9. Oud Groenendaal volgende Buurt: 10.Kostverloren

 

8. Meyenhof 
(Klik voor andere kaart) 9. Oud Groenendaal   10. Kostverloren   11. ´t Nieuwe Rijk van Pallas   12. Noord Vreugdenrijk   13. Vreugdendaal   14. Oost Vreugdenrijk   15. West Vreugdenrijk   16. Samaria   17. Jeruzalem   18. Bloem van Jericho   19. Land van Belofte 
(Klik voor andere kaart) 79. Nieuwe Rijk van Gravenstein   81. Zevenhuizen   210. Blekersbuurt  

Selecteer regiokaart
met buurtnamen.
 

Ga met de muis naar de cirkel
voor de naam van de buurt.
Klik voor detailkaart
en informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

te weten de huysingen staende aen de zuytsijde van de achterste Doelstege / ende aen de westsijde van de Achtergraft / van de houck van de voors. Doelsteech beginnende tot aen de kerck van St. Catrijnen / mette huysingen in de nieu gemaecte straetkens daerinne comende gemaect

(SA II inv. nr. 1216 fol. 15 vso, 25-08-1611)

begrijpende de huysen staende aen de suytsijde van de Achterste Doelstege / ten wedersijden van de Patersstraat / ende in de Slopstege tusschen de voors. Patersstraet ende Doelstege gelegen / mitsgaders noch de huysen aen de westsijde van de Achtergraft tusschen de zelve Doelsteech ende de St. Cathrinenkercke staende.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 50 vso - 51, 11-02-1621)

Geschiedenis:

Op - of kort voor - 25-08-1611 ontstaan als afsplitsing van de buurt Kostverloren. Een en ander was het gevolg van de intensieve bebouwing na 1608 van het terrein van het voormalige St. Cathrijnenklooster, ook wel bekend als Groenendaal (nu ten zuiden van de Cleveringaplaats, doorlopend tot in de Hortus).

(SA II inv. nr. 1216 fol. 15 vso, zie ook Van Oerle, pag. 309)

In 1612 klagen de geburen van Out Groenendael opte Achtergraft omtrent den Doelen over de slechte bestrating in hun buurt. Uit de berichtgeving kan men opmaken dat de achterste Doelensteeg (nu Cleveringaplaats), een dwarsstraat naar de Paterstraat en een zogeheten (doodlopende) zaksteeg ongeplaveid zijn. Het gevolg is dat de bewoners door valeyen, laechten ende ongelijckheden nauwelijks hun huizen kunnen verlaten. Vooral bij regen moeten ze hoochten van zant off plancken leggen om over te gaen, twelck heml(ieden) niet dienstich en es bij yemants sterven, omt doode lichaem ter aerde te brengen, doch het zelve zonder henl(ieden) nat te maecken. Daardoor is de absentie bij begrafenissen groot, zoo dat bij tijde weynich volcx te becomen es, jae zoo weynich die hant aenslaen, datse genoch de kist op de baer hebbende. Het Gerecht zegt toe de achterste Doelensteeg te zullen bestraten. Men wil dat ook in de andere stegen doen, maar dan moeten de huiseigenaars volgens gewoonte de straat voor hun deur wel overdragen aan schepenen (zie ook 'Buurthouden', pag. 93-94).

(SA II inv. nr. 51 fol. 287 vso - 288, 08-03-1612)

Jacques de Mont brengt bij het H.G. Weeshuis ouderloze kinderen aan. Overigens wordt hij herhaaldelijk foutief vermeld als heer van de buurt  Groenendaal.

(Archief H.G. Weeshuis inv.nr. 3386 fol. 78 vso, 06-09-1614, fol. 83, 22-06-1615)

Ondanks protest van de heer der gebuurte, Sander Vincquier, worden in 1619 de huizen aan de zuidzijde van de (achterste) Doelensteeg aan Oud Groenendaal onttrokken en bij de buurt Meyenhof gevoegd. Overigens is dat in tegenspraak met een omschrijving uit 1621, waarbij de zuidzijde van de buurt nog steeds onder Oud Groenendaal zou ressorteren.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 45 vso, 01-08-1619)

In verband met de nominatie voor een buurtheer op 23-02-1776 is een naamlijst van stemgerechtigde geburen overgeleverd en - vrij zeldzaam - bewaard gebleven. Dertien stemmen worden uitgebracht op de oudste raad en smidsknecht, Frans Kleyn, terwijl Jan Andreas, kastelein in De Doelen, tien stemmen krijgt. Aarnout van den Broek krijgt slechts twee stemmen. De genomineerden zijn resp. rooms-katholiek, luthers en rooms-katholiek. Het Gerecht volgt de voordracht en benoemt Frans Kleyn (zie ook 'Buurthouden', pag. 71-72).

(SA II inv. nr. 1218 fol. 308)

Engelbrecht Blommendaal, heer van Oud Groenendaal, meldt dat hij vermits de geringheyd en de weynige thuysgezinnen geen raden en thesaurier kan vinden die hem bij het buurtbestuur terzijde staan. De gebuurte telt slechts drie manspersonen die bij overlijden van ymand tot het draagen en het behoorlijk ter aarde te bestellen van een Lijk kunnen worden ingeschakeld. Het geval wil dat de aangrenzende buurt Meyenhof met een soortgelijk probleem kampt, alleen kan men hier na het overlijden van Jan Melchior Smit geen heer vinden. Daarom verzoekt Blommendaal dat Oud Groenendaal en Meyenhof tot één buurt worden gecombineerd waarvan hij wel heer wil worden. Het Gerecht gaat akkoord (zie ook 'Buurthouden', pag. 137).

(SA II inv. nr. 133 fol. 136, 16-03-1775)

De raden van de in 1775 gecombineerde buurten Meyenhof en Oud Groenendaal verzoeken, gezien het vertrek van hun heer Hendrik Hartwigh en het klein getal der huisgezinnen, om combinatie met de buurt 't Zand waarvan Adolph Tepker heer is. Het Gerecht gaat akkoord (zie ook 'Buurthouden', pag. 137).

(SA II inv. nr. 140 fol. 328, 11-06-1789)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Mont, Jacques de - 25-08-1611 2 v?  
Vincquier, Sander - 25-07-1619 1 *
Brant, Lyon - 11-02-1621 2  
Mondt, Jacob de - 14-07-1622 2 v  
Winter, Henrick de - 10-06-1627 1 *
Cheval, Anthony - 18-08-1650 2 o *
Favarque, Pierre - 18-09-1659 1  
Steenevelt, Jan Jacobsz. van - 01-07-1660 2 *
Croy, Philips del - 11-09-1670 1 +? *
Barthelain, Jan - 25-01-1680 1 o *
Bucquoi, Abraham - 28-03-1686 3  
Wielen, Jacobus van der - 01-06-1690 3  
Gelton, Pieter - 19-06-1721 1 v  
Pree, Abraham du - 12-06-1732 1 v  
Zanen, Klaas van - 20-12-1736 2  
Vink, Matthijs de - 21-04-1740 1 v  
Blommedael, Engelbregt - 26-05-1746 1  
Kleyn, Frans - 23-02-1776 1 o *
Hartwig, Hendrik - 27-04-1786 1 o  

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006
Buurthouden www.oudleiden.nl