Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
OAR records in previous Year View: Record details
Year 1469
OAR records in next Year

 

 

Record #379     Date   next record  top of page
1469-02-28
Location Type of Document
OAR12, 031v-a Keur
Text
[195] Item die dijcgrave ende heemraders van Rijnland hebben ghekuert dat nyemant voirt an duelt [Sloof says duijelt] en snijde voir yemants lant noch cley uit die gront en delve voir yemants lants noch aerde en delve uit yemants land buten wille, wete of consent vanden ghenen die die landen toebehoren dat gelege is op die sleet van die water tusschen die Vennep ende Wermond op die boten van x lb. te verbueren also dick ende menichwerve alst man dat betughen mach, ende dair en boven sal hi die scade dair an dede gelden ende betalen na dijck recht twie scat an gelde of vier scat an pande tot taxatie vanden heemraet. Gedaen op sinte [Pieters]scouwe, anno lxix.
English Summary
Limits on how close to someone else's land individuals may dig for clay, dirt, etc., without permission of the owner of the edge or bank [sleet] of the water between Vennip and Warmond. Those found guilty must pay fines and repair damage.
Keywords
dirt; clay; aardhaling; vennep; warmond; uitleggen en inhalen
Notes
See OAR15, 27v-a.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
aardhaling 34 / 37 1356 1452 1478
dirt 6 / 6 1421 1453  
uitleggen en inhalen 10 / 10 1361 1449  
vennep 3 / 3 1438 1458  
warmond 4 / 8 1443 1459 1469

 

Record #474 prev record   Date   next record  top of page
1469-02-28
Location Type of Document
OAR12, 054r-d-054v Consent
Text
[148] Item alsoe voertijts bijden heemraden van Rijnlant een kuere ghemaect is gheweest dat nyemant mit parde moelen noch ander moelen in Rijnlant malen en souden, soe hebben die dijcgrave ende heemraders geconsenteert datmen mit parde molens twater uten lande sal moghen [54v] malen inden Rijn, in die Zijl off elck in sijns selfs wateringe duerende tot horen wedersegghen, ghedaen op sinte Pieters scouwe, anno lxix.
English Summary
In light of keur of 26 February 1460 prohibiting establishment of pumping mills without the consent of hoogheermaden, permission is now granted to pump with horse mills into the Oude Rijn, the Zijl, or into ones own canal.
Keywords
horse mills; windmills; mills; rijn; zijl; pumping
Notes
See OAR15, 27r-d. The keur limiting pumping with mills (horse or wind) was established on 26 February 1460 (record #365. See also record #454 (6May 1460) and record #459 (23 February 1462).
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
horse mills 2 / 3 1460 1460 1528
mills 5 / 7 1447 1462 1474
pumping 6 / 10 1447 1462 1474
rijn 27 / 30 1284 1467 1474
windmills 5 / 7 1447 1462 1474
zijl 2 / 3 1446 1446 1483

 

Record #520 prev record   Date   next record  top of page
1469-02-28
Location Type of Document
OAR12, 100r-a Scheiding
Text
[027] Item alsoe questie ende ghescelle geweest is tusschen den ghelanden vander Hogenveen om een vaerte ghehieten die Kijsfairte wie die maken ende die costen dair off ghelden soude, soe hebben die hoge heemraders van Rijnlant enich van hem luyden dair op gesent om die sake te duersien. Ende dat ghesciet, se hebben sij eendrachtelic wtgesproken ende geordineert dat die voirseiden Kijsvaerte gemaect sal worden ende dat die sal costen te maken dat sullen ghelden alle die ghelande van horen lande die gelegen sijn tusschen die Westvaerte ende die geordineerde Oostvairt, beghinnende wt die Noordertrecvairt tot an Florijs venen van Bosschuysen, roede roedensgelijc, voet voetsgelijc, ende des gehlijc alle oncosten die dair op gecomen sijn, welc gelt men ommeslaen sal bijden gemenen lantgenoten of by dat meeste deel van hem luyden. Ghedaen op sinte Pieters scouwe anno 69.
English Summary
Settlement of dispute between residents of Hogeveen concerning maintenance of the Kijfvairte. The canal must be put in order by all residing between the Westvaart and the geordineerde Oostvaart (Hazerswoude) beginning at the northern streckvaart to the fens (venen) of Florijs van Boschuijsen. All associated costs should be spread over the community members, or at least the majority of them.
Keywords
hogeveen; dispute settlement; kijsvaerte; maintenance; westvaerte; oostvaerte; noordertrekvaart; boschuijsen, florijs van; venen; morgen morgensgelijk; buren
Notes
See OAR15, 27v-b. Published in van der Gouw, p. 238, with a date of 27 February.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
boschuijsen, florijs van 6 / 6 1434 1462  
buren 28 / 31 1356 1458 1523
dispute settlement 20 / 24 1385 1460 1495
hogeveen 11 / 11 1434 1466  
maintenance 73 / 85 1356 1467 1471
morgen morgensgelijk 15 / 17 1284 1463 1528
venen 7 / 7 1356 1452  

 

Record #538 prev record   Date   next record  top of page
1469-02-28
Location Type of Document
OAR12, 117v-a-118r Besteding
Text
[018] Upten xxviii sten dach in februario anno xiiii c lix, so waren vergadert tot Herlem die hiemrade van Rijnlant als here Willem van Alcmade ridder, Jan van Poelgeest, Jan van Noortich ende Ysbrant van Schoten inden name van hem allen om die bestedinge van die sluse van Herlem, van Coudekerc, sBurchgraven veen, here Dircx ambocht van Zuytwijck, Middelburch, Benthuysen ende Valkenburch [i.e. the Haarlemmersluis] ende hebben besteet dese voirs. sluus in manieren ende vorewerden hier na bescreven. Eerst zo sullen in dese voirs. sluus wesen xlii gebinden ende sullen wesen over dat anderde gecaarbeelt ende die carbolen sullen lanc wesen iii voet min iii duem gewrocht geliken die balcken dick behalven dat scotdoerbint. Item dat scotdoerbint mitter scotdoer zel dat voreste bint wesen ende sel gepent wesen in der cloesterhouten ende die balcken ende die dreppel sullen dick ende breet wesen na beloip van die stijlen ende die spongen vande scotdeur sellen gepent wesen in die cloesterhouten mit dubbelde pennen ende boven mit twie yseren bouten dore dat vlogel bint gesloten. Item zo sel dese voirs. sluus wesen vander lancke dat die oude sluus ende niet corter behoudelic dat dat scotdoerbint daer buten staen sel in sulker voege als voirs. is. Item die twie vlogelbinde, dat dorebint mit sijn twie balcken ende een dreppel eende dat genen dat op die slach lack tusschen die balcken gewrocht sel wesen in dat dorebint dese iii punten sullen elcx gewrocht wesen als die bestedinge van die sluus van Alckmade of bescreven is, wtgesondert die balck die boven op die sluus leggen sel om die aerde te scutten sel wesen voets kant. Ende so sullen wesen gewrocht twie scoen schoren an die slach balck gepennet mit hore behoren in manieren gescreven inden voirs. sluus. [118r] Item so selmen leggen after in die sluus an dat derde bint overdwers die sluus vast gemaict mit twie planeren een balck voir dat doerbaren ende zel wesen viii duem viercant. Item die balcken, die stijlen, die quespen, die cloesterhouten, die gordinge, die wijt vander sluuys ende die hoecht, dese voirs. vii punten sullen elcx wesen nader bestedinge vander sluus van Alcmade. Item die ramen daer die doren of wesen sullen, die vijff schorebanden die in die sluus gewrocht wesen sullen ende die xvi slichouten die onder den bodem vander sluus leggen sullen, dese iii punten sullen elcx gewrocht wesen na voirwairde vander voirseider sluus. Item dat slichout dat voir inde tYe leggen, des gelijcx die planck diemen in delven sel an dat slichout onder dat doerbint ende an dat uterste slichout selt geplaet paelt wesen ende van gelijcx so sullen alle na gescreven punten gemaect worden in manieren ende van wairden dat die sluus van Alcmade die bestedinge dair of dat inhout, wtgesondert sulken als hier voirbescreven staen of na gescreven. Item so sel den nuwen vorm vander sluus leggen also laech als die sluus van Alcmade horen vorm leyt ende niet hoger, ende men sel alle die oude bodeme ende alle hout wtwynnen. Item so sullen die sijdel planken dair die sluus mede gecleet sal wesen die sullen wesen vander lancte dat die valt v planken lanc sonder meer ende vergadert over al op die stijlen ende alle in eynden wel dicht geborcht an een. Item die planken daer des voirs. sluus mede gedect sal wesen, die sullen wesen vander lancte dat die vier planken lanc vallen sonder meer behoudelic datmen op dat doerbint geen vergaderinge maken en sel boven, besijden noch beneden inder bodem. Item so heeft hyese dese voirs. sluus angenomen te maken inder manieren ende voirwairden als die sluus van Alcmade die bestedinge daer of dat inhout van hout van yser ende van aerde, behoudelic dat hij meer maken sel sulker punten als hier voirs. sijn, Clais Dircx z. van Scoerl om vii c xix lb., daer borge van zijn Pieter Dircx z. ende Jan Gerijts z. ende hebben geloeft mit gesamender hant ende elcx voir all.
English Summary
Invitation for bids to repair the Haarlemmersluis (Koudekerk, 'sBurchgravenveen, Heer Dirks Ambacht van Zuidwijk, Middelburch, Benthuizen, and Valkenburg) with specifications for the work. Clais Dircxzoon van Schoerl took on the work for 719 lb., with Pieter Dirxzoon and Jan Gerijtszoon standing surety for him.
Keywords
alcmade, willem van; poelgeest, jan van; noortich, jan van; scoten, ijsbrant van scoten; haarlem; koudekerk; burggravenveen; benthuizen; middelburg; dircs ambacht zuidwijk; valkenburg; haarlemmersluis; repairs; reconstruction; specifications; schoerl, claes dircszoon van; pieter dircxzoon; jan gerijtszoon; alkemadersluis; sluices
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
alcmade, willem van 56 / 58 1429 1460 1469
alkemadersluis 3 / 3 1443 1458  
benthuizen 23 / 24 1330 1465 1469
burggravenveen 2 / 2 1438 1438  
haarlem 28 / 32 1399 1463 1469
haarlemmersluis 2 / 2 1443 1443  
koudekerk 15 / 16 1432 1461 1479
middelburg 6 / 7 1330 1466 1525
noortich, jan van 7 / 13 1438 1459 1469
pieter dircxzoon 1 / 2     1483
poelgeest, jan van 23 / 27 1438 1462 1469
reconstruction 60 / 71 1406 1460 1469
repairs 49 / 62 1372 1460 1469
schoerl, claes dircszoon van 2 / 2 1458 1458  
scoten, ijsbrant van scoten 2 / 2 1457 1457  
sluices 64 / 68 1253 1468 1469
specifications 43 / 48 1330 1462 1469
valkenburg 6 / 6 1330 1456  

 

Record #380 prev record   Date   next record  top of page
1469-05-02
Location Type of Document
OAR12, 031v-b Keur
Text
[196] Item also inden jair van lxiii lestleden een kuer ghemaect wort byden dijcgrave ende hogen heemraet van Rijnlant om nutscap, oorbair ende profijtt van die ghemene waterscup van Rijnlant ende ooc ter bede vander gueder stede van Hairlem dat nyemant voirt an van dat beghinsel vander Spaern ghelegen in Heemstede tot Sparendam toe gheen scilpen noch sant uten scuten in grote scepen laden en soude noch wt dat een scip in dat ander schieten en soude, hi en soude een cleet hanghen wt dat een scip over dat ander dattet sant of die scilpen dat also geladen wort in die Spaerne niet vallen en soude op en boeten dat derdendeel van x lb. te verbueren soe wie dair contrarie dede, ende wanttet wel bevonden is dat dat meeste deel die gene die dat sant of die scilpen in die Sparen laden optie kuer niet en letten noch en achten mer laden ende out laden sonder cleet over die scepen te hangen bijden welken wel gescepen wair die Spaern die welke een [32r] enighe wateringe is van dat ghele lant van Rijnlant in corten jaren bij also geheel gedammet ende tot niet gebrocht soude worden twelke den lande van Rijnlant een onverwinsicke scade wair dat dair doer wateren moet, ende omme dit te verhoeden tgene dat voirsc. staet dat die watergang ghehouden mach worden, soe hebben die dijcgrave ende hoge heemrade van Rijnlant hier raet op ghehadt onder hem selven als des lands dienres ende oick mitter stede van Hairlem ende hebben die ouden kuer of gedaen ende een nuwe kuer dair opgemaact endrachtelick, dat voirtan nyemant scilpen noch sant in scepen laden noch ontladen en sel tusschen den mont vanden Spaern gelegen in Heemstede ende tusschen Sparendam dan in wiken gegraven wt heren lande buten der Spaern, dair die scepen in leggen mogen om te laden ende te onladen, ende die wiken sullen so verde int lant gaen dat tusschen die Spaern ende dair men dat sant of die scilpen laden of ontladen sal twee roeden vri sul bliven leggen ten alre minsten, meer of si willen. Worde yemant bevonden die contrarie boven dese kuer dede, die soude verbueren x lb., also dick en menichwerff als hi dair tegen dede, gedaen optie Meye scouwe, anno lxix.
English Summary
Because an earlier keur ordering use of a sail or cloth suspended between boats transferring sand or shells was largely ignored, resulting in the Spaarne being filled up with sand and shells, heemraden have now decided to prevent all transfer of such cargoes between ships in the Spaarne because of how seriously it affects all or Rijnland. Such transfers must be done only in bays off the side of the Spaarne at leat 2 rods away from the main channel.
Keywords
spaarndam; spaarne; heemstede; loading of sand; shells; haarlem; regulations; wijken; bays; obstruction of spaarne
Notes
See OAR15, 29r-b. This keur replaced a keur of 1463 -- see record #372
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
haarlem 29 / 32 1399 1469 1477
heemstede 4 / 4 1417 1463  
loading of sand 2 / 2 1463 1463  
obstruction of spaarne 6 / 6 1454 1463  
regulations 20 / 21 1421 1463 1484
shells 2 / 2 1463 1463  
spaarndam 46 / 55 1253 1463 1472
spaarne 7 / 7 1441 1463  

 

Record #540 prev record   Date   next record  top of page
1469-05-02
Location Type of Document
OAR12, 120r-a-122v Besteding
Text
[020] Upter meye scouwe int jair xiiii c lxix waren vergadert tot Haerlem alle die heemrade van Rijnlant als heer Willem van Alcmade riddeer, Jacob vanden Woude, Jan van Poelgeest, Jan van Noortich, Ysbrant van Schoten, Dirck van Zwieten ende Huge van Zwieten ende hebben besteet die sluus van Riedwijck, Vriesecoop, Aer, Scoot, Aelbrecht vierendeel van Bossch ende Outsoern ende mede der sluus van Alphen, Leyderdorp, Wermond, Groensvoerde [120v] ende Hillegem welker sluysen besteet zijn in manieren ende voirwaerden hier nae bescreven. Eerst zo zullen in dese voirs. sluys wesen xlii gebinden ende sullen wesen over dat anderde bint gecarbeelt ende die carbelen sullen lanck wesen iii voet min iii duem gewrocht geliken die balcken dicke behalven dat scotdoerbint. Item dat scotdoerbint mitter scotdoer sel dat derde bint wesen ende die balcken ende den dreppel sellen wesen xiiii duem ende in die stijlen sel een sponge wesen gewrocht iiii duem breet daer die scotdoer in op ende neder sel gaen ende die sponge sel wesen gewrocht vanden wtcant van die stijlen an der tIJ sijde iiii duem ende der ander sijde vi duem, ende die stijlen sullen gepennet wesen in die quespen ende in die cloesterhouten mit dubbelde pennen ende boven wel gesloten ende wel vast gemaict na sijn heboren, behoudelic dat die quespe soe vier wtsteken sel datmen die stijlen dare op setten mach. Item zo zel dese voirs. sluys wesen vander lancte dat die oude sluys is ende niet corter, behoudelic dat dat scotdoerbint sel staen in sulker voege als voirs. is. Item die twie vlogelbinde sullen wesen voets kant viercant ende die vlogelbinde sullen wesen mit iiii stijlen ende iiii calveren ende een balck boven op die sluus gelegert om die aerde te scutten. Item dat doerbint sel wesen gewrocht mit twie balcken ende mit een dreppel daer die slach balcken of wesen sullen xv duem viercant, ende die stijlen daer nae ende die dreppel sel wesen xv duem breet ende sii duem dick. Item den dreppel van dat doerbint sel an elke sijde vander sluys hangen wesen gewrocht buten die ander stijlen ii-1/2 voet. Ende die balck boven alliens daer in dat gewrocht sel wesen om elke sijde van dat doerbint buten an die cledinge vander sluys een stijl in manieren van een vlogelbint, ende die stijl sel wesen vi duem dich ende ii roede voet breet, ende sel beneden in geset werden als die sluus gecleet is inden dreppel van dat doerbint gewrocht mit een penne, ende boven in die balck sel die stijl gewrocht wesen mit een penne vander sijde in geiaget in die balck, ende die stijlen om elke sijde sullen gesloten wesen mit ii nagels die men wt dienen mach alsmen die sluys vercleden moet ende die balck van dat doerbint dat buten die sluus steken sel selmen boven, besijden, tonder cleden al om ende omme mit alsulck diekelcx als die sluus boven mede gecleet wert, ende men sel tusschen dese voirs. ii stijlen ende die cledinge wel mossen ende an elke sijde van die stijlen selmen tnagelen een stucke planckx om dat mit wt te wellen. [121r] Item so sel wesen gewrocht op die slach balck tusschen die balcken in dat doerbint iiii calveren, and daer een scot planck op en sel dick wesen ii duem ende dat wel gesponget ende gemost na sijn behoren. Item zo zullen wesen gewrocht twie schoen schoren an die slach balck gepennet mit twie platen om elke sijde een vander sluys gelegert, daer of der scoen schoren ['oeck in gepennet' is crossed out] sullen wesen xi duem breet, x duem dich ende x voet lanck. Ende die platen sullen wesen daer den scoen schoren oeck in gepennet sullen wesen xii duem breet, vii duem dick ende xiki voet lanck. Item so selmen leggen after in die sluus an dat derde bint ener dwers die sluus vast gemaict mit twie planiren [plameen?] een balck voer dat doer varen ende sel wesen viii duem viercant. Item die balcken sullen wesen die niet wtgesondert en staen x-1/2 duem viercant. Item die stijlen sullen wesen x duem viercant. Item die quespen sullen wesen viii duem viercant sonder die vier die vore naester doer leggen sullen ende die doer ome gaen sel sullen wesen vi duem dich ende xii duem breet. Item die cloesterhouten sullen wesen xii duem breet ende vi duem dick. Item die gordinge sel wesen x duem breet ende v duem dick. Item dese voirsc. sluus sel wijt wesen tusschen die sijdel planken te meten also wijt als die oude sluys is. Item zo zel dese voirsc. sluus also hoech wesen tusschen die quespen ende die balcken te meten als die oude sluys is. Item die ramen daer die doeren off wesen sullen die sullen wesen x duem breet ende v duem dick mit ii stijlen op ende neer staende in elke raemt, ende sullen wesen vi duem breet ende v duem dick. Ende die planken daer die ramen mede gescept sullen wesen selmen buten op dat raemt overdwers spijkeren sonder in te spongen ende suyllen wesen also breet als dat raemt is ende sullen wesen ii duem dick van goeden gaven deventersen planken. Item zo zullen daer wesen vijf schoerbanden in die sluus ende zullen lanck wesen xv voet, daer die drie of leggen sullen te weten een midden tegen die doerstijl ende die ander twie an elke sijde een beneden in die sluus gelegert op die quespen ende sullen wesen x duem viercant. Ende noch die ander die ander twei an elke sijde een vander sluus gelegert an der stijlen streckende an die slachbalck ende sullen wesen x duem breet ende vi duem dick. [121v] Item onder den bodem vander sluus sullen wesen xiiii slichouten ende sullen dick wesen vii duem viercant, sonder dat voreste dat in die tYe leggen sel, sel wesen x duem viercant, ende des gelijcx sel wesen dat onder dat doerbint leggen sel des selmen die voirs. slichouten leggen in sulker voege dat die plancken over all op die slichouten vergadert worden. Ende die plancken daer den bodem of geleyt ende gemaict sel wesen sullen wesen also lanck dat die vier planken lanck valt sonder meer ende sullen wesen van goeden geven deventersen planken. Item dat slichout dat voer in die tYe leggen sel, daermen onder legen vier palen daer dat slichout op gepennet sel wesen, ende daer beneden onder wel geplanct an die palen voer dat in willen voer onder der sluys. Item des gelijcx so selmen een planck in delven an dat slichout dat onder dat doerbint leggen sel, ende die plancken sel also lanck wesen als den dreppiel van dat doerbint is, ende sel wesen ii voet breet ende ii duem dick wel gespijkert an dat slichout. Item after in die sluus an dat uterste slichout sel geplaet paelt wesen mit planken op ende neer staende also wijt als die sluus is ende die planken sullen wesen lanc viii voet ende ii duem dick ende wel gespijkert an dat slichout. Item beneden op die quespen selmen die geheel sluus doergaens decken mit sulke planken als den bodem of gemaict ende geleyt is ende die planken sellen wel dicht gevoecht wesen ende wel gespijkert ende die eynden vand die planken sullen enen all vergadert wesen op die quespen, ende an beyden sijden sel die sluus doergaens binnen gecleet wesen mit sulke planken als voirs. is van die cloesterhouten opwaert vier voet hoech genagelt an die stijlen mit houten nagelen, ende men sel een planck schoyen off voegen vanden dreppel van dat doerbint tot opten bodem toe ende die sel wesen wel vast gespijkert. Item so sel den nuwen bodem vander sluus leggen also lage alsinen redeliken mach ende men sel alle die oude bodemen ende alle hout wt winnen. Item alle planken die tot die voirs. sluus wesen sullen die sullen wesen vander dicte dat dat scampelyoen is datmen hem dair of geven sel, ende alle voirs. hout sel sijn maet houden op dat cleyn ronde te meten. Voert alle dat voirs. hout daer dese voirs. sluys off gewrocht sel worden sel wesen guet deventers kanthout sonder spint ende sonder rootollen, wercbaer op sijn maet. Ende all dit voirs. werck sel gewrocht wesen bij Leydsche roede voet ende die voet xii duemen. Vanden yserwerck Item daer die gordinge mede gespijkert sel wesen, daer sullen die spijkeren off wesen die iii van een lb. wegens die selmen die gordinge spijkeren op elke eynde mit ii spijkeren endse anders op elke stijl off bint een. [122r] Item die spijkeren daer dat dickelcx mede gespijkert sel wesen sullen wesen die vi van een lb. wegens, ende dat deckelcx sel gespijkert wesen in elke planck op elke bint mit twie spijkeren. Item die sijdel planken sullen gespijkert wesen in elke planck op elke stijl mit ii spijkeren ende sullen wesen die x van een lb. wegens. Item op dat doerbint sullen die planken gespijkert wesen elke planck mit vijf sulke spijkeren als die sijdel planken gespijkert worden ende die planken sullen wesen wel gemost. ende den bodem sel gespijkert wesen mit middel nagel. Item so wie dat dese voirs.l sluus an neemt te maken die sel dat oude hout dat vander ouder sluus comt selve hebben ende houden. Item so wie dese voirs. sluus an neemt te maken die sel borge setten voer die sluus daer den hogen heemr. ende die landen die die sluus toebehoeren angenoecht. Ende dese voirs. sluus selmen te vollen op leveren gemaict ter sinte Bertelmees dage naistcomende van hout, van yser ende van aerde nader bestedinge voirs. Item so willen die hoge hiemrade van Rijnlant dese voirs. sluus besteden bij ponden xl nye placken voer een lb. gerekent yoff ander payment hoire wairde. Ende die dage van betalinge sullen wesen den eersten dach ses weken nader bestedingen, den anderden dach ses weken daer nae, ende den derden sel wesen als die voirs. sluus gemaict ende vollen op gelevert is ten prijse vanden hogen hiemraet. Item werde dese voirs. sluus niet gemaict ten voirnoemden dage nader bestedinge voirs. vanden hogen hiemraet hier voir gescreven dat wouden sij corigieren nader misdaet. Item so sullen die geen die dese sluus an nemen den hogen hiemraet geven voer hem ende voer horen dienaren te ritsoen alos van outs gewoenlic is ende op dese tijt den derden penninck van gracien gelicht is om overmids dat sommige landen die daer in gelden seer snode sijn vii eng. nobel ende een nobel te wijncoop. Item den hogen hiemraet van Rijnlant geieden dat geen van horen dienaren noch ambocht beware hem en verbinde venuet [vennot?] te wesen noch paert noch deel te hebben an dese voirs. sluus off an enich werck dat bijden hogen hiemraet besteet wort op correxie vanden hiemraet. Ende waer oeck enich tymmerman die enich werch an naem mit enich vanden voirn. dieners yoff ambocht bewares dat soude wesen ende staen tot correxie vanden hiemraet. [122v] Item die sluus van Riedwijck ende Nuwerkerck mit die amb. die daer inhoren heeft an genomen Dirck Jans z. vander Hoerne inder manieren ende voerwaerden als voirs. is om v c lxxxii lb. paym., daer borge vair zijn Louwerijs Jans z. sijn broeder, Dirc Louwen z., Egbert Gerijts z. van Homade ende Jacob Florijs z. mit gesamender hant ende elcx voer all, des geloefde Dirc Jans z. voirs. elcx van hem luyden hier of scadeloes te houden. Item die sluus van Alphen mit die ambochten die daer in horen heeft angenomen Willem Reyners z. inder manieren ende voerwaerden als voirs. is om v c xcviii lb. paym., daer borge voer zijn Pieter Reynouts z., Clais Reynouts z., Rutger Pieters z., Jan Symon ende Gerijt Wouters z. mit gesamender hant ende elcx voer all, des geloefde Willem Reyners z. voirs. hem allen hier of scadeloes te houden.
English Summary
Invitation to tender offers for reconstruction of the Riedwijk, Vriesekoop, Ter Aar, Schoot, Albrechts Vierendeel van Bosch, and Outshoorn sluice and the Alphen, Leiderdorp, Warmond, Groenswaard, and Hillegom sluis, with specifications for the work to be done. Dirk Janszoon van der Hoerne took on the Riedwijk sluice for 582 lb., and Willem Reynerszoon took on the Alphen sluice for 598 lb.
Keywords
repairs; reconstruction; specifications; alcmade, willem van; sluices; woude, jacob van der; rietwijk; poelgeest, jan van; noortich, jan van; hoerne, dirc janszoon van der; louwerijs janszoon; dirc louwenzoon; jacob florijszoon; homade, egbert gerijtszoon van; scoten, ijsbrant van; zwieten, dirc van; zwieten, hughe van; vriesekoop; ter aar; schoot; oudshoorn; aelbrechts vierendeel van bosch; alphen; leiderdorp; warmond; groenswaard; hillegom; rietwijkersluis; alphenersluis; willem reynerszoon; pieter reynoutszoon; claes reynoutszoon; rutger pieterszoon; jan symon; gerijt wouterszoon
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
alcmade, willem van 57 / 58 1429 1469 1527
alphen 35 / 44 1284 1462 1470
alphenersluis 2 / 2 1444 1444  
groenswaard 14 / 15 1284 1465 1525
hillegom 4 / 5 1444 1466 1482
leiderdorp 18 / 19 1399 1462 1471
louwerijs janszoon 2 / 2 1460 1460  
noortich, jan van 8 / 13 1438 1469 1474
oudshoorn 6 / 7 1429 1468 1473
poelgeest, jan van 24 / 27 1438 1469 1474
reconstruction 61 / 71 1406 1469 1472
repairs 50 / 62 1372 1469 1472
rietwijk 8 / 8 1443 1457  
schoot 8 / 8 1437 1468  
scoten, ijsbrant van 50 / 53 1438 1460 1474
sluices 65 / 68 1253 1469 1470
specifications 44 / 48 1330 1469 1469
ter aar 7 / 7 1443 1462  
vriesekoop 6 / 6 1434 1449  
warmond 5 / 8 1443 1469 1483
woude, jacob van der 4 / 8 1425 1459 1477
zwieten, dirc van 8 / 12 1399 1460 1474
zwieten, hughe van 1 / 4     1477

 

Record #475 prev record   Date   next record  top of page
1469-06-27
Location Type of Document
OAR12, 054v-a Consent
Text
[149] Item gheconsenteert den inghelanden van Benthuysen een vaert te maken achte voeten wijt ende die hoefden diest dair in maken sullen sellen wesen seven voeten wijt beghinende an die costers huys tot in die Heemsloot, ende dese vaert sullen maken elcx neffens sijn lant, ende sellen bescouwen die scout ende heemraden van Benthuysen als sy andere wege ende wateringe scouwen duerende tot die heemrader weder seggen, gedaen op sinte Jans scouwe anno lxix.
English Summary
Permission for Benthuizen to dig a canal 8 feet wide (7 feet wide at bridge heads) beginning near the koster's (sextons's) house and extending to the Hemsloot. Those along the canal are responsible for its upkeep. The schout and heemraden of Benthuizen will schouw (inspect and maintain) it like all other roads and canals in the ambacht.
Keywords
benthuizen; canals; construction; specifications; hoofden; bridges; costers huys; heemsloot; schouwen; schouten; kroosheemraden
Notes
See OAR15, 30r-c.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
benthuizen 24 / 24 1330 1469  
bridges 47 / 54 1284 1468 1472
canals 66 / 67 1356 1465 1483
construction 69 / 73 1361 1462 1473
hoofden 4 / 5 1406 1466 1472
kroosheemraden 75 / 84 1284 1465 1471
schouten 81 / 88 1284 1468 1471
schouwen 94 / 101 1284 1467 1471
specifications 45 / 48 1330 1469 1480

 

Record #512 prev record   Date   next record  top of page
1469-09-28
Location Type of Document
OAR12, 088v-a-089r Vonnis
Text
[054] Karol bijden genade goids hertoge van Bourgonen, van Lotrijk, van Brabant, van Limburch ende van Luttenburch, grave van Vlainderen, van Arthois, van Bourgonen, palatijn van Henegouwen, van Hollant, van Zeelandt ende van Namen, mercgrave des Heyligen Rijx, here van Vrieslandt, van Salijns ende van Mechelen, doe condt allen luyden dat onse lieve getrouwe rade gheminde die hoge hiemraets van Rijnlant onse stedehouder ende raedt van Hollandt te kennen gegeven hebben datter van allen ouden tijden tusschen onsen landen van Delflandt ende van Schielant an die een zijde ende onse landen van Rijnlant gelegen onder die hyemraetscip van Rijnlandt an dander sijde een lantscheydinge, zytwinde ende waterkeringe gelegen heeft die na ouden gewoenten sculdich soude wesen tien roeden breedt geheel te blijven leggen ende datmen na ouden kueren op tien roeden na desen lantscheydinge, zytwinde of waterkeringe niet sculdich en soude wesen te delven op sestien penninge boeten dair to geordineert ende dat niet iegenstanen enige onse ondersaten inder hiemraetscip van Rijnlandt geseten der voirsc. lantscheydinge, zuytwinde ende waterkeringe over lange jaren geleden noch huyden sdages te na gedolven hebben dair zij van onsen dijckgrave van Rijnlant of bekuert ende ten rechte getogen zijn voirden hogen hiemraet van Rijnlandt voirsc. om boeten dair of te hebben, wair op die voirsc. hiemraet van Rijnland voert te kennen gegeven hebben dat al ist soe dat die ingelande van Rijnlant voirsc. niet beschadicht en souden wesen en waren die voirsc. lantscheydinge, zutwinde of waterkeringe al heel wech gedolven mits dat zij dair hoir water over Delflandt ende Schielant losen souden also hoir water hoger is, noctans en willen die voirsc. hiemraets dat niet gehougen datmen boven ouder gewoonten die voirsc. lantscheydinge, zytwinde ende waterkeringe wech dolven of te nae dolven sal zij en willen die bruekige van dien corugieren? ende in brueken kennen ende wijsen. Ende om dat hem dunct dat die gene die gebruuct hebben in tgenc dat voirsc. staet mede onse landen van Rijnlant misdaen hebben boven die boeten dair in vorbuert ende die noch hier na dair in misdoen sullen welke misdoet die voirsc. hiemraet ende van dat dair of comen sel ende ons lants oirbair van Rijnlant an sluysen ende an anderen saken die onse voirsc. landen mitter wesen sullen willen bekecen ende laten gevende mede hoir wal dair sij dat wal souden mogen doen na hoir gewoonten alsoe zij tot ons lands oirbair te doen hoirre eede gedaen hebben mogen en begeven zij dair van te hebben onse brieve van ------ ende omlof, dit aldus te mogen doen sonder begrip oetmoedeken dair om biddende, ende wairt ons die bode vanden hogen [89r] hiemraet van Rijnlandt redeliken ende goet dunck wesen gefundert opten oirbair ende bate van onsen voirsc. lande, soe is dat wij den hogen hiemraet van Rijnlant gegunt, geoirloft ende geconsentiert hebben gunnen, oirloven ende consenteren mit deser brieve dat zij mitten genen die aldus die voirsc. lantscheydinge, zytwinde ende waterkeringe te nae gedolven hebben of noch dolven sullen bij hore consente sullen mogen componeren ende overdragen tot ons lands oirbair van Rijnlandt voirsc., ende van dat dare of comen sal dat zij dat sullen bekeren [bekecen?] in ons voirsc. lands oirbair alsoe hem dat bij horen eede voirsc. sal duncken wesen. Ende om dit aldus te doen, soe geven wij hem volcomen macht, behoudeliken dat die voirsc. hiemraden der lantscheydinge, zytwinde ende waterkeringe niet nader dan vier roede voirtan en sullen consenteren te delven dair sij niet naerder op dese tijt gedolven en is ende behoudeliken mede in allen anderen saken ons oude erven enen ygeliken sijns recht. Gegeven onder onse zegele hier an gehangen opten acht ende twintichsten dach van septembri int jair ons heren duysent vierhondert negen ende tsestich aldus onder geteykent. Bij mynen here den hertoge ter relatie van den stedehouder ge----- vander raide van Hollant, Zelant, etc. -------.
English Summary
Copy of a charter from Charles the Bold, Duke of Burgundy, to the hoogheemraden of Rijnland concerning the need to prosecute those digging peat too closely to the landscheiding (watershed embankment between Rijnland on the one side and Delfland and Schieland on the other) . The heemraden should not allow digging within 4 roeden; an old charter set at least a buffer of 10 roeden which must be maintained and the landscheiding itself is to be 10 feet wide.
Keywords
charles the bold, duke of burgundy; holland, raad van; stadhouder; delfland; schieland; landscheiding; zijdwinde; peat digging; waterkering
Notes
Original OAR1349. Published in van Leeuwen, p. 107, and Meylink, nr. 251.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
charles the bold, duke of burgundy 1 / 2     1470
delfland 2 / 2 1394 1394  
holland, raad van 5 / 7 1363 1451 1470
landscheiding 5 / 7 1394 1451 1470
peat digging 39 / 43 1392 1466 1470
schieland 12 / 13 1391 1460 1470
waterkering 5 / 5 1284 1455  
zijdwinde 8 / 9 1255 1452 1473

