Rekeningen Pieterskerk 1413

Erfgoed Leiden

en omstreken


 
Transcriptie: Ed van der Vlist 

 

pkr kleur
Archief Kerken

inv. nr. 323

    1    

   

Dit is dat Jan van Leyden, Florijs Heerman, Claes Willems soen ende Gherijt Emmen soen ontfanghen hebben van Sinte Pieters goede, verval, afterstal, jairlixe renten, kercghelt dat die homans ghelevert hebben ende anders van allen goeden so hierna ghescreven staen sint him die kercmeesterscip bevolen woert, dat was tot Sinte Pieters daghe in den lenten int jair XIIIIc ende dertien, diet bewairden toet Sinte Maertijns daghe toe in den winter. Doe woirden Florijs Heerman ende Claes Willems soen poirtmeesters ghecoren ende voir hem beyden woirden kercmeesters Reyner Kerstants soen ende Jan die Wit Jan Heermans soen, diet voirt virwaerden mitten anderen twien tot tSinte Pieters daghe toe in den lenten int jair XIIIIc ende viertien, ende alle renten ende goede heel gherekent in horen ontfanghen dair die dage of gheleden sien. Ende wes men den kercmeesters dairof niet betaelt en heeft, dat rekenen sy weder hierna in horen uutgeven, al bi goeden payment na ons heren ghebot. 

Inden eersten so beliep dat afterstal dat die kercmeesters lest overleverden na inhout der rekeninge van ouden renten dat die oude kercmeesters overleverden ende anders van renten dat onbetaelt was

IIcXX £ XII s. IIII d. I mijt

I. Summa per se

IIcXX £ XII s. IIII d. I mijt

1v

   

Ontfaen van ouden renten op lant

 

Item Goeswijn Claes s. van een uterdijc bi tSijlpoirthuys

X s.

Noch die selve een uterdijc

V s.

Noch die selve en uterdijc die hi coft jeghens Willem Roedinx soen

V s.

Item Claes Jans Vos s. II uterdijc, ellic V gr., facit

VI s. VIII d.

Item noch die selve een uterdijc die Floergens was

XX s.

Item Jan Grieten s. ende Pieter Butewech Gherijt Lams s. op hoir lant

XVI s.

Item Aelwijn Symon Ghiben s. van X hont lants te Virscoten

XXIX s.

Item Jan Willem tOestgheest van dat Jan van den Werve besprac

XXXIII s. IIII d.

Item Pieter Huge van dat Bregweer dat Mathijs Pieter Ermghaerden s. plach te bruken in erfhuyr

X s.

Item Pieter Butewech Gherijt Lams s. van der Venne

XXV s. IIII d.

Item Gherijt Maertijns s. toet Haserswoud ende Butterman dairup besprac up een stucke lants

XXVI s. VIII d.

Item aldair Jan Dirc Grieten s.s. ende Butterman besprac up een stucke lants

XX s.

Item Aelbrecht groete Wouters s. Stompic up een stucke lants ende Buttermans wijf dairup besprac

XIII s. IIII d.

Item die Heylighe Gheest van joncvrou Aechten lamp

XL s.

Summa

XIII £ IIII d.

    2    

   

Item noch van lantrenten die virscinen op die marcten, dair die huyr of inghinc int jair XIIIIc ende elve durende tien jair lanc

 

Item Pieter Jacop van enen camp lants bi den Doelen ende te poirtrecht anghenomen hadden Jan Lambrecht s. ende Dirc Symon Vrederix s., welken camp sy den godshuse weder overghegeven hebben ende hout IIs morghen. Dit voirs. lant heft Pieter Jacop in huyrwair noch IIII jair lanc om V gouden Vranxe cronen ende een quaertier, voir den croen XXIIs bot, facit

VII £ XVII s. VI d.

Item Ever Ghiben s. een camp lants dairan ende hout V morghen Is hont XXXVII roeden om VII gouden Enghelsche nobels ende III quaertier, voir den nobel XLV bot, facit

XXIII £ V s.

Item Claes Betgen een camp dairan ende hout V morghen IIs hont ende XI roeden om VII gouden Enghelsche nobel, voir den nobel III £, facit

XXI £

Item Phillips Wouters s. een camptgen dairan ende hout XIs hont XXXIIII roeden om Vs Vrancxen croen ende III dubbelde bots, XX dubbelde bots voir den croen, voir den croen XXII bot, facit

VIII £ V s. IIII d.

Item Claes Jan Everaerts s. en camptgen dairan ende hout XVs hont dese voirs. jaren lanc om IIII gouden Enghelsche nobel tsjairs, voir den nobel III £, facit

XII £

Item Pieter Maertijns s. een camp lants dairan ende hout IIII morghen II hont X roeden om VI gouden Enghelsche nobel ende Is quaertier, voir den nobel III £, facit

XIX £ II s. VI d.

Item Aernt Hugen s. een camp lants dairan ende hout IIII morghen om IIII gouden Enghelsche nobel ende I quaertier, voir den nobel XLV bot, facit

XII £ XV s.

Item Vranc Pieters s. die heft anghenomen te poirtrecht een camptgen lants legghende twischen der Hoeflaen ende Dirx Brunen lant ende hout IIs hont XL roeden ende VIIIs voet, die roede om IIII d. Holls. tsjairs, facit

IIII £ XVI s. X d. ø I mijt

Summa

CIX £ II s. II d. ø I mijt

2v

   

Item Willem Maertijns s. dairan van den selven camp te poirtrecht IIs hont XXII roeden, die roede IIII d., facit

IIII £ XIIII s.

Item noch Willem Maertijns s. ende hi overheft van Aechten Claes van Zwietens wedwi van den selve camp ende hout III hont XIX roeden ende X voet, die roede om IIII d. payment, ende hierof is die helft van den renten ofghelossent also alst voirwairt waren doe hi dat lant annam, facit

LIII s. III d. II miten

Item Mees Ymmen s. een camp lants ende hout II morghen Is hont XXV roeden ende hiet heren Dammes hove om IIIs gouden Enghelsche nobel, voir den nobel XLV bot, facit

X £ X s.

Item Pieter Bonen s. bi den Sijlpoirthuys den ouden Myenenacker ende hout IIs morghen, die hi overheft in huyrwair van Claes Willems s. wedwi was om V gouden Enghelsche nobels, voir den nobel XLV bot, facit

XV £

Item Gherijt Hugen s. een camp lant ende hout II morghen XXV roeden om III gouden Enghelsche nobel ende I quaertier, voir den nobel XLV bot, facit

IX £ XV s.

Item Willem Willems s. wedwi een camp lants bi den Sijlpoirhuys te poirtrecht angenomen ende hout III morghen IIII roeden ende X voet, die roede om IIII d. payment, ende hierof is die helft van den renten ofghelossent alst voirwairt waren doe hit tlant annam, facit

XV £ IX d. II miten

Item Ghijsbrecht Pieters s. twie campe lants ende houden III morghen II hont ende hiete die Bachtersidde om X gouden Enghelsche nobel, voir den nobel XLV bot, facit

XXX £

Item die Hoeflaen en woude nyement huren

 

Summa

LXXXVII £ XIII s. I d. I mijt

    3    

   

Item Willem Aernt Bruyns s.s. van der Does ende hout Is morghen, die morghen om IIII oude Wilhelmusghulden, den hoep V bot meer, maect tsaman II gouden nobel ende V bots, voir den nobel XLV bot, facit

VI £ VI s. VIII d.

Item Mouwerijn Willems s. van Leyden II morghen LXIIII roeden lants bi den hoep om

IIII £ VIII s.

Item Jan Claes s. ter Waddinghe van een morghen lants die Jan Costijns s. den godshuse besprac om XXII dubbelde bots, hierof ontfaen

XXXII s.

Item Huge Pieters s. VII hont lants mitten Heylighen Gheest ghemien, dairof der kerken deel

III £ VI s. VIII d.

Item Matheus Jacops s. ende Heyntgen Aelbrechts s. dat vierendel van IIs morghen lants ende IIs hont dair Claes Dirx s. kinder die ander driedeel in hebben ende is gheleghen in Levendael ende ghelt tsamen IIIs Enghelsche gouden nobel ende II bot, voir den nobel XLV bot, facit

LIII s. II d.

Item Diewair Stienkijns IIs morghen lants, die morghen om XXVI s., facit

III £ V s.

Item Dirc Willems s. van Poelgheest van X hont lants gheleghen in den ambocht van Coudekerc ende Jutte Harman Bruyns wedwi den godshuse gaf om

XXXIII s. IIII d.

Item Dirc Wouters s. ende Machtelt Jacop Jans s. wijf besprac een morghen lants in den ambocht van Soeterwoud dair men hoir memori jaerlix voir doen sel ghelijc dat memoriboec inhout

IX s.

Summa

XXIII £ XIII s. X d.

3v

   

Dit sien die oude hofstederenten binnen die ouder vrihede

 

Item Jacop Symon s. huys die pelser

IIII s.

Item Dirc van Alkemade van sinen huse

XX s.

Item die Heylighe Gheest van Lijsbet Harman Willems s. besprec

V s.

Item die selve dat Dammes Seghers s. besprac

XX s.

Item die selve dat Wouter van der Brege besprac

XXVI s. VIII d.

Item die selve van Berwoldus testament

VIII s.

Item Gherijt Dirx s. van den huystgen in die Rijnstege ende Jan van der Draec plach te wesen

VIII s.

Item meester Dirc Cammaker van den huse dat Lijsbet Jan Claes s. was in die stege

V s. IIII d.

Item dat gasthuys van Symon Juden erve

XXVI s. VIII d.

Item Ghertruyt Reyniers wedwien huys

XX s. VII d.

Item Wermbout Jans s. up sijn huys

VIII s.

Item die selve van een huystgen in stege ende Florijs Buscoeps plach te wesen

XIII s. IIII d.

Item Vranc Poes s. van den selven huse in die steghe dat Florijs Buscoeps plach te wesen

XIII s. IIII d.

Item up Alijt Mathijs huys plach te wesen dair staet up XXXIII s. IIII d. payment, hiertoe ghelt Coman Jan ende Coman Ysbrant van Alijt Mathijs huys plach te wesen

VI s. VIII d.

Item Gherijt Hugen s. ghelter toe van sinen huse

V s. IIII d.

Item Alijt Coman Tymans ghelter toe

VI s. VIII d.

Item Ghertruyt Rembrants huys ghelter toe

VIII d.

Item Coman Aelbrecht ghelter toe

XVI d.

Item Severijn Severijns s. van sinen huse ghelter toe

XV d.

Item Coman Claestgen huys ghelter toe

VII s.

Item Danel Jans s. ende Jan Dukers huys ghelter toe

III s. I d.

Item Wouter Jans s. huys ghelter toe up den Rijn

XVI d.

Item Jan van Leyden van sinen huse

XIII s. IIII d.

Item Heynric Tiers wedwi up hoir huys

X s. IIII d.

Item Florijs Gherijts s. huys

XX s.

Item Grieten huys van Nuys

XXI d. I mijt

    4    

   

Item Jan Stoep van den huse dat Allaert die Spoermakers plach te wesen

XVI d.

Item up Jan Claes Crullitgens s. huys ende Machtelt Dirc Nuweveens dairup besprac

XIII s. IIII d.

Item Pieter Pieters soens wedwi up die Volresgraft up hoir huys ende Anderies Gherijts s. dairup besprac

XIII s. IIII d.

Item Jan Bruyns s. huys bi den Sijlpoirthuys ende Dirc Hoechstraet dairup besprac

XIII s. IIII d.

Summa

XIIII £ XIX s. I mijt

Item Dirc Sloterdijcs huys

XVI d.

Item Dirc die Haens huys

VI s. VIII d.

Item noch die selve

XIII s. IIII d.

Item Jacop Willem Pieters s.s. van den huse dat hi coft jeghens Beatrijs Adriaens sijn suster

II d.

Item Zegher Willem Scickers s. van Willem Rosen hofstede

II s. VIII d.

Item die selve van Scoutgens hofstede

II s. VIII d.

Item Pieter Sybout van sinen huse dair hi in woent

III s. VI d. II mijten

Item Pieter Butewech Dirx s. van Dirx huys van Noird

XIII d. I mijt

Item Maertijn die Backer van sinen huys

XIX s. VIII d.

Item Ghijsbrecht Bertelmees s. huys

XXVI s. VIII d.

Item Ghise Bedronghen wedwi heft dat huys dat Florijs Claes was Dirc Heynrix s.s. III £ XVIII s. IIII miten. Hierof ghelt Ghise Bedronghen wedwi van horen huys

XXVI s. IIII d. IIII mijten

Item Claes Willems s. ghelter toen van sinen erve

XV s.

Item meester Jan die Boghemaker ghelter toe van sinen huys in stege

X s.

Item Ermbout die Smit ghelter toe

XXVI s. VIII d.

4v

   

Item Ghijsbrecht Bertelmees s. erfnamen van den huse bi der stove ende Pieter Aechten s. wedwi plach te wesen

XVI s.

Item Jan Evers s. van den huse dat hi coft jeghens Pieter Aechten soens wedwi

II s. VIII d.

Item Willem Vos Jan Barlaers s. van den huse dat Jan Dirc Nannekijns soens was in die stege

VIII s.

Item Willem Aelbrechts s. ende meester Jan die Bogemaker van den huse dat Konegonden was

XVI s. IX d. I mijt

Item Gherijt Louwen s. heft den molenwerf over ende dair staet up mitten erven die dairtoe horen XXXV s. VI d. II mijten. Hierof Gherijt Louwen s.

IIII d.

Item Ghijsbrecht Ghijsbrechts s. ghelter toen

IIII d.

Item Dirc Willems s. die smits wedwi ghelter toe

XXXV s. VI d. II mijten

Dus sel dat godshuys XII d. sjairs meer hebben dant plach te hebben

 

Item van desen molenwerf heft ghecoft Matheeus Willems s. een derdendeel mit IIII d. sjairs, facit

IIII d.

Item Symon Willems s. moeder heft dat ander derdendeel van den molenwerf mit IIII d. sjairs, facit

IIII d.

Item toet wat tiden die molenwerf mitten huystgen virheert mit coep of mit besterft, so sel men virvoirhuyren mit X s. Holls. payment, behoudelic Sinte Pieter van den anderen erven te virvoirhuyren mit half den renten

 

Item Claes Stienhouwers huys

XXVI s. VIII d.

Item Allaert Claes s. van Wouter Duninx huys was

V s.

Item Gherijt Symons s. van Claes Nannetgens huys was

X s.

Item Aernt die Rideghen huys bi der Stienscuyr

II s. VIII d.

Item Symon Willems s. huys van den Vliet

XXII d.

Item noch die selve

VIII d.

Item Pieter Bertelmees soens huys

XXII d. II mijten

Summa

XIIII £ V s.

    5    

   

Item meester Willem Sael van den huse dat hi coft jeghens Huge Vocken sinen broeder

II s. VIII d.

Item Eylaert Govaerts s. van sinen huse

XXVI s. VIII d.

Item Fyen boemghaert van der Haer ende nu Huge Hugen s. wedwi ende Jacop Willem s. kinder toe hoirt te gheven

IIII s. VIII d.

Item Jans van der Laen van Jans huys van Roden was

XXII d. II mijten

Item Aelwijn Dirc Nuwenveens s. van sinen huyse dair hi in woent

IIII s.

Item Symon Storlinc van sinen huse dair hi in woent

VI s.

Item Dirc Ghijsbrechts soens huys

VIII s.

Item Pieter Jans s. huys

IIII s.

Item Harman Boelinx huys

XXVIII s.

Item Matheeus Jacops soens huys

IIII s. IIII d.

Item meester Dirc Cammaker van den huse dair hi in woent

VIII s. IIII d.

Item Aernt Brouwer van den huse dair hi in woent

VIII s.

Item Harman Mouwerijs s. van den hustgen up die graft

V s. IIII d.

Item Aelwijn Dirx s. van den huse dat Baerte Kerstants was

VI s. VIII d.

Item Willem Maertijns s. en huystgen

VI s. VIII d.

Item Huge Maertijns s. van Huge Screvels vervhuys

XII d.

Item Willem Copers wedwi van den huse dairnaest

XII d.

Item Gherijt Diddetgens s. wedwien huys

IIII s. VIII d.

Item Gherijt van den Werven huys dair hi in woent

III s. VI d. II mijten

Item Gheertruyt Symon Duven s.s huys ende Willem Symons soens

IIII s. VIII d.

Itam Jacop Bonen huys

VIII s. VIII d.

Item Heynric Stoyts huys

IIII s. V d. I mijt

Item Goedekijn die Vleyschouwers huys

XL s.

Item Danel die Snider van den huys dat Heyn Torijs was

X s.

Item Pieter Butewech Dirx s. van den huse dat Jorghels was in die stege

XX s.

Item Heyn Buse van sinen huys

XIII s. IIII d.

Item die selve van den huse dat hi coft jeghens Anderies Jacops s.

II s. VIII d.

Item Jan Claes Crulletgents s. huys

LIII s. IIII d.

Item Elsebien Gherijt Goden wedwien huys

XIII s. IIII d.

5v

   

Item grote Kerstants huys

VI s. VIII d.

Item Jan die Wit van sinen huys

XIII s. IIII d.

Item meester Collaert van sinen huys an dat kerchof

X s.

Item Ghijsbrecht Claes s. van sinen boemghaert

LIII s. IIII d.

Item noch Ghijsbrecht Claes s. van sinen huys

VI s. VIII d.

Item heer Jacop van Rijsoird van sinen huys

XIII d. I mijt

Item Katrijn Aernt Jacops s. wedwi ende horen evenknien van dat Machtelt Dirc Vrancken soens wedwi plach te wesen ende uutreken van den erve bi den Stienscuyr

III s. VIII d.

Item Stoeptgen in die Diefstege van den huse dat Jacop die Bontwerkers was

XXVI s. VIII d.

Item Jonefy van den huse dair si in woent

VI s. VIII d.

Item Jan Maertijns s. van sinen huse

VI s. VIII d.

Summa

XXII £ VIII d.

Item Gherijt die coster van den huse dat Jan Symons s. was

VI s. VIII d.

Item Dirc van der Gheest van Katrijn Willem Jans s.s testament

XXVI s. VIII d.

Item Dammes Jacops s. van den huys dair hi in woent ende Lijsbet Harman Bruyns dochter dairup besprac

XL s.

Item up Coman Ysbrant van sinen huys in die Marsmansstege

XXVI s. VIII d.

Item Severijn Severijns s. van sinen huys in die Marsmansstege

XIII s. IIII d.

Item Claes Broeyen huys up den Ouden Rijn

XXVI s. VIII d.

Item Jan Claes s. die scoemaker van sinen huys up den Rijn

IX d. I mijt

Item noch die selve

IIII mijten

Item Dirc Willems s. die lijndrayer ende nu heft Harman Scoemaker

IX d. I mijt

Item Heycoep van sinen huys

IX d. I mijt

Item Machtelt van Lintscotens huys up die Kercgraft dair stont up III £ IIII s. Holls. payment sjairs, dit huys en woude niement copen noch annemen voir den pacht. Des overdroghen die kercmeesters bi den gherecht

 

    6    

   

mit Femeynsen Glaesmakers dat sy dat huys annemen soude voir den pacht ende um III Enghelsche nobel die den godshuys ghebraken van virleden renten, ende si soude bewisen den godshuys ander renten die also goet waren. Ende dit huys heft ghecoft Katrijn Florijs Coenen soens wedwi ende dair blieft up staen mitten houde

XV s. VI d.

Item Femeyns heft bewijst up Aernt Harmans s. huys in die stege dair hi in woent

VII s. X d.

Item Femeyns bewijst up Trude Voghelaers huys plach te wesen ende nu is

X s.

Item Femeyns bewijst up meester Rutgher die Barbiers huys an die Bredestraet mitten houd

XVII s. IIII d.

Item Femeyns bewijst noch up Sint Joestgraeft up Gherijt Dirx s. huys die volre ende nu heft

X s.

Item Femeyns bewijst up hoir huys up die graft

III s. IIII d.

Item up Gherijt Ruijschen huys ende die stede heft vircoft

XXXII s.

Item up Jacop Coenraets s. huys in Noyenstege ende Femeyns Jan Willems s. dairup besprac

XX s.

Item noch die selve ende die susteren van Sinte Marie Magdalenen dairup bewijst hebben. Dit huys heft die stede vircoft ende die susteren hebben den godshuys dairvoir ghelt ghegeven voir een £ sjairs dat up dat huys stont

 

Item Claes Jacops s. up die Maren up sijn huys ende Machtelt Vranc Diewaren s. dairup besprac

XII s.

Item die Duysche heren van Kerstant Heynrix s. besprec

II s. VIII d.

Item die Duysche heren van jonvrou Meynen besprec

II s. VIII d.

Item Lourijs Claes s. ende hi coft jeghen Lou Jan Betten soen in Bronstgenstege van een huystgen

VI d.

Item Gherijt Hughe soen ende Lourijs Claes soen van en huystgen in die stege

VI d.

6v

   

Item Aernt Harmans s. huys in die stege

VI d.

Item Pieter Busen huys in die stege

VI d.

Dese IIII VI d. gaf Pieternel Doenvoets den godshuys

 

Item Jacop Heynrix s. up den Rijn van den huse dat hi coft jeghens Adriaen Walixs soen

IX d. I mijt

Item Vranc Diewaren s. besprac den godshuys XX s. sjairs, dair twie brieven of sien overghelevert die up Dirc Jans soens huys up den Ouden Rijn staen naest Machtelt Hopesomers van VIII s. sjairs, dit is nu Aelwijn Dirc Lams s.

 

Item die ander XII s. staen up een huys dat Machtelt Hopesomers was alrenaest Jacop Outghers s. die cuper huys was. Dese renten plecht nu Coman Jacop Butewech te betalen, facit

XX s.

Item Pieter Heynrix s. die potmaker wedwien huys was ende die susteren van Sinte Marie Magdalenen dairup bewijst hebben ende nu is

XX s.

Item Pieter Mees s. up die Hoygraft ende Alijt Willem Jans s. den godshuys besprac

XX s.

Item Willem Jacops s. die volre up die Hoygraft up sijn huys ende Alijt Willem Jans s. besprac

XX s.

Item Aernt die Linnenwever up die Hoygraft up sijn huys ende Baert Gherijt Clemens s. dairup besprac

XX s.

Item Coman Aper up die Hogewoirt up sijn huys dair hi in woent ende Alijt Willem Vlaminx maecht plach te wesen ende den godshuys besproken heft, dair en scepenbrieve of is van IIII £ X s. sjairs. Hierof so sel Coman Aper behouden X s. sjairs, dus sel dat godshuys behouden IIII £ sjairs, facit

IIII £

Item up Heynric Paedsen soens huys in Gherijt Lams stege ende Alnij Pieter Pieters soens wedwi den godshuys besprac

XX s.

    7    

   

Item Jan Ghisen soen van sinen erve bi den molen in dat zuytende ende Elsebien Florijs Kermers wedwi den godshuys besproken heft hoir memori dairvoir te doen X gr. sjairs, facit

VI s. VIII d.

Item Willem van Oyen Wermbouts s. up sijn erve ende Dirc Pieter Dirc Aelwijns s.s. den godshuys dairup bewijst heeft sijns vaders ende moeders memori dairvoir te doen ghelijc dat memoriboec dairof inhout

XL s.

Item Claes Jans s. in den Camp bi Onser Vrouwen kerc in Maredoirp ende Willem Aernts s. den godshuys besprac

X s.

Item Ysbrant Strevelant Willems s. up sijn huys was up Rapenburich ende die susteren van Sinte Marien Magdalenen dairup bewijst hebben

XX s.

Summa

XXVII £ XV s. II d. II mijten

II. Summarum van ouden renten binnen der ouder vrihede, renten up lant ende van lanthuyr

IIIcXII £ IX s. IIII d. ø II mijten

7v

   

Renten up raemsteden

 

Item Heyn van Salem een half raemstede

XIIII s.

Item Claes Aden s. ende Lijsbet Copers wedwi s raemstede

XIIII s.

Item Mouwerijn Willems s. ende Gherijt die Bruyns Jacops s. s ramstede

XIIII s.

Item Phillips Florijs s. s raemstede

XIIII s.

Item Ysbrant Spronx s. s raemstede

XIIII s.

Item Willem Hardebol s raemstede

XIIII s.

Item die susteren van Sinte Margrieten hierbuten s raemstede

XIIII s.

Item Heynric Gherijts s. s raemstede

XIIII s.

Item Wouter Wouters s. s raemstede

XIIII s.

Item Jan van Veen ende Gherijt Aernt Gouden s. s raemstede

XIIII s.

Item Willem Florijs s. s raemstede

XIIII s.

Item Jan van Scoten s raemstede

X s.

Item Katrijn Willem Dirx wedwi s raemstede XIIII s.

 

Item Ghijsbrecht Witgen ende Willem Aelbrechts s. s raemstede

XIII s. IX d.

Item Pouwels Reyners s. ende hi coft jeghens Phillips Rembrants soens wedwi s raemstede

XIII s. IX d.

Item Potter een halve raemstede

XIIII s.

Item Pouwels Reyners s. s raemstede

 

XIIII s.

 

Item Hartgher Jans s. s raemstede

XII s.

Item Gherijt die Bruyn Jacops s. s raemstede

XII s.

Item Dirc Gherijts s. s raemstede

XII s.

Item Florijs Montvoirden s. ende Diaert Vrancken s. s raemstede

XII s.

Item Katrijn Gherijts Vos s raemstede

XII s.

Item Gherijt van Oyen s raemstede

XII s.

Item Katrijn Gherijts Vos wedwi s raemstede

XII s.

Item Pieter Danels s. van der Haer s raemstede

XII s.

Item Lourijs Jacops s. s raemstede

XII s.

Item Gherijt die Bruyn Jacops s. ende hi coft jeghens Ysbrant Spronx s. s raemstede

XII s.

Item Dirc Coenen s. s raemstede

XII s.

Item Ghijsbrecht Witgen ende Harman die Glaesmaker een halve raemstede

XII s.

    8    

   

Item Willem Crauwels s. van der Aer s raemstede

X s.

Item Reyner Ghisen s. s raemstede

X s.

Item Dirc Ghijsbrechts s. s raemstede

X s.

Item Jan heren Dammes s. s raemstede

X s.

Item Symon Reyners s. s raemstede

X s.

Item Willem Aelbrechts s. ende Huge Willems s. s raemstede

X s.

Item Dirc Dirc Hillen s.s. s raemstede

X s.

Item Dirc Coenen s. ende Pieter Collif s raemstede

VIII s.

Item Jan Coppen soen s raemstede

X s.

Item Jacop Gheerlofs s. ende Symon van Gagelenberge s raemstede

X s.

Item meester Aernt Claes Wiven s.s. s raemstede

X s.

Item Dirc Ysbrant s raemstede

X s.

Item Phillips Hoec ende Lourijs Gherijts s. s raemstede

X s.

Item Claes Wermbouts s. ende Polremans wedwi s raemstede

X s.

Item Bouwijn Dirx s. ende Beatrijs sijn zwegher s raemstede

X s.

Item Claes Lutinx wedwi s raemstede

X s.

Item Jan Pieter Coppedrayers s. ende Floytgen Gherijts s. s raemstede

X s.

Item Hillegont Hellebrekers dochter s raemstede

X s.

Item Gherijt Willem Jan Betten s.s. s raemstede

X s.

Item Gherijt die coster s raemstede

X s.

Item Ghijsbrecht Jans Brunen s. s raemstede

X s.

Item Ghijsbrecht Ghijsbrechts s. s raemstede

X s.

Item Jan Jans s raemstede

X s.

Item Pouwels Ghijsbrechts s. s raemstede

X s.

Item Jacop Merinc die snier s raemstede

X s.

Item Ghise van Remund s raemstede

X s.

Item Clair Aernt Pieters s. wedwi s raemstede

X s.

Item Wouter Wouters s. s raemstede

X s.

Item Jan van Warhem s raemstede

X s.

Item Jan Jan Grieten s.s. s raemstede

X s.

Item Jan Huge s., Pieter Dirc Hillen soens wedwi s raemstede

VIII s.

Item Willem Sonderlant s raemstede

VIII s.

Item Jacop Jans s. wedwi s raemstede

VIII s.

Item Jan Riken s. s raemstede

VI s. VI d.

Item Gherijt van Oyen s raemstede

VI s. VI d.

Summa

XXXV £ XII s. VI d.

8v

   

Dit sien die nuwe raemsteden

 

Item Tylmans kinder s raemstede

VIII s. II d.

Item Dankert Dirc Coenen s. s raemstede

VIII s. II d.

Item Jan Reyners s. s raemstede

VIII s. II d.

Item Heynric Cammaker s raemstede

VIII s. II d.

Item Wendelmoet van Scoeten s raemstede

VIII s. II d.

Item Heyn Buys en s raemstede

VIII s. II d.

Item Jan Duker ende Jan Willem Jans Vos s. s raemstede

VIII s. II d.

Item Jan van Tienen ende Jan Jacop Neven s. s raemstede

VIII s. II d.

Item Jan van Warhem s raemstede

VIII s. II d.

Item Pieter Andries s. ende Kerstant Gherijts s. s raemstede

VIII s. II d.

Item Huge Phillips s. ende Anderies Nannen s. s raemstede

VIII s. II d.

Item Jacop Louwen s. ende Claes Vrancken s. s raemstede

VIII s. II d.

Item Willem die Bruyn ende Aelbrecht Pieters s. s raemstede

VIII s. II d.

Item Baertout Jans s. ende Gherijt Aernts s. s raemstede

VIII s. II d.

Item Segher Willems s. s raemstede

VIII s. II d.

Item Pieter Butewech Dirx s. s raemstede

VIII s. II d.

Item Dirc Dirx s. ende Jan van der Masch s raemstede VIII s. II d.

 

Item Dirc Ludegen s raemstede

VIII s. II d.

Item Jacop Boen ende Jan Wel s raemstede

VIII s. II d.

Item Claes Vrancken s. s raemstede

VIII s. II d.

Item Ysbrant Riken s. s raemstede

VIII s. II d.

Item Jan Reyners s. ende Dirc Dirx s. s raemstede

VIII s. II d.

Item Vranc Jans s. ende Joest Willems s. s raemstede

VIII s. II d.

Item Symon van Ghagelenberge ende Martijn Gherijts s. s raemstede

VIII s. II d.

Summa

IX £ XVI s.

    9    

   

Dit sien die nuwe raemsteden ende lest uutgheven sien

 

Item Willem Brouwer Jans soen s raemstede

XVI s.

Item Jacop Gheerlofs s. s raemstede

XVI s.

Item Willem Stien s raemstede

XVI s.

Item Danckaert Dirc Coenen s. s raemstede

XVI s.

Item Gherijt Meynaert soens wedwi ende Pieter Pier Hugen s. s raemstede

XVI s.

Item Pieter Andries s. s raemstede

XVI s.

Item Jan Stoep s raemstede

XVI s.

Item Willem Aelbrechts s. s raemstede

XVI s.

Item Willem Baertouts s. s raemstede

XVI s.

Item Gherijt die Bruyn Jacops s. s raemstede

XVI s.

Item Jan van Reynsburich s raemstede

XVI s.

Item Gherijt Aernt Gouden s.s. s raemstede

XVI s.

Item Pieter Butewech Dirx s. s raemstede

XVI s.

Item Martijn Gherijts s. s raemstede

XVI s.

Item Jacop Louwen s. s raemstede

XVI s.

Item Florijs Montfoerden s. s raemstede

XVI s.

Item Pieter Butewech Dirx s. s raemstede

XVI s.

Item Willem Mosch ende Claes Michiels s. s raemstede

XVI s.

Item Jan van Sijl

XVI s.

Item Pieter Butewech Gherijt Lams soen s raemstede

XVI s.

Summa

XVI £

9v

   

Dit sien die renten op hofsteden op die hove binnen der nuwer vrihede ende beghinnen eerst up Levendaelsgraft

 

Item Willem Aelbrechts s. up den hoec een huys

VI s. VIII d.

Item Aelbrecht Pieter Coppedrayers s. en huys dairan ende nu heeft

VI s.

Item Willem Bort ende hi coft jeghens Dirc van Ameronghen een huys ende erve ende Willem Maes den godshuys gaf

XII d.

Item Huge Dam een huys dairan

VII s. VIII d. II mijten

Item Jan Tienen een erve

IX s. IIII d.

Item Jan van Veen en erve

IX s. IIII d.

Noch Jan van wat erfs dat hi coft jeghens Boudijn

VIII s.

Item Gherijt Boudwijns s. een erve

X s.

Item Ghise Diaerts soen een erve

X s.

Item Florijs Hobben soen een erve

XII s. I d.

Item Rijc Allaet een erve

VI s. VIII d.

Item Florijs een erve

V s. V d.

Item Gherijt Meynaerts s. wedwi een erve

XII s. I d.

Item Egbrecht Willems s. een erve

VI s. ø

Item Alijt Louwen een erve

VI s. ø

Item Jacop Coenraets s. van wat erfs dat hi coft jeghens Willem Aelbrechts s. in die stege

II s.

Summa

V £ XVIII s. IIII d. II mijten

    10    

   

Dit sien die renten twischen der Molengraft ende der nuwer Volresgraft

 

Item Jan Hugen soen een erve

IIII s.

Item Kerstant Pieter Bonnen s. en erve

VII s. IIII d.

Item Katrijn Gherijt Jacops s. in die stege een erve

II s.

Item Jacop Gherijts s. en erve

VIII s.

Item Claes Gherijts s. een erve

X s. II d. II mijten

Item Pieter Hasen soens wedwi en erve

X s. II d. II mijten

Item Phillips Rembrants s. wedwi en erve

XVIII s. VIII d.

Item Jan Collif een erve

XII s. II d. II mijten

Item Gherijt Jacop en erve

XLIII s. VI d. II mijten

Item Jan Danels s. en erve

XX s.

Item Ysbrant Jans s. een erve

XXIII s. IIII d.

Item Tilmans kinder en erve

XXIIII s. V d. I mijt

Noch een erve

XXVI s. VIII d.

Noch een erve

XIII s. IIII d.

Item Bouwijn Gherijts s. en erve

XXVI s. VIII d.

Item Huge Dam ende hi coft jeghens Bertelmees Gherijts s. en erve

XXIII s. IIII d.

Item Pieter Jacops s. en erve

XVI s. VIII d.

Item Willem Vos en erve

XXVI s. VIII d.

Item Danel Jacops s. en erve

XXVIII s. X d.

Item Gherijt Hoechstraet een erve

XVII s. IX d. I mijt

Item Goeswijn Claes s. en erve

XVII s. IX d. I mijt

Item Gherijt Jacop van sinen erve after sijn huys

XLIIII s.

Item Jan van Nuys en erve

XII s. II d.

Item Gherijt Aernt Gouden s. II erven

XXXII s. IX d. I mijt

Item Lourijs Heynrix s. en erve

IX s.

Item Ysbrant Riken s. en erve

VIII s. II d.

Item Willem Gherijt Scutemakers s. en erve

VIII s X d.

Item Michiel Jordijns s. en erve

XXI d.

Item Willem Beyer en erve

II s. VI d.

Noch die selve en erve

XXI d.

Item Heyn Willems s. kinder van Alfen en erve

VI s. VIII d.

Item Aecht Aelbrecht en erve

VI s. VIII d.

Item Jacop Jans soens wedwi een erve

VI s. VIII d.

Summa

XXVI £ II s. VIII d.

10v

   

Dit sien die renten twischen der nuwer Volresgraft ende die Hoeflaen

 

Item Gherijt Willem Jan Betten s.s. en erve

XIX s. XI d. I mijt

Item Dirx kinder van Noird een erve

XII s. IX d. I mijt

Item Willem Symon Duven s. en erve

XIII s. II d. II mijten

Item Dirc Louwen s. en erve

IX s. III d. ø I mijt

Item Ysbrant Hoflants s. en erve

XV s. XI d.

Noch een erve

XVIII s. VII d.

Noch een erve

XIII s.

Item Huge Andries s. en erve

XXX s. VII d.

Item Dirc Aernts s. nasaet en erve

XIX s. X d. II mijten

Item Heynric Bokels kinder en erve

XXXIIII s. I d. I mijt

Item Aecht Heynric Bokels wedwi en erve

VIII s.

Item Gherijt Willems s. die brouwer en erve

XLII s. I d. I mijt

Item Pieter Danels s. en erve

XVIII s. VIII d.

Item Gherijt Dirx s. en erve

XXVI s.

Item Jan Stoep en erve

XXVI s.

Item Willem Martijns s. en erve

XXVI s.

Item Gherijt Diddekijns s. kinder en erve

XIIII s.

Item Jan Ghisen s. en erve

X s.

Item Florijs Aernts s. ende Pieter Gherijts s. wedwi en erve

XX s. V d. I mijt

Item Willem Martijns s. en erve

XXII s. XI d.

Item noch en erve

XXII s. VIII d.

Noch en erve

XXVI s. VIII d.

Item Lambrecht Merinc en erve

XXII s. IX d. I mijt

Item Pieter Andries s. en erve

XXII s. IX d. I mijt

Item Adriaen Pieters s. en erve

X s.

Item Sybrant Louwen s. en erve

X s.

Noch en erve

XIX s. X d.

Item Joest Willems s. en erve

XX s. IIII d. I mijt

Item Heynric Danel s. en erve

XIX s. X d.

Item Jan van den Woude en erve

XXII s. VII d. II mijt

Item Jacop Jans s. wedwi en erve

X s.

Item Heynric Jacops s. wedwi en erve

VIII s.

Item Jan van den Woude en erve

IIII s. VI d.

Item Katrijn Jan Pouwels s.s dochter en erve

V s.

    11    

   

Item Hillegont Gherijts dochter een erve

V s.

Item Adriaen Pieters en erve

XII s. II d. mijten

Item Vranc Jacops s. een erve

X s.

Item Jan Gherijt Willems s.s. een erve

XX s.

Item Dielof Huge een erve ende nu heft

VIII s. IX d.

Item Heyn van der Scie en erve

VII s.

Item Aernt Jans s. en erve ende nu heft Haestgen Coenraets dochter

XXI d.

Item Vranc Pieters s. die vleyschouwer een erve

X s.

Noch die selve en erve

IIII s.

Item Harman Willems s. van sinen erven

XVIII s. X d. mijt

Item Wouter Aelbrechts s. wedwi en erve

V s. X d.

Item Dirc Hugen s. en erve

VII s. V d.

Item Adriaen Pieters s. en erve

VII s.

Item Dirc van der Hoirn een erve

V s. VI d.

Item Vranc Claes s. die kaersmaker en erve

IIII s. X d.

Item Pieter Temans s. en erve

IIII s. X d.

Item Claes Hugen s. een erve

IX s. VIII d.

Item Symon Rutghers s. en erve

VII s.

Item Ghertruyt Gherijt Aechten s. wedwi en erve

II s. VI d.

Item Jacop Hasen s. een erve ende hi coft jeghens Ghertruyt Gherijt Aechten s. wedwi

II s. VI d.

Summa

XXXIX £ XIIII d. ø

11v

   

Dit sien die renten twischen die Hoeflaen ende den Vliet

 

Item Symon Bort van al den erven twischen die Molenstraet ende den Vliet, ende beloept IIII £ IIII s. tsjairs. Hierof ghelt Symon Bort selve

LIX s. V d.

Item Baernt die Cuper ghelter toe van den hoec

IIII s.

Item Claes Claes s. ghelter toe

II s.

Item Heyntgen die Kaerdemaker ghelter toe

II s. VI d.

Item Louwetgen die Waker ghelter toe

VI s. VIII d.

Item Gherijt Cleyberich ghelter toe

II s. VI d.

Noch Gherijt

XX d.

Item Steven ghelter toe

II s. III d.

Item Willem Dirx s. ghelter toe

III s.

Item Alkemade hadde III erven ende dair staet up XV s. IX d. Hiertoe ghelt Pieter Butewech Willems s. van den erftgen

XX d.

Item Pieter van Otsoirn ghelter toe

II s. III d.

Item Harman die Volre ghelter toe

II s. III d.

Item meester Beselis ghelter toe

II s. VI d.

Item Jan van Waerts wedwi ghelter toe

XVI d.

Item Alijt Florijs dochter ghelter toe

XVI d.

Item Jan Mees s. up den hoec ghelter toe

IIII s. V d.

Item Pieter Jordijns s. en erve

V s. II d. II mijten

Item Gherijt Steffens s. wedwi en erve

X s. IIII d. II mijten

Item Pieter Butewech Willems s. en erve

XXXI s. X d. I mijt

Item Jacop Jans s. en erve

VI s. VIII d.

Item Eelman twie erven

XVI s. IIII mijten

Noch Eelman en erve

VIII s. VI d.

Item Lourijs Jans s. en erve

VIII s. VI d.

Item Gherijt Willems s. die brouwer en erve

VIII s. VI d.

Item Harman die Smit en erve

XLIIII s.

Item Dirc Willems s. en erve

XIII s. IIII d.

Item Jacop Willems s. en erve

XIII s. IIII d.

Item Ysbrant Gherijt Bontemakers soen en erve

VII s. V d.

    12    

   

Item Wouter Hugen s. en erve

VII s. V d.

Item Dirc jonge Jacops s. en erve

IX s. X d.

Item Jacop van der Lier en erve dat hi coft jeghens Pieter Ghenters wedwi

IIII s. XI d.

Item Heyl Jans dochter van der Lier en erve ende sy coft jeghens Jans zwagher van Stieberge

VII s. I d.

Item Dirc Hove en erve

X s. VIII d.

Item Pieter Butewech Willems s. en erve up den Vliet

IX s.

Item Coenraet Gherijts s. en erve

IX s.

Item Danel Clene en erve

XIII s. VIII d.

Item Vranc Huysman en erve

XVI d.

Item Pieter Jans s. en erve

XII d.

Item Mercelis een erve

XII d.

Item Pieter Florijs s. en erve ende hi coft jeghens Coen Claes s.

VIII d.

Item Louwetgen die Waker en erve

VIII d.

Item Gherijt Sybrants s. en erve

IIII s.

Noch Gherijt en erve

IIII d.

Item Matgen van Nuys en erve

II s.

Item Aellijn Pieter Pieters s. kinder en erve

IIII d.

Item Dirc Dirx s. van Voirscoeten en erf up den hoec

VIII s.

Summa

XVIII £ IIII s. VI d.

III. Summarum van raemsteden ende hofstederenten up die hoeve

CL £ XV s. II d. ø II mijten

12v

   

Van soenen ende ander toeval

 

Item Beselis Codden s. gaf den godshuys van eenre soen die hem overgheseit was I pont was, dairvoir III bot, facit

IIII s.

Item Pieter Butwech Dirx s. gaf den godshuys toter sibori te virgouden I Vrancrix scilt, facit

XXXIII s. IIII d.

Item Dirc die Bruyn gaf er toe en Vrancx scilt, facit

XXXIII s. IIII d.

Item Dirc Willem Gherijts s.s. gaf er toe en Vranx scilt, facit

XXXIII s. IIII d.

Item die godshuysmeesters van Leyerdoirp coften een yseren cruys ende woech LXII £, tpont I botgen, facit

XLI s. IIII d.

Item Dirc Volkaerts soens wijf gaf toter sibori te virgouden een Vranx scilt, facit

XXXIII s. IIII d.

Item die susteren van Sinte Marien Magdalenen hebben den godshuys ghegeven voir hoir hoechtijt ende hoir kermisse te houden ghelijc die scepenbrief inhout die sy dairof hebben, ende voir ien £ sjaers dat up Jacop Coenraets s. huys stoet dat die stede vircoft heft, facit tsamen

XLIII £ VI s. VIII d.

Item Clair Jan Dirc Kints soens wedwi gaf den godshuys VI sulveren nobel, hiervoir sel dat godshuys hoirs mans memori jaerlix voir doen ghelijc dat boec dairof inhout, facit

XVI £

Item Gherijt Emmen s. voir sijn tabarnacul die boven Sinte Anderies staet ende die kerc hadde doen maken, daervoir gegeven LX bots, facit

IIII £

Summa

LXXII £ V s. IIII d.

    13    

   

Van sepultuyr ende besprec

 

Item Ermghaert Jacop Jans s. wedwi van den grave dair si in leyt

IIII £

Item Symon Bort van den grave dair hi in leyt

IIII £

Item Willem Brouwers wijf van den grave dair si in leyt

IIII £

Item Gherijt Gode besprac den godshuys XX bot, facit

XXVI s. VIII d.

Item Pieter Huge van den grave dair hi in leyt

VIII £

Item Florijs Jan Heermans dochter van den grave dair si in leyt

VIII £

Item van den grave dair Oelant in leyt

IIII £

Item Florijs van Freest heeft anghenomen een graf voir den ommeganc, dairvoir ghegeven

VIII £

Item Alijt Melis van den grave dair sy in leyt

VIII £

Item Aernt die Brouwer heft een graf anghenomen in den ommeganc bi sijn oem, dairof ghegheven

VIII £

Item Florijs Heermans dochter besprac den godshuys

II s. VIII d.

Item Ghertruyt Dirc Jans s. wijf besprac den godshuys X bot, facit

XIII s. IIII d.

Item Alijt van der Spec besprac den godshuys XX bot, hierof ontfaen x bot, facit

XIII s. IIII d.

Item Anderies Nannen s. wijf van den grave dair si in leyt

VIII £

Item Baert Claes Aernts s. van den grave dair si in leyt

VIII £

Item die selve besprac den godshuys dair men hoir jairichtijt voir doen sel LX bot, facit

IIII £

Item Anderies Nannen s.s wijf besprac den godshuys een gouden croen, facit

XXX s.

Summa

LXXX £ VI s.

13v

   

Item Brecht Regners dochter Coman Jacops wijf was besprac den godshuys X £ licht payment, dair dat godshuys hoir memori voir doen sel ghelijc dat memoriboec dairof inhout, facit

VI £ XIII s. IIII d.

Item Volkaert Dirc Volkaerts s.s. besprac den godshuys

XII s.

Item Govaert Claes Doenen s. van den grave dair hi in leyt

IIII £

Item die selve besprac den godshuys X bot, facit

XIII s. IIII d.

Item Jan Hamers wijf Kerstijn besprac den godshuys

V s.

Item Adriaen Harman Willems s. dochter van den grave dair sy in leyt

IIII £

Item Jutte Harman Bruyns van den grave dair sy in leyt

IIII £

Item Gherijt die Brunen wijf besprac den godshuys

XXVI s. VIII d.

Item Femeyns Ave Marix s. van den grave dair si in leyt

VIII £

Item Claes Jans Vos s. van den grave dair hi in leyt

IIII £

Item Harman Willems soen van den grave dair hi in leyt

IIII £

Item Coen Symons soens wijf van den grave dair si in leyt

IIII £

Item Dirc Poes Pieters s. heft een graf anghenomen in den ommeghanc, dairof ontfaen

VIII £

Item Ghijsbrecht Bertelmees s. wijf besprac den godshuys LV bot, facit

III £ XIII s. IIII d.

Summa

LIII £ III s. VIII d.

    14    

   

Van den vellen voir dat Heylige Cruys ende anders dat uten bloken ende uter bede gecomen is

 

Item Griet van Nuys coft die vellen die den Heyligen Cruys gecomen waren om VI sulveren nobel, facit

XVI £

Item so is ghecomen van der oferande van den Heyligen Cruys ende uten bloke dat voir dat cruys staet dit jaer VIII nobel

XXI £ VI s. VIII d.

Item so ysser ghecomen uter bede boven den memorien diere of ghedaen sien ende boven dat den priesters gegeven is die di vier hoechtiden van den jair dat coer gheregiert hebben XII nobels, facit

XXXII £

Item so ysser op dat jair ghecomen uuten bloken XXVIII bot, facit

XXXVII s. IIII d.

Item Griete van Nuys van VI vellen LXXX bot, facit

V £ VI s. VIII d.

Summa

LXXVI £ X s. VIII d.

14v

   

Van voirhuyr ende van ghiften

 

Item Enghebrecht Willems s. coft een half huystgen jeghens Margrieten, dairof te voirhuyr

II s. VIII d.

Item Willem Stien coft een s raemstede jeghens Jan van den Sijl, dairof te voirhuyr

VIII s.

Item die selve omdat men hem die ghifte gaf

VIII d.

Item Jan Dirx s. die sceriaer coft een huys jeghens Dielof Huge, dairof te voirhuyr

V s. VIII d.

Item Anderies Nannen s. coft een half raem half jeghens Jan Jacop Neven s.s., dairof te voirhuyr

II s. VIII d.

Item meester Dirc Cammaker coft een huys jeghens Mathijs Kaersmaker, dairof te voirhuyr

IIII s. II d.

Item omdat men hem die ghifte gaf

XIIII s.

Item Heyn van Sanen coft een halve raem half jeghens Willem Martijns s., dairof te voirhuyr

IIII s.

Item Haestgen Coenraets van Buchshusen dochter coft en huys jeghens Aernt die Maetselair, dairof te voirhuyr

II s. VIII d.

Item Harman die Outscoemaker zwagher Claes Willems coft een half huys jeghens Willem die Lijndraier, dairof van voirhuyr ende voir die ghift LXXX bot, facit

V £ VI s. VIII d.

Item Willem Stien coft een huys jeghens Jan van den Woud, dairof van voirhuyr ende voir die ghift

III £

Item Claes Pieters s. coft een huys jeghens meester Beselis, dairof van voirhuyr ende voir die ghift

XII s.

Item Huge Dam coft een huys jeghens Bertelmees Evers s., dairof te voirhuyr

XI s. IIII d.

Item Dirc Ysbrant coft een halven raem s jeghens Huge Boudijns s., dairof te voirhuyr

II s.

Item Vranc Jans s. coft een halve raem jeghens Pouwels Ghijsbrechts s., van voirhuyr

V s.

Summa

XII £ XVIII d.

    15    

   

Van vircoften lijfrenten

 

Item ontfaen van Maritgen Claes Jans s. dochter van Aemsterdam ende Margriet hoir dochter van vier gouden Enghelsche nobel tsjairs tot hoire twie live XL gouden nobel, den nobel voir III £, facit

CXX £

Item noch van Maritgen Claes Jans s. dochter van Aemsterdam ende Jan Claes s. hoir s. van IIII gouden Enghelsche nobels tsjairs toet hoire twie live XL gouden Enghelsche nobel, den nobel voir III £, facit

CXX £

Item van Machtelt Hugen dochter van Dellif van twie gouden Enghelsche nobel tsjairs tot horen live XVI gouden Enghelsche nobel, den nobel voir III £, facit

XLVIII £

Summa

IIcLXXXVIII £

15v

   

Van den kercghelde dat die homans up dit jaer gelevert hebben

 

Item Jan die Monic ende sijn ghesel

III £ XVIII s.

Item Jan Duker ende Willem Wissen s.

XII s. X d. II miten

Item Claes Lourijs s. ende Willem Brouwer

II £ X s.

Item Jan Hugen s. ende Aelwijn Baernts s.

IIII £ XIII s. IIII d.

Item Ghijsbrecht Witgen ende Jacop Jans s.

III £ XIIII s. VIII d.

Item Symon Jude ende Willem Jacops s.

XXVI s. VIII d.

Item Jan Maertijns s. ende Pieter Dreyschier

II £ VI s. II d. I mijt

Item Gherijt Scoemaker ende Pieter van Waver

VI £ V s. IIII d.

Item Jacop Hagen ende Ysbrant van Leyen

III £ VIII s. V d. I mijt

Item Kerstant Gherijts s. ende Jan Coppen s.

XIII £ XII s.

Item Dirc Ghijsbrecht s. ende Aelwijn Dirx s. niet

 

Item Wouter Harmans s. ende Jan die Wit

VIII £ XIII s. IIII d.

Item Kerstant Dammes s. ende Heynrix Heynric s.

VIII £

Item Doen Pieters s. ende Jacop Heynrix s.

XI £ XVI s.

Item Symon van Gagelenberge ende Claes Vrancken s.

VI £ VI s. VIII d.

Item Dirc Dirx s. ende Claes Jans s.

VI £ XIII s. IIII d.

Item Jan van Veen ende Boudijn Gherijts s. niet

 

Item Florijs Aernts s. ende Heynric Danels s.

V £ IX s. IIII d.

Item Claes Harmans s. ende Vranc Jans s.

LIX s. VI d. I mijt

Summa

XCII £ V s. VIII d. II mijten

    16    

   

IIII. Summarum van zoenen ende toeval, sepultuyr ende besprec, van vellen die vircoft sijn, van voirhuyr ende ghiften, uter bede, uten bloken, van den cruys ende van kercghelt dat die homans dit jair ghegadert hebben ende van vircoften lijfrenten

VIcLXXIIII £ XII s. X d. II mijten

16v

   

Summa summarum van allen ontfanghe voirs. binnen desen helen jair

XIIIcLVIII £ IX s. XI d. I mijt

    17    

   

Dit is dat die kercmeesters voirs. weder hebben uutghegeven van der kercken goede binnen desen jair voirs. in payment als voirs. is

 

Eerst van dat der kercmeesters uutgeven meer liep doe si lest rekenden dan hoir ontfanc ghelijc hoir boec dairof inhout

VIcVIII £ VI s. VII d. ø II mijten

I. Summa per se

VIcVIII £ VI s. VII d. ø II mijten

Van wissen renten die dat godshuys jairlix uutreyct

 

Item Jan Heerman van sinen renten XII Ghensche nobel tsjairs, voir den nobel XLIIII bot, facit

XXXV £ IIII s.

Item heer Jacop Hongher ende heer Jacop van Wassenair van den erve dat joncvrou Alijt Heynric Tiers was after den toirn

X £

Item meester Huge Vrancken van sinen huys

VIII £

Item Dirc die coster van sinen costerghelde

IIII £

Item die selve voir sijn coegras

III £ XII s.

Item Katrijn Jan Pouwels s. dochter ende si coft jeghens Soete Jan Vlaminx soens wedwi

LVIII s.

Item den Heyligen Gheest van renten di sy hadden up Heynric Pipers huys

III £ II s. VIII d.

Item die selve van Florijs heren Jacops s. erve ende Alijt Hollanders dairup besprac

XIII s. IIII d.

Item die selve ende si ghecoft hebben jeghens Soet Jan Vlaminx soens wedwi

VII £

Item dat gasthuys ende si hebben van Willem Harmans soen van Florijs heren Jacop s. erve

II s. VIII d.

Item noch die selve ende si hadden up die hofsteden dair nu die alre nuste ramen staen

XXV s. X d.

Item Vranc Ysac van Haestgen Mouwerijns soens erve

IIII s.

Item Willem Symon Vrederix s. van Florijs heren Jacops soens erve

IX s. IX d. I mijt

Item die selve van Haestgen Mouwerijns erve

VIII d.

Item den heren van Sinte Pancraes van Willem Glaesmakers erve

II s. VIII d.

Item den commelduyr te Catwic van up die Does staet

VIII s.

Item Willem Jan Willems s.s. van sinen renten

III £

Item den commelduyr van heren Heynric Spikers grafghanc

V s. IIII d.

Item Claes Stienhouwer van die kerc binnen te estricken ende rierecht te houden XXX bot, facit

XL s.

Summa

LXXII £ VIII s. XI d. I mijt

17v

   

Van lijfrenten

 

Item Pieter Heerman X Enghelsche nobels, te betalen toet Alre Gods Heylighen daghe, voir den nobel III £, facit

XXX £

Item Gherijt Jacop X Enghelsche nobel, dach te meye, te betalen

XXX £

Item heer Jan Hamer VI Enghelsche nobel, dach te mey, voir den nobel III £, facit

XVIII £

Item heer Jan die Vriese VI Enghelsche nobel, dach te mey

XVIII £

Item Griet Michiels dochter, dach te mey

IIII £

Item noch Griet I Enghelsche nobel, dach te mey

III £

Item Ghertruyt Dirc Heermans dochter I Enghelsche nobel, dach te meyen daghe, facit

III £

Item Gherijt die coster, dach Sint Jans misse

L s.

Item heer Gherijt die Wit X Enghelsche nobel, die een helft te betalen te meye, dander helf te Heyligermisse, facit

XXX £

Item Lijsbet Pieter Walichs dochter en Enghelsche nobel, te betalen Sinte Mathijs daghe, facit

III £

Item Godelt Gherijts dochter IIIs nobel, Sinte Mathijs daghe

X £ X s.

Item Katrijn Liclaes dochter en Enghelsche nobel, Sinte Mathijs daghe

III £

Item Gherijt die Griemer ende Hillegont sijn wijf VII Enghelsche nobel tsjairs, dach Sinte Mathijs daghe. Dese renten mach men lossenen mit LIIII gouden Enghelsche nobel, facit

XXI £

Item Aernt van Baern ende sijn wijf XV Enghelsche nobel, te betalen die een helft te meye daghe, die ander helft te Heylighermis, facit

XLV £

Item Lijsbet meester Jacops dochter ende haer dochter te Haerlem X Enghelsche nobel, half tOnser Vrouwen daghe in die Vasten, dander helft te Bamis, facit den nobel III £

XXX £

Item Jan die Beel ende sijn wijf, mijns heren camerlijnc van Ludic, XX Enghelsche nobel, die helft te mey, dander helft Heylighermis

LX £

Item Diewair Pinghen te Haerlem VI Enghelsche nobel, half te Heylighermis ende half te meye daghe, facit

XVIII £

Item Jan Coman ende Katrijn sijn wijf III Enghelsche nobel tsjairs, te betalen tSinte Marien Magdalenen dach, den nobel III £, facit

IX £

Item Lijsbet Pieter Walichs dochter ende Katrijn Jan Comans Is gouden Enghelsche nobel, dach tSinte Marien Magdalenen dach, facit

IIII £ X s.

Summa

IIIcXLII £ X s.

II. Summarum van sekeren renten ende van lijfrenten

IIIIcXXIIII £ XVIII s. XI d. I mijt

    18    

   

Van alrehande uutgheven

 

Item des dinxdaghes na Sinte Mathijs dach gecoft IIm groet broets, dusent VIII Bersche gr., ende IIIIm cleyn broets, dusent IIII Bersche gr., facit

XIIII s. II d. II mijten

Item noch VIm groets broets, dusent VIII Bersche gr., facit

XXI s. IIII d.

Item een pont wieroex VIII bot, facit

X s. VIII d.

Item om twie lampen II lewen, facit

XXII d.

Item den wibisscop van die groene kasoffel te wien

V s. IIII d.

Item den provisoir van den Heylighen Sacrament van Paeschen X bot, facit

XIII s. IIII d.

Item den provisoir van een geverael citaci III bot, facit

IIII s.

Item bi Femeynsen heren Gherijts dochter gecoft XI ellen linnen lakens tote strijcclede voir dat coir, die ellen V Bersche gr. ende II d., facit

XXV s. VIII d.

Item Femeyns hierof te nayen II bot, facit

II s. VIII d.

Item so baden die kercmeesters den commelduyr dat hi spreken woude mitten heren van den doem tUtrecht of si den godshuys wouden virpachten Sinte Martijns bede, des hem gheantwoirt woirt dat die kercmeesters dair bi hem quamen, si wouden hem virpachten. Des so quam heer Aernt die Wael te Leyden, hem ghesceynt omdat hi den godshuys hulplic wesen woude an wijn ende malevesey XIIII lewen, facit

XII s. V d. II mijten

Item so toghen Jan van Leyden ende Florijs Heerman tUtrecht om Sinte Martijns bede te virpachten jeghens den heren van den doem, diet hem also hoge settent dats die commelduyr ons niet en riet ant te gaen, van cost ende waghenhuyr XXXIIII bot, facit

XLV s. IIII d.

Item bi Dirc Gherijts s. van II ellen roet siden lakens ghecoft te Brug, ghebesicht an den alven toten nuwen roden oirlament, XI s. VI d. Vlaems payment, facit

IIII £ XII s.

Summa

XII £ VIII s. X d. I mijt

18v

   

Item Enghel heft ghestopt an die oude keric XII daghe mit sinen knaep, sdaghes V bot, facit

IIII £

Item jeghens Enghel ghecoft Vc Ludixe leyen, thondert VII bot, facit

XLVI s. VIII d.

Item jeghen Enghel ghecoft IIIIm leynaghel, dusent XIII Bersche gr., facit

XXIII s. I d. II mijten

Item van dese leyen up te dreghen I bot, facit

XVI d.

Item Anderies van der Burich van groten antiffenair te virbinden ende van dat lectionael ende een missael ende van sloten an boeken ghemaect L bot, facit

III £ VI s. VIII d.

Item Femeyns heren Gherijts dochter van den oirnamenten te scepen ende te virnayen VI bot, facit

VIII s.

Item van twien emmers te maken VI lewen, facit

V s. IIII d.

Item ghecoft jeghens Lourijs Claes s. XLI waghenscot, stic V botgen, facit

VI £ XVI s. VIII d.

Item van dese waghenscot te dreghen II lewen, facit

XXI d.

Item Jan Claes s. die houtsagher mit sinen ghesel van den waghenscot te sniden XI bot, facit

XIIII s. VIII d.

Item Pieter Mathijs s. heft ghewrocht in der kerken ende an die loedse XXXIIII daghe, sdaghes III bot, facit

VI £ XVI s.

Item Jan die Backer heft ghewrocht in der kercken ende an die loedse XXXIIs dach, sdaghes III bot, ende VI daghe, sdaghes VII Bersche gr., facit

VII £ VIII s. VIII d.

Item Florijs Scutemaker van hout IIIs bot, facit

IIII s. VIII d.

Item van Willem Jacops s. II hoet callix, thoet VIII bot, facit

XXI s. IIII d.

Item van desen callic te halen II lewen, facit

XXI d.

Item Mathijs die Gravemaker van desen callic te beslaen ende van die trappen scoen te maken ende van die kerc binnen scoen te maken VII lewen, facit

VI s. III d.

Summa

XXXV £ II s. X d. II mijten

    19    

   

Item Pieter van Aken van een veynstercosijn in die loedse te virsetten en dach

IIII s.

Item Coppijn Coes van die doren te limen die in die sacrastie staen XIIII bot, facit

XIIII s. VIII d.

Item Heynric Jans s. van dat hi wrocht in die kerc hem gegeven VI bot, facit

VIII s.

Item om soden die in die loedse ghebesicht sien om den outairstien mede te decken IIIIs bot, facit

VI s.

Item Willem Dirx s. van Leyderdoirp van IX morghen lants ende s hont te morghenghelde, van der morghen III bot een doyt mijn, facit

XXXV s.

Item Dirc Willems s. van Poelgheest ghegeven van X hont lants te morghenghelde neghe lewen, facit

VIII s.

Item Mouwerijn Willems van Leyen ofghecort van morghengheld te Valkenburich IIII lewen, facit

III s. VI d. II mijten

Item ghegeven den ambochtbewarres van Soeterwoud van Sinte Pieters hoeve van morghengheld XXX bot, facit

XL s.

Item Claes Stienhouwer ghegeven van den graven te tekenen V lewen, facit

IIII s. V d.

Item van die anpullen te scuren I bot, facit

XVI d.

Item Dirc van der Hoern van dat godshuys banweric al tjair doer te virwaren X bot, facit

XIII s. IIII d.

Item Jacop die coster van die kerc binnen te veghen ende die trappen ende die kerc binnen van den slicke scoen te houden ende die goten van den koer ende van der ouder kerc al tjair doir scoen te maken, hem gegeven

VI £

Item Erkenraet van dat si al tjair doer des godshuys lavengierster gheweest heft

XXXI s. IIII d.

Summa

XIIII £ IX s. VII d. II mijten

19v

   

Item van den Heylighen Gheestmeesters XXXII pont resels, tpont XI d. licht ghelts, facit

XIX s. IIII d.

Item Willem die Lijndrayer van clocrepen ghegeven bi Jacop den coster XXXII bot, facit

XLII s. VIII d.

Item Femeyns heren Gherijts dochter van ofdoen ende up te nayen an die misghewade ende van linnen laken dat men dairtoe behoefde

XXXIIII s. VIII d.

Item om besem al tjair doir mede te veghen

II s.

Item om en dusent harts stiens in die keric te beseghen XV lewen, facit

XIII s. IIII d.

Item desen stien te halen I bot, facit

XVI d.

Item een scoude sants mit up te dreghen VI lewen, facit

V s. IIII d.

Item Ansem die Smit van twien hanghelessen in die loedse ghebesicht III bot, facit

III s.

Item Willem die Bruyn van hout V bot, facit

VI s. VIII d.

Item Jacop van der Lier te beyeren al tjair doir, van elker hoechtijt VII Bersche gr., facit

XLVI s. VIII d.

Item van morghenghelde van der hoeve van XXX morghen lants, van der morghen III bot, facit

VI £

Item den susteren dairbuten van linnen laken toten stolen ende toten hantvairen III botgen, van side VI bot, van was een botgen, van maken XII bot, facit

XXVI s. VIII d.

Item Coman Jan I half vat oly LXXX bot, facit

V £ VI s. VIII d.

Item Heynric Heynrix s. III halve vate oly, thalve vat LXXX bot, facit

XVI £

Item Femeyns heren Gherijts dochter van linnen laken toten decselen over die siborien XX lewen, mitten maken, tsamen facit

XVII s. IX d. I mijt

Item van Heynric Heynrix s. VI stoep oly, die stoep XIIII Bersche gr., facit

XXXVII s. IIII d.

Summa

XL £ IIII s. V d. I mijt

    20    

   

Cost van den outaerstien

 

Item broeder Jan Bisscop ghesent an den heer van Arkel om een gheleyde te vircrighen dat onse scip mit den outairstien velich voir sijn tollen mochte varen, hem gegeven voir sinen cost ende voir sinen arbeyt

IIII £

Item meester Willem Paeu ghesent te Dinant om den outairstien te halen, des toech hi an den raet van Ghelre om enen brief te vircrigen dat onse stien sonder tollen te geven soude varen doer des hartogen lant van Ghelre, cost een Vranxe croen, facit

XXX s.

Item om CXXVIII voet trapstiens die voir dat outair wesen sellen, den voet V botgen, facit

XXI £ VI s. VIII d.

Item van den outairstien ende van den trapstien te vracht Tordrecht te brenghen XXXV Vranxe cronen, facit

LII £ X s.

Item om hout dair men den outairstien up leyde

XVI s.

Item te drincghelt gegeven doe men die stien scepede

XIII s. IIII d.

Item om yseren betels XVII bot, facit

XXII s. VIII d.

Item toet Aspe in Brabant van tollen XXIIs bot, facit

XXX s.

Item toet Ghennip te tollen III bot, facit

IIII s.

Item toet Ravensteyn te tollen XXIIs bot, facit

XXX s.

Item up thuys tOyen II bot, facit

II s. VIII d.

Item te Lit woirt dat scip mitten stien upghehouden, dair te tollen ghegeven IIII gouden cronen, facit

VI £

Item te Driel te tollen gegeven I bot, facit

XVI d.

Item te Worichem van roertollen V bot, facit

VI s. VIII d.

Item den scipper omdat hi te Lit ghetoeft was voir sinen scade XIX bot, facit

XXV s. IIII d.

Item van den stien van Dordrecht tot Leyden te brenghen den scipknapen te loen gegeven LXV bot, facit

IIII £ VI s. VIII d.

Item ter Goude van roertol ende van sluysgheld IIII bot, facit

V s. IIII d.

Summa

XCVII £ X s. VIII d.

20v

   

Item Willem Paeu voir sinen cost ende van virlies van sinen paerde dat hi coft had X Vranxe cronen, facit

XV £

Item van den outairstien up dat kerckhof te brenghen ende een licht scuyt te huyr Is bot, facit

II s.

Item II man die di trapstien voirden III bot, facit

IIII s.

Item II man V dage lanc die den outairstien in die loedse hilpen doen, elic sdaghes III bot, facit

XL s.

Item Jan die Backer V daghe, sdaghes III bot, facit

XX s.

Item Pieter Mathijs V daghe, sdaghes III bot, facit

XX s.

Item meester Willem Paeu VI daghe, sdaghes V bot, facit

XL s.

Item den ghesellen te drincghelt gegeven VII bot, facit

IX s. IIII d.

Item om een bery II bot, facit

II s. VIII d.

Item meester Willem Paeu te Dinant ghesent om twie ghesellen te huyren die mit hem an den outair soude te wercken, voir sinen cost LX bot, facit

IIII £

Summa

XXV £ XVIII s.

    21    

   

Van yserweric ende van harden stien

 

Item toet Willem Nachteghaels IXc middelnaghel, thondert X Bersche gr., facit

XL s.

Item XIIc laschyser, thondert V gr., facit

XXVI s. VIII d.

Item XVIc scotspikeren, thondert IIs gr., facit

XVII s. IX d. II mijten

Item XLVII pont weghens an yserweric, tpont I botgen, facit

XXXI s. IIII d.

Item an die houten rollen VI yseren bande IIII bot, facit

V s. IIII d.

Item een yser an dat bedeklocgen ende III yseren bande an die pudse, tsamen IIII bot, facit

V s. IIII d.

Item XXVI nuwe betels, stic I bot, facit

XXXIIII s. VIII d.

Item XVIII ysers te virstalen, stic I botgen, facit

XII s.

Item VIc scarpens, thondert twie bot, facit

XVI s.

Item Dirc Veen die slotemaker een croen ghemaect ende hanghet up dat coer LXX bot, facit

IIII £ XIII s. IIII d.

Item twie pair hangheles an die kassen in die sacrastie, tpair XII bot, facit

XXXII s.

Item noch een pair hangeles VIII bot, facit

X s. VIII d.

Item III ringhen, III scoten, III rosen, VI bot, facit

VIII s.

Item II sloete mit slotelen, stic VI bot, facit

XVI s.

Item IIIc spikeren virteent, thondert I bot, facit

IIII s.

Item men bleef Gherijt van Huyst sculdich dair die dach te Pijnster of was te betalen VIs voeder stiens, tfoeder XLV bot, facit

XIX £ X s.

Item noch van Gherijt van Huyst van dese jair VIIIs voeder stiens beelde ende tabernakels of te maken, tfoeder XLV bot. Hierof is hem ghesent een half puyc laken, cost X gouden nobel, hierof gaet van outs XIX £ X s., dus is hem hierof betaelt mitten laken

X £ X s.

Item van desen stien te vracht ende up dat kerchof te brenghen

II £ X s.

Summa L £ III s. I d. II mijten

 

21v

   

Dachloen van den outairstien

 

Item meester Willem Paeu began te werken an den outairstien in die weke dair Sinte Victoirs dach in quam V daghe, sdaghes IIII bot, facit

XXVI s. VIII d.

Item in die weke dairan Willem Paeu VI daghe, sdaghes IIII bot, facit

XXXII s.

Item Mathijs sijn knecht III daghe, sdaghes III bot, facit

XII s.

Item in die weke dairan Willem Paeu V daghe, facit

XXVI s. VIII d.

Item Mathijs V daghe, sdaghes III bot, facit

XX s.

Item in die weke dair Alre Godsheligen dach in quam Willem Paeu IIII daghe, sdaghes IIII bot, facit

XXI s. IIII d.

Item Mathijs IIII daghe, sdaghes III bot, facit

XVI s.

Item in die weke dair Sinte Martijns dach in quam Willem Paeu IIII daghe, sdaghes IIII bot, facit

XXI s. IIII d.

Item Mathijs IIII daghe, sdaghes III bot, facit

XVI s.

Item in die weke na Sinte Martijns dage woirt dat loen ofgheset tot Sinte Pieters daghe toe den derden penning, Willem Paeu VI daghe, sdages IIII lewen, facit

XXI s. IIII d.

Item Mathijs VI daghe, sdaghes VII Bersche gr., hi en woude niet min hebben of hi woude thuys varen, facit

XVIII s. VIII d.

Item in die weke dair Sinte Katrinen dach in quam Willem Paeu V daghe, IIII lewen, facit

XVII s. IX d. II miten

Item Mathijs V daghe, sdaghes VII Bersche gr., facit

XV s. VI d. II miten

Item in die weke dair Sinte Andries dach in quam Willem Paeu V daghe, sdaghes IIII lewen, facit

XVII s. IX d. II miten

Item Mathijs V daghe, sdaghes VII Bersche gr., facit

XV s. VI d. II miten

Item in die weke dair Onser Vrouwen dach in quam Conceptio Willem Paeu IIII daghe, sdaghes IIII lewen, facit

XIIII s. II d. II miten

Item Mathijs IIII daghe, sdaghes VII Bersche gr., facit

XII s. V d. I mijt

Item in die weke dairan Willem Paeu VI daghe, sdaghes IIII lewen, facit

XXI s. IIII d.

Item Mathijs VI daghe, sdaghes IIIs leeu, facit

XVIII s. VIII d.

Summa

XVIII £ V s. IIII d. II mijten

    22    

   

Item in die weke dair Sinte Thomas dach in quam Willem Paeu V daghe, sdaghes IIII lewen, facit

XVII s. IX d. I mijt

Item Mathijs III daghe, sdaghes VII Bersche gr., facit

IX s. IIII d.

Item in die weke dair Kersdach in quam Willem Paeu II daghe, sdaghes IIII lewen, facit

VII s. I d. I mijt

Item in die weke dairan Willem Paeu V daghe, facit

XVII s. IX d. I mijt

Item in die weke dairan Willem Paeu VI daghe, facit

XXI s. IIII d.

Item Mathijs VI daghe, sdaghes VII gr., facit

XVIII s. VIII d.

Item in die weke na Sinte Anghen daghe Willem VI daghe, facit

XXI s. IIII d.

Item Mathijs VI daghe, sdaghes VII Bersche gr., facit

XVIII s. VIII d.

Item in die weke dair Sinte Pouwels dach in quam Willem Paeu V daghe, facit

XVII s. IX d. I mijt

Item Mathijs V daghe, facit

XV s. VI d. II mijt

Item in die weke dair Onser Vrouwen dach in quam Purificacio Willem Paeu V daghe, facit

XVII s. IX d. I mijt

Item Mathijs V daghe, sdaghes VII Bersche gr., facit

XV s. VI d. II mijten

Item in die weke dairan Willem Paeu VI daghe, facit

XXI s. IIII d.

Item Mathijs VI daghe, sdaghes IIIs leeu, facit

XVIII s. VIII d.

Item Mees Pieters s. III daghe, sdaghes II bot, facit

VIII s.

Item in die weke dairan Willem Paeu VI daghe, facit

XXI s. IIII d.

Item Mathijs VI daghe, sdaghes VII gr., facit

XVIII s. VIII d.

Item Mees Pieters s. VI daghe, sdaghes II bot, facit

XVI s.

Summa

XV £ II s. VIII d.

22v

   

Item meester Gherijt Baertouts s. die goutsmit is ghelevert VII marc sulvers ende een loet, dairof heft hi ghemaect een sibori ende weghet VII marc ende een loet, hierof van maken VIII Enghelsche nobel, XL bot voir den nobel, facit

XXI £ VI s. VIII d.

Item hiertoe ghebesicht mede te virgouden IXs Vranxe oude scil, stic XXVI bot, facit

XVI £ IX s. IIII d.

Summa

XXXVII £ XVI s.

    23    

   

Van der kerc te belichten

 

Item Jan die Wit van IIIIc pont was te virdrayen, van den ponde II d., facit

III £ VI s. VIII d.

Item die selve van C ende II memorien te belichten, van elker memorie III botgen, facit

X £ IIII s.

Item die selve van IIII tortisen te drayen van scaft ende leenmaet XXVIII gr., facit

XVIII s. VIII d.

Item noch van III dommelmetten mit IX kaersen te lichten XXXVI gr., facit

XXIIII s.

Item Huge die organist van een jair up die orghelen te spelen mitten blasers VII Enghelsche nobel, LX lewen voir den nobel, facit

XVIII £ XIII s. IIII d.

Item Heynric Wouters s. van den ommesetten kercghelt te scriven ellic homanscip up hem selven hem gegeven XX bot, facit

XXVI s. VIII d.

Item van stof, inc ende pappier al tjair doir

VIII s.

Item Symon Vrederic van een rekenboec te scriven IIII bot, facit

V s. IIII d.

Item van wijn al tjair ghebesicht in der kercken

 

Item tot Paeschen dair men mede monichde an wijn gehaelt dair die sum of beloept

VI £ VI s.

Item te Pijnster dair men mede monichde III stoep wijns, den stoep VI gr., facit

XII s.

Item tot Alre Goedsheylighen daghe dair men mede monichde II stoep wijns, den stoep VI gr., facit

VIII s.

Item toet Kersavont dair men mede monichde VI stoep wijns, den stoep VI gr., facit

XXIIII s.

Item wijn al tjair ghehaelt an kannetgens up stocken misse mede te doen

XIII £ VIII s.

Summa

LVIII £ IIII s. VIII d.

23v

   

III. Summa van alrehande ,uutgheven van der kerc te belichten, wijn alt jair ghebesicht, van harden stien, cost van den outairstien, van der sibori, yserweric ende der werdlude dachhuren als hiervoir bescreven staet

IIIIcV £ VI s. III d. I mijt

    24    

   

Van afterstal

 

Item eerst van datter noch onbrect an den ghenen die Harman Bitter, Pieter Wit mit horen ghesellen overleverden alse kercmeesters

 

Item Katrijn Jacop Wouters s. van lanthuyr

IIII £ XI s.

Item heer Gherijt Vlaminc van den jair XIIIIc ende ien

VIII s.

Item Berwoldus huystgen in Bronstgens stege

II s.

Summa V £ XII d. licht payment, facit in goeden payment

III £ VII s.

Afterstal van den jair XIIIIc ende ses by goeden payment

 

Item Jacop Coenraets s. huys in Marendoirp ende Jan Willems s. den godshuys bewijst heft voir Femeynsen sijns wijfs memori mede te doen. Dit huys heft die stede vircoft XX s.

 

Item Aernt Harmans soen up sijn huys

VI d.

Item Ysbrant van der Laen van sinen erve up die hoeve ende Jan Stoep jeghens hem coft

LII s.

Item Pieter Roetghers soen een erve

II s. III d.

Renten up lant

 

Item Ousier ter Wadding

XVI s. VIII d.

Item Mathijs Pieter Ermghaerden soen

X s.

Summa van den afterstal van den jair XIIIc ende ses

V £ XVII d.

24v

   

Afterstal van den jair XIIIIc ende seven

 

Item Mathijs Pieter Ermghaerden soen

X s.

Item Outsier ter Wadding

III s. IIII d.

Van hofstederenten

 

Item Pieter Aechten soens wedwi

II s. VIII d.

Item heer Jacop van Rijsoird

XIII d. I mijt

Item Gherijt Ruuschen huys up die Middelgraft. Dit huys heft die stede vircoft XXXII s.

 

Item Dirc van der Gheest van Katrijn Willem Jans soens testament

IIII s. VIII d.

Item Jacop Coenraets s. husing ende Jan Willems soen dairup bewijst heft

XX s.

Item Aernt Harmans s. in die stege up sijn huys

VI d.

Twischen die Volresgraft ende die Hoeflaen

 

Item Vranc Jacops up sijn huys

X s.

Item Pieter Roetghers soen

II s. III d.

Item Jannes Pels van Wouter van Ghents weghen van cost van hout dat van Scoenhoven te Leyden ghebrocht woirt

IX £ XIII s. IIII d.

Summa

XII £ VII s. X d. I mijt

    25    

   

Afterstal van den jair XIIIIc ende acht

 

Item Dirc Molennaer van lanthuyr

XLIX s.

Item Mathijs Pieter Ermghaerden soen

X s.

Van ouden renten

 

Item heer Jacop van Rijdsoird op een huys

XIII d. I mijt

Item Dirc van der Gheest van Katrijn Willem Jans soen testament

XXVI s. VIII d.

Item Gherijt Ruuschen huys up die Middelgraft. Dit is vircoft XXXII s.

 

Item Jacop Coenraets soen up sijn huys ende Jan Willems s. dairup bewijst heft

XX s.

Item Aernt Harmans s. up sijn huys

VI d.

Item Adriaen Walich Jans soen soens

IX d. I mijt

Up die Hoeflaen

 

Item Vranc Pieters soen een erve

X s.

Item Pieter Roetghers soen een erve

III s. III d.

Summa

VI £ XV s. II mijten

25v

   

Afterstal van den jair XIIIIc ende neghen

 

Item Mathijs Pieter Ermghaerden soen

X s.

Van lanthuyr

 

Item Jan Lambrechts s. ende Dirc Symon Vrederix s. van enen camp lants bi den Doelen die si anghenomen hadden te poirtrecht

XXIIII £ VII s. II d.

Item Gherijt Symon Vredrix s. van lanthuyr

IX £

Item Allairt Outghers s. van lanthuyr

XLIX s.

Van ouden renten binnen Leyden

 

Item Spiker van sinen huys an die Bredestraet

X s.

Item heer Jacop van Rijsoirde

XIII d. I mijt

Item Dirc van der Gheest van Katrijn Willem Jans soen testament

XXVI s. VIII d.

Item Gherijt Ruschen huys is vircoft XXXII s.

 

Item Jacop Coenraets s. ende Jan Willems s. dairup bewijst heft

XX s.

Item Aernt Harmans soen

VI d.

Up die Hoeflaen

 

Item meester Beselis ien erve

II s. VI d.

Item Willem Heyn en erve. Dit coft Huge van der Scoet jeghens der stede

IX s. X d.

Summa

XXXIX £ XVI s. IX d. I mijt

    26    

   

Afterstal van den jair XIIIIc ende tien

 

Item Gherijt Symon Vredrix s. van lanthuyr

XVI £ IIII s.

Item Jan Lambrecht s. ende Dirc Symon Vrederix soen van den camp bi den Doelen

XXIIII £ VII s. II d.

Item Kerstant van Haserswoud van lanthuyr

IIII s.

Item Lachers wedwi van lanthuyr VIII bot, facit

X s. VIII d.

Item Claes Jans Vos s. van sijn uterdijc

XXVI s. VIII d.

Oude hofstederenten

 

Item heer Jacop van Rijsoird

XIII s. I mijt

Item Dirc van der Gheest van Katrijn Willem Jans soens testament

XXVI s. VIII d.

Item Gherijt Ruschen huys is vircoft XXXII s.

 

Item Jacop Coenraets s. ende Jan Willems soen dairup bewijst heft

XX s.

Item Aernt Harmans soen

VI d.

Renten up die hoeve. Eerst up Levendaelsgraft

 

Item Jan Grieten s. mit sinen ghesellen van der stede weghen dair die nuwe raemen staen

III £ XI s. VI d. I mijt

Item Vranc Jacops soen en erve

X s.

Twischen die Hoeflaen ende den Vliet

 

Item meester Biselis I erve

II s. VI d.

Item Govairt Egbrechts soen en erve

IX s. X d.

Summa

XLIX £ XIIII s. VII d. II mijten

26v

   

Afterstal van den jair XIIIIc ende elve

 

Item Dammes Jacops s. van lanthuyr

XIII s. IIII d.

Item Willem Martijns s. van twien camptgen lants te poirtrecht anghenomen, facit

VII £ VII s. III d. II miten

Item Claes Jans Vos s. van sinen uterdiken

XXVI s. VIII d.

Oude hofstederenten

 

Item heer Jacop van Rijsoird

XIII s. I mijt

Item Dirc van der Gheest van Katrijn Willem Jans soens testament

XXVI s. VIII d.

Item Aernt Harmans soen up sijn huys

VI d.

Noch ende Femeyns Willem Glaesmakers dairup bewijst heft

VIII s.

Item Jan Claes soen

XIII d. I mijt

Item Pieter Heynrix s. wedwi die potmaker

XIII s. IIII d.

Item Claes Coenraets s. ende Jan Willems s. dairup bewijst heft

XX s.

Item Gherijt Ruchen s. huys is vircoft XXXII s.

 

Renten up raemsteden

 

Item Griete van der Vliet een halve raem

XVI s.

Item Jan Pieters s. ende Dirc Jans s. zwagher s raem half

V s.

Renten up die hoeve

 

Item Kerstant van Pieter Bonnen sijns vaders erve

X s.

Item Vranc Jacops s. en erve

X s.

Item meester Beselis en erve

II s. VI d.

Item Ysbrant van der Laen van den molenexsijs VI nobel ende XV bot, facit

XVII £

Summa

XXXII £ XVIII d. I mijt

    27    

   

Afterstal van den jair XIIIIc ende twalif

 

Item Ever Ghiben s. die godinghe van den nobels van VII nobel, stic III bot, facit

XXVIII s.

Item Pieter Martijns s. van lanthuyr

XLIX s.

Item Jacop Dammes s.

XII s.

Item Gherijt Hugen s. IX bot, facit

XII s.

Item Ghijsbrecht Pieters s. XXX bot, facit

XL s.

Item Willem Aernt Bruyns s.s.

XXXIII s. IIII d.

Oude renten up lant

 

Item Claes Jans Vos s. van sinen uterdiken

XXVI s. VIII d.

Item Jan Willem tOestgheest

XXIX s.

Item Aelbrecht grote Wouters s. Stompic

XIII s. IIII d.

Oude hofstederenten

 

Item Willem van Buschusen van Wermbout Jans soen husing an die Bredestraet

VIII s.

Noch van en huystgen in die stege

XIII s. IIII d.

Item up Soete Jan Vlaminx soens wedwien huys ende Dirc van der Gheest plach te gheven van Katrijn Willem Jans s. testament

XXVI s. VIII d.

Item Aernt Harmans s. an Bronstgenstege

VIII s. VI d.

Item heer Jacop van Rijsoird

XIII d. I mijt

Item Stoeptgen in die Diefstege up sijn huys

XXVI s. VIII d.

Item Heylwijf Jacop Ysbrant soens nift

II s. VIII d.

Item Jan Claes Crullitgen s. van sinen huys

III s. IIII d.

Item Jan Claes s. die scoemaker

XIII d. I mijt

Item Jacop Coenraets s. ende Jan Willems soen dairup bewijst heft

XX s.

Item Gherijt Ruschen huys heft die stede vircoft XXXII s.

 

Item Coman Aper up sijn huys IIII £. Hierof heft hi betaelt XXII bot, dus blijft hi

XLIIII s.

27v

   

Renten up die hoeve

 

Item Jacop Jans soens wedwi s raemstede

VIII s.

Item Jan Danels soen en erve

XX s.

Item Jacop Jans soens wedwi en erve

VI s. VIII d.

Item Kerstant Pieter Bonnen soen

III

s. IIII d.

 

Item Vranc Jacops s. en erve

X s.

Item Jan Gherijt Willems s.s. en erve

XX s.

Item Vranc die Wleyschouwer II erven

XIIII s.

Item Vranc Claes s. die kaersmaker en erve

IIII s. X d.

Item jonge Gherijt van der Planc en erve

IIII s. VI d.

Item Pieter van Oitsoir en erve

II s. III d.

Item Harman sijn zwagher en erve

II s. III d.

Item meester Beselis en erve

II s. VI d.

Item Wouter Hugen s. en erve

VII s. V d.

Item Dirc Dirx s. van Voirscoeten en erve

VIII s.

Item Alijn Pieter Pieters s. erfnamen en erve

IIII d.

Summa

XXV £ XII s. IX d. II mijten

    28    

   

Afterstal van den jair XIIIIc ende dertien. Eerst van lanthuyr

 

Item Pieter Jacop van lanthuyr Vs bot, facit

VII s. IIII d.

Item Ever Ghiben s. van Goedinge van VII nobel up den nobel V bot, facit

XLVI s. VIII d.

Item Phillips Wouters soen van lanthuyr

XXX s. VIII d.

Item Claes Jan Everaets s. XX bot, facit

XXVI s. VIII d.

Item Pieter Martijns s. van lanthuyr VI gouden Enghelsche nobel ende Is quaertier, die sel Heyman betalen, facit

XIX £ II s. VI d.

Item Aernt Hugen s. van lanthuyr

VI £ XX d.

Item Pieter Jacops s. die waghenair van lanthuyr

XLIIII s.

Item Pieter Bonen s. van lanthuyr XX bot, facit

XXVI s. VIII d.

Item noch Pieter V bot, facit

VI s. VIII d.

Item Ghijsbrecht Pieters s. L bot, facit

III £ VI s. VIII d.

Item Vranc Pieters s. die vleyschouwer

IIII £ XVI s. X d. ø I mijt

Item Willem Aernt Bruyns s.s. van lanthuyr

XL s.

Item Jan Claes s. ter Wadding en morghen lants om XXII dubbelde bot, hierof XXIIII bot, facit

XXXII s.

Oude renten up lant

 

Item Claes Jans Vos s. van sinen uterdiken

XXVI s. VIII d.

Item Jan Willem tOestgheest

XXXIII s. IIII d.

Item Pieter Hugen erfnamen van dat Bregweer

X s.

Item Foytgen up sijn lant

XII s. VIII d.

Item Gherijt Mees tot Haserzwoud

XXVI s. VIII d.

Item Jan Dirc Grieten s.s. tot Haserzwoud

XX s.

Oude hofstederenten

 

Item Alijt Coman Tymans up hoir huys

VI s. VIII d.

Item Jan van Leyen van sinen huys

XIII s. IIII d.

Item Dirc die Haens huys

XI s. I d. I mijt

Item Willem Vos Jan Barlairs s.

VIII s.

Item up Soete Jan Vlaminx s. huys van Katrijn Willem Jans soens testament

XXVI s. VIII d.

Summa

LVI £ III s. V d. ø II mijten

28v

   

Item meester Jan die Bogemaker van Konegonden huys

VIII s. IIII d. ø

Item meester Jan van Ghisen Bedronghen erve

X s.

Item Sloterdijcs huys

XVI d.

Item Aernt Harmans s. huys in die stege

VIII s. VI d.

Item Aelwijn Dirc Nuwevens s. up sijn huys

IIII s.

Item Symon Storlinc up sijn huys

VI s.

Item Aernt die Brouwers huys

VIII s.

Item heer Jacop van Rijsoird up sijn huys

XIII d. I mijt

Item Elsebien Gherijt Goeden huys

XIII s. IIII d.

Item Dammes Jacop Dammees s.s. up sijn huys

XL s.

Item Stoeptgen up sijn huys dair hi in woent

XXVI s. VIII d.

Item Willem Kamerlinc up sijn huys

XX s.

Item Jan Claes Crulletgen s. up sijn huys

LIII s. IIII d.

Noch van Machtelt Dirc Nuwevens weghen

XIII s. IIII d.

Item Willem Symon Duven s.s. huys

IIII s. VIII d.

Item Willem Copers wedwien huys

XII d.

Item Ghijsbrecht Bertelmees soens erfnamen van den huystgen up die Volresgraft

V s. IIII d.

Item Aelwijn Dirc Nuwevens s. en huys

VI s. VIII d.

Item Dirc Willems soen die smits wedwi

VIII s. X d. I mijt

Item Gherijt Louwen s. up sijn huys

IIII d.

Item Jan Claes s. die scoemaker van sinen huys

XIII d. I mijt

Item die stoeldrayer up den Ouden Rijn

XXVI s. VIII d.

Item Femeyns Willem Glaesmakers up hoir huys

III s. IIII d.

Item Coman Jacop Butewech up sijn huys

XX s.

Item Pieter Heynrix s. die potmakers huys was

XX s.

Item Gherijt Ruschen huys heft die stede vircoft, dair stont up XXXII s.

 

Item Coman Aper up sijn huys

IIII £

Item Aernt die Linnenwever upt Hogelant

XX s.

Item Jan Ghisen s. van een erve

VI s. VIII d.

Item Jacop Coenraets s. ende Jan Willems soen dairup bewijst heft, dit heft die stede vircoft

XX s.

Summa

XXI £ XVIII s. VII d. ø I mijt

    29    

   

Renten up raemsteden

 

Item Lijsbet Copers wedwi s raem halve

VII s.

Item Jan van Scoten s raemstede

X s.

Item Phillips Hoec s raemstede half

V s.

Item Claes Lutinx wedwi s raemstede

X s.

Item Jan Hugen s. s raemstede

IIII s.

Item Aelwijn Dirc Nuwevens s. van sijn zweghers weghen s raemstede

VIII s.

Item Potter en halve raemstede

XIIII s.

Item Jan heren Dammes s. s raemstede

X s.

Item Pieter Jans s. s raem half

IIII s. I d.

Item Andries Nannen soen s raem half

IIII s. I d.

Renten up die hoeve up Levendaelsgraft

 

Item Matheeus een huys bi den raem

VI s.

Item Dirc van Ameronghen een huys

XII d.

Item Eghebrecht Willems s. een erve

VI s. ø

Twischen die nuwe Volresgraft ende die Molengraft

 

Item Jan Hugen s. een erve

IIII s.

Item Kerstant Pieter Bonnen s. en erve

VII s. IIII d.

Item Jan Danels s. een erve

XX s.

Item Willem Gherijt Scutemakers s. een erve

VIII s. X d.

Item Aelwijn Dirc Nuwevens s. van sinen zwegher en erve

VI s. VIII d.

Twischen der nuwer Volresgraft ende die Hoeflaen

 

Item Dirc Aernts s. wedwi ende Terveys tsamen

XIX s. IX d. II mijten

Item Pieter Heynric Bokels s. ende sijn suster XXXIIII s. I d. I mijt, hierof heft Pieter betaelt X bot, so blijfter

XX s. IX d. I mijt

Item Aechte Heynric Bokels wedwi en erve

VIII s.

Item Willem Symon Dunen s.s. en erve

XIII s. II d. II mijten

Item Florijs Aernts s. een erve

XX s. V d. I mijt

Summa

X £ XVIII s. IIII d. ø

29v

   

Item Vranc Jacops soen een erve

X s.

Item Jan van den Woude van II erven

XXVII s. I d. II mijten

Item Jan Gherijt Willems s.s. een erve

XX s.

Item Vranc Pieters s. die vleyschouwer II erven

XIIII s.

Item Harman Willems soen

 

erven

XVIII s. IX d. I mijt

Item Symon Rutghers s. en erve

VII s.

Item Vranc Claes s. die kaersmaker een erve

IIII s. X d.

Twischen die Hoeflaen ende den Vliet

 

Item Baernt die Cuper up den hoec

IIII s.

Item Louwetgen die Waker en erve

VI s. VIII d.

Item Gherijt Cleyberich van sinen erve

IIII s. II d.

Item Pieter van Oitsoir en erve

II s. III d.

Item Harman die Volre en erve

II s. III d.

Item meester Beselis en erve

II s. VI d.

Item Jan van Waerts wedwi en erve

XVI d.

Item Jan Mees s. een erve

IIII s. V d.

Item Pieter Jordijns s. en erve

V s. II d. II mijten

Item Eelman van sinen erven

XI s. III d. I mijt

Item Harman die Smit en erve

XLIIII s.

Item Jacop Willems soen en erve

XIII s. IIII d.

Item Wouter Hugen s. en erve

VII s. V d.

Item Dirc jonge Jacops s. en erve

IX s. X d.

Item Louwetgen die Waker en erve

VIII d.

Item Vranc Huysman een erve

XVI d.

Item Aelnij Pieter Pieters s. erfnamen een erve

IIII d.

Item Dirc Dirx s. van Voirscoten een erve

VIII s.

Item Claes Willems s. van een ghift LXXX bot, facit

V £ VI s. VIII d.

Item die susteren van Sinte Marie Magdalenen

VI £

Item Huge Dam van een voirhuyr

X s. IIII d.

Summa

XXIII £ XI s. X d.

    30    

   

V. Summarum van afterstal also voirscr. staet

IIcLXXXVI £ XV s. VIII d.

30v

   

* Summa summarum van allen uutgheven binnen desen jair voirs. hoet ghenoemt si ende voirs. staet beloept mitt afterstal XVIIcXXV £ VII s. VIII d. I mijt. Ende tontfanc is XIIIcLVIII £ IX s. XII d. I mijt. Dese summe vereffent jeghen malcander, so beloopt dat uutgheven meer dan dat ontfanc na deser rekenijnghe IIIcLXVI £ XVII s. IX d. I mit. Dese rekenijnghe wort ghedaen upter stede huys voir den gherecht upten anderden dach in maert int jair ons Heren duysent vierhondert ende viertien.

 

 

    1413    

 

Transcriptie

Ed van der Vlist

Publicatie

Pieterskerk 1398 - 1428