vorige Buurt: 208.Morspoort 209. Vollenburg  

 

1. Pelikaanshoek   2. Kortevest   3. Billenburg   4. ´t Zand   5. Oost Billenburg   6. Zandwijk   7. Meyenburg   8. Meyenhof   61. Doornbos   62. Paplepel   63. West Catharinarijk   64. St. Catharinarijk 
(Klik voor andere kaart) 75. Nieuwe Rijk van Leeuwenhorst   76. Nieuwe Rijk van Sion   77. Prinsdom van Letterrijk   78. Graafschap Prily (Koevoet) 
(Klik voor andere kaart) 79. Nieuwe Rijk van Gravenstein 
(Klik voor andere kaart) 161. Mariënborg 
(Klik voor andere kaart) 162. Mariënrijk 
(Klik voor andere kaart) 163. Oost Vrouwenkamp 
(Klik voor andere kaart) 165. West Vrouwenkamp 
(Klik voor andere kaart) 167. Mariënburg   168. Mariëndaal   169. Mariënschans   170. Rijneveld   171. West Kleienburg   172. Baronie van Lindenbos   208. Morspoort   209. Vollenburg  

Selecteer regiokaart
met buurtnamen.
 

Ga met de muis naar de cirkel
voor de naam van de buurt.
Klik voor detailkaart
en informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

de gemeene gebuyren woonende in de gebuyrte begrijpende de huysen staende in de vrijdomme deser stede buyten de Witte Poort / toecomende de selve stadt / bestaende omtrent in twintich huysgesinnen

(SA II inv. nr. 1216 fol. 57 vso, 30-09-1621)

Geschiedenis:

Omdat het vollersbedrijf veel vervuiling met zich meebracht, besloot het stadsbestuur om deze activiteiten zoveel mogelijk uit de stad te weren. Zo worden er in 1593 naast de stadsherberg in de Vrijdom buiten de Witte Poort zes vollerijen gebouwd. Op die manier ontstaat in de loop der jaren een buurtje, waarvan de inwoners verzoeken om tot een ordinarisse gebuyrte gekeurt en over d'selve een heer gekoren te werden. Het Gerecht honoreert hun wens op 30-09-1621. De eerste buurtheer, Pieter van Twist, is waard in de stadsherberg, eveneens gelegen in de Vrijdom.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 57 vso, 30-09-1621)

In 1660 beklagen de oudraden en thesauriers zich ernstig over het gedrag van de buurtheer, Adriaen Adriaensz. van Aackersdijk. Hij houdt zich bezig met dronckendrincken, vloucken ende swere, mitsgaders sijn wijff te smijten ende andere ongeregeltheden, sodanich dat hij om sijn onbehoorl(icke) daden voor den tijt van twee jaaren is gebannen uyt de heerlijcheden van beyde Catwijcken ende 't Zant. Daardoor is het onmogelijk om de gebueren in stil-, eenich- ende gerusticheyt te cunnen regeren. Zijn slechte voorbeeld zal slecht doen volgen omdat andere kwaadwilligen zich zullen verontschuldigen door op het gedrag van hun heer te wijzen. Ende alsoo alle 't selve seer groote confusie ende oneenich(ey)y in de vers. gebuerte is veroorsaeckende vraagt men om het ontslag van Adriaen Adriaensz. Het Gerecht stemt toe en de verzoekers mogen de geburen uitnodigen om een nominatie voor de benoeming van een nieuwe buurtheer te maken (zie ook 'Buurthouden', pag. 76).

(SA II inv. nr. 76 fol. 236 vso - 237, 29-04-1660)

Eind 17e eeuw, begin 18e eeuw zijn de vollerijen kennelijk verdwenen. Mogelijk dat Vollenburg een voorganger was van de latere Blekersbuurt, hoewel de laatste buurt veel groter is en in hoofdzaak de blekerijen aan de west- en zuidzijde van de stad omvat en vanaf de Witte Poort doorloopt tot aan de Hogewoerdspoort.

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Twist, Pieter van - 30-09-1621 1 *
Twist, Pons Pietersz. van - 01-05-1652 2 *
Aeckersdyck, Adriaen Adriaensz. - 06-03-1653 2 o *
Vecht, Leendert van der - 13-05-1660 1  
Werve, Jacob van de - 31-01-1664 1  
Ridder, Court Jansz. de - 29-01-1665 1  
Cop, Jacob Cornelisz. van - 03-05-1668 2 ?  

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006
Buurthouden www.oudleiden.nl