NUWEVEEN (DIRK RENGER C.S.)

 

Previous PageHome PageNext Page


NUWEVEEN (DIRK RENGER C.S.)

I. DIRK RENGER

(Ke. 418 f. 75).

ovl. voor 6 juli 1369 (Ke. 415 f. 17v.). tr. Margaretha, ovl. 6 juli 1369, liet 1 £ pay. rente na aan St. Pancraskerk voor memoriediensten (Ke. 415 f. 17v. en 418 tussen f. 74v. en 75); hiervoor droeg Claas Renger 40 s.g.g. rente op een huis en erf aan de Hooigracht over (zie ald.). Missch. was Dirk verwant met Claas Rengersz. (geh. met Lizebeth, dr. van heer Jacob van Moordrecht, verm. 29 sep. 1324) en broer van Matthijs Rengersz., baljuw van Zuid-Holland (GvH. 290 f. 39v. en 24v.). (De Man geeft Dirk Nuweveen (IIa) als ouders Dirk Nuweveen tr. Machteld, echter ten onrechte (vgl. Ke. 418 f. 75, 415 f. 17v. en hoger, Dirk Nuweveen Jacobsz.; De Man, 'Judith Heerman van Oegstgeest', 157-158). Kinderen:

1. Dirk Nuweveen, volgt IIa.

2. Claas Renger, volgt IIb.

IIa. DIRK NUWEVEEN

ovl. 17 jan. 1410, begr. St. Pancraskerk (Ke. 416 f. 46).

beroep:

verwer (1393, Secr. 84 f. 245v.); verwerij door zijn weduwe voortgezet, 1413-14; Ga. 334 (19) f. 27).

landbezit:

de Piest, onder Woubrugge, bij Hoogmade, 17 mei 1416 verm. van zijn weduwe en kinderen (Hoek, 'Wassenaar', 627).

borgstelling:

4 dec. 1400 Griet Pieter Devers (Secr. 20 f. 5, of betreft dit Dirk Nuweveen Jacobsz.?).

schenking:

6 £ pay. voor memoriediensten nagelaten (Ke. 416 f. 46).

familie:

tr. Bartraad, dr. van Gerrit Heerman, ovl. 1441 (Ke. 416 f. 46, zie Willem Luutgardenz. c.s.). Op haar huis en erf op het Hogeland verkocht mr. Jacob Simon Frederiksz. 31 aug. 1418 5 s.g.g. rente met houde (Ke. 493 f. 93v.). Zij bezat een schuldbrief van 25 Engelse nobel op een huis en erf te Leiden (13 juli 1409) en daarbij een pandbrief van 13 nobel (rente van 3 £ 18 s. 3 p. p.j. (11 dec. 1410), 14 jan. 1411 afgeschat (RA. 50 f. 107).

kinderen:

1. Alewijn Dirk Nuweveensz.

huisbezit:

1412-13 een huis en erf, met voorhuur voor St. Pieterskerk (Ke. 323 (9) f. 13).

rentebezit:

* 10 s.g.g. met houde, verm. 29 nov. 1411 (RA. [50?] f. 123).

* 5 s. 1 p.g.g. met houde op een huis en erf op de Hogewoerd;

* 6 s.g.g. op een huis en erf aan de Nuwestraat;

* 5 s.g.g. op een huis en erf ald.; laatstgenoemde 3 renten verkocht hij 12 juli 1412 aan Gerrit Willem IJsbrandsz.z. (Ke. 35).

* 20 mrt. 1414 1 £ pay. op een huis en erf aan de Mare in St. Nicolaassteeg, 20 nov. 1416 overgedragen aan Fie Jan Nuweveensdr. (Ke. 61).

borgstelling:

10 aug. 1412 Simon Pietersz. (Secr. 20 f. 44).

2. Willem Bort Dirk Nuweveensz.

(Ke. 418 p. 19)

landbezit:

18 feb. 1399 6 akkers land te Ter Aar, 20 nov. 1410 vermaakt aan St. Pancraskerk voor de memorie van zijn ouders (Ke. 416 f. 47).

borgstelling:

27 dec. 1416 (bij een aankoop) voor Jan van Zijl Claasz. (RA. 50 f. 157).

3. Daniel Dirk Nuweveensz.

woonhuis:

verm. 22 jan. 1400 als belender in IJsbrant van Hoecssteeg (Ke. 549), woonde 28 mrt. 1403 aan het Hogeland (Ga. 455 f. 60).

4. Simon Frederik Dirk Nuweveensz.

ovl. 24 mrt. 1453 (Brand, 'Patronen', genealogie Paedze van Sonnevelt pag. 3); tr. Maria Floris Paedsendr. (ibidem).

5. Margriet

ovl. wrsch. 1412-13 (Ke. 323 (9) f. 12v.); tr. Claas Willemsz. (Ke. 323 (9) f. 12v. en Ga. 440 f. 1).

6. IJde Dirk Nuweveensz.

tr. Pouwels Reinersz. (Ke. 418 tussen f. 74v. en 75, zie ald.).

7. Claar

verm. 1400-01 (toen reeds ovl.? Ke. 323 (3) f. 12).

IIb. CLAAS RENGER

functie:

schepen 1387-88.

woonhuis:

op het Hogeland, achter: de Hooigracht (Secr. 84 f. 271v.).

huisbezit:

een huis en erf aan Hogelandskerkgracht, strekkend tot de Burchgracht), bij testament 2 juni 1403 aan O.L.V.gasthuis vermaakt (Ga. 949).

landbezit:

* 4½ morgen 1 hond 40 gaard land in de Hoge Waard te Koudekerk, 7 sep. 1398 aan O.L.V.gasthuis geschonken onder beding van memoriediensten; opnieuw bij testament van 2 juni 1403 (Ga. 1019 en 949).

* 4 morgen 1 hond 10 gaard land in de Lage Waard te Koudekerk in Jans Brunensweer, gemengde voor gelegen met Jan van Tol, Gerrit Jonge Dirksz. en Bruuntgen Gibenz.; 28 mrt. 1403 aan O.L.V.gasthuis geschonken (Ga. 1020), opnieuw bij testament van 2 juni 1403 (Ga. 949).

* 25 morgen land te Leiderdorp, samen met Gerrit Jacob bezeten, verm. 23 aug. 1406 (Ke. 493 f. 11v.-12).

* 4 morgen te Leiderdorp, verm. 23 aug. 1406 (Ke. 493 f. 11v.-12).

* te Warmond 21 feb. 1413 verm. van zijn woning nabij de Zijl (Klo. 1210; [Van Heussen], Oudheden Rhijnland, 566).

rentebezit:

* 14 nov. 1363 40 s.g.g. op een huis en erf aan het Hogeland, 5 jan. 1373 voor memoriediensten van o.m. Margaretha, weduwe van Dirk Renger, aan St. Pancraskerk overgedragen (Ke. 415 f. 17v.).

* 24 nov. 1388 10 s.pay. op 3 huizen, erven en een boomgaard te Leiden, afgelost 1400 (RA. 50 f. 29v.).

* 15 s.pay. met houde op een huis en erf, verm. 20 dec. 1394 (RA. 50 f. 5).

* 5 jan. 1404 8 Gentse nobel op een huis en erf (RA. 50 f. 52v.)

* 15 s.pay., 15 s.pay., 30 s.pay., 21 s.g.g. en 21 s.g.g. alles met houde, op huizen en erven te Marendorp, na ovl. van zijn dr. 23 mei 1407 door zijn schoonzoon Jan Willem Jansz. Vosz. verkocht (DuO. 1978 f. 40v.).

borgstelling:

* 22 nov. 1365 Geerland Florisz. (Secr. 19 f. 5).

* 31 dec. 1372 Gerrit Winoutsz. (Secr. 19 f. 35v.).

* 27 nov. 1374 Katrine Jan Bartensz.'s weduwe (Secr. 19 f. 40).

stichting:

voor 19 sep. 1395 O.L.V.gasthuis aan de Hooigracht (Ga. 1019, 980 f. 9v.; Overvoorde, Gasthuizen, VII), voor 28 mrt. 1403 overgeplaatst naar Hogelandskerkgracht ((Ga. 980 f. 18; Overvoorde, Gasthuizen, VII). Officiële stichting bij testament van 2 juni 1403, samen met zijn echtgenote (Ga. 949).

varia:

zegel: een kruis met een meermin rechtsboven en een ster linksonder (Ke. 790, 17 sep. 1387). Pachtte van de graaf 1386 en 1387 een tiende afkomstig van Gerrit van Oestgeest (GvH. 1465 f. 5v., 1466 f. 5). Beloofde 26 jan. 1388 vrijwaring t.b.v. Dirk Crullenz. (Secr. 1448).

familie:

tr. Machteld, dr. van Jan van Zijl (Kam, 'Van Zijl', 188); zij maakten 27 jan. 1395 huwelijksvoorwaarden op, bij ovl. van een van beiden behield de langstlevende 1/3 van de goederen, de kinderen ontvingen 2/3, gelijkelijk te verdelen (Secr. 84 f. 57).

kinderen:

1. Jan van Zijl Claasz.

ovl. 7 dec. 1468, begr. St. Pieterskerk (Kam, 'Van Zijl', 188).

functie:

schepen, 1410-11; burgemr. 1415-16, 16-17.

beroep:

drapenier (vgl. bezit van raamsteden).

landbezit:

1409-10 ¼ raamstede, gehuurd van St. Pieterskerk tegen 6 s.pay., 1412-13 na verkoop in andere handen, verkocht 1413-14 (Ke. 323 (8) f. 7v.; 323 (9) f. 7).

huisbezit:

* 1408 een huis en erf, gekocht voor 54½ nobel (RA. 50 f. 80v., of betrof dit Jan van Zijl Willemsz.?).

* 27 dec. 1416 een huis en erf, gekocht voor 80½ nobel, met Willem Bort Dirk Nuweveensz. als borg.

rentebezit:

* 24 juli 1408 8½ Eng. nobel en 2 botdragers op een huis en erf te Leiden (RA. 50 f. 66, of betrof dit Jan van Zijl Willemsz.?).

* 10 nobel 2 bot op een huis en erf, verm. 27 apr. 1410 (RA. 50 f. 96v.).

* 1 aug. 1413 schuldbrief van 8 nobel, afgeschat 1414-15 (RA. 50 f. 142).

* 8 jan. 1414 schuldbrief van 5 kronen 4 bot op een huis en erf te Leiden, alsmede een pandbrief van 21 s. rente, afgeschat 1414-15 (RA. 50 f. 142).

* 24 s. met houde op een huis en erf in O.L.V.steeg, verm. 1415 (RA. 50 f. 149).

2. Dirk Claas Rengersz.

clericus. Had met mr. Jan Willem Gerritsz.z. een geschil betreffende het bezit van de Zijlvicarie te Leiderdorp. Bij arbitraire uitspraak werd 20 juli 1400 bepaald dat beiden de inkomsten van de vicarie zouden delen; bedienaar van de kapelanie zou Dirk zijn (Kam, 'Van Zijl', 216).

3. Aagte

ovl. voor 23 mei 1407; tr. Jan Willem Jansz. Vosz. (DuO. 1978 f. 40v.).

Previous PageHome PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.oudleiden.nl