Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
OAR records in previous Year View: Record details
Year 1415
OAR records in next Year

 

 

Record #073     Date   next record  top of page
1415-01-09
Location Type of Document
OAR11, 33r-a
OAR12, 064r-b-064v
Vonnis
Text
[013] Item Jan vanden Woude heer van Warmonde, Gherijt van Zijl, ridderen, Jan van Woude, Florijs van Tol, Jan vanden Boechorst, Vranck van Zanen ende Simon vanden Scuer, knapen, doen condt allen luden dat wij sculdich sijn Witte Jacob Buzen zoen often houder van desen breive bij sinen wille hondert twee ende vertich pont tien scelling hollants payments die wij him gelooft hebben ende geloven wel te betalen tot meye dage naestcomende, ende waert sake dat wij des niet en deden soe hebben wij vorder ghelooft ende geloven bij onsen truwen eeren ende zeekerheden ende in rechter eedscat in te comen tot vermenen Witte Jacops z. of den houder sbriefs binnen Hairlem in Heynric Aernts zoens hws ende dair in te leysten ende tydige maeltijden te houden na goeder luden zeede elc mit ons selves live ende wt der voirseyden stede ende leystinge niet te sceyden in geenrewijs voir die tijt dat wij Witte Jocops z. of den houder sbriefs voirs. vol ende al betaelt hebben die somme gelts voirs., den lesten penning mitten eersten, ende den waert vernoecht van sinen cost. In oirkonde desen brieve bezegelt mit onsen zegelen int jair ons heren dusent vierhondert ende vijftien, des dijnxdage naden heyligen dertienen dach.
English Summary
A promisory note -- the hoogheemraden owe Witte Jacob Buzenz. 142 lb. 10 sc. for food and drink
Keywords
owing money; administration; debt; woude, jan van der; zijl, gerijt van; tol, florijs van; boechorst, jan van der; zanen, vranck van; scuer, symon van der; witte jacob buzenzoon
Notes
The copy in OAR12 is crossed out, presumably because the sum was repaid..
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
administration 2 / 9 1400 1400 1415
boechorst, jan van der 3 / 56 1405 1408 1415
debt 1 / 3     1415
owing money 1 / 3     1415
scuer, symon van der 6 / 9 1392 1408 1415
tol, florijs van 1 / 4     1415
woude, jan van der 7 / 9 1392 1408 1415
zanen, vranck van 1 / 10     1415
zijl, gerijt van 1 / 24     1415

 

Record #074 prev record   Date   next record  top of page
1415-01-09
Location Type of Document
OAR11, 33r-b
OAR12, 064v-a
Vonnis
Text
[014] Wij Jan vanden Woude heer van Warmonde, Gherijt van Zijl, ridderen, Florijs van Tol, Jan vanden Woude, Jan vanden Boechorst, Vranck van Zanen ende Simon vanden Scuer, knapen, doen condt allen luden dat wij sculdich sijn Robbrecht Claes z. of den houder van desen brieve bij sinen wille hondert twe ende tseventich pont vijf scelling ende ses penning Hollants payments die wy hem gelooft hebben ende geloven wael te betalen op den pinxster dach naest comende, ende waert saeck dat wij des niet ende deden, soe hebben wij voirder gelooft ende geloven bij onsen truwe eeren ende zekerheden ende in rechter eedscat in te comen tot vermanen Robbrecht Claes zoons of den houder sbreifs binnen Hairlem in Heynric Airnt zoons hwys ende dair in te leysten ende tydige maeltide te houden na goeder luden zeede elc mit ons selves love ende wt der voirs. stede ende leystinge niet te sceyden in geenrewijs voir die tijt dat wij Robbrecht Claes z. of den houder sbriefs voirs. vol ende al betaelt hebben die summe gelts voirs., den lesten penning mitten eersten ende den wairt vernoecht van sijnen cost. In oirkonde desen breive bezegelt mit onse zegelen int jair ons heren dusent vierhondert ende vijftien des dinxdage naden heyligen dertienen dach.
English Summary
A promisory note: heemraden owe Robbrecht Claesz. of Haarlem 172 lb. 5 sc. for food and/or drink.
Keywords
owing money; administration; debt; woude, jan van der; zijl, gerijt van; tol, florijs van; boechorst, jan van der; zanen, vranck van; scuer, symon van der; robbrecht claeszoon; haarlem; heynric airntzoons huis
Notes
The copy in OAR12 is crossed out, presumably because the sum was repaid.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
administration 3 / 9 1400 1415 1419
boechorst, jan van der 4 / 56 1405 1415 1419
debt 2 / 3 1415 1415 1419
haarlem 2 / 32 1399 1399 1416
owing money 2 / 3 1415 1415 1419
scuer, symon van der 7 / 9 1392 1415 1416
tol, florijs van 2 / 4 1415 1415 1416
woude, jan van der 8 / 9 1392 1415 1416
zanen, vranck van 2 / 10 1415 1415 1416
zijl, gerijt van 2 / 24 1415 1415 1416

 

Record #503 prev record   Date      top of page
1415-03-19
Location Type of Document
OAR12, 083v-a Vonnis
Text
[044] Willem bider genaden goids palensgrave upten Rijn, hertoge in Beyeren, grave van Henegouwen, van Hollant, van Zeelant ende here van Vrieslant doen condt allen luyden hoe onse ghemynde hiemrade van Schielant an die een sijde ende onse goede luyde ende gemeen bueren van Alphen, Hasertswoude, Waddinxveen ende van Boscoep an der ander sijde onderlinge geschill hebben gehade alse van sulken penninck gelde als die selve onse hiemrade in voirtiden plagen te hebben van onsen goede luyden ende bueren voirn. roerende van eenre wateringe gelegen an die westzijde vander Goude ende wt water in die Yssel, ende want sij ons getoent hebben dat sij mit gunsten onderlinge vereffent ende overdragen sijn vander geschille voirsc. in sulker punten dat onse goede luyde ende bueren voirn. onsen hiemraden voirsc. voirt aen alle jair dair voir wtreyken ende betalen sullen sess gouden eng. nobel. Ende is ons dat wail te wille ende te dancke ende hebben om oetmoedichs vervolchs will onsen goeden luyden ende bueren voirsc. geconfirmeert ende gevestiget confirmeren ende vestigen mit desen brieve alings alsulke punten ende voirwairden als sij mit onsen hiemraden voirn. dair of gemaect hebben. Ende Jacob des Ghijsen zoon, onse scout van Alphen, daer onsen brieven voirsc. besegelt heeft ende geloven voir ons ende voir onsen nacomelingen onsen goeden luyden ende bueren voirscr. ende horen nacomelingen dair in? te houden ende te stercken tegens enen ygeliken, behoudelic den selven onsen goeden luyden ende bueren sulker hantvesten ende brieven als sij van onsen voirvaderen saliger gedachten ende van ons voir dese tijt vercregen mogen hebben dat die in hoire volcomende maechte bliven sullen. In oirkonde desen brieve besegelt mit onsen segele, gegeven inden Hage upten negentiende dach in maerte int jair ons heren duysent vierhondert ende viertien naden lope van onsen hove.
English Summary
Dispute settlement between Rijnland and Schieland concerning penninggeld collected in Alphen, Hasertswoude, Waddinxveen, and Boskoop concerning a waterway on the west side of the Gouwe that drained via a sluice into the IJssel.
Keywords
willem vi, count; schieland; buren; alphen; hazerswoude; boskoop; waddinxveen; penninggeld; canals; ijssel; gouwe; dispute settlement; jacob ghijsenzoon, schout
Notes
Published in van der Gouw, pp. 249-50, but with a date of 17 March.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
alphen 11 / 44 1284 1410 1421
boskoop 6 / 21 1330 1401 1422
buren 5 / 31 1356 1399 1438
canals 9 / 67 1356 1410 1417
dispute settlement 2 / 24 1385 1385 1433
gouwe 4 / 10 1284 1410 1446
hazerswoude 11 / 46 1330 1401 1422
ijssel 5 / 8 1356 1363 1460
penninggeld 1 / 10     1443
schieland 3 / 13 1391 1394 1451
waddinxveen 9 / 27 1356 1406 1421
willem vi, count 2 / 2 1405 1405  

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl