Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
OAR records in previous Year View: Record details
Year 1429
OAR records in next Year

 

 

Record #254     Date   next record  top of page
1429-00-00
Location Type of Document
OAR11, 60v-e; OAR11, 63r-d
OAR12, 018r-d; OAR12, 046r-b
Consent
Text
[125] [083] Item geconsenteert die van Zoetermeer van ii wateringen een te maken tusschen beyden.
English Summary
Permission for Zoetermeer to combine two canals into one.
Keywords
zoetermeer; canals; construction
Notes
Two copies in both OAR11 and OAR12; the first copy in OAR12 is actually listed with the keuren.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
canals 14 / 67 1356 1421 1430
construction 12 / 73 1361 1425 1429
zoetermeer 4 / 16 1330 1416 1434

 

Record #266 prev record   Date   next record  top of page
1429-00-00
Location Type of Document
OAR11, 62v-b
OAR12, 009r-a
Keur
Text
[064] Kueren anno xxix. Item die aerde niet dieper te delven dan een halver ellen, ende wie dieper delvet, die sal dubbelt gelt gheven.
English Summary
Limit on depth allowed in peat digging.
Keywords
peat digging
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
peat digging 8 / 43 1392 1426 1429

 

Record #267 prev record   Date   next record  top of page
1429-00-00
Location Type of Document
OAR11, 62v-c
OAR12, 009r-b
OAR13, 05r-e
Keur
Text
[065] Item scutten opten dijck op die boeten, ende wair yemant die die scutters dat scut goet ontname, dat wouden wij an dien rechten. Ende wie den dijck bij nacht weyde, dat salmen scutten voir eygen ende scutmens niet, ende ment hem bewijsen mochte, dat wair up die boete van x pond.
English Summary
Order the seizure of livestock grazing on dikes (schutten) with the warning that attempts to circumvent such seizures will be pursued legally.
Keywords
schutten; grazing; livestock; confiscation
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
confiscation 1 / 4     1429
grazing 1 / 10     1447
livestock 2 / 13 1417 1417 1447
schutten 2 / 8 1417 1417 1447

 

Record #268 prev record   Date   next record  top of page
1429-00-00
Location Type of Document
OAR11, 62v-d
OAR12, 004v-c
Keur
Text
[032] Item den Rijndijck te maken op sijn oude brede op sijn hoichte tusschen dit ende daichs na sinte Jans dach, ende alle die bruggen die dair in leggen, ende op die ander zijde des gelijcx te maken ende te scouwen.
English Summary
Order reconstruction of the Rijndijk to its proper specivications by the St. John's inspection (i.e., Tuesday after St. John the Baptist, 24June).
Keywords
rijndijk; specifications; reconstruction; construction; bridges
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
bridges 7 / 54 1284 1421 1429
construction 13 / 73 1361 1429 1429
reconstruction 10 / 71 1406 1425 1429
rijndijk 14 / 34 1330 1425 1431
specifications 8 / 48 1330 1425 1430

 

Record #269 prev record   Date   next record  top of page
1429-00-00
Location Type of Document
OAR11, 62v-e
OAR13, 04r-c
Keur
Text
Item van dat lant te pooten ende voir delven na inhout der hantvesten.
English Summary
A reminder to plant alder (els) before digging peat, as specified in the charters.
Keywords
handvesten; charters; peat digging; restoration; alder planting; els poten
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
alder planting 4 / 8 1417 1421 1435
charters 8 / 26 1358 1401 1433
els poten 4 / 7 1417 1421 1435
handvesten 7 / 27 1358 1400 1433
peat digging 9 / 43 1392 1429 1434
restoration 4 / 6 1417 1421 1435

 

Record #270 prev record   Date   next record  top of page
1429-00-00
Location Type of Document
OAR11, 62v-f
OAR12, 017v-c
OAR13, 02v-b; OAR13, 07v-f
Keur
Text
[122] Item Zwammerdammer brugge sel maken die van Woerden die een helft ende Rijnlant die ander helft ende Swammerdamme dat decsel ende Nuwecoop dat aerdwerck alsmen seyt.
English Summary
Maintenance responsibilities for the Zwammerdam: the Land of Woerden for one half and Rijnland for the other, with Nieuwkoop doing the earthwork.
Keywords
zwammerdammerbrugge; zwammerdam; woerden; construction; maintenance; nieuwkoop; earth; aardhaling; reconstruction
Notes
See a confirmation of this provision in record #556 below. The second copy in OAR13 refers only to Nieuwkoop's earthwork obligation.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
aardhaling 12 / 37 1356 1426 1431
construction 14 / 73 1361 1429 1429
earth 3 / 8 1421 1421 1438
maintenance 15 / 85 1356 1423 1429
nieuwkoop 2 / 2 1394 1394  
reconstruction 11 / 71 1406 1429 1429
woerden 4 / 9 1363 1425 1429
zwammerdam 6 / 7 1255 1361 1448

 

Record #271 prev record   Date   next record  top of page
1429-00-00
Location Type of Document
OAR11, 62v-g
OAR12, 018r-a
OAR13, 03r-a
Keur
Text
[123] Item des Molenairs brugge die van Woerden die ene helft ende Rijnlant die ander helft.
English Summary
Maintenance responsibilities for the Molenaarsbrug or Heimansbrug in Alphen-Oudshoorn, split evenly between the Land of Woerden and Rijnland.
Keywords
molenaarsbrugge; woerden; bridges; construction; maintenance; reconstruction; heimansbrug; alphen; oudshoorn
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
alphen 14 / 44 1284 1422 1434
bridges 8 / 54 1284 1429 1429
construction 15 / 73 1361 1429 1429
maintenance 16 / 85 1356 1429 1429
oudshoorn 1 / 7     1442
reconstruction 12 / 71 1406 1429 1429
woerden 5 / 9 1363 1429 1435

 

Record #272 prev record   Date   next record  top of page
1429-00-00
Location Type of Document
OAR11, 63r-a
OAR12, 018r-b
OAR13, 03r-b; OAR13, 03r-c
Keur
Text
[124] Item die Does brugge te maken diese sculdich te maken. Item die Zijlbrugge sel heer Gillis van Cralinge maken. Item die Cleyn zijl bruggetgen dat lant van Rijnlant.
English Summary
Maintenance responsibilities for the Does, Zijl, and Klein bridges
Keywords
doesbrug; zijlbrug; leiderdorp; klein zijlbrug; bridges; construction; reconstruction; maintenance; cralingen, gillijs van
Notes
Two copies in OAR13. The copy in OAR12 has the following addition at the bottom of the page, in another hand: 'Item die Zijlbrugge die her Gillis van Cralingen plach te maken sel voirt an maken die stede van Leyden over gesc. gedaen bijder erfnamen van her. Gilijs van Cralingen ende ---- erfliken. Gegevan ----.'
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
bridges 9 / 54 1284 1429 1432
construction 16 / 73 1361 1429 1429
cralingen, gillijs van 4 / 9 1419 1426 1430
doesbrug 1 / 2     1444
leiderdorp 5 / 19 1399 1422 1432
maintenance 17 / 85 1356 1429 1431
reconstruction 13 / 71 1406 1429 1430
zijlbrug 3 / 7 1310 1399 1444

 

Record #273 prev record   Date   next record  top of page
1429-00-00
Location Type of Document
OAR11, 63r-b
OAR12, 009r-c
Keur
Text
[066] Item so kuerde die hiemr. in Houtrijck datmen die Scinckeldijc die leyt up Clais Jan Florijs zoons weer een ygelijc maken sal ende dijcken upt sijns zelfs lant, op een boeten van x pont, durende tot onsen wederseggen.
English Summary
The heemraden of Houtrijk order the rebuilding of the Schinkeldijk
Keywords
houtrijk; schinkeldijk; construction; claes jan florijszoons weer; dikes
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
construction 17 / 73 1361 1429 1430
dikes 2 / 12 1425 1425 1430
houtrijk 1 / 5     1453
schinkeldijk 2 / 7 1286 1286 1444

 

Record #274 prev record   Date   next record  top of page
1429-00-00
Location Type of Document
OAR11, 63r-c
OAR12, 018r-c
Keur
Text
[125] Item alle lant die mit ons watert ende niet mit ons en gelt, dat sal mit ons gelden morgen morgens gelijc, gelijc lancs geleden.
English Summary
All who drain through Rijnland must pay morgengeld, morgen morgensgelijk.
Keywords
morgengeld; morgen morgensgelijk
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
morgen morgensgelijk 6 / 17 1284 1423 1436
morgengeld 6 / 31 1361 1421 1429

 

Record #275 prev record   Date   next record  top of page
1429-00-00
Location Type of Document
OAR11, 63r-e
OAR12, 018r-e
OAR13, 07v-a
Keur
Text
[126] Item alle morgentael inde mercken gelegen die niet goet genouch en sijn voir hoir oncost, dat salmen verhalen an hoir goede roerende ende onreorende wairsi willen binnen den mercken. Ende wair dat niet goet genoech, so selt die scout vanden dorp heren als men an die noortsijde vanden Rijn doet.
English Summary
When officials seize land to recover unpaid morgengeld assessments, but the seized land is worth less than the amounts owed, they may seize other kinds of property as well.
Keywords
morgengeld; morgentael; costs; schouten; arrears; confiscation; schouten
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
arrears 2 / 7 1417 1417 1432
confiscation 2 / 4 1429 1429 1437
costs 1 / 3     1446
morgengeld 7 / 31 1361 1429 1434
schouten 9 / 88 1284 1423 1429
schouten 10 / 88 1284 1429 1430

 

Record #236 prev record   Date      top of page
1429-05-15
Location Type of Document
OAR11, 59r-f
OAR12, 094v-a
Scheiding
Text
[004] Item in aldusdanigen voirwairden, zo zijn gesceyden die hiemr. an die een zijde ende Gerijt van Bosschuysens erfnamen an die ander zijde dair hij hair rekeninge mede voldoen also Gerijt van Bosschuysen rentemeester geweest heeft vanden voirsc. hiemr. Inden eersten zullen Gerijts erfnamen voirs. wtreyken ende betalen vijff ende veertich, een gouden croon ende een wilh. scilt gerekent voir den nobel, xv beyers gulden ende xliii oude botdragers, te betalen die een helft tsinte Jacops dage naestcomende ende die ander helft tsinte Martijns dage naestcomende. Ende wair dat sij niet en betailden tot den voirnoemden dagen elc sijn andeel te weten Gerijts wijf van Bosschuysen die een helfte dair Willem van [59v] Alcmade als een voicht van Gerijts weedwij voirs. die hiemr voir in die hant geset iii-1/2 morgen lants gelegen tot Alphen gelegen bijden blochuyse te houden tot enen vryen eygen horen vrieen wille mede te doen ende des gelijcx heeft Tielman voir die tweedeel van sessen den hiemr. in die hant geset iii morgen lants gelegen an die iii-1/2 morgens te verstaen in allen voirwairden voirsc. Ende Jan vander Geest lovede te voldaen van enen sestendeel mit scepene brieve binnen der stede van Leyden. Ende dit was anno xxxix in die heilige van pijnxster.
English Summary
Settlement of a dispute between the hoogheemraden and the heirs to Gerijt van Bosschuysens concerning money that the late Gerijt, a former colleague, owed to the Hoogheemraadschap.
Keywords
boschuijsen, gerijt van; rentmeester; boschuijsen, gerijts weedwij van; alcmade, willem van; guardian; blockhuyse; boschuijsen, tielman van; schepenbrief; geest, jan van der; leiden; accounting
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
accounting 5 / 23 1385 1422 1432
alcmade, willem van 1 / 58     1438
boschuijsen, gerijt van 3 / 4 1425 1426 1430
boschuijsen, tielman van 1 / 3     1437
leiden 8 / 29 1330 1422 1432
rentmeester 1 / 4     1438

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl