Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
previous Folio's View: Register OAR 12
Pages 090 - 099
next Folio's

 

 

   Location, Folio  Next Folio
OAR12, 090r-a-090v
   type : Vonnis date : 1533-03-14 record : # 514  Record details
[056] Ic Jacob van Boschhuysen scout inden ambocht ende lande van Alphen, wij Mees Janssoen, Jan Woutszoen ende Symon Cornelissoen, buerluyden ende lantgenoten inden ambocht ende lande van Alphen voirsc. oirconden ende kennen dat voer ons in persoene zijn gecoemen den scoudt ende ambochtbewaerders van Alphen an de westzijde van die Goude ende bevonden voer hem ende hoeren nacomelingen dat zijluyden voirn. by consent vanden dijcgrave ende hoegen heemraedt van Rijnlant in een eewige erffpacht ghegeven hebben ende mits desen in een eewige erffpacht gheven Jacob Janssoen Moel voer hem ende zijnen naecoemelingen die Goudt caede ende Binnen caede streckende van theck neffens Claes Dorrekent kaede tot Koenecoeper dam toe, uuytgenomen den eynde kaedes ghelegen ander noortzijde van Koenecoeper dam dat Frans Adriaens zoen ende zijn ouders over menich tijt tot den tuijn toe beseten ende gebruyct is geweest, ende dit om die somme van negen karolus guldens ten prijsze van twintich stuvers tstuck of payment haere waerden tsiaers eewilicken geduerende, te betalen alle jaers up sinte Pieters dach ad cathedram of binnen veerthien dagen daer nae onbegrepen binnen den ambocht van Alphen in handen vanden ambocht bewaerders tot behoeff vanden ingelande van Alphen ander westzijde vander Goude, waer van dat eerste jaer van betalinge wesen sal op sinte Pieters dach voersc. int jaer vijfthien hondert drieendertich nae tgemeen scriven, ende alzoe voort van jaere tot jaere eewilicken geduerende alst voersc. staet. Ende dit heeft Jacop Janssoen voersc. voer hem ende zijnen naecomelingen verplogen ende versekert up veerthien dalve margen lants gelegen int zuyteynde van Wadinxveen, strekende vanden voorwech off tot die Waddinxveensche weteringe toe, ende heeft belegen mit eygen ande noortzijde Adam Dircx z. ende Cornelis Cornelissoen ande zuytzijde, ende voort up alle zijn goet gewonnen ende ongewonnen. Ende waert saecke dat Jacob Jans z. voersc. ofte zijnen nacoemelingen dese voirn. pacht alle jaers niet en betaelde upte dagen ende termijnen voirsc., zoe sal den dijckgrave van Rijnlant dese voirn. negen karolus guldens mogen uuytleggen up die helfte met welverstaende datmen den voersc. Jacob Jans z. oftie sijnen nacoemelingen in gebreke van betalinge der voersc. negen karolus guldens geen scade doen en sall dan teynden verthien dagen nae dat zijluyden byder voersc. ambocht bewaerders oftie hoeren gemachtichde gemaent sullen wesen betalinge te doen. Soe zijnt voerwaerden dat Jacop Jans z. voirn. ende zijnen nacoemelingen sullen tgewas vander voersc. kaede hebben ende gebruycken tot haren proffyte ende diet hem behoeff ende nyemant anders, sulx dat die voersc. kaede daer by niet bescadicht en wordt, welcke Goudt kae Jacop Janssoen ende [90v] zijnen nacoemelingen gehouden sullen wesen tot haeren coste ende laste jaerlicx te maken ende onderhouden naden keure ende ordinatien van den scout van Alphen ende zijn heemraden te dagen vander scoudinge. Voort sullen de voersc. Jacop Janssoen ende zijnen erven die Alphenre weteringe leggende tusschen de voersc. Goudt kaede ende Binnen kaede moegen diepen ten oerbaer vander voersc. kaede ende nyemant anders ende die aerde daer uuytcoemende gehouden wesen te brengen up die voersc. kade wt verbeteringe van dien, behoudelicken dat tot wat tijden die van Alphen doer dese Alphenre weteringe haer water loesen, zoe sal dese voersc. erffpacht te niet wesen ende Jacop Janssoen ofte zijnen erven sullen ongehouden wesen die te betalen ende sullen die voersc. kaeden alsdan weder omme vry coemen an die van Alphen, alle dinck sonder arch ofte list. In kennisse der waerheyt, soe hebbe ick Jacop van Boschhuysen scoudt van Alphen voern. voir my selven, ende doer bede ende begeert vander boven gescreven buyrluyden zoe zij selver geen zegel en gebruycken, desen brieff bezegelt mit mijnen zegel hier beneden an ghehangen int jaer ons heeren vijfthien hondert drie endertich upten veerthiensten dach van maert.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 090v-a-092r
   type : Vonnis date : 1564-01-25 record : # 515  Record details
[057] Ick Dirck van Bosschuysen, schoudt inden ambochte ende lande van Alphen, wij Aert Willems z., schoudt, Cornelis Pieter Daemen ende Ghijs Pieter Butterman, buyerluijden ende landt gebruyckende inden ambochte ende lande van Alphen voorsc., oirkonden ende kennen dat voor ons in persoone is gecomen Claes Norsse ambochtsbewaerder van Alphen aende westzijde vande land ende bekende voor hem ende zijns naecomelingen dat hij bij consent vander dijckgraeff ende hoghen heemradt van Rijnlant zij een eewige erffpacht gegeven heeft ende [91r] midts desen in een eewijge erffpacht gheeft Claes Cornelis z. Broeck ende Huybert Jans z. ende Derxs, een voor al, voor hoer ende hoeren naecomelingen die Goude kaede ende Binnen kaede streckende vant heck neffens Claes Dorrekens kaede tot Coendcooper dam toe zulcxs als Jacob Moel ende zijnen erven is zelve tot desen daeghe toe bezeten hebben, uuijtgenomen een eynde kaedes gelegen aende noordt zijde van Coenecooper dam dat Frans Adriaens s. ende zijn ouders over menich tijdt tot den thuijn toe bezeten ende gebruyckt is geweest. Ende dat elck gehouden zal wesen zijn van werck te houden buyten schade wroerende tschouwen vandijen elck een zijn helft. Als is weeten Claes voorn. beghinnende van Claes Dorrekins kaede aende noordt zijde zuydtwaert aen tot die eerste Waddincsveenssche vaert toe ende schijenen daer op staende halff ende haff ende Huybert Jans z. de ander helft vander kaede voorn. Ende dit om die somme van neghen karolus guldens ten prijse van twintich sts. tstuck off payement haere waerden tsjaers, eewelijcken geduuerende te betaelen alle jaers op sinte Pieters dach ad cathedram off binnen veerthien daeghen daer nae onbegrepen binnen den ambocht van Alphen in handen vanden ambochtbewaerder tot behoeff vanden ingelanden van Alphen aende westzijde vande Goude, waer van dat eerste jaer van betaelinge wesen zal up sinte Pieters dach voorsc. int jaer xv c drye ende tsestich stilo --- ende al zoe voort van jaere tot jaere eewelijcken [91v] geduuerende als voorsc. staet. Ende dit hebben Claes Cornelis z. ende Huybert Jans z. voorsc. voor haer ende haeren naecomelingen verplegen ende verzeeckert upte voorsc. kaede met alle datmen daer up behouden zal. Item Huybert Jans z. up sijn huys staende up die voorsc. kaede in Bloemendael streckende vier vuyt, die gande tot aende Alphenre kaede aende zuydtzijde naestgelgen Jacob Adriaens zoon schoon ende aende noordt zijde Huijch Farchten licht ende voorts up wijde ende elcxs een voor al haere roerende ende onroerende goeden gewonnen ende ongewonnen. Ende waert zaecken dat Claes Cornelis s. ende Huybert Jans z. voorsc. ende hoere naencomelingen dese voorn. pacht alle jaers nijdt en betaelden upten daeghe ende termijn voorsc., soo zal den dijckgraeff van Rijnlant dese voorn. neghen karolus guldens moegen uuytleggen, up die helfte meer ofso de zelve, in te winnen met alzulck recht alst dambochtsbewaerder inden tijdt wesende belijeven zal, te welverstaende datmen den voorsc. Claes Cornelis z. ende Huybert Jans z., off een van beyden ofte hoere naecomelingen, in gebreecken van betaelinge der voorsc. neghen karolus guldens gheen schaede doen en zal dan teynde xiiii daegen nae dat zijluyden bijder voorsc. ambochtsbewaeder ofte zijns gemach- [92r] tichde gemaent zullen wesen betaelinge te doen. Des zijnt voorwaerden dat Claes Cornelis zoon ende Huybert Jans z. voorn. ofte hoere naecomelingen zullen tgewas vande voorsc. kaede hebben ende gebruycken tot hoeren prouffytd ende dyet hen belyeft ende nyemant anders, zulcxs dat die voorsc. kaede daer bij nyet beschaedicht en wordt, welcke Goudt kaede Claes Cornelis z. ende Huybert Jans z. ende hoeren naecomelingen gehouden zullen wesen tot haeren coste ende laste, jaerlijcxs te maecken ende onderhouden naede keuren ende ordonnantie vanden schoudt van Alphen ende zijn heemraden te daeghe vander schoudinge. Voort sulle die voorsc. Claes Cornelis z. ende Huybert Jans z. ende hoeren erven die Alphenre weteringe leggende tusschen die voorsc. Goudt kaede ende Binnen kaede moegen dyepen ten oirbair vanden voorsc. kaede ende nyemandt anders ende die aerde dear uuyt comende gehouden wesen te brengen up dit voorsc. kaede tot verbetering vandyen, behoudelijcken dat tot wat tijdt die van Alphen doer des Alphenre weteringe haer water losen, zoo sal deser voorsc. erffpachtd te nyet wesen ende Claes Cornelis z. ende Huybert Jans z. ende hoeren erven zullen ongehouden wesen die te belaech ende zulle die voorsc. kaede alsdan weder om vrj comen aen die van Alphen, alle [92v] dinck zonder arch ofte list. Desen toorkonden zoo hebbe ick Dirck van Bosschuysen schoudt voorsc. deur verzoecke vanden voorn. ambochts bewaerders mijn zegel hyer beneden aengehangen ten presentie van boven geschreve buyerlinge. Actum anno xv c drije ende tzestich der vijff ende twintichsten dach januarii stilo --- ondergeteyckent bij mijn, Aert Willems z., bij mijn, Cornelis Pieters z., Ghijs Pieterszoen merck. --------------------------------------------------------- brieff uuythangen bezegeln ------ up radt ------- ende ------- te ------ ----- van woorden te woorden -----------------rouchoven ------.]

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 093r-a-093v
   type : Scheiding date : 1408-06-11 record : # 026  Record details
[001] Int jair ons heren m cccc ende acht des dages na des heylichs sacrements dage. Doe zeyde die hoge hiemr. van Rijnlant die van Noirtigerhout ende van Voirhout met alle die gene die gehoefslacht sijn inden Delft tot Lis aen die een zide ende die gene die Noirt veen hebben twijsken Hillegommer beeck ende die Delft voirs. aen die ander zide, also als sijs aen beyden ziden gebleven waren anden hiermr. voirs. val zulken gesceel als sij onderlinge hadden roerende vander Delft voirs.. Inden eersten so sceyden sij alle die gene die Noirtveen hebben twijsken Hillegommer beeck ende den Delft voirs. mit alle die gene die inden Delft wtwateren sullen, die zellen die [18v] Delft voirs. houden, maken ende scouwen van tzuytende van jonfrou Marien camp nederwert streckende ten wtgange toe ten ewygen dagen mit horen scout van Lys. Ende die Delft sal wijde wesen achte roede voets drivende, ende die diepte als nut ende oirbair is den veen ende den dorpen voirs. Voirt so sceyden die hiemr. voirs. die van Noirtigerhout ende van Voirhout met alle die gene die inden Delft gehoefslaecht waren die zellen maken om dat sij dat waterscip mitter hoefslaech verdragen zellen wesen tot ewigen dagen die bruggen die over die Delft voirs. sullen gaen die zellen sij hoefden houden ende scouwen elc in sijn bedrive mit horen scouten tot ewigen dagen. Ende dese bruggen voirs. zullen drivens wijt wesen vii roede voeten ende diep onder den ouden boem. Ende diese bruggen sullen hoech wesen van goder maet na des veens oirbair ende den dorpen voirs. ende gevolgelt ter goeder scaep. Ende die voirs. zeggen hebben die hiemr. voirs. gesoyt te houden bider hoechster boeten die sij wesen mogen. Ende dese voirs. Deelft zellen gemaect wesen twijsken dit ende sinte Pieters dach inder lenten naestcomende bider boet voirs. Voirt zo en sel inden Delft nyement visken bij eenre boet van x lb. om dat dit wair is. Ende sij hiermaders voirs. willen dat die seggen gehouden wort tot ewigen dagen in beyden siden zo heb ic her Jan van Woude, her Dirc van Zwyeten, her Reyner Dever, Jan vanden Woude, Jan vander Boechhorst, Jan van Freest ende Symon vander Scuyer desen brief bezegelt mit onsen zegelen. Ende ic her Dirc van Zwieten want ic self genen zegel en heb so heb ic gebeden Boudijn Dircs z. minen neve dat hij desen brief over my bezegelt wel. Ende ic Boudijn Dircx z. om bede willen heren Dircx van Zwieten zo heb ic desen brief meden bezegelt mit minen zegel. Int jair ons heren, etc.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 093r-bis; OAR12, 096v-b-097r; OAR12, 099r-a
   type : Scheiding date : 1441-06-28 record : # 151  Record details
[000] [000] [024] Item soe hebben die heemr. gedadinct tusschen heer Claes van Sparenwoude ende heer Jan Allerts z. Soe sel heer Claes hebben x scilde sjairs sijn leven lanc, daer is borghe voir Aelbrecht Allerts z.. Ende storve heer Jan, so soude die x scilde quijt wesen ende die kerken goeden souden dan vrij an die kerke comen gelijc men dat bebrieven sal mit mijns heren brieve van Bourgonen [Philip the Good] ende der stede van Hairlem. Ende storve heer Claes, so soude heer Jan quite wesen van die x scilde ende van een ygelijc voirt an.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 093v-a
   type : Scheiding date : 1423-00-00 record : # 031  Record details
[002] Otte van Remmerswail baeliu ende dijckgrave van Rijnland [during 1420s], Gelijs van Cralinge ridderen, Gerijt van Buishusen ende Heynric Hermans z. knapen ende hoge hiemr. van Rijnlant, doen cond allen luyden dat wij een sceydinge ende een seggen gezeyt hebben tuschen die van Sparenwoud an die een zijdt ende die vant Hofambocht an die ander zijde roerende vander inlaghe ende nye dijck [19v] gelegen bij Sparenwoude dair die vander Hofambocht off ontfangen zullen ende hebben binnen horen ban hondert ende veertich roeden dijcks, ende dien zullen zij houden, bewairen ende maken tot ewigen dagen gelijc als hij gekcoirt wart. Ende voirt, so is onse seggen ende sceydinge dat dien cadijck buten der nuwer inlage voirs. gelegen maken ende houden sel alsulc lant als buten der zelver inlage voirs. ende binnen den kadijck gelegen is. Ende dat lant binnen des dijck toe behorende die van Sparenwoud sel van desen voirs. kadijck vrij ende quuit wesen. Ten wair dat sake datter enich ontallicke zaken vielen dair zouden die van Sparenwoude in doen gelicken anderen dorpen binnen der scouwe van Rijnlant gelegen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 093v-b-094r
   type : Scheiding date : 1443-02-24 record : # 159  Record details
[003] Anno xliii op sinte Pieters scouwe heemr. Poelgeest, Boechorst, Paedzen ende Scoten. Item soe wij heer Claes van Sparenwoude ende heer Jan Allert zoon gesceyden hadden anno xli tot Leyden op sinte Johans scouwe gelijc voer inden boeke gescreven staet, dair wij nu onse verclaringe of gedaen hebben in manieren hier na gescreven. Inden eersten soe is heer Claes to ghevonden die kerck laen mit also veel oeter dijcx als die laen breet is ende voirt x phs. scilde sjairs also lange als heer Claes levet die heer Jan wtregken sel dair Aelbrecht Allert z. voir loven sal mitter stede brieve van Hairlem geliken in dat voir gesceyt gescreven stait. Ende wair dat heer Jan oflivich worde voir heer Claes, soe soude heer Jans erven ende Aelbrecht voirseit qwijt wesen vanden voirs. x schilden. Ende dese voirs. x schilde sel heer Jan ende Aelbrecht voirs. alle jair betalen tot sinte Odulphus dage of binnen achte dagen dair na onbegrepen alle argelist wtgesceyden. Ende heer Claes sal heer Jan weder geven enen stede brief van Hairlem dat hi voirt an ongemoeyt sal wesen, dats te weten van al dat heer Claes heer Jan eyschende mach wesen roerende der kerken lande van Sparenwoude ende al dat dair an cleven mach. Item soe heer Jan enen brief heeft van onsen genadigen heer van Bourgon. [Philip the Good] roerende onse eerst gesceyt, soe sel hi weder over geven alsulken brieve als hi van ons heemr. hevet roerende vanden kerken lande van Sparenwoude die him mit dijck recht toe gewijst waren, te weten dat ons genadichs heren brieve inhouden wair dat heer Claes oflivich worde voir heer Jan dat heer Jan dan die kerke besitten sal na wtwisinge der brieven, ende wair dat heer Jan geen presentacy van onsen genadigen heer ende vercrege dat god verbieden moet, so souden sij dan gehouden wesen heren Jan ter stont sinen dijcbrieve weder te leveren in allen scijn ende in alre machten als sij waren eer wij onse eerst gesceit dair of wt spraken, op sinte Johans scouwe anno xli, ende dese voirs. dijckbrief selmen ter stont leggen onder den commenduer van sinte Johan tot Hairlem. Ende tot wat tijden dat heer Jan versekert is of oflivich worde, so sullen wij heemr. die nu sijn of na ons wesen sullen die dijcbrieve weder na ons nemen ende die cancelleren ende te niete maken als dat behoren sal. [In another hand: 'Desen brief is gecanceleert.']

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 093v-bis
   type : Rechtsdag date : 1434-05-00 record : # 064  Record details
[000] Anno xxiiii te meye. Item so eyshede heer Claes van Sparenwoude ende seyde dat heer Jan meer lants brukede vander kerken dan hem toe beherde daer Meynert [Claes z.] een ondersoeck up dede met den clerck als her na gesc. staet. Item dese na gescreven tugeden dat die kerclaen geen dijc en heeft: Willem Jans z. Ysbout Dirc Liclaes z. Jan Simons z. Claes Isbrants z. Pieter Jorden Vranc Dircx z. Dat war op die Lede. Daer of tugeden Jonge Dirc ende Claes Dircx z. dat heer Jan die dijcleger ende aertgelt betaelt heeft ende hij hem verdijct is. Dat hout anden dam Claes van Haefdijx kinder tugeden dat dat lant in die nuwe inlage niet en hoerde, mar die dijc wort gekoert te breden ende dat dede heer Jan. Dat half mat in Claes Aelwijns z. weer Lambert Hilbrants z. tugede dat heer Jan hadde doen diken ende alle oncost betaelt. Dat half mat in Jan Oeden lant Claes Claes z. dat Mourijn hiete Jan Oeden den dijc maken ende dat lant daer voir bruken ende des gelijx tugede Taemes, ende hij halp heer Jan ende Jan Oeden z. tot genoege. Dat hout in vrouken camp Dirc Claes z. tugede dat Jan heeft doen diken ende all oncost betaelt. Dat lant int oude weer heer Jan gedijct ende alle oncost betaelt. Dat half mat biden dijc Heynric Jans z. Florijs Jans z hebben den dijc gemaect ende sluysgelt ende ongelt betaelt ende heer Jan ende Heyrnic Rijsheden elx dat aertgelt.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 094v-a
   type : Scheiding date : 1429-05-15 record : # 236  Record details
[004] Item in aldusdanigen voirwairden, zo zijn gesceyden die hiemr. an die een zijde ende Gerijt van Bosschuysens erfnamen an die ander zijde dair hij hair rekeninge mede voldoen also Gerijt van Bosschuysen rentemeester geweest heeft vanden voirsc. hiemr. Inden eersten zullen Gerijts erfnamen voirs. wtreyken ende betalen vijff ende veertich, een gouden croon ende een wilh. scilt gerekent voir den nobel, xv beyers gulden ende xliii oude botdragers, te betalen die een helft tsinte Jacops dage naestcomende ende die ander helft tsinte Martijns dage naestcomende. Ende wair dat sij niet en betailden tot den voirnoemden dagen elc sijn andeel te weten Gerijts wijf van Bosschuysen die een helfte dair Willem van [59v] Alcmade als een voicht van Gerijts weedwij voirs. die hiemr voir in die hant geset iii-1/2 morgen lants gelegen tot Alphen gelegen bijden blochuyse te houden tot enen vryen eygen horen vrieen wille mede te doen ende des gelijcx heeft Tielman voir die tweedeel van sessen den hiemr. in die hant geset iii morgen lants gelegen an die iii-1/2 morgens te verstaen in allen voirwairden voirsc. Ende Jan vander Geest lovede te voldaen van enen sestendeel mit scepene brieve binnen der stede van Leyden. Ende dit was anno xxxix in die heilige van pijnxster.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 094v-b
   type : Scheiding date : 1447-00-00 record : # 245  Record details
[005] Item so sceiden die hiemr. Joncfr. Hillegont Heinrcx jongen an die een zijde ende Gerijt van Spaernewoude an die ander zijde van zulken scheel als sij hadden van dat joncfr. Hillegont Gerijts lant verdijct hadde tot Spaernewoude dair jonffr. Hillegont of toe gesceyden wert xi made veen lants ende die helft van achte made verdolven lants gelegen in die zaet, ende hier mede so is jonfr. Hillegont al betailt van horen brieven roerende vander dijckaedze op Gerijts lant van Spaernewoude.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 094v-c-095v
   type : Scheiding date : 1451-02-22 record : # 516  Record details
[006] Wij Gerijt van Poelgeest heer tot Hoechmade, Willem van Alcmade heer tot Engelen ende tot Vlymen, Gerijt van Sijl ridderen, Jan van Poelgeest, Jan van Noortich heer tot Noortigerhout, IJsbrant van [95r] Scoten ende Symon Vrederic Willemssoon, hoge heemraders van Rijnlant, doen cond allen dat wi bi vervolch vanden ambochte bewares van Rijnlant die tot Sparendam wt wateren toe gesproken hebben alle die gene die opten Hogen veen gelant sijn om dat zij hoir water tot Sparendam wt wateren ende mitten voirs. lande niet en wouden gelden, daer ons die vanden Hogen veen zekeren hantvesten up getoicht hebben, verleent ende gegeven bij onsen lieven heer hertoge Aelbrecht saliger gedachten, ende andere brieve vanden heer van Egmonde ende heer van Brederoede, daer zij hem meenden mede te vryen mitten lande voirn. yet te gelden ende nochtans tot Sparendam wtwateren, welke hantvesten ende brieven wi samentlic gevisiteert ende doer gesien hebben ende na onsen verstande niet en hebben comen bevinden, zij en sijn sculdich mitten lande te gelden also zij dair mede wt ende op wateren na wtwijsinge een oude hantveste den lande van Rijnlant toe behorende, die in enen punte inhout dat allen die geen die mitten lande van Rijnlant wateren willen mitten lande gelden sullen. Ende hebben hier om onsen dijcgrave bevolen hoor wateringe daer sij wtwatern toe te slaen ende dicht te houden tot der tijt dat zij hem in onderdanicheit gaven mitten lande te gelden, up twelke die vanden Hogen veen voirs. vast alrehande vervolch gedaen hebben anden heer van Egmonde ende heer van Bredrode ende oic anden stedehouder ende rade van Hollant om vanden voirs. oncosten ontslagen te wesen, daer wij heemraders off gehoort zijn ende den voirn. heren so mit des lants rechten onderwijst hebben dat zij ons mit onsen dienst ende dat daer toe dient laten begaen, mer ons gebeden den selven vanden Hogen veen goedertieren te willen wesen, twelke wi gaern gedaen hebben ende hebben een minlike sceidinge gemaect tusschen den lande van Rijnlant ende die upten Hogen veen gelant gelijc hier nae volget, dats te weten dat die Hoge veen die besloten leit tusschen der Benthorn ende also up strekende aen Waddinxveenre greppel ende besloten heeft aen die een zijde die lantscheidinge van Schielant ende aen die ander zijde des Grave greppel van Haserdswoude vry mitten lande van Rijnlant wateren sullen sonder enich oncost off morgengelt te gelden roerende der waterscip van Sparendam daer zij tot ewigen dagen vrij off wesen sullen, voir welke wa- [95v] terscip zij den lande van Rijnlant gegeven hebben an gereten gelde tsestich engelsche nobelen tot des gemeens lants behoeff. Die voirt beleit zijn aen een stucke lants dat gecoft is tegen Adriaen vander Mye Jan Splinterzoon gelegen in Alfenre hoorn ende belent is gelijc den brieff van der coipie vanden lande voirs. dat wtwijt [See Sloof, 57r-b], ende want dese saken aldus gheschiet zijn, soe hebben wi hoge heemraders voirn. in kennesse der wairheit onse zegelen hier an gehangen, int jair ons heren dusent vierhondert ende eenenvijftich up sinte Pieters dach ad cathedram.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 095v-a
   type : Scheiding date : 1451-05-04 record : # 517  Record details
[007] Item also Martijn Dircx z. inden jaer vijftich uptie meye scouwe annam bi concent der heemrade van Rijnlant sulc plaetwerck als die van Leydemuden ende vander Aer te samen an een leggende hadden, after an die Kolc dairmen gemeenlic te sceep gaet wt te steken ende voirt an te houden buten der voirn. ambochte coste, so heeft die selve Mertijn Claes Heinricx z. sijnen neve daer een deel off over gedaen ende vercoft ende sijn daer om in ghescheel gecomen om dat voirn. erve te delen dan sij sijn te laetsten hoor saec gevoechlic anden heemraet voirn. ghebleven die daer eendrachteliken een wtspraec off gedaen hebben uptie meye scouwe anno een ende vijftich in manieren nae volgende, te weten, dat Martijn voirn. behouden ende gebruken sal dat erve doergaens dat ande zuytside gelegen is ende Henric hem vermat vanden voirn. Mertijn gecoft te hebben tot Heinricx voirseiden scijer [scuer?] toe, ende Heinricx voirseiden sal alle dat ander erve behouden ende gebruken dat daer voort blijft, behoudelic den opganc. Ende Mertijn sal die platinge houden beginnende an dat zuyt ende vander plaet totter helft vande heel plaet, ende Heinric voirs. sal alle die ander helft houden. Ende Mertijn sal Heinric voirnoemden toe geven vijff postulaets gulden.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 095v-b-096r
   type : Scheiding date : 1440-08-31 record : # 144  Record details
[008] Anno xl opten lesten dach van augusto. Item so hebben die heemr. van Rijnlant als heer Gerijt van Poelgeest, ridder, Jan vanden Boechorst, Willem van Alkemade, Florijs Paedzen ende IJsbrant van Scoten mit horen dijcgrave opten dijck voir Aemsterdam die poorters van Aemsterdam, also sij clagende waren op die van Sloten als van aertgelt gesceyden, ende die poorters van Aemsterdam toe geseit dat die van Sloten hun geven souden van elke roede van horen lande dat sij wt geslagen is enen ouden boddragher to betalen binnen xiiii dagen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 096r-b
   type : Scheiding date : 1444-10-06 record : # 193  Record details
[010] Item op die Bamis scouwe hebben geweest heer Gerijt van Poelgeest, heer Willem van Alcmade, Jan vander Boechorst, ende IJsbrant van Scoten. Item van dat sceel dat geweest is vanden dijck bij Costverloren die nu is te vollen gemaect ende men sal dair enen pael steken ter Halver sluyse dair die laetste sluyse [Sloof says of 1432] lach van Costverloren, ende die salmen voirt maken an wtwisinge der breiven die dair of sijn buten des lants coste tot ewigen dagen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 096r-c
   type : Scheiding date : 1443-03-13 record : # 163  Record details
[011] Anno xliii tot Lisse des dages na Gregorij heemr. Poelgeest, Alcmade, Boechorst, Paeds ende Scoten. Item die van Woirden wort geantwort vanden heemraet van Rijnlant als van sulc morgengelt als enige scouten ontfingen ende niet te rekeninge en brochten dat si die scouten onder him niet hengen en soude, mer tot Hazertswoude was dat lant gemeten ende dair was overmaet boven dat sij inden ouden boeken gestaen hadden ende die overmaet quam den dorp binnen horen ambocht te baten ende niemant anders. Ende voirt wisten si mogelijc wel wat haer hantvesten in hielden ende hoe si him dair na rechten souden.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 096r-d-096v; OAR12, 098v-b
   type : Scheiding date : 1437-06-25 record : # 114  Record details
[012] [023] Anno xxxvii op sinte Jans scouwe. Item soe sijn die heemr. ende dijckgrave overdragen van sulken ghescheel als onderlinge hadde Gerijt van Heemstede an die een zijde als een heer van Benthusen ende Willem Bort an die ander zijde roerende van eenre vaert vanden Hogen veen dair hertoge Aelbrechts hantvest of is. Eerst in houden op dat punt dat aldus spreect 'ende dese waterscup sullen maken all die gelant sijn inden veen voirseit ende in die Benthorn morgen morgen gelijc ende men selse bescouwen ende hoefslagen mitten rechten ende dagelix heemr. van Benthusen,' etc., dat dat punt in volcomenre wairde is ende bliven sal gelijc die hantvesten wtwijsen ende begrijpen. Ende want die hantvest begrijpt in den andere punt dat sommige luden gelant mitten ende streckende tot Waensveen wairt geen cost an desen waterscup leggen en wouden noch geen waterscup en begeren, die en sullen in desen voirseyde watergang niet comen ten sij dat sij voldaen hebben den genen die voir hem gelant sijn ende den voircost wt geleit hebben, etc., soe seggen die dijckgrave ende hemr. hier of wair yemant die dair gebreclijck in waer ende sijn gelt niet betaelt en hadde of betalen en woude also die heemr. dat voir rechte sullen wijsen die onwillige en sel niet dan wateren inden watergang ten sij dat hij voldaen heeft vanden oncost als voirs. is. Ende dair voir mach die gene die gebreck hebben die onwillige of dammen of mit recht toe spreken voir den heemr., behoudelic den heemr. alsulc toe seggen als sij op die voirs. veenen mogen hebben. Ende hier op sal Willem Bort binnen viertiendage over geven die gebrecken die hij hier an heeft in handen des heemr. ende ter naester maelstat die die heemr. tot Leyden houden sullen sullen sij dan dair off wijsen dat recht is.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 096v-a; OAR12, 049r-a
   type : Scheiding date : 1410-00-00 record : # 115  Record details
[013] [106] Anno xxxvii xxii dage in augusto tot Leyden. Item op die tijt is overdragen die heemr. mit horen dijckgrave dat Trude Baven ende Jan van Leyden mit haren medegesellen, vander brugge ende vaert die sij in haren lande hebben leggende buten der Zijl poort bij Leyden, dat sij die brugge ende vaert gebruken sullen als sij tot hoir toe gedaen hebben ende hem in voirtijden vanden heemr. consenteert is. Ende of dat sake wair dat him yement vor der recht dair in vermaet, die sullen dat mit rechte vervolgen eer sij hem enige verfaer of overvaert dair in bewinden sullen te doen in eniger wijs ten sij bij haren wille. Ende dede dair yement boven, dat soude staen tot des heemr. correctie. Dit sal geduren tot onse wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 097r-a-097v
   type : Scheiding date : 1445-04-20 record : # 198  Record details
[014] Item xx dage in aprille, so sijn vergadert geweest tot Leyden die hoge heemr. van Rijnlant als heer Gerijt van Poelgeest, heer Willem van Alcmade, Jan vander Boechorst, ende Boudijn van Zwieten om der saken willen van Woerden die hier na gescreven staet. Item so sijn gecomen voir den hogen heemr. van Rijnlant die bailiu ende dijcgrave vanden lande van Woirden an die een zijde ende die hoge heemr vanden lande van Woirden an de ander zijde ende hebben hun angebracht dat sij gescil hebben omme eenre dingtael wille die tusschen him lude gesciet is roerende van wtgeleyden gelde dat die dijcgrave upten lande van Woirden alse hi hem vermat wtgeleit soude hebben bij wisinge der heemrade ende eyschede dair of na wtwisinge der heemr vonnesse die si dair of gewijst soude hebben twee scatte an gelde of vierscatte an pande mit ander veel dingplechtiger woirden dair toe dienende na wtwisinge der scriften die si dair of den heemr. over gelevert hebben. Item dair die heemr vanden lande van Woirden weder tegens geantwoirt hebben in scriften die deens deels contrarye is der anspraeke des bailiuwes voirs. na wtwijsinge der scriften die si oick dair jegens over gegeven hebben ende hebben dair van begeert raet van die heemr. van Rijnlant. [54v] Item hier up hebben him die heemr. van Rijnlant biraden ende hebben him geseit want dat die saken voir him also gecomen waren dat sij na horen rechten ende verstande aldus doen souden als hier na gescr. staet. Item inden eersten also kenlic is na horen scriften ende overgeven ende oick bijder wtsprake te hove gepassert ende gewijst is dat Jan Speyert gebraken een somme gelts van twehondert een ende dertich quade gulden die van des lands wegen van Woerden tot sinen huse verteert waren ende Coopman Pauwels een somme van hondert ende negen gullden an houte tot sinen huse gehaelt die in des lants oirbair gecomen sijn die den selven Jan Speyert ende Coopman Pauwels aen den selven lande gebraken. Item so en weten die heemr. van Rijnlant niet anders noch him bet te raden dan dat die bailiu vanden lande van Woirden also hi dat gelt wt geleyt heft ende den voirs. Jan Speyert ende Coopman Pauwels vernuecht heeft als hij mit horen quijtancien liet bliken sculdich is dat voirs. gelt eerst en scat weder te hebben ende also verre als die bailiu voirs. bewijsen mach mitten ouden heemr. die dat gewijst hebben dat hij dat gelt wt leggen soude ende weder in winnen naden dijck rechte ende dat hi dat voirt vervolcht heeft mitten dijc rechte als dat behoirt, so souden si dat horen dijcgrave twe scat an gelde of vier scate an pande toe wisen altijt behouden sulker wtsprake als bi mijns genadichs heren rade te hove gepasseert is.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 097v-a
   type : Scheiding date : 1445-04-20 record : # 199  Record details
[015] Item enen anderen raet roerende Jan Jacop z. Item so die heemr. van des lande van Woirden van die saken van Jan Jacop z. vervolchden, so hebben die heemr. van Rijnlant hoir goetduncken geseit. Also Jan Jacop z. op hem genomen heeft veel luden die hoir werc wel gemaect hadde ende him toe geseit dat si dair mede quijt ende vri wesen souden dat tegens ende contrarie die oude rechten ende gewoonten des lands van Woirden is. Ende die bailiu van Woirden dair om sijn wtgeleide gelt of gewijst is dat hi dair omme niet sculdich en is dat sijn also te verliesen, mer datmen dat wisen sal op Jan Jacop z. ten wair of hi dat met beteren rechte weren mochte.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 097v-b
   type : Scheiding date : 1447-00-00 record : # 243  Record details
[016] Item so sellen Vrancken kinderen van Zanen kindern bliven inden eygendom vanden lande geheten den Droen, ende wes airde dair wt geslegen is zeer die tijt dat sij inden eygendom geweest hebben van dat Willems weduwij van Zanen dat overgaff, so sullen sij dat aertgelt zelve ontfaen of dijck recht plegen, ende wes wt den lande geslagen is zeer dat Vranck van Zanen voirvluchtich was tot dat zijt nu weder an tasten, dat sal staen tot goetdencken des raets also dat der zuen an roert.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 098r-a
   type : Scheiding date : 1432-00-00 record : # 246  Record details
[018] Item Meynert Dirck Smeets z. wort toe gesproken voir den hiemr. van die van Zoetermeer om lant dat hij vercoft hadde Aelbrecht die Mandemaker ende leggen bleeff voir dat ongelt dair Aelbr. wijf ende kinder ballingen voir geleit zijn. Welc oncost Meynert voirs. betailde ende him wert gewijst dat hij dien oncost weder verhalen mocht an des wijfs ende kinders goede die zij nu hadden of namels crighen mochten tot zijnre sommen toe die hij mit besceydenre rekeninge bewijsen mochte, ende dit gesciede tot Leyden anno xxxii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 098r-b
   type : Keur date : 1432-00-00 record : # 250  Record details
[019] Item so sal Pieter Jorgels z. houden half den wech van beyden eynden in ende die ander helft dair tusschen sullen houden als van outs geweest heeft ende aerde nemen wt Pieters sloot of zij mogen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 098r-c
   type : Scheiding date : 1416-02-22 record : # 018  Record details
[020] Int jair ons heren m cccc ende xvi op sinte Pieters dach ad cathedram coerde die hoge hiemraet van Rijnland des tuuch twijsken Liclaes Dirc Feyen z. ende Jan vander Meer roerende vanden sceel dat sij hadden ende lange tijt gestaen hadde van horen dijck. Ende naden twych die die hiemr dair op die tijt off hoerden, so sceyden sijt dat sij die aerde halff buten ende halff binnen sullen nemen ten naesten airde ter [16r] meester oirbair dien dijck mede te maken binnen dien Halmer dese sedelkans sien twe alleens ges., ende ellic pertye een geg. die een wten anderen gesniden.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 098r-d-098v
   type : Scheiding date : 1417-03-05 record : # 019  Record details
[021] Int jair ons heren m cccc ende xvii vijf dage in maert hebben die hoge hiemraders van Rijnlant Gerijt Zeegevoets dijck geheert gelijc als hier na gescreven staet die inden ban van Ostorp gelegen is na veel goeder tugen ende besceyde dat sij dair off gehoirt hebben. Eerst: Item so was desen dijck Gerijt Zuegevoets ende sijn laeste goet dat hij hade onder den dijck dat was een huuys ende hoefstede met sinen toebehoren so dat Gerijt Claes z. iegens hem cofte veel min dairt wairdich was overmids duchten wille van desen dijck. Ende want dit Gerijt Zuegevoets laetste goet was ende desen dijck anstelijc ende wel plach te maken sonder enich weder seggen ende hij oec anders geen goet onder den dijck en hadde dan dese huysinge ende hofstede mit horen toebehoren voirs. doe hij desen dijck plach te maken, so heren die hiemr. dese voirneomde dijck op die huysinge ende hofstede mit horen toe behoren ende voirt op Gerijt Claes Louwerijs zs ende sijn goede. Voirt want Aernt van Poten Gerijt Zuegevoets z. gelt van des huysinge ontfangen heeft nae sijns vaders doot, so vinden die hiemraders dat hij Gerijt Claes z. alhier in te baten comen sal mit also veel als die hiemr. dair off ordineren zullen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 098v-a
   type : Scheiding date : 1417-03-05 record : # 020  Record details
[022] Int jair opten selven dach voirs. hebben die hoge hiemr. van Rijnlant, na goeder tuge ende bescheyde dat sij gehoirt hebben, den dijck in quadelinge geheert, also Symon Bruninck dien dijck rusteliken ende wel te maken plach nader tijt dat Floir Arnts z. die husinge ende [16v] hofstede coste tegens Jan Werve ende binnen der tijt dat hij te Herlam woende, hier om heeren zij den Dijc up dat lant dat Symon Brunincx plach te wesen ende gemeen leyt mit Aernt Floer Arnts z., ende voirt up alle Symon Bruninx goet dat hem toe plach te horen zeder die tijt dat hij an desen dijck quam, also verre als dat strecken mach naden dijck recht, dat is te verstaen van sinen goeden die hij laest vercoft heeft te beginnen. Ende wair dat niet goet genoech, so soudmen voirt tasten an sinen anderen goed dair na ter tijt to dat desen dijck volcomelijc geheert woirde. Item sulke boeten ende oncost als hier up gelopen mach wezen ende dat die hiemr. desen dijck aldus lange up haren costen hebben doen maken, die zullen gelden dese voirs. dair dese dijck up geheert sijn. Ende so Airnt Floer Airnts z. betuucht is dat hij dat lant gebruuct heeft dat Symon Bruninx plach te wesen, so sal hij hier toe gelden, want hier nyement geen huyer off ontfangen en heeft, also veel als hem die hiemr. dair off over setten zullen, ende dat sal Symon Bruninx goeden te baten comen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 099v-b
   type : Scheiding date : 1465-07-23 record : # 518  Record details
[025] Item Heynric Claiszoon is gheeyghent 23 dagen in julio anno 65 in Katrijn Jacob Dricxzoon lant gelegen in dambocht van Hasertswoude bijden dijcgrave ende hogen heemrade van Rijnlant, welc lant hi cofte om 14 placken, mit voirwairde dat hijt voirseiden lant vrij antasten souden van alle oncosten die upt voirseiden lant verschenen ende gecomen waren, tot den dach toe dat hem tvoirseiden lant vercoft worde bij Dirck van Bossch, bode der hoger heemrade van Rijnlant, op sinte Jans scouwe anno 65.

 

Prev Folio  Location, Folio   
OAR12, 099v-c-100r
   type : Scheiding date : 1468-11-12 record : # 519  Record details
[026] Item die dingtail ende kenninge hangende tusschen den scout van Oudshoern ende Louwerijs Willemszoon, Claes Daemszoon ende Jacob Dircx Aelbrechtszoon, dair up den dach of was om vonnisse dair af te wijsen, hebben die partien geset in handen vanden heemrade ghenoechlic dat te sceyden ende hebben hem an beyder sijden gesubmitteert [100r] dair af ende gheloeft an beyden syden op een pene van 200 gouden lewen te verbueren tegen den dijcgrave ende heemrade van Rijnlant soe wat sij dair of seggen ende wtspreken sullen. Ende al worde die pene verbuert, nochtans sal dat seggen voirtgaen. Gedaen op sinte Lebuijns dach tot Leyden anno 68.

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl