Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
OAR records in previous Year View: Record details
Year 1445
OAR records in next Year

 

 

Record #195     Date   next record  top of page
1445-02-23
Location Type of Document
OAR11, 53v-a Verklaring
Text
Petri ad cathedram anno xlv. Item die scouwe en was niet gehouden om des will want die van Hairlem up die tijt inder onleed waren van horen gescillen die sij onderlinge hadden.
English Summary
Explanation that because of civil disorder in Haarlem the Petri ad cathedram (February) inspections were not held.
Keywords
civil disorder; riot; haarlem; cancellation of schouw
Notes
See OAR14, 8r-d.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
civil disorder 1 / 2     1445
haarlem 10 / 32 1399 1443 1446
riot 1 / 2     1445

 

Record #196 prev record   Date   next record  top of page
1445-04-05
Location Type of Document
OAR11, 53v-b
OAR12, 040r-f
Consent
Text
[016] Item upten vijften dach in aprille waren vergadert tot Leyden heer Gerijt van Poelgeest, heer Willem van Alcmade, Jan vander Boechorst ende Boudijn van Zwieten ende deden doe alsulke punten als hier na gescreven staen. Item so wort geconsenteert Jacop van Rijswijck dat hi mochte doen maken twee steenen hoofde in Voirscotenre weteringe jegen sijn zaet die hi aldair leggende heeft an die brugge die hi dair gesteken heeft, durende totter heemr. wederseggen.
English Summary
Permission Jacob van Rijswijk to build a bridge in the Voorschoterwetering
Keywords
bridges; construction; voorschoterwetering; poelgeest, gerijt van; alcmade, willem van; boechorst, jan van der; zwieten, boudijn van; rijswijk, jacob van
Notes
See OAR14, 8r-f.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
alcmade, willem van 29 / 58 1429 1444 1445
boechorst, jan van der 40 / 56 1405 1444 1445
bridges 20 / 54 1284 1444 1445
construction 35 / 73 1361 1444 1445
poelgeest, gerijt van 35 / 64 1419 1444 1445
zwieten, boudijn van 27 / 37 1430 1444 1445

 

Record #197 prev record   Date   next record  top of page
1445-04-05
Location Type of Document
OAR11, 53v-c-54r
OAR12, 111v-a-112r
Besteding
Text
[012] [In the left margin: 'Bestedinge van dat cleyn Zijl brugkijn.'] Item updie selve tijt [i.e., vijften dach in Aprille] wort besteet te maken dat cleijn sluijsken bij der Zijlbrugge wanttet niet langer en docht te leggen ende dair waren bij veel van die ambochts bewarers van Rijnlant dierre mede sculdich in sijn te gelden ende des is die sluyse besteet te maken in sulker manieren als hier nagescreven staet. Item eerst sullen in die voirs. sluyse wesen viii gebinde die balken sullen wesen voets kant ende xiiii voeten lanc. Item die stijlen dair toe sullen wesen xx voeten lanc ende voets kant totten dagelijcx water toe ende dair na vervolgende ende dese sluyse sal i-1/2 voet hoger leggen dan die ander lach. Item vanden groter sluyse totter cleynre sluyse toe sal onse deel weesen an elke zijde vii stijlen xvi voeten lanc ende x dumen dick ende twe sloven dair op voets kant in die middelwairt. Item dair sullen in wesen drie gordinge, twee boven ende een beneden ende sullen wesen x dumen dick inden middelwairt. Item die vlogelbalcken an byden zijden ter steden wairt sullen wesen vijf voeten lang totter tween vligelkijn toe. Item dair toe sullen wesen twee vlogelkijn, an elke zijde een, ende die sullen wesen vi voeten lanc ende in elken vlogelkijn sullen wesen drie stijlen ende dat wel geplant. Item die zijdel plancken sullen wesen twee dumen dick. Item dat dechs op die sluyse sal wesen iii dumen dick. [54r-a] Item ende al dit hout sal wesen van goeden deventerscen hout wercbair sonder spint ende root olm Ende so wie vanden tymmerluden dit an neemt te maken, die sal dair toe leveren hout ende ykser na sijn toebehoren ende daer toe dat aerdwerck dair of ter bester oirbair na dattet toetter sluyse dienen mach, ende dese brugge sal aldus up gelevert worden tot wtgaende meye ten prijse vanden hemrade. Ende dat oude hout vanden ouder sluyse sullen die werclude leveren upten dijck op horen cost. Ende worde die sluyse niet gemaect ende up gelevert totter tijt voirs., dat soude staen totter heemr correxie. Ende inder manieren voirs. heeft Dirc Wouters an genomen dese sluyse te maken om c xiiii pont, xv stuvers voir i pont, ende des sal hi hebben die een helfte dair of als die sluyse gemaect is ende up gelevert ende die ander helft binnen eenre maent dair na.
English Summary
Specifications for reconstruction of the Kleine Zijlbrug
Keywords
zijlsluis; zijlbrug; ambachtsbewaarders; maintenance; specifications; reconstruction
Notes
See OAR14, 8v-a-9r. The copy in OAR12 has the wrong date: 'Petri ad cathedram'. According to record #195, no St. Peter's inspection was held in 1445. For the correct date, see the previous record in OAR11, record #196. Published in Sloof (1999): Bijlage III, pp. 434-5.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
ambachtsbewaarders 13 / 41 1436 1444 1446
maintenance 45 / 85 1356 1443 1445
reconstruction 32 / 71 1406 1444 1445
specifications 23 / 48 1330 1444 1446
zijlbrug 6 / 7 1310 1444 1452
zijlsluis 2 / 2 1444 1444  

 

Record #198 prev record   Date   next record  top of page
1445-04-20
Location Type of Document
OAR11, 54r-b-54v
OAR12, 097r-a-097v
Scheiding
Text
[014] Item xx dage in aprille, so sijn vergadert geweest tot Leyden die hoge heemr. van Rijnlant als heer Gerijt van Poelgeest, heer Willem van Alcmade, Jan vander Boechorst, ende Boudijn van Zwieten om der saken willen van Woerden die hier na gescreven staet. Item so sijn gecomen voir den hogen heemr. van Rijnlant die bailiu ende dijcgrave vanden lande van Woirden an die een zijde ende die hoge heemr vanden lande van Woirden an de ander zijde ende hebben hun angebracht dat sij gescil hebben omme eenre dingtael wille die tusschen him lude gesciet is roerende van wtgeleyden gelde dat die dijcgrave upten lande van Woirden alse hi hem vermat wtgeleit soude hebben bij wisinge der heemrade ende eyschede dair of na wtwisinge der heemr vonnesse die si dair of gewijst soude hebben twee scatte an gelde of vierscatte an pande mit ander veel dingplechtiger woirden dair toe dienende na wtwisinge der scriften die si dair of den heemr. over gelevert hebben. Item dair die heemr vanden lande van Woirden weder tegens geantwoirt hebben in scriften die deens deels contrarye is der anspraeke des bailiuwes voirs. na wtwijsinge der scriften die si oick dair jegens over gegeven hebben ende hebben dair van begeert raet van die heemr. van Rijnlant. [54v] Item hier up hebben him die heemr. van Rijnlant biraden ende hebben him geseit want dat die saken voir him also gecomen waren dat sij na horen rechten ende verstande aldus doen souden als hier na gescr. staet. Item inden eersten also kenlic is na horen scriften ende overgeven ende oick bijder wtsprake te hove gepassert ende gewijst is dat Jan Speyert gebraken een somme gelts van twehondert een ende dertich quade gulden die van des lands wegen van Woerden tot sinen huse verteert waren ende Coopman Pauwels een somme van hondert ende negen gullden an houte tot sinen huse gehaelt die in des lants oirbair gecomen sijn die den selven Jan Speyert ende Coopman Pauwels aen den selven lande gebraken. Item so en weten die heemr. van Rijnlant niet anders noch him bet te raden dan dat die bailiu vanden lande van Woirden also hi dat gelt wt geleyt heft ende den voirs. Jan Speyert ende Coopman Pauwels vernuecht heeft als hij mit horen quijtancien liet bliken sculdich is dat voirs. gelt eerst en scat weder te hebben ende also verre als die bailiu voirs. bewijsen mach mitten ouden heemr. die dat gewijst hebben dat hij dat gelt wt leggen soude ende weder in winnen naden dijck rechte ende dat hi dat voirt vervolcht heeft mitten dijc rechte als dat behoirt, so souden si dat horen dijcgrave twe scat an gelde of vier scate an pande toe wisen altijt behouden sulker wtsprake als bi mijns genadichs heren rade te hove gepasseert is.
English Summary
Settlement of a dispute between former and previous heemraden of Woerden
Keywords
hofvaart; woerden; baljuw; dijkgraaf; dispute settlement; dingtaal; panden; uitleggen en inhalen; poelgeest, gerijt van; alcmade, willem van; boechorst, jan van der; zwieten, boudijn van; jan speyert; coopman pauwels
Notes
See OAR14, 9r-b. See also record #199.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
alcmade, willem van 30 / 58 1429 1445 1445
baljuw 5 / 9 1361 1437 1450
boechorst, jan van der 41 / 56 1405 1445 1445
dijkgraaf 4 / 10 1394 1444 1445
dingtaal 1 / 5     1453
dispute settlement 9 / 24 1385 1443 1446
panden 3 / 3 1434 1440  
poelgeest, gerijt van 36 / 64 1419 1445 1445
uitleggen en inhalen 7 / 10 1361 1437 1449
woerden 8 / 9 1363 1443 1445
zwieten, boudijn van 28 / 37 1430 1445 1445

 

Record #199 prev record   Date   next record  top of page
1445-04-20
Location Type of Document
OAR11, 54v-a
OAR12, 097v-a
Scheiding
Text
[015] Item enen anderen raet roerende Jan Jacop z. Item so die heemr. van des lande van Woirden van die saken van Jan Jacop z. vervolchden, so hebben die heemr. van Rijnlant hoir goetduncken geseit. Also Jan Jacop z. op hem genomen heeft veel luden die hoir werc wel gemaect hadde ende him toe geseit dat si dair mede quijt ende vri wesen souden dat tegens ende contrarie die oude rechten ende gewoonten des lands van Woirden is. Ende die bailiu van Woirden dair om sijn wtgeleide gelt of gewijst is dat hi dair omme niet sculdich en is dat sijn also te verliesen, mer datmen dat wisen sal op Jan Jacop z. ten wair of hi dat met beteren rechte weren mochte.
English Summary
Settlement of a dispute settlement concerning Woerden.
Keywords
woerden; jan jacobszoon; baljuw of woerden
Notes
See OAR14, 9v-b. See also record #198.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
woerden 9 / 9 1363 1445  

 

Record #200 prev record   Date   next record  top of page
1445-05-04
Location Type of Document
OAR11, 54v-b-55r
OAR12, 010r-f
Keur
Text
[078] Item so hebben geweest op die meye scouwe anno xlv heer Gerijt van Poelgeest, heer Willem van Alcmade, Jan vander Boechorst ende IJsbrant van Scoten. [55r] Item so hebben die heemr. voirs. mit horen dijcgrave Florijs van Alcmade Hugen zoon gekoert dat elc ambachts bewairres van tween die sij jairlix kiesen den enen dair an laten sullen [in another hand: 'op een boete van x lb. anno xlv.'].
English Summary
Instructions on how to choose local heemraden.
Keywords
ambachtsbewaarders, selection of; poelgeest, gerijt van; alcmade, willem van; boechorst, jan van der; scoten, ijsbrant van; alcmade hugenzoon, florijs van; dijkgraaf
Notes
See OAR14, 9v-c (continuation of 8r-c). Apparently reissued in 1448; see record #296 as well as OAR14, 31v-d.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
alcmade, willem van 31 / 58 1429 1445 1445
boechorst, jan van der 42 / 56 1405 1445 1445
dijkgraaf 5 / 10 1394 1445 1446
poelgeest, gerijt van 37 / 64 1419 1445 1445
scoten, ijsbrant van 26 / 53 1438 1444 1445

 

Record #201 prev record   Date   next record  top of page
1445-05-04
Location Type of Document
OAR11, 55r-a
OAR12, 017r-a
Keur
Text
[116] Item so hebben si noch gekuert dat alle man sijn kaden dicht houde ende also make dat si dicht sijn altijt tot sinte Pieters dage ad cathedram [22 februari] op een boete van een derdendeel van x lb. [in another hand: 'anno xlv.']
English Summary
Kaden to stay closed (unbreached) until St. Peter's ad cathedram (22 February)
Keywords
oudshoorn; koudekerk; kaden; polders
Notes
See OAR14, 9v-d. From time to time, villagers would temporarily breach dikes, roads, and other embankments to facilitate transport by water where bridges were lacking.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
kaden 4 / 17 1356 1444 1445
koudekerk 10 / 16 1432 1444 1445
oudshoorn 4 / 7 1429 1442 1468
polders 5 / 7 1423 1443 1447

 

Record #202 prev record   Date   next record  top of page
1445-05-04
Location Type of Document
OAR11, 55r-b
OAR12, 017r-b
Keur
Text
[117] Item so hebben si noch gekuert dat die van Noirtich, Noirtigherhout ende Voirhout hoir doeren dicht sullen doen houden in Zassenemmer beeck ende in Klinkenberge als dat water ingaet, vanden eersten dach van aprille tot mid meye toe ende van sinte Baven dage [1 oktober] tot sinte Martijns misse [11 november] toe op een boete een derdendeel van x lb. also dicke als dat bevonden worde. Anno xlv.
English Summary
Direct the ambachten of Noordwijk, Noordwijkerhout, and Voorhout: to keep the sluices in the Sassemerbeek and Klinkenberg closed between 1 April and mid-May and between 1 October and 11 November. This item was cancelled in 1478.
Keywords
noordwijk; noordwijkerhout; voorhout; sassemerbeek; klinkenberg; sluices
Notes
See OAR14, 9v-e. By 20 October 1478 this item was deemed unnecessary; the copy in OAR12 has the following added in the right margin in another hand: 'Dese cuer is te niet gedaen om dat die voirsc. ambochten te kenen gaven dat die dueren hem geen oirbaer en sien. Actum anno lxxviii, xx dage in oktober tot Leiden.'.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
noordwijk 6 / 14 1408 1443 1449
noordwijkerhout 5 / 9 1408 1443 1449
sluices 43 / 68 1253 1444 1446
voorhout 6 / 9 1408 1443 1446

 

Record #203 prev record   Date   next record  top of page
1445-05-04
Location Type of Document
OAR11, 55r-c
OAR12, 046r-a
Consent
Text
[082] Item so hadden die van Coudekerck een eynde cadijcx anden afterdijck inden ambocht van Leyderdorp dat si vercoft hebben Dirc vander Does bij consente vanden hogen heemr., behouden altijt dat die van Coudekerck bliven sullen verbonden den ambochte van Leyderdorp dat ende kade na hoirre kuer te houden ende te maken als van outs geweest heeft, ende des so sullen si weder sulke voirwairde nemen van Dirc vander Does dat dat ambocht van Coudekerck dair van tot ewigen dagen sonder scade blive.
English Summary
Permission for Koudekerk to sell part of an embankment to be maintained at no expense to the ambacht.
Keywords
koudekerk; kaden; afterdijk; leiderdorp; does, dirc van der; maintenance
Notes
See OAR14, 10v-b.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
kaden 5 / 17 1356 1445 1446
koudekerk 11 / 16 1432 1445 1452
leiderdorp 11 / 19 1399 1444 1446
maintenance 46 / 85 1356 1445 1446

 

Record #204 prev record   Date   next record  top of page
1445-05-04
Location Type of Document
OAR11, 55r-d
OAR12, 040v-a
Consent
Text
[017] Item so wort doe geconsenteert die van Catwijck ende van Oestgeest, Riedwijc ende Nyerkerc te scouwen als die van Zoeterwoude geconsenteert wort int jair van xxxv, ende dat salmen vinden int blat van xxiii.
English Summary
Permission for Katwijk, Oegstgeest, Rietwijk, and Nieuwekerk to carry out inspections in same manner as was allowed for Zoeterwoude in 1435 [actually, 1421].
Keywords
katwijk; oegstgeest; rietwijk; nieuwerkerk; schouwen; zoeterwoude; heemraadsboek
Notes
See OAR14, 10v-c. Published in Sloof (1984), p. 22, though ending 'xxxiii' instead of 'xxiii'. The Zoeterwoude keur referred to here is found in record #090. Originally formulated in 1421 and copied onto folio xxii of an old book that has not survived, it was reaffirmed and copied into OAR11 in 1435, hence the 1435 reference.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
heemraadsboek 5 / 8 1421 1437 1448
katwijk 6 / 10 1330 1439 1448
nieuwerkerk 4 / 8 1392 1444 1452
oegstgeest 4 / 17 1425 1438 1448
rietwijk 3 / 8 1443 1444 1452
schouwen 34 / 101 1284 1444 1445
zoeterwoude 16 / 37 1330 1443 1445

 

Record #205 prev record   Date   next record  top of page
1445-06-29
Location Type of Document
OAR11, 55r-e
OAR12, 003r-a
Keur
Text
[017] Item hebben geweest op sinte Jans scouwe heer Gerijt van Poelgeest, heer Gerijt van Zijl, heer Willem van Alcmade, Jan vander Boechorst, Boudijn van Zweten, ende IJbrant van Scoten. Item op een kuer die gesciet is bijden heemr., gescreven int register int blat van xvi, roerende datmen die wallen sal op halen, sconmaken ende baggeren inden watergangen mitten kroesten, etc., so hebben die heemr. hier vorder op verclaert datmen dat also vervolghen soude. Ende waert dat die scouten ende heemr. elcx inden open [horen?] dat also niet en voldeden, so souden si elcx verbueren een derdendeel van x lb.
English Summary
Clarification of an old keur concerning cleaning of waterways and canals -- removal of duckweed (kroos), etc.
Keywords
cleaning canals; canals, cleaning of; poelgeest, gerijt van; alcmade, willem van; boechorst, jan van der; zwieten, boudijn van; scoten, ijsbrant van; zijl, gerijt van
Notes
See OAR14, 11r-b. The old keur referred to here is found in record #055.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
alcmade, willem van 32 / 58 1429 1445 1446
boechorst, jan van der 43 / 56 1405 1445 1445
cleaning canals 2 / 2 1437 1437  
poelgeest, gerijt van 38 / 64 1419 1445 1445
scoten, ijsbrant van 27 / 53 1438 1445 1445
zijl, gerijt van 13 / 24 1415 1444 1446
zwieten, boudijn van 29 / 37 1430 1445 1445

 

Record #206 prev record   Date   next record  top of page
1445-10-05
Location Type of Document
OAR11, 55v-a Verklaring
Text
Item so wort die scouwe opten hogen dijc niet gehouden om dat onleeden wille van Aemsterdam.
English Summary
No schouw of the Hoge Zeedijk or Spaandammerdijk because of disorder in Amsterdam.
Keywords
civil disorder; riot; amsterdam; no schouw; schouw cancelled; hoge zeedijk; spaarndammerdijk
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
amsterdam 8 / 23 1405 1443 1449
civil disorder 2 / 2 1445 1445  
hoge zeedijk 14 / 34 1255 1443 1447
riot 2 / 2 1445 1445  
spaarndammerdijk 14 / 36 1255 1443 1447

 

Record #207 prev record   Date   next record  top of page
1445-10-05
Location Type of Document
OAR11, 55v-b
OAR12, 040v-b
Consent
Text
[018] Item anno xlv op die Bamis scouwe hebben geweest heer Gerijt van Poelgeest, Jan vander Boechorst, Boudijn van Zwieten ende IJsbrant van Scoten. Item so hebben die heemr geconsenteert die van Zoeterwoude ende die van Benthusen een quakelbrugge te maken in hoir ambocht ghelijc die van outs plach te wesen, durende tot des heemr. wederseggen.
English Summary
Permission for Zoeterwoude and Benthuizen to renew a footbridge (kwakelbrug) on the condition that it be the same as the original.
Keywords
zoeterwoude; benthuizen; kwakelbrug; reconstruction; repairs; footbridge; bridges; poelgeest, gerijt van; boechorst, jan van der; zwieten, boudijn van; scoten, ijsbrant van
Notes
See OAR14, 12r-h
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
benthuizen 10 / 24 1330 1437 1447
boechorst, jan van der 44 / 56 1405 1445 1446
bridges 21 / 54 1284 1445 1445
kwakelbrug 1 / 2     1454
poelgeest, gerijt van 39 / 64 1419 1445 1446
reconstruction 33 / 71 1406 1445 1446
repairs 24 / 62 1372 1444 1446
scoten, ijsbrant van 28 / 53 1438 1445 1446
zoeterwoude 17 / 37 1330 1445 1447
zwieten, boudijn van 30 / 37 1430 1445 1446

 

Record #208 prev record   Date   next record  top of page
1445-10-05
Location Type of Document
OAR11, 55v-c
OAR12, 040v-c
Consent
Text
[019] Item so hebben die heemr. geconsenteert die vanden Scoot dat si mit vier bueren scouwen mogen dat si mit viven pleghen te doen, want si niet meer lude inwonende hebben, totter tijt toe dat si meer lude hebben.
English Summary
Permission for Schoot to perform inspections with 4 instead of 5 people because of lack of residents.
Keywords
procedures; schoot; kroosheemraden; buren; schouwen; quorum
Notes
OAR14, 12r-i, this is a revision of a consent of 1438 -- see record #131.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
buren 10 / 31 1356 1442 1446
kroosheemraden 46 / 84 1284 1444 1446
procedures 42 / 71 1400 1444 1446
quorum 3 / 4 1400 1440 1451
schoot 4 / 8 1437 1443 1446
schouwen 35 / 101 1284 1445 1446

 

Record #209 prev record   Date   next record  top of page
1445-10-05
Location Type of Document
OAR11, 55v-d
OAR12, 040v-d
Consent
Text
[020] Item so hebben die hiemr. geconsenteert die broeders inden Wairdt buten Leijden een brugge te maken over den nijen Rijn behoudelic dat sij die hoefden also setten sullen dat men den Rijn dair mede niet en sal nauwen.
English Summary
Permission for the Friars Minor in the Waard section of Leiden to construct a bridge over the Nieuwe Rijn on the condition that the bridgeheads do not narrow the river.
Keywords
leiden; de waard; minderbroeders; bridges; nieuwe rijn; construction
Notes
See OAR14, 12-j. Published in Sloof (1999), p. 14, note. 5.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
bridges 22 / 54 1284 1445 1446
construction 36 / 73 1361 1445 1446
leiden 15 / 29 1330 1443 1446
nieuwe rijn 1 / 2     1450

 

Record #210 prev record   Date      top of page
1445-10-05
Location Type of Document
OAR11, 55v-e Brief
Text
Item so heer Jan Allert z. cureyt van Sparenwoude op dese tijt in allen punten voldaen ende vernuecht is, so wort den dijckbrief die hi sprekende hadde opten kercken lande van Sparenwoude gecanseleert, doot ende te niet ghedaen.
English Summary
Cancellation of the dijkbrief (diking contract) of Jan Allertszoon, priest of Spaarnwoude, because he had completed all the specified work.
Keywords
dijkbrief; jan allertszoon; spaarnwoude; cancellation
Notes
See OAR14, 11v-g and 12v-c. For the original dijkbrief of 1443, see record #159 above as well as record #042, record #064, and record #151.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
dijkbrief 3 / 3 1430 1443  
jan allertszoon 5 / 5 1430 1443  
spaarnwoude 22 / 27 1416 1441 1447

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl