. Deze redenering is echter in tegenspraak met de opgave van de 16e-eeuwse buurten, zowel bij Van Hout als bij Orlers die beiden duidelijk Galicië en Compostel (later de St. Jacobsgracht genoemd) als afzonderlijke buurten onderscheiden.

(SA II inv. nr. 44 fol. 214 vso)

Als enige buurt in Leiden was Galicië gelegen op de grens van drie bonnen, t.w. Wolhuis, Hogewoerd en Oost Nieuwland. Voor stadssecretaris Jan van Hout was dat een van de belangrijkste redenen om voor een meer geordende herindeling van de buurten te pleiten (zie ook 'Buurthouden', pag. 19).

(SA II inv. nr. 10, fol. 346 vso - 348 vso)

In 1618 richten de bewoners van de tussen Levendaal en Steenschuur gelegen Stincstege zich tot het stadsbestuur met de mededeling dat zij tot geen buurt behoorden en soo starck nyet en waeren omme haer dooden eerl(ick) ter aerden te brengen ende sulx geen bequame gebuyrte conden uytmaken. Men verzoekt om bij een aangrenzende buurt te worden gevoegd. Het Gerecht besluit na inspectie door de schepenmeesteren Hendric. Egbertsz. van Hal, Willem Claesz. Warmont en de stadssecretaris om de westzijde van de steeg bij de gebuyrte van 't Steenschuyr (Galicië) te voegen. Dit gedeelte komt overeen met de westzijde van de tegenwoordige Korevaarstraat, vanaf het Steenschuur tot en met de (toen nog niet bestaande) synagoge. De oostzijde van de steeg vanaf de Hogewoerd tot aan het poortge van Sloth inclus komt onder de gebuyrte van de Hogewoert, dus de buurt Kaarskorf. De resterende oostzijde komt onder de gebuyrte van Levendael, dat is de buurt Huis te Brem.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 42 - 42 vso, 31-05-1618)

In 1679 zeggen de gezamenlijke geburen van Galicië straatlantaarns geplaatst te hebben waarvan de kosten van verlichting en onderhoud jaarlijks over de huiseigenaars worden omgeslagen. In de buurt bevinden zich ook de Ras- en Saaihal, alsmede de Zilversmidsgildekamer. De gouverneurs van de hallen en de deken en hoofdlieden van het gilde beweren bij aanmaning niet zonder order van het Gerecht te kunnen betalen. Het Gerecht verleent de opdracht pleiten (zie ook 'Buurthouden', pag. 124).

(SA II inv. nr. 85 fol. 231, 06-11-1679)

Anthony Cornelis Malnoë, griffier dezer stad en heer van Galissien krijgt toestemming om met zijn geburen in het regthuys van Leyderdorp te hoven.

(SA II inv. nr. 226 fol. 48, 23-08-1782)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Hal, Heyndrick Egbertsz. van - 30-03-1604 ? *
Bout, Adryaen Dircxz. - 17-02-1633 1  
Munt, Heyndrick Claesz. de - 08-07-1655 1 *
Crombrugge, Paulus van - 31-05-1663 2  
Ardenoys, Pieter - 06-12-1669 1  
Remees, Jacob - 20-04-1670 1 v  
Aar, de Heer Nicolaas van der - 29-05-1681 1 *
Cingelshoek, Frans van - 07-03-1720 1 *
Fabricius, Ds. Franciscus - 25-05-1730 1  
Stel, Mr. Simon van der - 09-07-1739 1 v *
Malnoe, Mr. Anthony Cornelis de - 02-06-1768 o    

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006
Buurthouden www.oudleiden.nl