Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
OAR records in previous Year View: Record details
Year 1564
 

 

 

Record #515     Date      top of page
1564-01-25
Location Type of Document
OAR12, 090v-a-092r Vonnis
Text
[057] Ick Dirck van Bosschuysen, schoudt inden ambochte ende lande van Alphen, wij Aert Willems z., schoudt, Cornelis Pieter Daemen ende Ghijs Pieter Butterman, buyerluijden ende landt gebruyckende inden ambochte ende lande van Alphen voorsc., oirkonden ende kennen dat voor ons in persoone is gecomen Claes Norsse ambochtsbewaerder van Alphen aende westzijde vande land ende bekende voor hem ende zijns naecomelingen dat hij bij consent vander dijckgraeff ende hoghen heemradt van Rijnlant zij een eewige erffpacht gegeven heeft ende [91r] midts desen in een eewijge erffpacht gheeft Claes Cornelis z. Broeck ende Huybert Jans z. ende Derxs, een voor al, voor hoer ende hoeren naecomelingen die Goude kaede ende Binnen kaede streckende vant heck neffens Claes Dorrekens kaede tot Coendcooper dam toe zulcxs als Jacob Moel ende zijnen erven is zelve tot desen daeghe toe bezeten hebben, uuijtgenomen een eynde kaedes gelegen aende noordt zijde van Coenecooper dam dat Frans Adriaens s. ende zijn ouders over menich tijdt tot den thuijn toe bezeten ende gebruyckt is geweest. Ende dat elck gehouden zal wesen zijn van werck te houden buyten schade wroerende tschouwen vandijen elck een zijn helft. Als is weeten Claes voorn. beghinnende van Claes Dorrekins kaede aende noordt zijde zuydtwaert aen tot die eerste Waddincsveenssche vaert toe ende schijenen daer op staende halff ende haff ende Huybert Jans z. de ander helft vander kaede voorn. Ende dit om die somme van neghen karolus guldens ten prijse van twintich sts. tstuck off payement haere waerden tsjaers, eewelijcken geduuerende te betaelen alle jaers op sinte Pieters dach ad cathedram off binnen veerthien daeghen daer nae onbegrepen binnen den ambocht van Alphen in handen vanden ambochtbewaerder tot behoeff vanden ingelanden van Alphen aende westzijde vande Goude, waer van dat eerste jaer van betaelinge wesen zal up sinte Pieters dach voorsc. int jaer xv c drye ende tsestich stilo --- ende al zoe voort van jaere tot jaere eewelijcken [91v] geduuerende als voorsc. staet. Ende dit hebben Claes Cornelis z. ende Huybert Jans z. voorsc. voor haer ende haeren naecomelingen verplegen ende verzeeckert upte voorsc. kaede met alle datmen daer up behouden zal. Item Huybert Jans z. up sijn huys staende up die voorsc. kaede in Bloemendael streckende vier vuyt, die gande tot aende Alphenre kaede aende zuydtzijde naestgelgen Jacob Adriaens zoon schoon ende aende noordt zijde Huijch Farchten licht ende voorts up wijde ende elcxs een voor al haere roerende ende onroerende goeden gewonnen ende ongewonnen. Ende waert zaecken dat Claes Cornelis s. ende Huybert Jans z. voorsc. ende hoere naencomelingen dese voorn. pacht alle jaers nijdt en betaelden upten daeghe ende termijn voorsc., soo zal den dijckgraeff van Rijnlant dese voorn. neghen karolus guldens moegen uuytleggen, up die helfte meer ofso de zelve, in te winnen met alzulck recht alst dambochtsbewaerder inden tijdt wesende belijeven zal, te welverstaende datmen den voorsc. Claes Cornelis z. ende Huybert Jans z., off een van beyden ofte hoere naecomelingen, in gebreecken van betaelinge der voorsc. neghen karolus guldens gheen schaede doen en zal dan teynde xiiii daegen nae dat zijluyden bijder voorsc. ambochtsbewaeder ofte zijns gemach- [92r] tichde gemaent zullen wesen betaelinge te doen. Des zijnt voorwaerden dat Claes Cornelis zoon ende Huybert Jans z. voorn. ofte hoere naecomelingen zullen tgewas vande voorsc. kaede hebben ende gebruycken tot hoeren prouffytd ende dyet hen belyeft ende nyemant anders, zulcxs dat die voorsc. kaede daer bij nyet beschaedicht en wordt, welcke Goudt kaede Claes Cornelis z. ende Huybert Jans z. ende hoeren naecomelingen gehouden zullen wesen tot haeren coste ende laste, jaerlijcxs te maecken ende onderhouden naede keuren ende ordonnantie vanden schoudt van Alphen ende zijn heemraden te daeghe vander schoudinge. Voort sulle die voorsc. Claes Cornelis z. ende Huybert Jans z. ende hoeren erven die Alphenre weteringe leggende tusschen die voorsc. Goudt kaede ende Binnen kaede moegen dyepen ten oirbair vanden voorsc. kaede ende nyemandt anders ende die aerde dear uuyt comende gehouden wesen te brengen up dit voorsc. kaede tot verbetering vandyen, behoudelijcken dat tot wat tijdt die van Alphen doer des Alphenre weteringe haer water losen, zoo sal deser voorsc. erffpachtd te nyet wesen ende Claes Cornelis z. ende Huybert Jans z. ende hoeren erven zullen ongehouden wesen die te belaech ende zulle die voorsc. kaede alsdan weder om vrj comen aen die van Alphen, alle [92v] dinck zonder arch ofte list. Desen toorkonden zoo hebbe ick Dirck van Bosschuysen schoudt voorsc. deur verzoecke vanden voorn. ambochts bewaerders mijn zegel hyer beneden aengehangen ten presentie van boven geschreve buyerlinge. Actum anno xv c drije ende tzestich der vijff ende twintichsten dach januarii stilo --- ondergeteyckent bij mijn, Aert Willems z., bij mijn, Cornelis Pieters z., Ghijs Pieterszoen merck. --------------------------------------------------------- brieff uuythangen bezegeln ------ up radt ------- ende ------- te ------ ----- van woorden te woorden -----------------rouchoven ------.]
English Summary
Schout and villagers of Alphen farm out Goudkade and Binnenkade.
Keywords
boschuijsen, dirc van, schout; alphen; aert willemszoon, schout; schouwen; cornelis pieter daemen; ghijs pieter butterman; claes norsse; jacob janszoon moel; ambachtsbewaarders; claes corneliszoon; broeck; huybert janszoon; claes dorrekijnsweer; claes dorrekijnskade; coenecooperdam; frans adriaenszoon; maintenance; waddinxveensevaart; bloemendaal; alphenerkade; jacob adriaenszoon; hughe farchten; gouwekade; kroosheemraden; binnenkade; pacht; alphenerwetering
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
alphen 44 / 44 1284 1533  
alphenerwetering 3 / 3 1460 1523  
ambachtsbewaarders 41 / 41 1436 1533  
binnenkade 3 / 3 1523 1533  
broeck 2 / 2 1528 1528  
claes dorrekijnsweer 4 / 4 1356 1533  
coenecooperdam 2 / 2 1533 1533  
frans adriaenszoon 3 / 3 1528 1533  
gouwekade 6 / 6 1465 1533  
jacob janszoon moel 3 / 3 1528 1533  
kroosheemraden 84 / 84 1284 1533  
maintenance 85 / 85 1356 1528  
pacht 2 / 2 1533 1533  
schouwen 101 / 101 1284 1483  

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl