Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
OAR records in previous Year View: Record details
Year 1385
OAR records in next Year

 

 

Record #499     Date      top of page
1385-04-01
Location Type of Document
OAR12, 081r-a-082r Vonnis
Text
[040] Dirc van Wassenaer prothonarius des heiligen stoele van Rome archsdiaeck inden dom tUtrecht ende proest van sinte Johane inder selver stadt voirsc. doen condt ende kenlic allen luyden die desen onsen brieff geheten vidimus zullen sien off horen lesen dat wij in onsere handen gehadt ende gesien ende gelesen hebben enen gansen, gehelen [81v] ende ongequetsten brieff wileneer saliger gedachten hertoge Aelbrechts palensgrave upten Rijn, hertoge in Beyeren, ruwaert van Henegouwen, van Hollant, van Zeelant ende van Vrieslant in papier gescreven, vort besegelt mit enen gehelen segele hertoge Aelbrechts voirsc. in groene was up spamen des brieffs woirden gedruct, in welke zegel een scilt was mit ruten ende vier leeuwen gequarteert ende een helm dair boven upgaende mit een omganck van letteren des hertoge Aelbrechts name voirsc. Zoe wij dat claerlicken gesien, bekent ende gelesen hebben welke brieff is van woirde te woirde aldus inhoudende: 'Aelbrecht bij gods genaden palensgrave upten Rijn, hertoge in Beyeren, ruwaert van Henegouwen, van Hollant van Zeelant ende van Vrieslant want onse goede luyde van Leyden in geschille ende twij geweest hebben jegens die van Hazertswoude roerende vanden scote scotsetters ende heemraders tot Hazertswoude, ende van sommigen onsen poorteren van Leyden die tot Hazertswoude gelant zijn daer wij voirtijts een deel off gescheiden hebbe ende nv die poorters van Leyden ende die bueren van Hazertswoude twij ende gescheel off hebben iegens die scotsetters aldaer daer wij ons alsoe up beraden hebben ende voirsien dat wij willen ende meynen ende sceydense alsoe dat zij voirtan doen sullen als hier nae volget. Eerst zoe wanneer men die scotsetters vernyeuwen sel tot Hazertswoude datmen dat condigen sel te doen up enen sonnendach inder kercken ende dat bijden gemeenten, ende up wien die meerre partijen valt die sullent wesen dat jaer wt. Voirt alst een scot insetten sel, dat selmen condigen up enen sonnendach inder kercken waer ende wanneer men dat insetten sall ende dair mach elc buyrman bij comen die wil, ende die daer niet bij en coemt die en sel daer niet meer toe te seggen hebben. Voirt sellen die scotsetters wtreyken onse scot ende dienste doen tsij mit wagenen, mit delven of mit anders yet dat ons toe hoerde, ende den gemenen ambochte roerde ende dat ter rekeninge soe bescheidelic bewijsen datmen vort geloven mach, ende soe wie hier toe gecoren wert die en selt niet weder seggen mogen. Voirt en sullen zij der bueren goet nergent ende nyement geven mogen bij horen wille dan dairment van rechts wegen sculdich is te geven. Voirt en sullen zij gheenen coste over up rekennen mogen van hem selven die zij doen binnen den ambochte van Hazertswoude. Ende [82r] als zij buyten reysen van des ambochts wegen, dat sellen doen twie manne, ende die sullen hebben voir horen coste sdaichs elc vijff groot payments. Ende ten eynde vanden jare sullen zij daer off rekeninge doen openbaer inder kercken, ende dat selmen openbaer condigen, ende dair bij mach comen ende wesen vanden bueren soe wie will, ende die daer niet bij en coemt die en sel daer niet meer te seggen noch te clagen hebben. Voirt sullen die hiemraders scouwen om haer bannen sonder ander coste daer up te rekenen gelijcken datmen in ander dorpen doet. Voirt als die heemraders ende scot setters rekenen sullen dat selmen weten laten den gemeente van Leyden ende dat zij daer bij senden mogen off zij willen enen man off twe over die rekeninge te wesen. Voirt soe is onse meninge ende wille dat die van Hazertswoude haer scot geven van alle goede daer een scotbaer man sculdich is scot off te geven nae hore hantveste. Voirt sullen zij der stede van Leyden weder geven ende wtreyken soe wes men hem bewijsen mach dat zij der stede tonrechte off genomen hebben ende dat doen mit genoege off mit rechte. Ende alle punten voirsc. seggen wij ende gebieden hem die te houden ende te voldoen up eenre pene van twiehondert ouder scilden hoe dicke zij dat verbreke, ende nochtanne onse seggen voirsc. voirt te gaen in oirconde desen brieve ende onsen zegel hier up gedruct. Gegeven inden Hage des saterdages nae beloken paesschen int jaer ons heren duysent driehondert vier ende tachtich.' In kennissen der waerheit, soe hebben wij onse zegel wthangende bij onser rechter wetenheit an des brieff gehangen, gegeven int jaer ons heren duysent vierhondert seven ende dertich des derden dages inder maent van januario.
English Summary
A certified copy, made 3 January 1437, by Dirc van Wassenaar of a charter first issued in 1385 (original says 1384, but the court of Holland normally began the new year around Easter). The original charter regulated some differences between Hazerswoude and Leiden concerning jurisdiction over lands in Hazerswoude owned by Leidenaars, among other things.
Keywords
wassenaer, dirc van; vidimus; brieven; aelbrecht, duke; leiden; dispute settlement; hazerswoude; scotsetters; kroosheemraden; poorters; buren; schouwen; banwerk; handvesten; charters; accounting
Notes
Published in van Mieris, III, p. 410.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
accounting 1 / 23     1400
aelbrecht, duke 4 / 13 1361 1363 1388
banwerk 1 / 25     1399
buren 3 / 31 1356 1361 1399
charters 4 / 26 1358 1361 1391
dispute settlement 1 / 24     1415
handvesten 4 / 27 1358 1361 1391
hazerswoude 4 / 46 1330 1358 1394
kroosheemraden 4 / 84 1284 1361 1399
leiden 3 / 29 1330 1384 1400
poorters 1 / 5     1433
schouwen 5 / 101 1284 1361 1400
vidimus 2 / 2 1361 1361  

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl