Rekeningen Pieterskerk 1409

Erfgoed Leiden

en omstreken


 
Transcriptie: Ed van der Vlist 

 

pkr kleur
Archief Kerken

inv. nr. 323

    1    

   

Dit is dat Bertelmeeus Ymmen soen, Goeswijn Claes soen, Willem Aernts s. ende Gherijt Emmen soen ontfanghen hebben van Sinte Pieters goede, verval, afterstal, jaerlixe renten, kercghelt dat die homans ghelevert hebben ende anders van allen goeden soe hierna ghescreven staen sint dat him die kercmeesterscip bevolen wert, dat was tot Sinte Pieters daghe in den lenten int jaer XIIIIc ende neghen, diet bewairt hebben tot Sinte Jacops daghe toe. Ende doe worden kercmeesters ghenomen als Bertelmees Ymmen soen, Florijs Paedsen soen, meester Heynric ende Gherijt Emmen s., diet voirt bewairden tot Sinte Pieters daghe toe in den lenten int jaer XIIIIc ende tien, ende alle renten ende goede heel gherekent in horen ontfanc daer die daghe of gheleden sijn. Ende wes men den kercmeesters voirs. dair niet of betaelt en heeft, dat reken sy hierna weder in horen uutgheven, al by goeden payment na ons heren ghebot. 

Inden eersten so beliep dat afterstal dat die kercmeesters lest overleverden na inhout der rekeninghe van ouden renten, van ouden kercghelde dat die oude kercmeesters overleverden ende anders van renten dat onbetaelt was IIIcVIII £ XIX s. IIII d. 

I. Somma per se

IIIcVIII £ XIX s. IIII d.

1v

   

Item ontfaen van den ouden renten op tlant

 

Item Goesijn Claes s. van een uterdijc by tSijlpoerthuys

X s.

Item noch die selve een uterdijc

V s.

Item noch die selve een uterdijc die hi coft jeghens Willem Roedinx s.

V s.

Item Claes Jans Vos s. II uterdijc, elc V gr., facit

VI s. VIII d.

Item die selve noch een uterdijc die Floerkijns was

XX s.

Item Jan Grieten s. ende Pieter Butewech Gherijts s. up hoer lant

XVI s.

Item Aelwijn Symon Ghiben s. van X hont lants te Voirscoten

XXIX s.

Item Jan Willems s. tOestgheest van dat Jan van den Werve besprac

XXXIII s. IIII d.

Item Mathijs Pieter Ermgaerden s. van tBrecweer

X s.

Item Pieter Butewech Gherijts soen van der Venne

XXV s. IIII d.

Item dat lant dat Wouter Ghelmaers was tot Hazairtswoude dat hoert nu toe Gherijt Maertijns s. ende dat Butterman daerop besprac

XXVI s. VIII d.

Item Jan Dirc Grieten s.s. oec aldair van dat Butterman besprac

XX s.

Item Aelbrecht grote Wouters s. Stompic up lant dat Buttermans wijf daerop besprac

XIII s. IIII d.

Item die Heylighe Gheestmeesters van joncvrou Aechten lamp

XL s.

Somma

XIII £ IIII d.

    2    

   

Item noch van lantrenten op meye ende Sint Jans daghe te midsomer, daer die huyr of inghinc int jaer XIIIIc ende een durende X jaer lanc 

Item Ghijsbrecht Claes soen ende van him overheeft ende te poertrecht uutghegeven is by consent van den gherecht Jan Lambrecht soen ende Dirc Symon Vredrix soen die roede om IIII d. Holls. sjaers ende hout twie morghen twie hont LXI roeden ende VI voet. Dese renten sel men betalen alle jaer te Voirscoten ende Valkenburgher marct ende maect tot jaerlixen renten

XXIIII £ VII s. II d.

Item Ever Ghiben soen een kamp daeran ende hout V morghen Is hont XXXVII roeden, die morghen om III £ XII d., facit

XIX £ II s.

Item Jan Symon Ghisen soen ende van him overheft Claes Betkijn een kamp dairan ende hout V morghen IIs hont XI gaerden, die morghen om III £ XVI s., facit

XX £ XIII s. I d.

Item Jacob Dammes soen een kamptien lant dairan XIs hont XXXIIII ghaerden, die morghen om IIII £ XVI s., facit

VIII £ XII s.

Item Heyn van Zalen een kamptgen daeran ende hout XVs hont dat nu Lacher bruuct, die morghen IIII £ X s., facit

XI £ XII s. VI d.

Item Jacob Ghijsbrecht soen ende Vranc Claes soen mit samender hant een kamp daeran ende hout IIII morghen II hont X ghaerden ende nu bruuct Gherijt Symons soen ende Allaert Outghers soen, die morghen om IIII £ VI s., facit

XVIII £ VI s.

Item Kerstant van Hazertswoude ende hy van grote Louwen overheeft een kamp dairan ende hout IIII morghen, die morghen III £ VI s., facit

XIII £ IIII s.

2v

   

Item Vranc Pieters soen heft anghenomen te poertrecht een kamptgen lants legghende twisken der Hoeflaen ende Dirx Brunen lande ende hout IIs hont XL roeden ende VIIIs voet, die roede om IIII d. Holl. payment, ende dese renten sel men betalen alle jaer te Voirscotenre marct ende tot Valkenburgher marct, facit tot jaerlixen renten

IIII £ XVI s. X d. ø mijt

Item Willem Maertijns soen heeft daeran te poertrecht anghenomen van den selven kamp voirscreven IIs hont XXXII roeden, die roede om IIII d. payment

 

Item Claes van Zwiten Pieters soen heft daeran te poertrecht anghenomen van den selven camp voirscreven III hont XIX roeden ende X voet, die roede om IIII d. Holls. payment, ende hierof is die helft van den renten ofghelosent also alst voerwaert waren doe hy dat lant annam

 

Item Hughe Pieters soen die vleyschouwer een kamp ende hiet heren Dammes hoeve ende hout II morghen Is hont XXV ghaerden om

IX £

Item Ghijsbrecht Pous ende hy van Jan van Scoten overhadde den ouden Myenacker ende hout IIs morghen, die morghen IIII £ VII s., facit

X £ XVII s. VI d.

Item Gherijt Hughe s. ende hy van Phillips Wouters soen overheeft een kamp ende hout II morghen Is hont XXV roeden, die morghen om IIII £ VIII s., facit

X £ XX d.

    3    

   

Item Gherijt Voppen soen ende nu Willem Willems soen te poertrecht anghenomen heeft, die roede om IIII d. Holl. payment, ende hout III morghen V roeden II voet min, hierof heft Willem Willems soen die helft ofghelossent als voirwaert waren, dat £ jaers om V Enghelsche nobel, ende dese renten sel men betalen alle jaer tot Voirscoter ende Valkenburgher marct ende maect tot jaerlixen renten

XV £ IX d. II miten

Item Claes Willems soen ende Willem Sonderlant Jacobs soen II kamp ende houden elcx XX hont ende hieten die Bachtersidde te weyden die morghen om III £, facit

XXV £

Item Heynric Jacobs soen die Hoeflaen om

XIIII s.

Somma

CXCI £ VII s. VII d. ø

3v

   

Dit sijn die renten die verscinen op die marten

 

Item Willem Aernt Bruuns soen van der Does ende hout Is morghen, die morghen om IIII £, facit

VI £

Item Mouwerijn Willems soen van Leyden II morghen LXIIII roeden by den hoep om

IIII £ VIII s.

Item Wouter van Endegheest van een morghen lants die hy dit jaer ghebruuct heeft om

LIII s. IIII d.

Item Jan Duker van een morghen lants die Jan Costijns soen besprac om een Vranx croen, facit

XXVI s. VIII d.

Item Walich Everaerts soen VII hont lants die hy up dit jaer ghebruuct heeft om

LVII s. IIII d.

Item Matheeus Jacops soen dat vierendel van IIs morghen lants ende IIs hont daer Claes Dirx s. kinder die ander driedeel in hebben ende is gheleghen in Levendael, V jaer lanc te weyden, daer dat eerste jaer of inghinc int jaer XIIIIc ende VI, sjaers om

IIII £

Item Diedwair Stienkijns IIs morghen, die morghen om XXVI s., facit

III £ V s.

Item Dirc Willems soen van Poelgheest van X hont lants gheleghen in den ambocht van Koudekerc ende Jutte Harman Bruyns den goodshuys ghegheven heeft om

XXXIII s. IIII d.

Somma

XXVI £ III s. VIII d.

    4    

   

Dit sien die oude hofstedenrenten binnen die ouder vrihede

 

Item Brouwer Symon Ghiben soens huys

IIII s.

Item op Bertelmees Gherijts soens huys

XX s.

Item die Heylighe Gheest van Lijsbet Harman Willems s. besprac

V s.

Item die selve dat Dammes Seghers s. besprac

XX s.

Item die selve dat Wouter van der Bregghe besprac

XXVI s. VIII d.

Item die selve van Berwoldus testament is

VIII s.

Item Jan van der Draec van den huse in die Rijnsteghe

VIII s.

Item Lijsbet Jan Claes s. dochter van den huse dat Ave Kox was

V s. IIII d.

Item tgasthuys van Symon Juden erve

XXVI s. VIII d.

Item op Reyniers huse naest den gasthuyse

XX s. VII d.

Item op Willem Harmans soens huys

VIII s.

Item die selve van den huse dat Florijs Boscoeps was in die steghe

XIII s. IIII d.

Item Vranc Poes soen van den selven huse in die Rijnsteghe dat Florijs Boscoeps was

XIII s. IIII d.

Item Alijt Mathijs huys

XXXIII s. IIII d.

Item Jans huys van Leyden

XIII s. IIII d.

Item Spiker van den huyse daer hy in woent

X s. IIII d.

Item Florijs Gherijts soen huys

XX s.

Item Grieten huys van Nuys

XXI d. I mijt

Item Jan Stoep van den huse dat Allaerts was

XVI d.

Item up Claes Crullitgens s. huys ende Machtelt Dirc Nyeveens daerup bewijst heeft

XIII s. IIII d.

Item op Pieter Pieters soens huys op die Volresgraft ende Andries Gherijt Zeverijt s. daerup bewijst heft

XIII s. IIII d.

Item up Jan Bruyns s. huys by den Sijlpoerthuys ende Dirc Hoechstraet daerop bewijst heeft

XIII s. IIII d.

Somma

XIIII £ XIX s. I mijt

4v

   

Item Dirc Sloterdijcs huys

XVI d.

Item Dirc die Haens huys

VI s. VIII d.

Item noch die selve

XIII s. IIII d.

Item Adriaen Walichs s. van den huse dat Jan Cliets was

II d.

Item Zegher Scickers soen van Willem Rosen hofstede

II s. VIII d.

Item die selve van Scoutgens hofstede

II s. VIII d.

Item Pieter Zibout van den huyse dair hy in woent

III s. VI d. II miten

Item Dirx huys van Noirde

XIII d. I mijt

Item Maertijn Tilmans s. huys die backer

XIX s. VIII d.

Item Ghijsbrecht Bertelmees s. huys

XXVI s. VIII d.

Item Ghise Bedronghen heeft dat huys dat Florijs Claes Dirc Heynricx s.s. plach te wesen, daer staet up III £ XVIII s. IIII miten.

 

Item hierof sel ghelden Ghise Bedronghen XXVI s. IIII d. IIII miten.

 

Item Claes Willems soen selre toe ghelden

XII s.

Item Aernt Dirc selre toe ghelden

III s.

Item meester Jan die Boghemaker selre toe ghelden van een huyskijn in die steghe

X s.

Item Ermbout die Smit ghelter toe

XXVI s. VIII d.

Item Pieter Aechten s. huys by der stove

XVI s.

Item die selve van den huyse daer hy in woent

II s. VIII d.

Item Willem Vos Jan Barlaers soen van den huse dat Jan Dirc Nannekijns s. was

VIII s.

Item Jan die Maetselaers huys daer die helft Willem Aelbrechts soen of toebehoert

XVI s. IX d. I mijt

Item Gherijt Louwen soen heft die molenwerf over, dair staet op mitten erven dier toe behoren XXXV s. VI d. II miten.

 

Item daerof sel Gherijt voerscreven ghelden

VIII d.

Item Ghijsbrecht Ghijsbrechts soen selre toe ghelden

IIII d.

    5    

   

Item Dirc Willems soen die smit mit sinen huse ende erve

XXXV s. VI d. II miten

Dus sel dat goodshuys XII d. sjaers meer hebben dant plach

 

Item van desen molenwerf heeft ghecoft Matheeus Willems soen een derdendeel mit

IIII d. sjaers.

Item Symon Willems soen sijn broeder heft dat ander derdendel van den molenwerf mit

IIII d. sjaers.

Item tot wat tiden die molenwerf mitter huyskijn verheert mit coep of mit besterft, soe sel men vervoirhuren mit X s. Holl. payment, behoudelic Sinte Pieter van den erven te vervoirhuren mit half ten renten

 

Item Claes Stienhouwers huys up die Hoghewoirt

XXVI s. VIII d.

Item Wouter Duninx huys up die Hoghewoirt

V s.

Item Gherijt Symons soen van den huse dat Claes Mannekijns plach te wesen

X s.

Item Aernt die Ryeghen huys bi der Stienscuyer

II s. VIII d.

Item Gherijts huys van den Vliet

XXII d.

Item noch die selve

VIII d.

Item Pieter Bertelmees s. huys

XXII d. II miten

Somma

XIIII £ IIII s. VIII d.

Item Hughe Zalen huys

II s. VIII d.

Item Eylaert Goverts soen van den huse dat Claes Jacop Comans s. was

XXVI s. VIII d.

Item Fyen boemgaert van der Hair ende nu Hughe Hughen soen ende Jacop Willems s. erfnamen toebehoert te gheven

IIII s. VIII d.

Item Jans huys van Roden

XXII d. II mijt

Item Pieter Heynricx s. huys van Oyen

IIII s.

5v

   

Item Willem Maertijns soen van den huse dat Fye Dammes was

VI s.

Item Dirc Ghijsbrechts s. huys

VIII s.

Item Pieter Jans soen van den huse dat Pieter Linnaerts s. was

IIII s.

Item Harman Boelinx huys

XXVIII s.

Item Matheeus Jacops s. huys

IIII s. IIII d.

Item meester Harman Bitters huys

VIII s. IIII d.

Item Hobbe Dircx s. die vleyschouwer

VIII s.

Item Baert Kerstants van den huse dat Jan Aernts soen plach te wesen

VI s. VIII d.

Item Ghijsbrecht Bertelmees soen van den huse dat Katrijn Harman Bien soens was

V s. IIII d.

Item Willem Maertijns s. huys dat Willem Copers was

VI s. VIII d.

Item Hughe Screvel vervhuys ende nu Hughe Maertijns s. is

XII d.

Item Willem Copers wedwi van den huse daernaest

XII d.

Item Gherijt Diddekijns s. huys

IIII s. VIII d.

Item Pieter Pieters soen van den huse dat Aernt Gouden was

III s. VI d. II miten

Item Gheertruyt Symon Duven soen ende Willem Symons s. huys

IIII s. VIII d.

Itam Jacop Boenen huys

VIII s. VIII d.

Item Heynric Willem Vlaminx s. huys

IIII s. V d. I mijt

Item Godekijn die Vleyschouwers huys

XL s.

Item Baertraet Coman Costijns huys in die Weversteghe

X s.

Item Pieter Butewech Dircx s. van den husekin dat Jorghels was

XX s.

Item Hey Buse van sinen huyse

XIII s. IIII d.

Item die selve van den huse dat hy cofte jeghen Andries Jacops soen

II s. VIII d.

Item Claes Crullitgens huys

LIII s. IIII d.

Item Gherijt Godekijns huys in die Kercsteghe

XIII s. IIII d.

Item Kerstant Claes s. huys

VI s. VIII d.

Item Jan die Wit van den huse dat Alijt Jan Harmans s. was

XIII s. IIII d.

    6    

   

Item meester Colaert van den huse dat Wouter die Goutsmits was

X s.

Item Ghijsbrecht Claes soen van sinen boemghert

LIII s. IIII d.

Item die selve van sinen huse

VI s. VIII d.

Item heer Jacop van Rijsoirde van sinen huse

XIII d. I mijt

Item Aernt Jacops soen ende sijn evenknien van dat Machtelt Dirc Vranc s. plach uut te reyken van den erven bi der Stienscuer

III s. VIII d.

Item Jacop die Bontwerker in die Gravinnensteghe

XXVI s. VIII d.

Item Willem Brouwers huys dat Claes Bloemen was

VI s. VIII d.

Item Jan Maertijns s. huys

VI s. VIII d.

Somma

XXII £ VIII d.

Item Jan Symons soens huys

VI s. VIII d.

Item Dirc van der Gheest van Katrijn Willem Jans s. testament

XXVI s. VIII d.

Item up Diedaert Jans s. huys van Lijsbet sijns wijfs testament

XL s.

Item Coman Ysebrants huys

XXVI s. VIII d.

Item Zeverijt Severijts soen van den huse dat Kerstijn heren Vrancken dochter was

XIII s. IIII d.

Item Claes Broeyen op den Ouden Rijn

XXVI s. VIII d.

Item Jan Claes soen van sinen huse die scomaker

IX d. I mijt

Item die selve

IIII miten

Item Bertelmees Cupers huys

IX d. I mijt

Item Heycoep van sinen huse

IX d. I mijt

Item Machtelt van Lintscotens huys op die Hoghelants graft

III £ IIII s.

Item Gherijt Ruuskijns soens huys up die Middelgraft

XXXII s.

Item Jacop Coenraets s. huys in Noyensteghe ende Femeyns Jan Willems s. besprac

XX s.

Item die selve dat die susteren van Sinte Marien Magdalenen dairop bewijst hebben

XX s.

6v

   

Item Godevaert Coyfs huys op die Maern naest den molenhuse ende nu toebehoirt Willem Reghenboghe ende Machtelt Vranc Diewaren soen besprac

XII s.

Item die Duytsche heren van Kerstant Heynricx s. besprac

II s. VIII d.

Item die selve van dat jonfrou Meynen besprac

II s. VIII d.

Item Lourijs Jacops s. ende hy coft jeghens Lou Jan Betten s. in Bronstgensteghe

VI d.

Item Garbrant die Linnenwever in die selve steghe

VI d.

Item Aernt Harmans s. huys

VI d.

Item Berwoldus huyskijn ende Pieter Busen toehoert

VI d.

Dese IIII werf
gaf Pieternel Doenvoets den goodshuse

VI d.

Item Adriaen Walich s. van den huse dat Jan Claes s. was

IX d. I mijt

Item Vranke Diewaren s. besprac den godshuse XX s. sjaers, dair sijn twie brieve of overghelevert die op Dirc Jans s. huys op den Ouden Rijn staen naest Machtelt Hopesomers van VIII s. sjaers, dit is nu Aelwijn Dirc Lams soen

 

Item die ander XII s. op een huys dat Machtelt Hopesomers was alrenaest Jacop Outgers soen die cuper. Dese renten plecht nu te betalen Coman Butenwech, facit tsamen

XX s.

Item op heer Jan die Vriesen huys in den Camp by Onser Vrouwen kerc in Marendorp, daer Willem Aernt soen memori mede doet

X s.

Item die susteren van Sinte Marien Magdalenen ghilde hebben noch bewijst up Pieter Heynricx s. huys die pottemaker by tSijlpoirthuys

XX s.

Somma

XVII £ VIII s. VI d. II miten

II. Sommarum van ouden renten binnen der ouder vrihede, renten opt lant, houthuyr van meye ende Sinte Jans misse

IIcXCIX £ IIII s. VI d. ø

    7    

   

Renten op raemsteden

 

Item Conegont Claes Willems s. wedwi ende Claes Lambrechts soen ende sy coften jeghens Katrijn Potters dochter een s raemstede

XIIII s.

Item Claes Aden soen ende hy coft jeghens Ghijsbrecht Wit en s raemstede

XIIII s.

Item Mouwerijn Willems s. van Leyden ende hy coft jeghens Ghijsbrecht Wit en s raemstede

XIIII s.

Item Phillips Florijs soen en s raemstede

XIIII s.

Item Pouwels Reyners soen ende hy coft jeghens Danel uten Waird s raemstede

XIIII s.

Item Willem Hardebol s raemstede

XIIII s.

Item die susteren van Sinte Margrieten ende sy coften jeghens Florijs Hobben s. en s raemstede

XIIII s.

Item Heynric Gherijts soen ende hi cofte jeghens Ghijsbrecht Wit s raemstede

XIIII s.

Item Wouter Wouters soen ende hi coft jeghens Coppijn van Warhen en s raemstede

XIIII s.

Item Jan van Veen ende hy coft jeghens Symon Phillips s. en s raemstede

XIIII s.

Item Willem Florijs soen ende hy coft jeghens Jan van Warren en s raemstede

XIIII s.

Item Coppijn Daem ende hy coft jeghens Danckaert Dirc Coenen s. en s raemstede X s.

 

Item Rembrant Phillips soen ende hy coft jeghens Willem van Oestgheest en s raemstede

XIIII s.

Item Ghijsbrecht Wit ende Heyn van Orten en s raemstede

XIII s. IX d.

Item Phillips Rembrants s. ende Willem Aelbrecht s. en s raemstede

XIII s. IX d.

Item Potter ende hy coft jeghens Willem Maertijns s. en s raemstede

XIIII s.

Item Crauwel en s raemstede

 

XIIII s.

 

Item Hartgher Jans soen ende hy coft jeghens Dirc Aernt Gouden en s raemstede

XII s.

Item Gherijt die Bruyn Jacops soen en s raemstede

XII s.

7v

   

Item Coppaert Jans s. ende Pieter Buse ende sy coften jeghens Jan Volprecht en s raemstede

XII s.

Item Florijs Montfoerden s. ende Dieaert Vrancken soen ende sy coften jeghens Harman Loc en s raemstede

XII s.

Item Kerstant Gherijt soen ende hy cofte jeghens Crauwel en s raemstede

XII s.

Item Katrijn Gherijt Vos ende sy coft jeghens Florijs Michiels s. en s raemstede

XII s.

Item Willem Polreman en s raemstede

XII s.

Item Casijn Lotijn ende Pieter Daniels soen van der Haer ende sy coften jeghens Claes Dijc en s raemstede

XII s.

Item Louwerijs Jacops s. ende hy cofte jeghens Hughe Hughe s. en s raemstede

XII s.

Item Willem Florijs s. van Jan van Zijl en s raemstede

XII s.

Item Dirc Coenen s. ende hy cofte jeghens Terveys Jacops s. s raemstede

XII s.

Item Zegher Scickers soen ende Harman Everaerts s. ende sy coften jeghens Terveys Jacops s. en s raemstede

XII s.

Item Willem Crauwel ende hy coft jeghens Jan Wel en s raemstede

X s.

Item Reyner Ghisen soen ende Dirc Ghijsbrecht s. en s raemstede

XX s.

Item Jan heren Dammes s. ende hi cofte jeghens Crauwel en s raemstede

X s.

Item Symon Reyners s. ende hy cofte jeghens Jan Dircx soen van Nuus en s raemstede

X s.

Item Willem Aelbrechts soen ende Hughe Willems soen ende sy coften jeghens Gherijt Wous wedwi en s raemstede

X s.

Item Dirc Hillen soen ende hy cofte jeghens Gherijt Wous wedwi en s raemstede

X s.

Item Pieter Collif ende Dirc Coenen soen ende sy coften jeghens Jan Collif en s raemstede

VIII s.

    8    

   

Item Jan Coppen soen ende hy cofte jeghens Outgher en s raemstede

X s.

Item Jacob Gheerlof soen ende Symon van Gagelenberch ende sy coften jeghens Outgher en s raemstede

X s.

Item meester Aernt Claes s. ende hy cofte jeghens Dirc Jan Winen s.s. s raemstede

X s.

Item Hughe Boudijns soen ende Claes Vroen ende sy coften jeghens Dirc Jan Winen s.s. en s raemstede

X s.

Item Claes Jan Lutinx s. ende hy cofte jeghens Aelbrecht Pieters soen s raemstede

X s.

Item Phillips Hoec ende hy cofte jeghens Dirc Aernt Gouden s. en s raemstede

X s.

Item Claes Wermbouts s. ende Hughe Sael ende sy coften jeghen Dirc Aernt Gouden s. en s raemstede

X s.

Item Boudijn Dircx soen ende Beatrijs sijn zwegher en s raemstede

X s.

Item Aelbrecht Pieters s. ende Jan Pieter ende sy coften jeghens Danel uten Waird en s raemstede

X s.

Item Hillegont Helbrekers dochter en s raemstede

X s.

Item Heynric Lambrechts s. en s raemstede

X s.

Item Gherijt die coster en s raemstede

X s.

Item Willem Florijs soen ende hy cofte jeghens Ysbrant Spronx s. en s raemstede

X s.

Item Ghijsbrecht Ghijsbrechts soen en s raemstede

X s.

Item Jan Jans s. en s raemstede

X s.

Item Pouwels Ghijsbrecht s. en s raemstede

X s.

Item Jacob Merinc ende hi had van Ghise Dircx soen en s raemstede

X s.

Item Jan Coman en s raemstede

X s.

Item Claer Aernt Pieters s. en s raemstede

X s.

8v

   

Item Wouter Wouters s. en s raemstede

X s.

Item Jan van Warhem en s raemstede

X s.

Item Jan Jan Grieten s.s. en s raemstede

X s.

Item Pieter Aernt s. wedwi en s raemstede

VIII s.

Item Willem Sonderlant en s raemstede

VIII s.

Item Jacop Jans soen ende hi cofte jeghens Crauwel s raemstede

VIII s.

Item Jan Riken s. ende hy cofte jeghens Katrijn Gherijt Vos en s raemstede

VI s. VI d.

Item Gherijt van Oyen en s raemstede

VI s. VI d.

Somma

XXXV £ XII s. VI d.

Dit sien die nuwe raemstede

 

Item Tilman ende hi coft jeghens Dirc Willems s. s raemstede

VIII s. II d.

Item Danckaert Dirc Coenen en s raemstede

VIII s. II d.

Item Jan Reyners s. en s raemstede

VIII s. II d.

Item Willem Vos ende hi coft jeghens Jan Reyners s. s raemstede

VIII s. II d.

Item Wendelmoet van Scoten en s raemstede

VIII s. II d.

Item Heyn Buse ende hi coft jeghens Dirc Willem s. en s raemstede

VIII s. II d.

Item Willem Coep ende hy coft jeghens Phillips Florijs s. en s raemstede

VIII s. II d.

Item Jan van Tienen ende Jan Jacop Neven soen ende sy coften jeghens Jan Reyners s. en s raemstede

VIII s. II d.

Item Jan van Warhen en s raemstede

VIII s. II d.

Item Pieter Andries s. ende Kerstant Jans soen en s raemstede

VIII s. II d.

Item Hughe Phillips s. ende Jacop Jan Neven s.s. en s raemstede

VIII s. II d.

Item Dirc Dircx soen ende Godekijn Sosman en s raemstede

VIII s. II d.

Item Willem die Bruyn ende Jacop Vranken soen ende sy coften jeghens Jan van Reynsburch en s raemstede

VIII s. II d.

    9    

   

Item Baertout Jans s. ende Enghebrecht ende sy coften jeghens Jan van Reynsburch en s raemstede

VIII s. II d.

Item Jacop Merinc ende hy cofte jeghens Gherijt Gherijt s. en s raemstede

VIII s. II d.

Item Pieter Butewech Dirx s. en s raemstede

VIII s. II d.

Item Pieter van Paeschen ende Jan sijn broeder een s raemstede VIII d., ende Willem Jans s. heefter die kerc op bewijst XI gr. II d., facit

VIII s. II d.

Item Jan Wel en s raemstede mit Willem Jans s. dairup bewijst heeft

VIII s. II d.

Item Jacob Boen ende Aelbrecht Pieter Copperdraeyrs s. en s raemstede

VIII s. II d.

Item Dammes Mathijs s. en s raemstede

VIII s. II d.

Item Ysbrant Riken soen en s raemstede

VIII s. II d.

Item Jan Reyners s. ende Gherijt Aernts s. en s raemstede

VIII s. II d.

Item Vranc Jans soen ende Joest Willems s. en s raemstede

VIII s. II d.

Item Symon van Gagelenberghe ende Maertijn Gherijts s. en s raemstede

VIII s. II d.

Somma

IX £ XVI s.

Dit sijn die renten op hofsteden op die hoeve binnen der nyer vrihede ende beghinnen eerst op Levendaelsgraft

 

Item Pieter Butewech Gherijt soen en erve van Willem Salic

III s. IIII d. I mijt

Item noch Pieter en erve ende hi had van Ysbrant Hoflants s.

V s. IX d.

Item Gherijt Lam en erve

XI s. VI d.

Item Florijs Hobben s. en erve

III s. IIII d.

Item noch Florijs en erve van Symon van Gagelenberghe

XII d.

Item Aecht Aelbrechts en erve

II s. VIII d.

Item Wit en erve

II s.

Item Jan van Aken en erve

III s. IX d.

Item Egbrecht Willems s. en erve, dit sel sijn wijf half betalen

VI s. ø

9v

   

Item Alijt Louwen een erve

VI s. ø

Item Wouter Coman van den huse dat Jan Aelwijns s. was

V s. V d.

Item Rijc Allaert van den huse dairan

VI s. VIII d.

Item Jan Willem Wigghers s. en erve

XII s. I d.

Item Gherijt Meynaerts s. en erve

XII s. I d.

Item Gherijt Boudwijns s. en erve

XXVIII s.

Item Jan van den Veen ende Heyn van Tienen van den erve dat Heyn Cammakers was

XVIII s. VIII d.

Item Pieter van Grimberghe coft en huys jeghens Willem Maes dair hy die alinghe renten opgheset heft van beyden husen, aldus hout Sinte Pieter die ghift up dat ander huys sonder renten

VII s. VIII d. II mite.

Item Jacop Coenraets s. van wat erfs van Willem Aelbrechts soens

II s.

Item Willem Aelbrecht soen van sinen erve

XII s. VIII d.

Item Bose van den huse dat Dirc Florijs s. was

IIII s. X d. I mijt

Item Soete Jan Vlaminx s. en erve dat sy overnam van Jan Witten

V s.

Item Jan van Aken I erve dat hy cofte jegens Zoeten

II s. I d.

Item Bertelmees Symons s. I erve van Soeten

V s. V d.

Item Terveys Jacops s. en erve dat Florijs Michiels s. was

V s.

Item Zoete Jan Vlaminx s. ende Gherijt van den Veen II erven

X s. I d.

Item Gherijd Wous wedwi I erve

V s. IIII d.

Somma

IX £ VIII s. VI d. I mijt

    10    

   

Dit sijn die erven twisken der Molengraft ende der nyer Volresgraft

 

Item Jan Hughen s. ende hi had van Wouter Tames s. I erve

IIII s.

Item Ghise Dirx s. I erve

VII s. IIII d.

Item van den selven Katrijn Gherijt Jacops s. ende Jan Gherijts s.

II s.

Item Jacop Gherijts s. en erve

VIII s.

Item Claes Gherijts soen en erve

X s. II d. II miten

Item Dirc Danels s. kinder en erve

X s. II d. II miten

Item Phillips Rembrants s. en erve

XVIII s. VIII d.

Item Jan Collif en erve

XII s. II d. II miten

Item Gherijt Jacop en erve

XLIII s. VI d. II miten

Item Jan Danels s. en erve

XX s.

Item Ysbrant Jans Vos s. en erve

XXIII s. IIII d.

Item Tilman en erve

XXIIII s. V d. I mijt

Item die selve en erve

XXVI s. VIII d.

Item die selve noch en erve

XIII s. IIII d.

Item Boudijn Gherijts s. en erve

XXVI s. VIII d.

Item Bertelmees Everaets s. en erve

XXIII s. IIII d.

Item Pieter Jacob en erve

XVI s. VIII d.

Item Willem Vos en erve

XXVI s. VIII d.

Item Wildijc ende nu Danel Jacops s. toebehoert

XXVIII s. X d.

Item Gherijt Hoechstraet I erve

XVII s. IX d. I mijt

Item Marc Wermbouts s. I erve

XVII s. IX d. I mijt

Item Gherijt Jacop III erven

XLIIII s.

Item Jan van Nuys en erve dat Gherijt Hughen s. was

XII s. II d.

Item Gherijt Aernt Gouden s. van II erven die hy had van Pieter Rosen

XXXII s. IX d. I mijt

Item Dirc Willems s. van den huse dairnaest, dit heeft Jan Riken s.

VIII s. X d.

Item Louwerijs Heynrix s. van sijn huys ende erve

IX s.

Item Willem Gherijt Matten s.s. van den derden huse

VIII s X d.

Item Michiel Jordijns s. van een cleyn huyskijn

XXI d.

Item Willem Beyer een cleyn huyskijn

XXI d.

Item noch Willem Beyer een huyskijn van Florijs Gherijt s.

II s. VI d.

Item Heyn Willem s. en erve

VI s. VIII d.

Item Hughe Screvel en erve

VI s. VIII d.

Item Jacop Jans s. en erve

VI s. VIII d.

Somma

XXVI £ II s. VIII d.

10v

   

Dit sijn die erven twisken der nyer Volresgraft ende der Hoeflaen

 

Item Gherijt Willem Jan Betten s.s. en erve

XIX s. XI d. I mijt

Item Gheertruyt Mathijs dochter en erve

XII s. IX d. I mijt

Item Vranc Claes s. I erve

XIII s. II d. II miten

Item Dirc Louwen s. I erve

IX s. III d. I ø I mijt

Item Ysebrant Hoflants s. I erve

XV s. XI d.

Item die selve en erve

XVIII s. VII d.

Item noch die selve en erve

XIII s.

Item Hughe Andries s. en erve

XXX s. VII d.

Item Dirc Aernt Gouden s. I erve dat Heynric Bokels was

XIX s. X d. II miten

Item Heynric Bokel II erven

XLII s. I d. I mijt

Item Gherijd Willems s. II erven

XLII s. I d. I mijt

Item Jutte Danels erfnamen van der Haer I erve

XVIII s. VIII d.

Item Gherijt Dirx s. I erve

XXVI s.

Item Jan Stoep van den erve dat Harman Willems s. was

LII s.

Item Gherijt Diddekijn s. een erve

XIIII s.

Item Pieter Bon een erve

X s.

Item Pieter Gherijts s. en erve dat Claes Heys was

XX s. V d. I mijt

Item Willem Mertijns s. en erve

XXII s. XI d.

Item die selve en erve

XXII s. VIII d.

Item noch die selve en erve

XXVI s. VIII d.

Item Lambrecht Merinc en erve

XXII s. IX d. I mijt

Item Pieter Anderies s. en erve

XXII s. IX d. I mijt

Item Adriaen Pieters s. en erve

X s.

Item Elsbien Florijs Kermers en erve

XXIX s. X d.

Item Joest Willems s. en erve

XX s. IIII d. I mijt

Item Heyn Danel s. en erve

XIX s. X d.

Item Jan van den Woud I erve dat Hughe Claes s. was

XXII s. VII d. II miten

Item Jacop Jan Aernt s.s. en erve

X s.

Item Heynric Jacops s. en erve

VIII s.

    11    

   

Item Jan van den Woud en erve van Hughe Claes s.

IIII s. VI d.

Item Katrijn Jans dochter en erve

V s.

Item Hillegont Gherijts dochter en erve

V s.

Item Adriaen Pieters s. en erve

XII s. II d. miten

Item Vranc Jacops s. en erve

X s.

Item Florijs Willems s. en erve ende hi had van Vranc Jacops s.

XX s.

Item Margriet Hughe Claes s. wedwi ende sy coft jeghens Dirc die Bruyn

VIII s. IX d.

Item Willem Wissen s. en erve

VIII s. IX d.

Item Vranc Pieters s. die vleyschouwer en erve

X s.

Item die selve van wat erfs ghecoft jeghens Harman Willems s.

IIII s.

Item Harman Willem soen van al den erven tot den poirthuse toe III £ XV s. XI d. I mijt. Hierof ghelt Harman self

XVIII s. X d. mijt

Item hierof ghelt Pieter Willems s.

V s. X d.

Item Ysebrant die Bontemaker ghelter toe

VII s. V d.

Item Adriaen Pieters s. ghelter toe

VII s.

Item Dirc van der Hoirn ghelter toe

V s. VI d.

Item Vranc Claes s. ghelter toe

IX s. VIII d.

Item Claes Hughen s. ghelter toe

IX s. VIII d.

Item Symon Rutghers s. ghelter toe

VII s.

Item Bezelijs moeder in die steghe ghelter toe

V s.

Somma

XXXIX £ XIIII d. I ø

11v

   

Dit sijn die renten twischen der Hoeflaen ende den Vliet

 

Item Symon Bort van al den erven twisken der Molenstraet ende der vest, ende beloept tesamen IIII £ IIII s. Hier ghelden toe dese na ghescreven

 

Item dat is te weten Jan van Leyden van half den molenwerf

XI s. III d.

Item die selve van den molenhuse tot sinen deel

II s.

Item Gherijt Claes s. ghelter toe van den erve up den hoec

IIII s.

Item Claes Claes s.

II s.

Item Heyn die Kardemaker

II s. VI d.

Item Steven Gherijts wedwi van Aemstel

II s. III d.

Item jonghe Gherijt van der Planc

II s.

Item Alcmade die hadde III erven XV s. IX d.

 

Item hierof ghelt Gherijt Aliden soen

XX d.

Item Pieter Roetghers soen ende Harman Gherijts s.

IIII s. VI d.

Item Bozelijs die tymmerman

II s. VI d.

Item Jan van Wairt

XVI d.

Item Alijt Florijs dochter ende sy coft jeghens Loukijn die Waker

XVI d.

Item Jan Mees s.

IIII s. V d.

Item Claes Betgen ende nu heeft Claes Meeus s. I erve

V s. II d. II miten

Item Gherijt Steffens s. en erve

X s. IIII d. II miten

Item Pieter Butewech Willems s. en erve

XXXI s. X d. I mijt

Item Jacop Jans s. en erve

VI s. VIII d.

Item Eelman en erve
Hiertoe ghelt Alijt Ghiselen dochter XVIII d. ende Symon Rutghers s. ghelter toe XVIII d.

XVI s. IIII miten.

Item noch Eelman van den erve dat Symons was

VIII s. VI d.

Item Jan Reyners s. van den selven erve

VIII s. VI d.

Item Brechte en erve dat Claes die Caluwen was

VIII s. VI d.

Item Harman die Smit ende hi coft jeghens Dirc Hughen s. en erve

XLIIII s.

Item Claes Willems s. en erve

XIII s. IIII d.

Item Jacop Willems s. en erve

XIII s. IIII d.

    12    

   

Item Ysebrant Bontemakers soen een erve

VII s. V d.

Item Wouter Hughen soen een erve

VII s. V d.

Item Willem Heyn een erve

IX s. X d.

Item Jans kinder van Stienberghen ende sy coften jeghens Pieter Wouter Merinx s. een erve

IIII s. XI d.

Item die selve een erve

VII s. I d.

Item Dirc Hoven s. ende hi coft jeghens Willem lange Willems s. I erve

X s. VIII d.

Item Pieter Butewech Willems s. ende Harman die Smit I erve

XIII s. V d.

Item noch die selve een erve

IIII s. VII d.

Item Danel Clene I erve

XIII s. VIII d.

Item Vranc Huysman een erve

XVI d.

Item Mercelijs Zeghers s. ende Jan Mathijs s. I erve

II s.

Item Claes Ghise een erve

VIII d.

Item Lourijs die Waker een erve

VIII d.

Item Claes Gherijt Hoven s. een erve

IIII s.

Item Matkijn van Nuus en erve dat Hob Dirx s. was

II s.

Item Aelwijn Pieters s. en erve

VIII s.

Item Pieter Pieters s.

IIII d.

Item Jan Yden soen

IIII d.

Somma

XVIII £ IIII s. VI d.

12v

   

III. Sommarum van raemstede ende hofstederenten op die hoeve

CXXXVIII £ V s. IIII d. ø mijt

    13    

   

Van soenen ende ander toeval

 

Item Vranc meester Pieter Michiels s.s. van eenre soene die hem overgheset was te gheven XX Bersche gr., facit

VIII s. XI d.

Item van den commelduyr ende den godshuys ghegheven was

XXVI s.

Item Joest Willems s. gaf den godshuyse een soene die hem toegheseit was X boddragher, facit

XIII s. IIII d.

Item van den commelduyr ende den godshuys ghegheven was XXVII bot., facit

XXXVI s.

Item ontfaen van Willem Willems s. van die renten die hi ofghelossent heeft van den lande dat hy te poertrecht van den godshuse bi den gherecht aenghenomen heeft LXXV Enghelsche nobel, facit

IIc £

Item ontfaen van Aechte Claes van Zwieten wedwi van den renten die sy ofghelossent heeft van den lande daty Claes van Zwieten van den godshuyse te poertrecht aenghenomen had XIII nobel, facit

XXXIIII £ XIII s. IIII d.

Item Claes Sonderlant ghaf den godshuyse I verdinc van enen nobel, facit

XIII s. IIII d.

Item ontfaen van den molenexsijs van den eersten termijn van Claes Willems s. ende Kerstant Claes s., tesamen

IIcXXIX £

Somma

IIIIcLXVIII £ X s. XI d.

13v

   

Van sepulture ende besprec

 

Item Margriet Aelbrecht Jans s. besprac den godshuyse

II s.

Item Gherijt van Assendelf besprac den godshuyse X boddragher, facit

XIII s. IIII d.

Item by heren Roelof van testament ende een wijf den godshuyse besprac

II s.

Item Gheertruyt Jacop Vinken soens dochter van den grave daer sy in leyt

IIII £

Item Symons wijf van Warmond van den grave daer sy in leyt

IIII £

Item by heren Roelof van testament ende den godshuys besproken was

II s.

Item Clemment besprac den godshuyse XV bot, facit

XX s.

Item Pieter Pieters s. van den grave daer hy in leit

IIII £

Item Tilleman van den grave daer hy in leit

IIII £

Item Pieter Dirc Aelwijns s. besprac den godshuyse XX bot., facit

XXVI s. VIII d.

Item Tilleman besprac den godshuse

III s.

Item meester Thomas van den grave daer hy in leyt

IIII £

Item meester Thomas besprac den godshuyse XV bot., facit

XX s.

Item Lutghaert Dircx van den Werve van den grave daer sy in leyt

IIII £

Item Griete Claes Willems s. van den grave dair sy in leyt

VIII £

Item Heynric Bokel besprac den godshuse XXX £ Holls. payment, te betalen binnen drien jaeren, ende hiervoer soe sel men jaerlix sijn jaerichtijt doen soe dat memoribouc daerof inhout, hierof ontfaen VI nobel, facit

XVI £

Somma

LII £ IX s.

    14    

   

Van den vellen voir tHeylighe Cruus ende van anders dat an was vircoft is ende van leyen

 

Item die kercmeesters van Leyderdorp V hondert leyen, thondert VIII Bersche gr., ende een half rijst leyen XIII boddragher, facit tsamen

XXXV s.

Item Gherijt van den Vliet mit sinen ghesellen ghaven den godshuse voir een vel XII gr., facit

VIII s.

Item Gherijt Willems s. mit sinen ghesellen ghaven den godshuse voir een vel XL gr., facit

XXVI s. VIII d.

Item Griet van Nuys coft XI vacht om IIs nobel, facit

VI £ XIII s. IIII d.

Item Griet van Nuys coft IX vacht om IIs nobel, facit

VI £ XIII s. IIII d.

Item Gherijt die coster ende Jan die Wit coften jeghens den godshuys CLX pont was, die IIII pont om IX bot., facit

XXIIII £

Somma

XL £ XVI s. IIII d.

14v

   

Van voirhuyr ende van ghiften

 

Item Lourijs Jacops s. coft en s raemstede half jeghens Pieter Coep, daerof te voirhuer

III s.

Item die selve omdat men him die ghifte gaf

XVI d.

Item Jan van Veen voft en s raemstede jeghens Symon Phillips soen, daerof te voyrhuer

VII s.

Item die selve omdat men him die ghifte ghaf

XIIII d.

Item Willem Danels s. coft s raemstede half jeghens Jan van Veen, dairof te voirhuyr

III s. VI d.

Item die selve omdat men him die ghifte ghaf

VIII d.

Item Gherijt Willem Jan Betten s.s. coft s raemstede jeghens Heynric Lambrecht s., dairof te voirhuyr

V s.

Item die selve omdat men him die ghifte ghaf

XX d.

Item Pieter Butewech Gherijts s. coft en erve jeghens Willem Zalic, daerof te voirhuyr

XX d.

Item Coenraet Gherijts s. coft en erve jeghens Harman die Smit, daerof te voirhuyr

IIII s. IIII d.

Item die selve omdat men him die ghifte ghaf

IIII s.

Item Dammes Mathijs s. coft en virendel van s raemstede jeghen Claes Goverts s., daerof te voirhuyr

II s.

Item die selve omdat men him die ghifte ghaf

XVI d.

Item Dirc Hove coft en huys ende erve jeghen Willem langhe Willems s., daerof te voirhuyr

V s. IIII d.

Item die selve omdat men him die ghifte ghaf

IIII s.

Item Symon van Gaghelenberghe van Margrieten sijn Zweghers doet van voirhuyr

VIII d.

Item Florijs Hobben s. coft en huys jeghens Symon van Gaghelenberghe, daerof te voirhuyr

VI d.

Item die selve omdat men him die ghifte ghaf

XXII d.

Somma

II £ IX s.

    15    

   

Item Willem Bose coft en huys ende erve jeghens Dirc Florijs soen, daerof te voirhuyr

II s. VIII d.

Item Claes Mees s. coft een huys jeghens Claes Betgen, daerof te voirhuyr

II s. VIII d.

Item Pieter Dirx s. coft en huys jeghens Terveys, daerof te voirhuyr

VI d.

Item die selve omdat men him die ghifte ghaf

X d.

Item Jan Stoep coft en huys ende erve jeghens Allaert die slotemaker, daerof te voirhuyr

VIII d.

Item die selve omdat men hem die ghifte ghaf

XII s.

Item Dirc Aernt Gouden s. coft een kamer an sijn nuwe huys jeghens Heynric Bokel, daerof te voirhuyr

III s. IIII d.

Item Dirc Florijs Kermers s. coft een huys jeghens Jan Rombout ende Florijs Willems s. plach te wesen, daerof te voirhuyr

III s. IIII d.

Item Ysebrant Riken s. coft een huys jeghens Dirc Gherijt Matten s.s., daerof te voirhuyr

IIII s. VI d.

Item die selve omdat men hem dir ghifte ghaff

VI s. VIII d.

Item Jan van den Woud coft een erve jeghens Heyn Danels s., daerof te voyrhuyr

III s. IIII d.

Item Jan Gherijt Willems s.s. coft dat huys dat Florijs Willems s. was, daerof te voirhuyr

III s. IIII d.

Item Louwekijn die Waker coft een erve jeghens Symon Bort, daerof te voirhuyr

III s. IIII d.

Item Willem Symon Duven s.s. coft en erve jeghens Vranc Claes s., daerof te voirhuyr

VI s. VIII d.

Item die selve omdat men hem die ghifte ghaf

XVI d.

Item Claes Vranken s. coft s raemstede half jeghens Dirc Dirx s., daerof te voirhuyr

II s.

Item die selve omdat men hem die ghifte ghaf

XIII s. IIII d.

Somma

III £ X s. VI d.

15v

   

Item Aelwijn Pieters s. coft een huys jeghens Bloemkijn, daerof te voyrhuyr

IIII s.

Item Ysebrant Spronx s. coft en s raemstede jeghens Jan van Zijl, daerof te voyrhuer

VI s.

Item die selve omdat men him die ghifte ghaf

XVI d.

Item Matheeus Willems s. ende sijn broeder coften jeghens Gherijt Louwen s. die twie deel van den molenwerf, daerof te voyrhuer

X s.

Item die selve omdat men him die ghifte ghaf

X s.

Item Dirc Poes Stevens s. coft en s raemstede half jeghens Pieter Buse, daerof te voirhuyr

III s.

Item die selve omdat men him die ghifte ghaf

III s.

Item Coneghont Claes Willems s. wedwi coft en s raemstede half jeghens Katrijn Potter, daerof te voirhuer

III s. VI d.

Item die selve omdat men haer die ghifte ghaf

III s. IIII d.

Item Margriet Hughe Claes s. wedwi coft een huys jeghens Dirc die Bruyn, daerof te voirhuyr

IIII s. IIII d.

Item Claes Lambrechts s. coft jeghens Dirc Coenen s. ende Willem Goverts s. een s raemstede half, daerof te voirhuyr

III s. VI d.

Item die selve omdat men him die ghifte ghaf

II s. VI d.

Item Jan Reyners s. coft en s raemstede half jeghens Claes Roelofs s., daerof te voirhuyr

IIII s. I d.

Item Gherijt Aernt Gouden s. coft die ander helft jeghens Claes Roelofs s., daerof te voirhuyr

IIII s. I d.

Item van Jacop Jan Aernts s.s. wijfs doet, daerof van voirhuyr

V s.

Item Ghijsbrecht Bertelmees s. coft en huys jeghens Katrijn Potters, daerof te voirhuyr

II s. VIII d.

Item Pieter Maertijns s. coft en erve jeghens Willem Aelbrechts s., daerof te voyrhuyr

III s.

Item die selve omdat men him die ghifte ghaf

II s.

Somma

III £ XV s. IIII d.

    16    

   

Item Jacop Boen coft en s raemstede half jeghens Willem Maertijns soen, daerof te voirhuyr

II s.

Item die selve omdat men him die ghifte ghaf

II s.

Item Lourijs Jans s. coft en huys jeghens Jan Reyners s., daerof te voirhuyr

IIII s.

Item die selve omdat men him die ghifte ghaf

XVI d.

Item Florijs Montfoerden s. coft een s raemstede jeghens Harman Loc, daerof te voirhuyr

VI s.

Item die selve omdat men him die ghifte ghaf

II s.

Item Willem Florijs s. coft en s raemstede jeghens Ysebrant Spronx s., daerof te voirhuyr

V s.

Item Jan Reyners s. coft en s raemstede jeghens Gherijt van Heveren, daerof te voirhuyr

IIII s.

Item Willem Stien coft en s raemstede half jeghens Aelbrecht Pieters soen, daerof te voirhuyr

II s. VI d.

Item die selve omdat men him die ghifte ghaf

XII d.

Item Aelbrecht Pieters s. coft en s raemstede half jeghens Jan Wel, daerof te voirhuyr

IIII s.

Item die selve omdat men hem die ghifte ghaf

VIII d.

Item Jan Wel coft en s raemstede half jeghens Aelbrecht Pieters s., daerof te voirhuyr

IIII s.

Item die selve omdat men hem die ghifte ghaf

VIII d.

Item meester Jan die Boghemaker coft een half huys jeghens den godshuysmeesters van Sinte Pieter ende den Heylighen Gheestmeesters ende jeghens Gherijt Hughen soen ende Aernt Hughen soen, daerof te voirhuyr

IIII s.

Item Ghijsbrecht Bertelmees s. coft en huys jeghens Pieter Aechten soens wedwi, daerof te voirhuyr

VIII s.

Somma

II £ XI s. II d.

16v

   

IIII. Sommarum van zoenen, sepeltuer, van vellen, besprec, voyrhuyr ende ghiften uten bloken, van gheloften, renten ende van den molenexzijs

VcLXXIIII £ II s. III d.

    17    

   

* Somma sommarum van allen ontfanghe voirs. binnen desen helen jair XIIIcXX £ XI s. VI d. I mijt. Item uten bloken VIII £, facit

XIIIcXXVIII £ XI s. VI d. mijt

17v

   

Dit is dat die kercmeesters weder hebben uutghegheven van den kercken goede binnen desen jair voirscreven in payment als voirscreven is

 

Eerst van dat der kercmeesters uutgheven meer liep doe sy lest rekenden dan haer ontfanc

C £ XII s. I d. ø aes

I. Somma per se

C £ XII s. I d. ø aes

Item Jan Heerman van sinen renten XII Ghensche nobel, voir elken nobel LXXVIII gr., facit

XXXI £ IIII s.

Item meester Jacop Symons s. ende heer Jacop Hongher van den erve dat jonfrou Alijt Heynric Tiers was after den toorn

X £

Item heer Jan Hamer die deken van Nyvel

VIII £

Item Gherijt die coster van sinen costerghelde

IIII £

Item die selve van sijn II coegras

III £ XII s.

Item Jacop den ondercoster van sinen renten

VI £

Item Soete Jan Vlaminx soens

LVIII s.

Item den Heyligheestmeesters van renten die sy hadden up Heynric Pipers erve

III £ II s. VIII d.

Item die selve van Florijs heren Jacops s. erve ende Alijt Hollanders daerop besprac

XIII s. IIII d.

Item dat ghasthuys ende sy overhebben van Willem Harmans soen van Florijs heren Jacop s. erve

II s. VIII d.

Item Vranc Ysac van Haeskijn Mouwerijns s. erve

IIII s.

Item Willem Symon Vrerix s. van Florijs heren Jacop s. erve

IX s. IX d. I mijt

Item die selve van Haestgen Mouwerijns s. erve

VIII d.

Item den heren van Sinte Pancraes van glaesmakers erve

II s. VIII d.

Item den commelduyr van heren Heynric Spiker grafganc

V s. IIII d.

Item den commelduyr van Valkenburch van up die Does

VIII s.

Item meester Claes stienhouwer heeft anghenomen die kerc binnen rierecht te houden, ende watter up brect dat sel hy weder maken by der kercken cost ende men sel hem leveren alle stof buten sinen cost, hier voer sel hy hebben alle jaer IIII £ licht payment, facit in goeden payment

XL s.

Somma

LXXIII £ III s. I d. mijt

    18    

   

Van lijfrenten

 

Item Pieter Heerman X Enghelsche nobel, voir den nobel LXXX gr., facit

XXVI £ XIII s. IIII d.

Item Gherijt Jacop X Enghelsche nobel, facit

XXVI £ XIII s. IIII d.

Item Beatrijs Wermbouts van heren Jan haren s. VI nobel, facit

XVI £

Item meester Thomas van Kersken

XV £

Item Grie Michiels dochter

IIII £

Item Gheertruyt Dirc Heermans dochter I nobel, facit

LIII s. IIII d.

Item Gherijt Willems s. die coster

L s.

Item heer Jan Warniers s. XII gouden scilde, facit

XVI £

Item heer Gherijt die Wit X nobel, facit

XXVI £ XIII s. IIII d.

Item Aechte Ruuschen van haren lijfrenten X nobel sjaers, facit

XXVI £ XIII s. IIII d.

Item Lijsbet Pieter Walichs dochter een nobel, facit

LIII s. IIII d.

Item Godelt Gherijts dochter IIIs nobel, facit

IX £ VI s. VIII d.

Item Griete Wigghers Is nobel, facit

IIII £

Item Katrijn Lyclaes dochter een nobel, facit

LIII s. IIII d.

Item Gherijt die Griemer ende Hillegont sijn wijf VII nobel, facit

XVIII £ XIII s. IIII d.

Item Aernt van Baren ende sijn wijf XV nobel, facit

XL £

Item noch Aernt van Baren van enen halven jaer ende virscheen tot Alre Goeds Heylighen daghe VIIs nobel, facit

XX £

Somma

IIcLX £ III s. IIII d.

18v

   

Van betaelden ghelde dat men sculdich bleef

 

Item Jan van den Rijn ende Jan van Aersen des men hem sculdich bleef van hout ghelijc die brief daerof inhout XLIIII Enghelsche nobel XV botgen min, facit

CXVI £ XVI s. VIII d.

Item soe quam Heynric Jans s. van den Rijn om dit ghelt van den hout voirscreven, mit hem verdroncken ende voir sinen cost tot Jan Zoeten

VIII s.

Item Alof van Buric des men hem sculdich bleef van XXIX voeder stiens die hi den godshuse ghelevert heeft, betaelt by Zeverijn XXX Enghelsche nobel, facit

LXVI £ XIII s. IIII d.

Somma CLXXXIII £ XVIII s.

 

II. Sommarum van sekeren renten, lijfrenten ende van betaelden scout als voirscreven staet

VcXVII £ IIII s. V d. mijt

    19    

   

Van ghecoften houte ende callic ende cost die daerup ghedaen is

 

Item ghecoft jegens Goeswijn Claes s. XLV balcken, die costen behalven die memorien die dat godshuys Jutten sinen wive doen sel ghelijc die memoriboec daerof inhout LI Engelsche nobel, te betalen tot Kersavont naestcomende

 

Item Jan Claes s. mit hem wijfter een deel grote balcken uten Rijn up dat lant te brenghen enen dach, elc III bots sdaghes, facit

XX s.

Item van scoudehuyr ende te drincghelt hem ghegheven

IIII s.

Item Wouter van Campen mit hem sesten van een deel houts te halen by Costvirloren ende bi den wedde ende op dat kerchof te brenghen hem ghegheven XLIIII bot., facit

II £ XVIII s. VIII d.

Item ghecoft jeghens Gherijt Emmen soen hondert hoet callix, die VI hoet voer een Enghelsche nobel, te betalen van den laetsten daghe van den molenexsise die di stede den godshuse sculdich is gheliken die stedebrief daerof inhout

 

Item Wouter Hughen soen ende Vranc Huysman hebben up dat kerchof ghebrocht XIIII scouden sants, van elker scoude VII Bersche gr., facit

XLIII s. VII d.

Item Heynric Jacops s. V scouwen sants, die scouwe VII Bersche gr., facit

XV s. VII d.

Item Wouter Hughen s. ende Vranc van LXII hoet callix up dat kerchof te brenghen, van den hoede II Bersche gr., facit

LV s. I d.

Item Mathijs die gravemaker van LXII hoet callix te betalen, van den hoede I Berschen gr., facit

XXVII s. IIII d.

Item Mathijs van den callic tontfaen mit sande ende mit stien den callic te decken

VIII s. VIII d.

Item den ghesellen te drincghelt ghegheven

II s.

Item Bokel mit sinen ghesellen van stucstiens dat Spiker den godshuse ghaf up dat kerchof te brenghen

XVI d.

Item ghecoft jeghens Wouter die Goutsmit XVIII hoet callix die up dat kerchof besleghen legghen, den hoep om

IX £ II s.

Item ghecoft jeghens Harman Willems s. III duysent stiens om

XXII s. VIII d.

Item by Willem Willems s. om Spaens yser XXV Enghelsche nobel, facit

LXVI £ XIII s. IIII d.

Item van desen yser in die loedse te brenghen

II s. IIII d.

Somma

LXXXVIII £ XVI s. VII d.

19v

   

Van alrehande dinghen in der kercken

 

Item ghecoft IIII dusent groet broets, dat dusent VI gr., ende VI dusent cleyn broets, dusent III gr., facit

XXVIII s.

Item Heynric Jacops s. heft ghewrocht up den toren an die houten gote te virmaken ende die bedecloc of te winnen die ghebroken was, ende een ander cloctgen te Rapurst ghehaelt ende weder in den toorn ghehangen, ende liep IIII daghe, sdaghes VI gr., facit

XVI s.

Item van den cloctgen van Rapurst te halen ende te Leyden te brenghen

II s.

Item van den Heylighen Sacrament van Paeschen den provisoer gegheven

XII s. VIII d.

Item den provisoer van eenre generael citacy

V s. IIII d.

Item Jacob die coster van der kerc te veghen al tjaer doer

XXVI s. VIII d.

Item om besem al tjaer doer

IIII s.

Item Jacop uter Lier van beyeren al tjaer doer

XL s.

Item Dirc smit van een hamer te maken in dat cleyn bedeclocgen van Rapurst

IIII s.

Item van dat bedeclocgen te weghen ende voert te scepe te dreghen, ende woech LXXXVII pont

XII d.

Item meester Jorijs van dat bedeklocgen te virghieten ende van LXXV pont spise die hi daertoe dede, ende van den yseren hamer die hy daertoe maken dede, tesamen Vs Engelsche nobel, facit

XIIII £ XIII s. IIII d.

Item Jan Stantvast van die kloc van Antwerpen te brenghen ende daer te voeren VI gr., facit

IIII s.

Item soe ghinc die scout mitten scepen mitter goodshuysmeesters omme panden om dat afterstal van den renten in dat lach ghegheven

XIII s. IIII d.

Item Hughe die scriver van een sextaern te scriven in dat lextionael ende an stof daertoe ghebesicht, tsamen

X s. VIII d.

Item Andries van der Burich van dat lexcionael te verbinden

XVI s.

Item doemen die Heylighe woech den arbeiders ghegheven VIII gr., facit

V s. IIII d.

Item van een houten kjan te maken

II s. VIII d.

Item van II emmers te maken

IIII s.

Somma

XXIIII £ IX s.

    20    

   

Item Enghel die leydecker heeft ghestopt an die kerc VI daghe mit him anderen, sdaghes X gr., facit

XL s.

Item noch Enghel ghewrocht Vs dach mit hem anderen, sdaghes X gr., facit

XXXVI s. VIII d.

Item om X voersten IX gr., facit

VI s.

Item Willem Dirx s. van XII morghen lants gheleghen in den ambocht van Leyderdorp van morghenghelde, van der morghen een Berschen gr., facit

V s. IIII d.

Item den selven van sleysghelt van der morghen IIII d., facit

IIII s.

Item Pieter Hughen van morghenghelde van der Hove ende XXX morghen, van der morghen II gr., facit

XL s.

Item Mouwerijn Willems s. van morghenghelde ofghecort

II s. VIII d.

Item Jan Duker van morghengheld ofghecort

XVI d.

Item Dirc Willems s. van Poelgheest van morghengheld ofghecort

XVI d.

Item Walich Everaerts s. van morghengheld ofghecort

III s.

Item Mathijs die gravemaker van die Naecte Sluse te decken tot drien tiden soe men die crusen om die stede droech

VIII s.

Item meester Bezelijs ghesent tot Scoenhoven om te besien of daer enighe ghadinc van hout waer ende voirt tot Dordrecht om daer mede te besien wes daer waer, ende was uut V daghe, voir sinen cost ende arbeyt

XXVI s. VIII d.

Item van den bagghairt wech te voeren ende up te scieten van den steygher onder Willem Foytgen huys

IIII s.

Item Pieter die Dregher met hem vierden ghewrocht an den wal langhes den Stien die up te scieten ende nevens die houten brug die crom van den wal wider te maken ende langhes te diepen

XVIII s.

Item Claestgen Heynen mit sinen ghesel van den bagghaert tenden der loedse up te scieten ende wech te voeren ende den steygher scoen te maken, tsamen

VI s.

Somma

X £ III s.

20v

   

Item meester Jan die Backer van die houten brug die over die Stien ghaet die jocken te virsteken, want mer mit gheenre scoude doer zwayen en mocht

X s.

Item Claes Lourijs s. van een eken planc ende een sparre daeran ghebesicht

X s.

Item Jacop die coster ende Mathijs die gravemaker van der loedse binnen scoen te maken

II s. VIII d.

Item om besem

IIII d.

Item meester Aernt van den Doem woirt ontboden om mit hem te spreken van den coer voirt up te maken, daer men up die tijt bi den gherecht mit hem overdroech voirt up te maken, hem ghegheven te hoescheden II Vranx cronen, facit

LIII s. IIII d.

Item tot Willem Borts betaelt voer wijn ende cost up die tijt

III £

Item by Femeynsen heren Gherijts dochter ghecoft tot eenre casoffel mede te voeren IX ellen linnen lakens, dellen IIII Bersche gr., facit

XVI s.

Item van den selven laken te blawen ende scoen te licken, tsamen

XIIII s.

Item Roel die snyder van den casoffel te maken mitter side, tsamen

XVIII s. VIII d.

Item den wibiscop van der casoffel te wyen

IIII s.

Item den scipper die di casoffel tUtrecht voerde ende weder thuys brocht, hem ghegheven

XVI d.

Item ghecoft een half vat oly jeghens Heynric om

IIII £

Item Dirc van der Hoirn van der kercken banwerc te maken

XIII s. IIII d.

Item Femeyns heren Gherijts dochter van ofdoen ende upsetten an die misghewade ende van linnen laken dat men dairtoe behoefde

XXXIIII s. VIII d.

Item noch Femeynse van een deel dwalen te virmaken

XVI d.

Item Claes Aernts s. wijf van dat sy al tjaer des godshuys lavengierster heeft gheweest

XXXI s. IIII d.

Somma

XVII £ XI s.

    21    

   

Item meester Aernt van den Doem quam te Leyden up Sinte Pieters dach, mit him hem ende mitten ghesellen uter loedse virdroncken ende sinen cost betaelt tot Willem Borts, tesamen

XLII s.

Item Symon Koet die brocht die boetscip uter Haghe dat Aechte Ruuschen doet was, hem ghegheven te drincgheld X bot, facit

XIII s. IIII d.

Item Willem Jong van een kerfsaghe XI bot, facit

XIIII s. VIII d.

Item meester Bezelijs van dat bedeclocgen in den toern te hanghen

XVI s.

Item om een bery IIII gr., facit

II s. VIII d.

Item om eskenhout daer men hamerstelen of maecte

II s. VIII d.

Item om een mouwe I gr., facit

XII d.

Item Willem Nachteghael van yserwerc toter bedecloctgen

XIIII s.

Item van besem, linen tot clocrepen ende van scuren die kandelaers

XXIIII s.

Item by Jacop tot Coman Tymans van resel, smeer, bast, hosveter

XXXVI s.

Item Allaert slotemaker ende Sloterdijc van sloten ende slotelen ghebesicht in der kercken ende an die loedse

XXIIII s.

Item IIIIm cleyn broets ende IIm groets broet XII bot., facit

XVI s.

Item om ien pont wieroecx

VIII s.

Item Willem Jans Vos s., Aernt Hughen s. ende Walich omdat sy die hoemans haelden ghegheven elcx I bot, facit

IIII s.

Item om een yseren veter an die craen I bot, facit

XVI d.

Item XXXIII hoerden, stic I Berschen gr., facit

XIIII s. XIIII d.

Item in die loedse den ghesellen te drincghelt ghegheven

V s. IIII d.

Item soe setten die kercmeesters in horen uutgheven an afterstal van ouden kercghelde ghelijc die cedel dairof inhout die sy daerof overleveren om dat boec mede te reden, daer die somme of beloept

CXXXII £ XII s. VIII d.

Somma

CXLIIII £ XII s. X d.

21v

   

Van der kerc te belichten

 

Item Jan die Wit van IIIc pont was te verdraien, van elc pont II d., facit

L s.

Item den selven jeghens Paeschen II tortisen te draien, van scaft ende leenmaet XXVIII gr., facit

XVIII s. VIII d.

Item jeghens des Heylich Sacraments dach IIII tortisen, van drayen, scaft ende leenmaet

XXIX s. IIII d.

Item noch jeghens Kersavont II tortisen, van drayen, scaft ende leenmaet

XVIII s. VIII d.

Item den selven van LXI memorien te belichten, van elc memori II s., facit

VI £ II s.

Item noch den selven van III dommelmetten mit IX kaersen te lichten XXXVI gr., facit

XXIIII s.

Item Heynric Wouters soen van brieven te scriven al tjaer doer ende tkercghelt

VIII s.

Item van die rekening te scriven niet

 

Item van stof al tjaer doer ende van papier ende int

VIII s.

Item Hughe den oirghaenist van enen helen jaer op die orghelen te spelen mitten blasen ende die oirghel te regieren tot goedshuys oirbaer VI nobel, facit

XVI £

Item in die bede gheleyt die memorien mede te doen boven dat dit jaer ghebeden is V nobel ende XV bot, facit

XIIII £ VI s. VIII d.

Somma

XLIIII £ V s. IIII d.

    22    

   

Van wijn al tjaer ghebesicht in der kercken. Eerst tot Paeschen, daermede ghemonicht wert

 

Item Dirc van Oestgheest I stoep, den stoep VI gr., facit

IIII s.

Item Jan Zoet een stoep, den stoep VI gr., facit

IIII s.

Item Vos Claes s. VI stoep, den stoep VI gr., facit

XXIIII s.

Item Pieter van Leyden VI stoep, den stoep VI gr., facit

XXIIII s.

Item Gherijd die Bruyn V stoep, den stoep VI gr., facit

XX s.

Item Heynric Tier III stoep, den stoep VI gr., facit

XII s.

Item Florijs van Meerburch III stoep, den stoep V gr., facit

X s.

Item tot Pijnster van III stoep wijns dair men mede monichde, facit

XII s.

Item tot Kersavont dair men mede monichde

 

Item Kerstant Claes s. II stoep, den stoep VI gr., facit

VIII s.

Item Jan Zoet I stoep VI gr., facit

IIII s.

Item Vos Claes s. I stoep VI gr., facit

IIII s.

Item Pieter van Leyden I menghelen III gr., facit

II s.

Item Vranc Poes soen V menghelen, den stoep VI gr., facit

X s.

Item Wermbout Jans s. I menghelen

II s.

Item Heynric I stoep VI gr., facit

IIII s.

Item wijn al tjaer ghehaelt an kannekijns op stocken misse mede te doen beloept

X £ IIII s.

Somma

XVII £ VIII s.

III. Sommarum cost van hout, van yser, van callic, van alrehande uutgheven, die kerc mede te belichten ende van wijn al tjair

IIIcXLVII £ V s. IX d.

22v

   

Die tymmerlude dachloen

 

Eerst meester Beselijs, aenghenomen by goedunken van den gherechte. Ende hy quam te werke des dinxdaghes na Grote Vastelavont

 

Item meester Bezelijs V daghe, sdaghes XII lichte gr., facit

XL s.

Item Jan Gherijts s. V daghe, sdaghes VIII lichte gr., facit

XXVI s. VIII d.

Item Jan van Scoten V daghe, sdaghes VIII gr., facit

XXVI s. VIII d.

Item Wouter V daghe, sdaghes VIII gr., facit

XXVI s. VIII d.

Item Hughe Konegonden s. I dach, sdaghes VIII gr., facit

V s. IIII d.

Item Hughe sijn s. I dach, sdaghes VIII gr., facit

V s. IIII d.

Item die houtzaghers IIIIs dach, sdaghes XVI lichte gr., facit

II £ VIII s.

Item meester Willem die stienhouwer IIII daghe, sdaghes XV lichte gr., facit

XL s.

Item meester Lambrecht IIII daghe, sdaghes XII licht gr., facit

XXXII s.

Item Pieter van Aken II daghe, sdaghes VIIs, gr., facit

X s.

In die weec daer Sinte Pieters dach in quam

 

Item meester Bezelijs V daghe, sdaghes XII gr., facit

XL s.

Item Jan Gherijts s. V daghe, sdaghes VIII gr., facit

XXVI s. VIII d.

Item Jan van Scoten V daghe, sdaghes VIII gr., facit

XXVI s. VIII d.

Item Wouter V daghe, sdaghes VIII gr., facit

XXVI s. VIII d.

Item Hughe Konegonden s. V daghe, sdaghes VIII gr., facit

XXVI s. VIII d.

Item Hughe sijn s. V daghe, sdaghes VIII gr., facit

XXVI s. VIII d.

Item Jan Claes s. ende Pieter Vranken s. houtzagher V daghe, sdaghes XVI gr., facit

LIII s. IIII d.

Item meester Willem die stienhouwer V daghe, sdaghes XV gr., facit

II £ X s.

Item meester Lambrecht V daghe, sdaghes XII gr., facit

XL s.

Item Pieter van Aken V daghe, sdaghes VIIs gr., facit

XXV s.

Item Jan Nellen s. IIII daghe, sdaghes VIIs lichte gr., facit

XX s.

Item Jacop die coster omdat hy die spaneren upnymt ende die loedse scoen maect ende die yser draghet tot die smit te scarpen, sdaghes I bot, facit V daghe

X s.

Somma XXVI £ XII s. IIII d. lichte payment, facit in goeden payment

XXI £ XVIII d.

    23    

   

In die weke na Sinte Pieters dach

 

Item meester Bezelijs V daghe, sdaghes XII gr., facit

XL s.

Item Jan Gherijts s. V daghe, sdaghes VIII gr., facit

XXVI s. VIII d.

Item Jan van Scoten II daghe, sdaghes VIII gr., facit

X s. VIII d.

Item Hughe Konegonden s. IIIIs dach, sdaghes VIII gr., facit

XXIIII s.

Item Hughe sijn soen IIIIs dach, sdaghes VIII gr., facit

XXIIII s.

Item Wouter V daghe, sdaghes VIII gr., facit

XXVI s. VIII d.

Item Pieter Mathijs s. I dach, sdaghes VIII gr., facit

V s. IIII d.

Item die houtzaghers V daghe, sdaghes XVI gr., facit

LIII s. IIII d.

Item meester Willem Vinc V daghe, sdaghes XV gr., facit

II £ X s.

Item meester Lambrecht V daghe, sdaghes XII gr., facit

XL s.

Item Jan Nellen s. V daghe, sdaghes V s., facit

XXV s.

Item Pieter V daghe, sdaghes VIIs gr., facit

XXV s.

In die weke na Mitvasten

 

Item meester Bezelijs Vs dach, sdaghes XII gr., facit

XLIIII s.

Item Jan Gherijts s. Vs dach, sdaghes VIII gr., facit

XXIX s. IIII d.

Item Jan van Scoten V daghe, sdaghes VIII gr., facit

XXVI s. VIII d.

Item Hughe Konegonden s. V daghe, sdaghes VIII gr., facit

XXVI s. VIII d.

Item Hughe sijn s. V daghe, sdaghes VIII gr., facit

XXVI s. VIII d.

Item Wouter Vs dach, sdaghes VIII gr., facit

XXIX s. IIII d.

Item Willem Bezelijs s. Vs dach, sdaghes VIII gr., facit

VIII gr., facit

XXIX s. IIII d.

 

Item Pieter Mathijs s. V daghe, sdaghes VIII gr., facit

XXVI s. VIII d.

Item die houtsaghers Vs dach, sdaghes XVI gr., facit

LVIII s. VIII d.

Item meester Willem Vinc VI daghe, sdaghes XV gr., facit

III £

Item meester Lambrecht VI daghe, sdaghes XII gr., facit

XLVIII s.

Item Pieter van Aken VI daghe, sdaghes V s., facit

XXX s.

Item Jan Nellen s. VI daghe, sdaghes V s., facit

XXX s.

Item Jacop die coster noch van XVI daghe, sdaghes II s., facit

XXXII s.

Somma XLIII £ XIIII s. VIII d. lichte payment, facit in goeden payment

XXIX £ III s. II d.

23v

   

In die weke voir Palmen daghe

 

Item meester Bezelijs V daghe, sdaghes XII gr., facit

XL s.

Item Jan Gherijts s. V daghe, sdaghes VIII gr., facit

XXVI s. VIII d.

Item Jan van Scoten V daghe, sdaghes VIII gr., facit

XXVI s. VIII d.

Item Hughe Konegonden s. V daghe, sdaghes VIII gr., facit

XXVI s. VIII d.

Item Hughe sijn s. V daghe, sdaghes VIII gr., facit

XXVI s. VIII d.

Item Wouter V daghe, sdaghes VIII gr., facit

XXVI s. VIII d.

Item Willem Bezelijs s. V daghe, sdaghes VIII gr., facit

XXVI s. VIII d.

Item Pieter Mathijs s. V daghe, sdaghes VIII gr., facit

XXVI s. VIII d.

Item Willem Naghel III daghe, sdaghes VIII gr., facit

XVI s.

Item die houtsaghers V daghe, sdaghes XVI gr., facit

LIII s. IIII d.

Item meester Willem Vinc V daghe, sdaghes XV gr., facit

II £ X s.

Item meester Lambrecht V daghe, sdaghes XII gr., facit

XL s.

Item Harman van Aken V daghe, sdaghes IX gr., facit

XXX s.

Item Jan sijn soen V daghe, sdaghes V s., facit

XXV s.

Item Pieter van Aken V daghe, sdaghes V s., facit

XXV s.

Item Jan Nellen s. V daghe, sdaghes V s., facit

XXV s.

Item Jacop die coster V daghe, sdaghes II s., facit

X s.

Item Harman van Aken ende Jan sijn soen hebben ghehouwen binnen XVI daghe LV voet ghewenx, van den voet II boddragher, facit

VII £ VI s. VIII d.

Item Jan vir Nannen s., Claes stienhouwer ende Jan Claes s. van der grawen stien te houwen an drien betaligen bi den hoep om III nobel, facit in lichten payment

XII £

Item van vijf scouden houts up dat kerchof te legghen

VI s. III d.

Item van IIII scouden houts in dat nyewerc te dreghen

VIII s.

Item Willem die Dregher mit hem derden een deel houts te halen van den Sijlpoirthuse IIs dach, hoerlijc sdaghes III bot., facit

XLV s.

Item jonge Dirc van der Laen die hem halp mit II paerden II daghe

XVI s.

Item Jan Bruyns s. mit III paerden s dach

VI s.

Item van smeer toter waghen ende hem te drincghelt ghegheven

V s.

Somma XLVIII £ XIIII s. IIII d. lichte payment, facit in goeden payment

XXXII £ IX s. VI d.

    24    

   

IIII. Sommarum van der tymmerlude dachhueren ende den stienhouwers in den loedse ende anders als voirscreven staet

LXXXII £ XIIII s. II d.

24v

   

Van afterstal

 

Eerst van datter noch ombreect an den ghenen die Harman Bitter, Pieter Wit mit horen ghesellen overleverden alse kercmeesters

 

Item Willem Harmans s.

XII s.

Item Katrijn Jacop Wouters s.

IIII £ XI s.

Item heer Gherijt Vlaminc van den jaer XIIIIc ende ien

VIII s.

Item Berwoldus erfkijn in Bronskijns stege

II s.

Item Claes Gherijt Hoven s.

IIII s.

Somma V £ XVII s. lichte payment, facit

III £ XVIII s. goets payment

Afterstal van tjaer XIIIIc ende VI by goeden payment

 

Item Kerstijn heren Vrancken dochter huys

XIII s. IIII d.

Item Jacop Boenraets s. up sijn huys

XX s.

Noch up dat selve huys

XX s.

Item Aernt Harmans s.

VI d.

Item Bertelmees Symons s. erve

V s. V d.

Item Ysbrant van der Laen van sijn erve dat Jan Stoep jeghens hem coft

LII s.

Item Vranc Jacops s. I erve

V s. VIII d.

Item Florijs Willems s. I erve

XIII s. IIII d.

Twisken der Hoeflaen ende die Vliet

 

Item Gherijt Claes Hoven s.

IIII s.

Item Gherijt Aliden s.

XX d.

Item Pieter Roetghers s. ende Harman Gherijts s.

IIII s. VI d.

Item Dirc Gheerlofs s.

IIII s.

Somma

VII £ IIII s. V d.

    25    

   

Renten up lant

 

Item Claes Jans Vos s.

XXVI s. VIII d.

Item noch VIII hoet callix

 

Item Oudsier ter Wadding

XVI s. VIII d.

Item Mathijs Pieter Ermghaerden s.

X s.

Item Diewaer Stienkijns

XXV s.

Van tjaer VII

 

Renten up lant

 

Item Claes Jans Vos s.

XXVI s. VIII d.

Item Mathijs Pieter Ermghaerden s.

X s.

Item Gherijt Maertijns s. tot Hazertswoud

XVI d.

Item Outsier ter Wadding

III s. IIII d.

Item Matheeus Jacops s.

IIII s. VI d.

Item Diewaer Stientgens

XXV s.

Van hofstederenten

 

Item Willem Harmans s.

XXI s. IIII d.

Item voer Alijt Mathijs Kerstijn heren Vranken dochter

XV d.

Item Willem Buyls huys

III s. III d.

Item Baert Jan Wouters s.

XVI d.

Item Ghise Bedronghen

XV s.

Item Pieter Aechten s. wedwi

II s. VIII d.

Item Hughe Screvel vervhuys

XIII d.

Item heer Jacop van Rijsoird

XIII d. mijt

Item Dirc van der Gheest

IIII s. VIII d.

Item Gherijt Ruuschen huys

XXXII s.

Item Jacop Coenraets s.

XL s.

Somma

XIII £ XIII s. X d. mijt

25v

   

Item Gherbrant die linnenwever

VI d.

Item Aernt Harmans soen

VI d.

Item Jacop Gherijts s. van

s raemstede

XII s.

 

Item Gherijt Wous wedwi s raemstede

VIII s. VIII d.

Item Willem Maes van sijn huys

VII s. VIII d. II miten

Renten up hofsteden

 

Item Bertelmeeus Symons s. I erve

V s. V d.

Item Jan Gherijt Wous s.

V s.

Item Hughe Screvel

XIX d.

Twisken der Volresgraft enter Hoeflaen

 

Item Vranc Jacops s. I erve

X s.

Item van den erve dat Florijs Willems s. was Heynric Jacops s.

VI s. VIII d.

Item Harman Willems s. van den erve bi der Coepoirt

XLIX s. IX d.

Twisken der Hoeflaen enten Vliet

 

Item Symon Bort

XXXVIII s.

Item Gherijt Claes s.

IIII s.

Item Jan van Leyden

XIII s. III d.

Item Pieter Roetghers s.

II s. III d.

Item meester Bezelijs

II s. VI d.

Item Claes Betgen een erve

V s. II d. II miten

Item Pieter Butewech Willems s.

IX s.

Item Claes Gherijt Hoven s.

IIII s.

Item Jannes Pels van wouter weghen van Ghent als van den cost van den hout

IX £ XIII s. IIII d.

Item Jan van Leyden van hout

XXVI s. VIII d.

Item Gherijt van der Graft van spaneren

IX s. IIII d.

Somma

XX £ XV s. IIII d. mijt

    26    

   

Van tjaer van VIII. Eerst van lanthuyr

 

Item Jacop Dammes s.

XXXIX s. II d.

Item Allert Outghers s.

IX s. VIII d.

Item Dirc Molennaer

XLIX s. VIII d.

Item Heynric Willems s. van die Hoeflaen

XIIII s.

Item Diewaer Stientgen

XXV s.

Renten up lant

 

Item Claes Jans s.

XXV s. VIII d.

Item Mathijs Pieter Ermghaerden s.

X s.

Item Gherijt Maertijns s.

XXVI s. VIII d.

Item Jan Dirc Grieten s.s.

XX s.

Van ouden renten binnen der stede

 

Item Willem Harmans s. huys

XXI s. IIII d.

Item Alijt Mathijs

VI s. VIII d.

Item Kerstijn heren Vranken dochter

XV d.

Item Willem Buyls huys

III s. I d.

Item Baert Jan Wouters s.

XVI d.

Item Dirc die Haen

XX s.

Item Ghise Bedronghen

XV s.

Item Pieter Aechten s. huys bi der stove

XVI s.

Item die selve van den huys dair hy in woent

II s. VIII d.

Item Hughe Screvels voirvhuys

XII d.

Item heer Jacop van Rijsoirde

XIII d. mijt

Item Dirc van der Gheest van Katrijn Willem Jans s. testament

XXVI s. VIII d.

Item Kerstijn heren Vrancken dochter huys

XIII s. IIII d.

Item Machtelt van Lintscotens huys up die Hoghelants graft

III £ IIII s.

Item Gherijt Ruuschen huys up die Middelste graft

XXXII s.

Item Jacop Coenraets s. huys in Marendorp

XL s.

Item Gherbrant die linnenwever

VI d.

Item Aernt Harmans s.

VI d.

Somma

XXIIII £ VII s. III d. mijt

26v

   

Item Jorghel van den huse dat Gherijt Godekijns was

XX s.

Item Adriaen Walichs s.

IX d. mijt

Item heer Jan die Vriese

X s.

Item Heyn van Zalen van een s raemstede

XV d.

Dit sien die renten op hofsteden op die hoeve binnen der nyer vrihede ende beghinnen eerst op Levendails graft

 

Item Jan van Aken

X d.

Item Soete Jan Vlaminx s. van een erve dat sy overnam van Jan die Witte

V s.

Item Bertelmees Symons s.

V s. V d.

Item Gherijt van Veen

V s.

Item Gherijt Wous wedwi

V s. IIII d.

Twischen der Molengraft ende der nyer Volresgraft

 

Item Dirc Gherijt Matten s.s.

IX s.

Item Hughe Screvel I erve

VI s. VIII d.

Twisken der nuwer Volresgraft ende die Hoeflaen

 

Item Vranc Claes s.

XIII s. II d. II miten

Item Vranc Jacops s.

X s.

Item Florijs Willems s.

XX s.

Item Harman Willems s.

XIX s.

Item Bezelijs moeder

V s.

Item Adriaen Pieters s.

VIII s.

Item Vranc Claes s.

IX s. VIII d.

Tuschen der Hoeflaen ende den Vliet

 

Item Symon Boirt

II £ XIX s.

Item Jan van Leyen

XIII s. III d.

Item Heyn die Kaerdemaker

II s. VI d.

Item Pieter Roetghers s.

III s. IIII d.

Somma

XI £ XI s. IIII d.

    27    

   

Item meester Bezelijs een erve

II s. VI d.

Item Claes Betgen

V s. II d. II miten

Item Pieter Willems s.

XXXI s. X d. mijt

Item Pieter Butewech Willems s.

IX s.

Item Claes Gherijt Hoven s.

IIII s.

Item meester Bezelijs van outs

LIII s. IIII d.

Van tjaer van neghen. Eerst van ouden renten op lant

 

Item Claes Jans Vos s. van sijn uterdijc

XXVI s. VIII d.

Item Jan Willems s. tOestgheest

XXXIII s. IIII d.

Item Mathijs Pieter Ermghaerden s.

X s.

Item Foytgen

XII s. VIII d.

Item Gherijt Meynaerts s. tot Hasertswoud

XXVI s. VIII d.

Item aldaer Jan Dirc Grieten s.

XX s.

Lanthuyr van mey

 

Item Jan Lambrecht s. ende Dirc Symons s.

XXIIII £ VII s. II d.

Item Claes Betgen

XIII s. IIII d.

Item Jacop Dammes s.

XII s. VI d.

Item Gherijt Symons s.

IX £ III s.

Item Allaert Outghers s.

III £ XIX s. IIII d.

Item Willem Willems s.

XV £ IX d. II miten

Item Heynric Jacops s. van die Hoeflaen

XIIII s.

Item Vranc Pieters s. die vleyschouwer

IIII £ XVI s. X d. ø mijt

Item Willem Aernt Bruyns s.s.

III £ VI s. VIII d.

Item Heyntgen Aelbrechts s.

XL s.

Item Diedwaer Stienkijns

III £ V s.

Somma

LXXIX £ XIII s. XI d. ø

27v

   

Van ouden renten binnen der stede

 

Item Willem Harmans s.

XXI s. IIII d.

Item Alijt Mathijs

VI s. VIII d.

Item Zeverijn Zeverijts s.

XV d.

Item Willem Buyls

III s. I d.

Item Wouter Jans s.

XVI d.

Item Jans huys van Leyden

XIII s. IIII d.

Item Spiker van sinen huse

X s. IIII d.

Item Griet van Nuys

XXI d. mijt

Item Jan Claes Crulletgen s.

XIII s. IIII d.

Item Pieter Pieters s. wedwi

XIII s. IIII d.

Noch die selve

III s. VI d. II miten

Item Dirc die Haen

IX s. IIII d.

Item Willem Symon Duven s.

IIII s. VIII d.

Item Jorgel van den huse dat Gherijt Godekijns was

XX s.

Item Jan Claes s.

XXVI s. VIII d.

Item Kerstant Claes s.

VI s. VIII d.

Item Jan die Wit

XIII s. IIII d.

Item heer Jacop van Rijsoirde

XIII d. mijt

Item Jacop Kevelaer

XXVI s. VIII d.

Item Jan Symons s. huys

VI s. VIII d.

Item Dirc van der Gheest van Katrijn Willem Jans s. testament

XXVI s. VIII d.

Item Zeverijn Severijts s.

XIII s. IIII d.

Item Claes Broeyen huys up den Ouden Rijn

XXVI s. VIII d.

Item Jan Claes s.

X d. II miten

Item Machtelt van Lintscoten up die Kercgraft

III £ IIII s.

Item Gherijt Ruuschen huys

XXXII s.

Item Jacop Coenraets s. up sijn huys

XL s.

Item Gharbrant die Linnenwever

VI d.

Item Aernt Harmans s.

VI d.

Item Coman Butewech

XX s.

Item heer Jan die Vriesen zwagher

X s.

Somma

XXI £ XIX s.

    28    

   

Renten up raemsteden

 

Item Katrijn Potter ende Dirc Coen een s raemstede

XIIII s.

Item Jan van Veen een s raemstede

XIIII s.

Item Potter een s raemstede

XIIII d.

Item Gherijt die Bruyn Jacops s. een s raemstede

XII s.

Item Ghise van Remund een s raemstede

X s.

Item Tileman een s raemstede

 

VIII s. II d.

 

Item Godekijn Sesman

III s. I d.

Item Dammes Mathijs s.

IIII s. I d.

Item Gherijt Aernt Gouden s.

IIII s. I d.

Dit sijn renten up die hofsteden up die hoeve binnen der nuwer vrihede ende beghinnen eerst up die Levendailsgraft

 

Item Zoet Jan Vlaminx s. van Witten erve

V s.

Item Jan van Veen van Zoeten weghen

V s. V d.

Item Bertelmees Symons s.

V s. V d.

Item Gherijt Wous wedwi

V s. IIII d.

Twisken die Molengraft ende die nuwe Volresgraft

 

Item Katrijn Jacop Gherijts s.

II s.

Item Jacop Gherijts s.

VIII s.

Item Gherijt Aernt Gouden s.

XXXII s. IX d. mijt

Item Willem Gherijt Matten s.

VIII s. X d.

Item Hughe Screvel

VI s. VIII d.

Twisken die nuwer Volresgraft ende die Hoeflaen

 

Item Vranc Claes s.

XIII s. II d. mijt

Item Dirc Aernt Gouden s.

XIX s. X d. II miten

Item Heynric Bokels erfnamen

XLII s. I d. mijt

Item Gherijt Diddekijns s.

X s.

Item Pieter Bon

X s.

Item Pieter Gherijts s.

XX s. V d. mijt

Somma

XIII £ XIX s. VI d.

28v

   

Item Willem Maertijns s.

XXVI s. VIII d.

Item Adriaen Pieters s.

X s.

Item Elsbien Florijs Kermers

XX s.

Item Jacop Jans s.

V s.

Item Heynric Jacops s.

VIII s.

Item Adriaen Pieters s.

XII s. II d. II miten

Item Vranc Jacops s.

X s.

Item Jan Gherijts s. van den erve dat Florijs Willems s. was

XX s.

Item Dirc die Bruyn

VIII s. IX d.

Item Vranc Pieters s.

XIII s. X d. mijt

Item Harman Willems soen

XVIII s. X d. mijt

Item Ysbrant Bontemaker

VII s. V d.

Item Adriaen Pieters s.

VII s.

Item Vranc Claes s.

IX s. VIII d.

Item Claes Hughen s.

IX s. VIII d.

Item Bezelijs moeder

V s.

Tusken der Hoeflaen ende den Vliet

 

Item Symon Bort

LVII s. XI d.

Item Jan van Leyden

XI s. IIII d.

Noch van den molenhuse

II s.

Item Gherijt Claes s.

IIII s.

Item Claes Claes s.

II s.

Item Heyn die Kaerdemaker

II s. VI d.

Item Steven

II s. III d.

Item Gherijd Aliden soen

XX d.

Item Pieter Roetghers s. ende Harman

IIII s. VI d.

Item Bezelijs die tymmerman

II s. VI d.

Item Jan van Wourt

XVI d.

Somma

XIIII £ V s. I d. mijt

    29    

   

Item Jan Mees soen

IIII s. V d.

Item Claes Mees s.

V s. II d. II miten

Item Pieter Butewech Willems s.

XXXI s. X d. mijt

Item Eelman

XVI s. IIII d.

Noch Eelman

VIII s. VI d.

Item Jan Rombout

VIII s. VI d.

Item Harman die Smit

XVIIII s.

Item Claes Willems s.

XIII s. IIII d.

Item Willem Heyn

IX s. X d.

Item Pieter Butewech Willems s. ende Harman Smit

XVIII s.

Item Mercelis

II s.

Item Claes Ghise

VIII d.

Item Claes Gherijt Hoven s.

IIII s.

Item Bloemkijn

VIII s.

Somma

VIII £ XIIII s. VIII d.

V. Sommarum van afterstal also voirscreven staet

IIcXX £ II s. V d. ø mijt

Somma sommarum van allen uutgheven so voirscreven staet mitten afterstal XIIcLXVII £ XVIII s. XI d. ø mijt. Ende dat ontfanc beloipt XIIIc hondert XXVIII £ XI s. VI d. mite. Duese somme vereffent jeghen malcander, so beloipt dat ontfanc meer dan dat uutgeven LX £ XII s. VI d. hallinc. Duese rekeninge wort gedaen opter stede huys, opten Palmenavont int jaer ons Heren duysent vierhondert ende tien voer den gherecht.

 

 

 

    1409    

 

Transcriptie

Ed van der Vlist

Publicatie

Pieterskerk 1398 - 1428