vorige Buurt: 7.Vrouwenland 8. Hadrianopolen volgende Buurt: 9.Keizerrijk van Constantinopolen

 

1. Oost Kaarskorf   2. Middel Kaarskorf   3. Kaarskorf   4. Koenesteeg   5. Klein Barbarije (Sint Joris)   6. Krauwelsteeg   7. Vrouwenland   8. Hadrianopolen   9. Keizerrijk van Constantinopolen   10. Witsermouw   11. Kerstenrijk 
(Klik voor andere kaart) 12. Maarsmansteeg, Keizerrijk van de- 
(Klik voor andere kaart) 13. Steinenburg 
(Klik voor andere kaart) 25. Koepoortsgracht 
(Klik voor andere kaart) 28. Compostel 
(Klik voor andere kaart) 29. Blik op de Aaszak 
(Klik voor andere kaart) 30. Oosterlingplaats   31. Galicië   32. Nieuwland 
(Klik voor andere kaart) 33. Bremmen   34. Kikkenburg   35. Klein Egypte 
(Klik voor andere kaart) 36. Koeëind 
(Klik voor andere kaart) 37. Ossenland 
(Klik voor andere kaart) 38. Patmos 
(Klik voor andere kaart) 39. Oud Barbarije 
(Klik voor andere kaart) 52. Gansoord 
(Klik voor andere kaart) 53. Zwaansoord 
(Klik voor andere kaart) 57. Nieuw (Jonge) Tuil 
(Klik voor andere kaart) 62. Alkey 
(Klik voor andere kaart) 65. Mozes 
(Klik voor andere kaart) 68. Sint Hubert 
(Klik voor andere kaart) 69. Burgerwacht (Burgstreng, het Rijk van-) 
(Klik voor andere kaart) 70. Rijnenburg 
(Klik voor andere kaart)
Stadskaart
Ga met de muis naar de cirkel voor de naam van de buurt. Klik voor detailkaart en informatie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

beginnende op het Corte Steenschuyr met de huysinge van Jan Sette de Jonge / lopende voorts langs de noortsijde van de Nobelstraet noortwestwaerts (ende begrijpende alleenlick de huysinge van Ambrosius Pietersz. van Brunsdorf in de Buttersteech) tot aen de Cheurlammensteech / ende begrijpende de twee eerste huysen (van) de oostzijde van de selve steech / ende wederom aen de zuytwestzijde van de Bredestraet lopende zuytoostwaerts aen tot de Boomgaertsteech toe / de selve in ende de huysen ten wederzijden aldaer begrijpende tot aen de huysinge ofte poort van Jaques du Werchijn aen d'een zijde ende aen d'ander zijde tot aen den achterbrouck toe / voorts de Bredestraet ofte Nobelstraet langs tot aen den houck van het Steenschuyr / ende eyndende aldaer met de huysinge van Niclaes Reynertsz., laeckencooper.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 105-105 vso, 13-05-1632)

beginnende opt Cort Steenschuyr met de huysinge van Jan Sette de Jonge / lopende voorts langs de noortsijde van de Nobelstraet noortwaerts aen / ende beginnende in de Botersteech alleenlijck de huysinge van Ambrosius Pietersz. van Brunsbeecq tot aen Choorlammensteech / ende begrijpende de twee eerste huysen aen de oostsijde van de selve steech / ende wederom aen de suytsijde van de Bredestraet beginnende aen de houck van de Plaetsteech / lopende suytoostwaerts aen tot aen de houck van 't Steenschuyr (de Boomgaertsteech daerinne niet begrepen) / ende eyndende aldaer met de huysinge van Nicolaes Reyniersz. laeckencoper.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 155, 08-11 en 30-11-1646)

Geschiedenis:

Volgens Jan van Hout bestond de buurt reeds ten tijde van Jacob Deyman (stadssecretaris 1531 - 1553), maar werd deze toentertijd vermeld als Hadrianopolen, waarvan de ligging wordt omschreven als: Begint van de Hogewoertsbrugge / eynt yen halven van de Plaetstege en aen Koerlammenstege / plach te hebben huysen of cameren 36.

Het voormalige Hadrianopolen was dus mogelijk wat kleiner dan het latere Constantinopolen, omdat de huizen aan de Corte Steenschuur (nu het Gangetje) niet worden genoemd.

(SA II inv. nr. 1220 fol. 9)

De gemeene gebuyren vande Nobelstraet zeggen dat zijluyden zeer vercort werden in het stellen vande cramen en verzoeken het Gerecht te gelasten om deze bij wijze van proef met het oog op de aanstaande jaarmarkt rugge aan rugge te stellen. Men verwijst daarbij naar een soortgelijk en door het Gerecht gehonoreerd verzoek van de bewoners van de Breestraat (zie Steinenburg, SA II inv. nr. 45 fol. 9, 27-11-1587). Het lijkt hier niet om een verzoek van de buurt te gaan, maar eerder een initiatief van omwonenden te betreffen. Het is mogelijk dat het verzoek ook werd gesteund door de inwoners van het Keizerrijk van Constantinopolen (zie ook 'Buurthouden', pag. 120).

(SA II inv. nr. 45 fol. 90 vso, 08-09-1588)

Op 30-11-1589 wordt de buurtkaart van Heerlicheyt van Constantinopolen opnieuw goedgekeurd (er wordt verwezen naar een voorgaande buurtkaart). Er bestaat enige twijfel of hier niet de buurtkaart van het aangrenzende en bijna gelijknamige Keizerrijk van Constantinopolen wordt bedoeld, omdat in de tekst wordt geduid op de kaart van de Nobelstraet, het gedeelte Breestraat tussen het stadhuis en het Steenschuur. De geburen worden gelast zich naar de bepalingen te gedragen opte peenen, boeten ende straffen daerinne verclaert.

(SA II inv. nr. 45 fol. 240 vso)

In 1596 nemen de vrijsters van Constantinopelen met 43 loten (lotnr. 24623) deel aan de Grote Loterij. De prose luidde: Die vrijsters van Constantinopelen hebben het hoetgelt ingeleyt om het niet te behouwen / het is voor de armen / het salse niet rouwen. Ook de gebuurte als zodanig legt 128 loten ter waarde van f 30,- in en wint een zilveren bierbeker van zeven ons. De prose luidde: De buyren van de Nobelstraet hebben haer gelt vergaert / Door goede Raets voor den armen bewaert (zie ook 'Buurthouden', pag. 108 e.v. en pag. 239).

(AGH inv. nr. 429 en 426)

Op 08-11 en 30-11- 1646 verliest Constantinopolen vanwege de stichting van de Boomgaard een deel van haar huizen, gelegen in de Boomgaardsteeg. Zie ook Oost Blik op de Aaszak.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 155)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Mij, Jacob Gerritsz. van der - <13-05-1632 - *
Vlyetentoorn, Cornelis Maertensz. van - 13-05-1632 1  
Vergensz., Pieter - 08-11-1646 3 *
Heyns, Jacob - 17-04-1670 1 *
Assendelft, Adryaen van - 07-12-1679 1  
Velsen, Lambert van - 22-05-1698 1  
Spyck, Dr. Willem - 26-09-1715 1  
Lambregts, Hugo - 13-08-1728 2  
Geerlingh, Gerard - 08-08-1743 1  
Alphen S.zn., Daniel van - 05-11-1750 1  
Goes, Mr. Adriaan van der - 30-04-1751 1 v  
Dicten, Gerardus - 08-03-1753 1  
Vromans, Mr. Pieter - 13-09-1770 1 v  
Broek, Jan van den - 27-05-1784 1 o  

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006/2007
Buurthouden www.oudleiden.nl