 

Record #476 prev record   Date   next record  top of page
1469-10-03
Location Type of Document
OAR12, 054v-b Consent
Text
[150] Item die heemraders hebben gheconsenteert Dirc Dircx z. van Beest dat hi sulck lant als hi leggende heeft in die ambocht van Zuijtwijck ghehieten Splinters voet op die Gou kade sal omme bekaden ende dat ghedaen wesende sal hi moghen legghen een huelkijn doer die Goude kade om water daer in mede ende wt te laten duer die huele uter Goude op sijn lant sonder mit dien water yemant te beschadigen ende wair yemant die hi dair mede beschadichtde dien scade soude hi beteren bijder heemraet duerende tot der heemrade weder seggen, gedaen opte bamis scouwe anno lxix.
English Summary
Permission for Dirck Dircxzoon van Beest to encircle his land along the Gouwekade in the ambacht of Zuidwijk known as Splintersambacht (Boskoop) with a dike. Thereafter he may put a culvert or small bridge (heulkijn) through the Gouwekade to let water in and out without damage to anyone else. All damage caused must be compensated via the hoogheemraden.
Keywords
beest, dirc dircxzoon van; zuidwijk; splinters voet; gouwekade; ommedijken; heulen; irrigation; polder formation
Notes
See OAR15, 30v-b. See record #477.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
gouwekade 2 / 6 1465 1465 1470
heulen 13 / 17 1443 1465 1469
irrigation 2 / 3 1465 1465 1469
ommedijken 7 / 8 1440 1468 1469
polder formation 6 / 7 1399 1465 1469
zuidwijk 3 / 4 1330 1448 1469

 

Record #477 prev record   Date      top of page
1469-10-03
Location Type of Document
OAR12, 055r-a Consent
Text
[151] Item dit selve ende des ghelijcx is geconsenteert Jan die Backer xv morgen lands omme te bekaden gelegen naest Dirc Dircx z. voirsc. sijn lant in alre manieren als voirsc. is, ghedaen op die bamis scouwe anno lxix.
English Summary
Permission for Jan die Backer to do as Dirck Dircxzoon van Beest has done -- to encircle his land along the Gouwekade in the ambacht of Zuidwijk known as Splintersambacht (Boskoop) with a dike. Thereafter he may put a culvert or small bridge (heulkijn) through the Gouwekade to let water in and out without damage to anyone else. All damage caused must be compensated via the hoogheemraden.
Keywords
jan die backer; polder formation; ommedijken; heulen; irrigation; dirc dircxzoon; zuidwijk
Notes
See OAR15, 30v-c. See record #476.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
heulen 14 / 17 1443 1469 1471
irrigation 3 / 3 1465 1469  
jan die backer 2 / 2 1465 1465  
ommedijken 8 / 8 1440 1469  
polder formation 7 / 7 1399 1469  
zuidwijk 4 / 4 1330 1469  

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl