vorige Buurt: 108.West Rode Zee 109. Wilde Ooster Veluwe volgende Buurt: 110.Oost Veluwe

 

97. West Woudfriezen   98. Oud Tuil naar Binnen   100. West Tuil 
(Klik voor andere kaart) 102. Oost Woudfriezen   103. West Wilde Veluwe   104. Oud Tuil naar Buiten   105. Wester Veluwe   106. Groenendaal   107. Oost Tuil   108. West Rode Zee   109. Wilde Ooster Veluwe   110. Oost Veluwe   111. Noord Rode Zee   112. Zuid Rode Zee   113. Zanendam   114. Schilperoord   115. Griekenland   116. Spring over Rijn 
(Klik voor andere kaart) 117. West Rijnewaard   120. Leeuwenburg   121. Waardenburg   122. Chrispijnshoek   123. Looiershoek   124. Graafschap Nassau   125. Middelwaard   126. Vochtenstein   127. Drogenstein   128. Meerburg   129. Prinsdom van Oranje   130. Rijnewaard   131. Brandenburg   134. Zuid Koeëind  

Selecteer Regiokaart
met Buurtnamen
 

Ga met de muis naar de cirkel
voor de naam van het Gebuurte.
Klik voor Detailkaart
en informatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

begrijpende de huysen beginnende aen de Veste aen de zuytsijde van den Ouden Rijn / ende westwaers lopende de houck van de Uyterstegraft om tot aen de Pollenbrugge.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 24 vso, 11-07-1615)

begrijpende huysen aen de oostsijde van de Uyterstegraft / beginnende mettet huys van Pieter Jasparsz. weeskint nevens het quackeltgen genaemt 't Pollenbruggetgen staende / ende noortwaers lopende tot aen de Ouden Rijn / den houck aldaer om tot aen de vestwalle / ende langs (...) de vestwalle de huysen die van den Ouden Rijn aff tot des voors. weeskints huysinge, haer uytgang aldaer hebbende. Laatstgenoemde huizen liggen aan de westzjde van de latere Vestestraat.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 46 vso, 16-04-1620)

Geschiedenis:

Op 02-07-1615 ontstaan als afsplitsing van de buurt Wilde Veluwe.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 24 vso)

In 1630 ontstaat er tussen de buurtheren van Wilde Oosterveluwe en Woudfriezen1 een meningsverschil over de vraag tot welke buurt het huis van de weduwe en erfgenamen van Claes Dircksz. Moey behoort. Het Gerecht meent dat de twee buurtheren er in aanwezigheid van burgemeesteren maar om moeten loten. Het lot beslist dat de woning bij de buurt Woudfriezen wordt gevoegd (zie ook Buurthouden', pag. 64-65; de mededeling dat zich na 1619 geen 'grensgeschillen' meer hebben voorgedaan, klopt dus niet).

(SA II inv. nr. 1216 fol. 14, i.m. 06-09-1630)

1 Er staat: Wilde Veluwe. Dat is óf een misverstand, óf het gevolg van de mogelijkheid dat de naam van de Wilde Veluwe in 1630 nog in de volksmond voortleefde. Wilde Oosterveluwe grensde aan de buurt Woudfriezen.

Compareerde voor de E.E. Heeren, ondergeschreven Schepenen der Stadt Leyden, Hendrick Jansz. Schrey, heer van de gebuyrte genaemt Wilde Ooste Veluwe ende Passchier van Mesbos. Ende hebben zij Comparanten bij solemnele Eede haer wettelicken gestaefde eede affgenomen, getuycht ende verclaert waarachtigh te wesen dat (doorgestreept: Josijntge Jans, wed. van) Jacob Willemsz. Doncker is de vader van Willem Jacobsz. Doncker, de welcke in de laetste slach op `t Schip de Dordrecht onder het commando van de heer Capiteyn Panhuysen voor marinier(?) is gevaren ende de welcke op `t selve Schip is Doot geschoten, sonder eenige andere erffgenamen naer te laten als requirant in dese. Gevende sij deposanten voor redenen van wetensschap dat hij requirant des tijt van (doorgestreept: twee en dertich) vijftien jaren in de selve gebuyrte heeft gewoont, sulcx dat `t gunt bij haer hier verclaert is waerachtich soo waere. Actum den vijfentwintichsten November xvjc ses en tsestich (zie ook 'Buurthouden', pag. 80).

(Rechterlijk Archief inv. nr. 39, Getuigenisboek Y fol. 174, 25-11-1666)

Thomas van Hest (hieronder van Eest), 73 jaar en buurtheer van Wilde Oosterveluwe, verzoekt en verkrijgt ontslag wegens ouderdom.

(SA II inv. nr. 126 fol. 185, 09-07-1761)

Bewaard gebleven is een gipsafgietsel van een buurtpenning (doorsnede 35 mm). Op de voorzijde een landschap met jager en een hond die een haas achtervolgt, met het randschrift: WILDE . OOSTER . VEELWE. Op de keerzijde een staande leeuw onder een kroon met hieronder OOSTER . VEELWE (zie ook 'Buurthouden', pag. 234 noot 141).

(Lakenhal, Cat. van Voorwerpen 1924 no. 41)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Put, Jan Jansz. - 11-07-1615 1 v *
Quyrynsz., Jacob - 16-04-1620 1  
Meyndertsz., Passchier - 23-04-1626 1 o *
Lepelaer, Thonis Simonsz. - 21-04-1633 1 v  
Cornelisz., Dirck - 29-05-1637 1 v *
Limbeecq, Barent Harmansz. van - 31-12-1643 1 *
Kerckhoven, Pieter van - 22-11-1655 1 v  
Schrey, Heyndrick Jansz. - 18-05-1656 1 o *
Oldenbrouck, Jan Jansz. - 28-02-1673 1 v *
Agache, Jacob - 25-06-1674 1 v  
Enden, Pieter van de - 04-08-1678 1  
Spaer, Jan - 19-06-1692 2  
Lonvooy, Claes - 27-01-1695 2 v  
Puth, Jan - 23-05-1710 1  
Cuyk, Jan van - 24-04-1732 1  
Kruys, David de - 30-04-1734 1  
Eest, Thomas van - 21-04-1740 2 o *
Kuyk, Jan van - 23-07-1761 1 v  
Lambooy, Cornelis - 02-10-1783 1 o  

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006
Buurthouden www.oudleiden.nl