vorige Buurt: 14.Oost Vreugdenrijk 15. West Vreugdenrijk volgende Buurt: 16.Samaria

 

8. Meyenhof 
(Klik voor andere kaart) 9. Oud Groenendaal   10. Kostverloren   11. ´t Nieuwe Rijk van Pallas   12. Noord Vreugdenrijk   13. Vreugdendaal   14. Oost Vreugdenrijk   15. West Vreugdenrijk   16. Samaria   17. Jeruzalem   18. Bloem van Jericho   19. Land van Belofte 
(Klik voor andere kaart) 79. Nieuwe Rijk van Gravenstein   81. Zevenhuizen   210. Blekersbuurt  

Selecteer regiokaart
met buurtnamen.
 

Ga met de muis naar de cirkel
voor de naam van de buurt.
Klik voor detailkaart
en informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

beginnende aen de westzijde van de Achtergraft mit 't huys van Loys Busijns, gelegen aen der wallen omtrent de Blaeuwe Molen / dezelve Achtergraft langs tot aen St. Katrijnenveststege mit de zuytzijde van dien / eynde nemende aen der wallen / ende zulx in hem begrijpende de Colfmaeckerveststege aen beyde zijden.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 2 vso, 01-08-1602)

op de Achtergraft aen de westsijde met de huysinge van Gerrytgen Jansdr./ ende lopende de Achtergraft langs noortwaerts aen / ende voorts de zuytzijde van de Colfmaeckersveststeech omspringende / langs de vestwalle zuytwaerts aen tot den aanvanck deser gebuyrte.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 107 - 107 vso, 13-01-1633)

Geschiedenis:

Op 01-08-1602 ontstaan als afsplitsing van de buurt Vreugdenrijk.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 107 - 107 vso, 13-01-1633)

In 1603 klagen de geburen van West Vreugdenrijk en Oost Vreugdenrijk over de aan de Achtergracht (thans 5e Binnenvestgracht) woonachtige vreemde Vlamingen en Walen. Deze 'allochtonen' vervuilen de gracht met hun wolrestanten, zoe dat bij tijden de straeten ende plaetingen niet bruikbaar zijn, oock mede dat het water in de graft zoe zeer stynckt dat aldaer quaelick te woenen is ende bijsonder in tijde van de heete sieckte, gelijc dagelijcx nu vallen. Tevens constateert men dat het grachtwater niet doorstroomt en uitsluitend in verbinding staat met de Broertjes- en Groenhazengracht, soe dat alle vuylicheyt in de graft is blijvende. Het stadsbestuur wordt verzocht om een watergat te maken naar de vest (Witte Singel). Tevens zouden de vervuilers door de stadsboden op straffe van boete moeten worden gewaarschuwd en pleit men voor de oprichtinge van een paele met een biljet daerup gedruct, waarop het verbod nog eens wordt vermeld. Het Gerecht zegt geen watergat te zullen maken en weigert ook de andere maatregelen. Bij keur is immers bepaald dat de stadswateren niet verontreinigd mogen worden en dat de schout of diens vervanger en de dienaers al toezicht houden op de naleving van dit gebod (zie ook 'Buurthouden', pag. 77).

(SA II inv. nr. 49 fol. 323 vso - 324 vso, 02-10-1603)

In 1633 verzoeken de bewoners om splitsing van de buurt. Na inspectie en rapport van de schepenmeesteren Huych Pieters. Codijck en Dirck Lucasz. Walbeecq en de stadssecretaris besluit het Gerecht op 13-01-1633 om de buurt in tweeën te splitsen. Het zuidelijk deel behoudt de naam West Vreugdenrijk, het noordelijk deel wordt Noord Vreugdenrijk genoemd (zie ook 'Buurthouden', pag. 62).

(SA II inv. nr. 1216 fol. 107 - 107 vso)

Abraham Tuurluur, heer van West Vreugdenrijk, door verscheyde moeyelijkheden met sijne kinderen buyten staet geraakt verzoekt en verkrijgt ontslag (zie ook 'Buurthouden', pag. 75).

(SA II inv. nr. 112 fol. 29 vso, 09-06-1729)

In 1770 brengen de raden van West Vreugdenrijk ter kennis dat hun heer Johannes Muggen (of Nuggen) is overleden. Zelf zijn zij oud en zwak van gezondheid en zijn er in de buurt maar weinig huisgezinnen, zodat het niet mogelijk is een nieuwe heer te benoemen. Men verzoekt om aansluiting bij het aangrenzende Noord Vreugdenrijk. Het Gerecht gaat akkoord, met dien verstande dat de heer van Noord Vreugdenrijk voortaan de heerschappij over de gecombineerde buurt heeft.

(SA II inv. nr. 130 fol. 291, 17-05-1770)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Lofrys, Pieter Pietersz. - 01-08-1602 2  
Obry, Claude des - 03-02-1612 2 *
Jasparsz., Pieter - 29-03-1635 2 *
Tortry, Franchois le - 28-06-1640 1 *
Loote, Joris - 06-01-1667 1 *
Visser, Pieter de - 03-07-1670 1 *
Denys, Martyn - 09-10-1673 1  
Kley, Pauls van der - 31-08-1685 1 ? *
Linde, Cornelis van der - 16-09-1688 1 ? *
Bovry, Moises - 17-03-1702 3 ? *
Tuerluer, Abraham - 25-09-1704 1 o *
Leeuwen, Hans van - 02-09-1729 1 *
Verstraten, Anthony - 02-06-1735 1 o  
Cattel, Jacobus - 14-06-1742 1  
Bucquoi, Abraham - 12-08-1751 1 v  
Boom, Abraham - 05-08-1756 1  
Vileyn, Philippus - 08-10-1761 3 v  
Nuggen, Johannes - 26-05-1768 1 o  

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006
Buurthouden www.oudleiden.nl