Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
OAR records in previous Year View: Record details
Year 1400
OAR records in next Year

 

 

 

Record #061     Date   next record   top of page
1400-00-00
Location Type of Document
OAR11, 30r-c
OAR12, 001r-b
Keur
Text
[002] Item soe sijn die heemr. overdragen tot wat tijden dat gebuert dat enich vanden heemr. oflivich wort, so sullen die ander van sinen mede gesellen die der te live bliven dertich zielmissen doen doenvoir hoir mede gesel die dair gestorven is tot lictenisse sinre pijnen, ende dien oncost sel die rentm. wtleggen ende dat weder te rekeninge bringen, gedaen anno domini xiiii c.
English Summary
Surviving hoogheemraden are to pay for masses for the souls of hoogheemraden who die in office.
Keywords
procedures; administration; accounting
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
accounting 2 / 23 1385 1385 1401
administration 1 / 9     1415
procedures 1 / 71     1421

 

 

Record #027 prev record   Date   next record   top of page
1400-06-24
Location Type of Document
OAR11, 18v-a
OAR12, 042v-e
Consent
Text
[048] Anno domini m cccc xxiiii up sinte Jans dach nativitas hebben die hyemr. Gerijt Willems z. van Leyden geconsenteert een muyr te leggen up die wateringe ruym genoech van horen banwerck dair hij up tymmeren mach.
English Summary
Authorized Gerijt Willemsz. of Leiden to construct an embankment alongside the wetering large enough to accomodate the construction needed as part of maintenance.
Keywords
construction; embankment; canals; leiden; gerijt willemszoon
Notes
While OAR12 clearly gives the date of 1400, OAR11 has the date of 1424.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
canals 5 / 67 1356 1399 1400
construction 2 / 73 1361 1361 1400
leiden 4 / 29 1330 1385 1406

 

 

Record #501 prev record   Date   next record   top of page
1400-12-28
Location Type of Document
OAR12, 083r-a Vonnis
Text
[042] Aelbrecht bij gods genaden palensgrave upten Rijn, hertoge in Beyeren, grave van Henegouwen, van Hollant, van Zeelant ende here van Vrieslant doen condt allen luyden dat wij om liefde ende gunsten wille die wij den gene tot onsen goeden luyden van Alphen, van Hasertswoude, van Boscoep ende van Waddinxveen geconfirmeert hebben ende gevestiget, confirmieren ende vestigen mit desen brieve alsulke brieve ende hantvesten als hertoge Willem onse lieve broeder tot saliger gedachtenisse ende wij voirtijts hem luyden gegeven hebben ende geloven voir ons ende voir onsen nacomelingen onsen goeden luyden voirsc. die vaste ende gestade te houden ende te doen houden in alre manieren als die begrepen tot ewigen dagen sonder weder seggen van ons of van yemende. Voirt gheven wij hen ende consenteeren mit desen brieve wair dat sake dat die seven hiemrade vanden waterganc van Alphen niet te samen en quamen als men scouwen of enich recht vorderen soude dat dan die scout van Alphen die nv is of namaels wesen sull mitter meere helfte vanden hiemraders dan scouwen mach ende rechte vorderen up alle waere waterkeringe ende kaden den waterganc voirsc. toebehorende sonder yements weder seggen gelijkerwijs of die seven hiemraders dair alle tegewoirdich geweest hadden. Ende waert dat die scout van Alphen niet scouwen en woude mit den hiemraet als voirsc. is, dat wouden wij houden an hem als den ghenen die ons van onsen herlicheit vermindern woude ende inden waterganck voirsc. sullen gelden elke morgen morgens gelike allen oncoste die nu is off namaels vallen maech na inhout hoire hantvesten voirsc. tot ons lants oirbair. Wairt oic dat sake dat yemende onwillic waren den voirsc. oncoste te gelden, soe bevolen wij onsen bailiu van Rijnlant die nv is of namaels wesen sall op sinen dienste die hij van ons voirt dat hij die voirsc. gelt wtleggen optie onwillige als hijs vermeent wort van die meere helfte vanden hiemrade voirsc. ende dat van hem weder in halen ende in pande als recht is. Ende want wij voir ons ende voir onsen naecomelingen onsen goeden luyden voirsc. ende hoiren naecomelingen alle punten voirsc. vaste ende gestade houden willen ende doen houden tot ewigen dagen, soe hebben wij dair om desen brief doen besegelen mit onsen segele hier an gehangen. Gegevaen inden Hage op alre kinder dach int jair ons heren duysent ende vierhondert.
English Summary
Regulation of the authority and manner of schouw, most likely of the Gouwe and/or its kaden.
Keywords
aelbrecht, duke; handvesten; charters; alphen; hazerswoude; boskoop; waddinxveen; kroosheemraden; schouten; willem v, count; schouwen; quorum; baljuw; morgen morgensgelijk; canals; alphen, watergang van; uitleggen en inhalen
Notes
Published in van Mieris, III, p. 732.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
aelbrecht, duke 9 / 13 1361 1399 1401
alphen 8 / 44 1284 1391 1401
baljuw 2 / 9 1361 1361 1435
boskoop 4 / 21 1330 1358 1401
canals 6 / 67 1356 1400 1406
charters 6 / 26 1358 1391 1401
handvesten 6 / 27 1358 1391 1429
hazerswoude 9 / 46 1330 1399 1401
kroosheemraden 6 / 84 1284 1399 1401
morgen morgensgelijk 4 / 17 1284 1361 1423
quorum 1 / 4     1440
schouten 4 / 88 1284 1361 1401
schouwen 6 / 101 1284 1385 1401
uitleggen en inhalen 3 / 10 1361 1399 1423
waddinxveen 5 / 27 1356 1399 1400
willem v, count 3 / 3 1356 1358  

 

 

Record #006 prev record   Date       top of page
1400-ca
Location Type of Document
OAR11, 13v-c
OAR12, 011r-b
OAR13, 10v-b
Keur
Text
[085] Dit is dat die hyemr. van Rijnlant gekuert hebben ende kueren an die oestsijde vander Slingerka, opdie oestsijde van dien negenden weer op die oest cant, dair sel wesen die ka die die hhyemr. van Rijnland gekuert hebben. Dit sel gedueren tot onsen wederseggen toe.
English Summary
Authorization: to construct and/or maintain the Slingerkade running between Zuid-Waddinxveen and Moordrecht.
Keywords
construction; slingerkade; waddinxveen; moordrecht
Notes
The date is approximate, based on the order within which it appears in OAR11. Published in van der Gouw, p.267.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
construction 3 / 73 1361 1400 1403
moordrecht 1 / 2     1454
slingerkade 1 / 2     1454
waddinxveen 6 / 27 1356 1400 1401

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl