Begraafplaats Zijlpoort
Leiden 1828 - 2006
Algemene Informatie

 

 

Geschiedenis van de organisaties
Korte geschiedenis van begraafplaats Zijlpoort
In 1828 is er voor de katholieken uit Leiden een aparte begraafplaats beschikbaar gekomen op het bolwerk bij de Zijlpoort. Op 19 november 1828 vonden de eerste begrafenissen plaats. In 1969 werd de begraafplaats gesloten en was het alleen nog mogelijk in de familiegraven teraardebestellingen te laten plaatsvinden. In 1985 is de begraafplaats heropend en tot op de dag van vandaag kunnen de katholieken uit Leiden hier hun overledenen begraven. In de periode van 1828 tot en met 2006 zijn 39.163 personen begraven.
 
Korte samenvatting over de werkgroep Zijlpoort
Na de bewerking van de gegevens van de begraven personen op de begraafplaats Groenesteeg is onder auspiciën van het Regionaal Archief Leiden een groep vrijwilligers de begraafregisters van de begraafplaats Zijlpoort gaan bewerken. Hieraan is, met enige onderbrekingen, gewerkt van 1998 tot en met 2008.
 
Vrijwilligers
G. Alkemade
M. Bik - Breedveld
H. Bots
R. Braakman
J. Jongejan
J. Kooreman
P. Otgaar
J. Otgaar - van Schaik
J. de Romijn
 
 

 

Geraadpleegde bronnen
Begraafregisters
Ter beschikking stonden aan de werkgroep de serie begraafregisters van 1828-2006. In deze serie ontbreekt de periode 1857-1879. Dit hiaat is opgevuld met de gegevens uit het zogenaamde "Grote Boek", dat in de jaren 60 van de 20e eeuw is samengesteld en de gegevens bevat van alle begraven personen sinds 1828. Recentelijk is het boek aangevuld met de gegevens van 1959-2000. In 2007 kreeg de werkgroep ook de beschikking over de originele begraafregisters van de Stichting R.K. Begraafplaatsen voor Leiden Zijlpoort doordat deze waren overgedragen aan het Regionaal Archief Leiden.
 
Burgerlijke Stand
Akten van de Burgerlijke Stand van de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude en Voorschoten zijn in voorkomende gevallen geraadpleegd, als:
de naam in het register slecht leesbaar was;
de weduwen werden ingeschreven onder de achternaam van hun man, zonder verdere informatie over de eigen achternaam en voornaam;
bij zeer jong gestorven kinderen niet de voornaam werd vermeld maar werd volstaan met de opmerking: "kind van" (volgt meestal alleen de naam van de vader).
 
 

 

Verantwoording van de indicering
Opname gegevens
De gegevens zijn opgenomen in een een Access Database en voor het web geconverteerd naar MySQL. Per ter aarde bestelde persoon is één record aangemaakt. In de begraafregisters is het begraven van een moeder en kind of van broertjes en/of zusjes in één kist als één inschrijving genoteerd. De werkgroep heeft hiervan afzonderlijke records gemaakt. In de kolom bijzonderheden is vermeld dat het om een begrafenis in één kist gaat. De onderstaande kolomindeling is bij het indiceren gebruikt:
Achternaam de achternaam van de begraven persoon.
Voornaam de voorna(a)m(en) van de begraven persoon.
M/V geslacht van de begraven persoon.
Familierelatie zoon van/dochter van/kind van, vrouw van/man van,
weduwe van /weduwnaar van, ongehuwd.
Jaar leeftijd in jaren.
Maand leeftijd in maanden boven op die jaren.
Dag leeftijd in dagen boven op die maanden.
Begraafdatum datum van begrafenis.
Klas klasse waaronder de begrafenis heeft plaats gevonden.
N.B.: Tot de tijdelijke sluiting in 1969 van de begraafplaats waren er vier klassen waaronder begraven kon worden. Na de heropening van de begraafplaats in 1985 wordt er alleen nog maar onderscheid gemaakt tussen familiegraven en algemene graven. Deze laatste graven zijn aangeduid met: alg.
Grafnummer nummer van het graf waarin de overledene ter aarde is besteld.
Bijzonderheden opmerkingen, die in de begraafregisters zijn opgetekend.
Parochie naam van de kerk/statie van waaruit de begrafenis heeft plaatsgevonden.
Keuze van de gegevens
Met deze informatie kan iedere persoon die op de begraafplaats Zijlpoort is begraven worden gevonden en kan men ook zien in welke klasse en hoe de begrafenis heeft plaatsgevonden.
De begraafregisters geven ook informatie over het bedrag dat is betaald om begraven te kunnen worden. Deze informatie is niet in de database opgenomen, omdat de klasse waaronder een begrafenis plaats vond dezelfde informatie biedt.
Brongetrouw overnemen
In principe zijn de namen en voornamen overgenomen zoals ze geschreven staan in de begraafregisters. Met name bij de oudere registers kunnen namen wat afwijken van de spelwijze in de Burgerlijke Stand. Bij de familierelaties en bij de bijzonderheden is gestreefd naar een zekere mate van eenduidigheid, zodat daar gemakkelijk op gesorteerd kan worden. Zo zijn alle begraven soldaten te vinden in de kolom bijzonderheden onder de noemer "militair" en alle kloosterzusters onder de noemer "zuster". De Leidse kerken van waaruit de begrafenis heeft plaatsgevonden zijn met name genoemd. Als een begrafenis heeft plaatsgevonden vanuit een kerk uit een andere plaats, is volstaan met de vermelding van de plaats in de kolom Bijzonderheden.
Opmerkingen in de kolom Bijzonderheden
Beursbroeder lid van een begrafenisfonds.
RK parochiaal armbestuur de begrafenis werd betaald door het parochiaal armbestuur.
Arm deze term werd gehanteerd, maar waarschijnlijk was deze aantekening bedoeld voor de financiële afrekening.
Ongewijde aarde niet-katholieken en niet-gedoopten werden in ongewijde aarde begraven op een speciaal deel van het kerkhof. Hiervoor wordt ook de term "achter het hek" gebruikt.
Minnekind arme die als bestedeling bij particulieren was ondergebracht.
Margaretha van Cortona Stichting tehuis voor ongehuwde moeders.
 

"

 

Privacy
Wet Bescherming Persoonsgegevens
Bij de bewerking van de gegevens uit de begraafgegevens kan sprake zijn van persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dat lijkt met elkaar in strijd omdat enerzijds de wet uitgaat van het principe dat overleden personen geen privacybescherming meer genieten en anderzijds een begraafregister per definitie gaat over overleden personen. Echter, het kan voorkomen dat bij jong overleden personen (bijvoorbeeld doodgeboren kinderen), de namen van de ouders in het begraafregister staan genoteerd. Deze kunnen nog in leven zijn waar het de meer recente gegevens betreft.
 
Zorgvuldig handelen
Voor de recente gegevens is ten behoeve van de publicatie van het gedenkboek Een oase van rust. 180 jaar R.K. Begraafplaats Zijlpoort inclusief de gegevens op de bijgeleverde cd-rom en deze web-versie door het Regionaal Archief Leiden en het bestuur van de Stichting R.K. Begraafplaatsen voor Leiden Zijlpoort uiterst zorgvuldig gehandeld om de privacy van nog levende personen te beschermen. Bij de verwerking van de gegevens is de volgende selectie aangebracht:
- gegevens ouder dan 50 jaar zijn openbaar;
- gegevens jonger dan 50 jaar zijn niet openbaar.
Uit deze maatregel vloeit voort dat: geen gegevens van levende personen, bij familierelatie "echtgenoot van/echtgenote van, zoon van/dochter van, of kind van" zijn ingevoerd; bij doodgeboren of zeer jonge kinderen van wie de ouders mogelijk nog in leven zijn alleen de familienaam is vermeld.
 
Correcties
Eventuele onjuistheden in de begraafgegevens kunnen worden gemeld bij het Regionaal Archief Leiden (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Deze correcties zullen na controle en juistbevinding worden verwerkt in de internetversie van de begraafgegevens. Deze internetversie zal worden bijgehouden door en onder verantwoordelijkheid van het Regionaal Archief Leiden.
 
 

 

Colofon
Auteur Publicatie  
Werkgroep Zijlpoort
Leiden 2009
Begraafplaats
Zijlpoort
1828-2006