Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
OAR records in previous Year View: Record details
Year 1459
OAR records in next Year

 

 

Record #322     Date   next record  top of page
1459-04-24
Location Type of Document
OAR12, 000v-a Keur
Text
[000] Upten vierentwintichsten dach van Aprijl anno lix waren tot Leyden vergadert here Willem van Alkemade, Jan van Poelgeest, Jan van Nortich, Ysbrant van Schoten, Symon Vredericks ende Dirck van Zwieten om enen nyen hyemraet te kiesen in die stede van Heren Gherijt van Poelgeest zaliger gedachten ende sterf opten eenentwintichsten dach in Aprijl int jair voorseiden. Ende die voirseiden hiemraders overdroegen up die tijt eendrachteliken dat so waneer een hiemraet oflivich wort dat die geen die biden livende heimraders in des doden stede hiemrade gecoren wort voir des doden ziel op sinen cost sel laten doen inder bevoirditen clooster tot Warmond twie en dertich sielmissen ende dair of betoon brengen den hiemrad ter naester scouwe dair aen gelegen ende sel dair to betalen alle der hyemraders ende den hyemrad. dienres costen ende oncosten die sy doen sullen als zij vergadert sulle wesen om den nywen hiemraet te kiesen.
English Summary
Selection of a new hoogheemraad to replace one who died is made by the surviving hoogheemraden. The person chosen will pay for 32 masses at the monastery in Warmond for the soul of the one who died, as well as other expenses involved in memorializing their late colleague.
Keywords
death of heemraden; heemraad; alcmade, willem van; poelgeest, jan van; noortich, jan van; scoten, ijsbrant van; zwieten, symon vrederick van; zwieten, dirc van; poelgeest, gerijt van
Notes
Unnumbered, on an unnumbered sheet preceding the numbered folios.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
alcmade, willem van 54 / 58 1429 1458 1460
death of heemraden 1 / 9     1459
heemraad 1 / 7     1459
noortich, jan van 6 / 13 1438 1456 1469
poelgeest, gerijt van 58 / 64 1419 1453 1459
poelgeest, jan van 20 / 27 1438 1458 1460
scoten, ijsbrant van 48 / 53 1438 1458 1460
zwieten, dirc van 6 / 12 1399 1456 1460
zwieten, symon vrederick van 14 / 15 1446 1450  

 

Record #323 prev record   Date   next record  top of page
1459-04-24
Location Type of Document
OAR12, 000v-b Keur
Text
[000] Item opten selven dach int selve jair voirseiden is Jacop van Woude hyemraet gecozen eendrachtelijc hyemraet van Rijnlant te wesen in die stede van heren Gherijt van Poelgeest wes ziele god genadich zij.
English Summary
Selection of a new hoogheemraad, Jacob van der Woude, to replace the late Gerijt van Poelgeest.
Keywords
death of heemraden; heemraad; woude, jacob van der; poelgeest, gerijt van
Notes
Unnumbered, on an unnumbered sheet preceding the numbered folios.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
death of heemraden 2 / 9 1459 1459 1474
heemraad 2 / 7 1459 1459 1474
poelgeest, gerijt van 59 / 64 1419 1459 1474
woude, jacob van der 3 / 8 1425 1430 1469

 

Record #364 prev record   Date   next record  top of page
1459-05-08
Location Type of Document
OAR12, 026v-d-027r Keur
Text
[181] Item anno lix optie meye scouwe kuerden die dijcgrave ende hyemraden van Rijnlant eendrachtelijc een hooft scouwe die Maern te scouwen, welke scouwe men beghinnen sal an die stede vest van Leyden [27r] tot an dat ambocht van Warmond toe in sulken wegen als die hoefslach biden hyemraders dair op geordiniert is, die die hoge hiemrad voirsc. alle iairs scouwen sullen of van horen dieners doen scouwen, des eersten woensdages nae sinte Martijns dach translacio. Ende wie sijn werck ongemaect gevonden worde, die sal verbueren een derdendeel van x lb., ende men selt ter stont doen make opter ghemene cost die dat werck toe behoirt.
English Summary
Order an inspection of the Mare between the edge of Leiden and Warmond on the first Wednesday after Saint Martin's translatio (8 July) and the apportionment of maintenance responsibilities (verhoefslagen).
Keywords
schouwen; mare; warmond; leiden; verhoefslagen
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
leiden 26 / 29 1330 1456 1460
schouwen 80 / 101 1284 1458 1459
verhoefslagen 14 / 15 1399 1457 1525
warmond 3 / 8 1443 1444 1469

 

Record #452 prev record   Date      top of page
1459-06-26
Location Type of Document
OAR12, 051r-b Consent
Text
[126] Item dien van Voerscoten is geconsenteert dat zij mit eenre scouwe al duer scouwen sullen mit den ambocht van Voerschoten in sulken manieren ende op sulken bueten alst dien van Hazertswoude geconsenteert is voirtijts ende in des hyemraets boeck gescreven staet, gedaen des dinxd. nae sint Jans dach anno lix.
English Summary
Permission for Voorschoten to inspect and apportion maintenance responsibility in the same manner and against the same fines as does Hazerswoude, as written in the hoogheemraad's book..
Keywords
procedures; voorschoten; schouwen; hazerswoude; heemraadsboek
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
hazerswoude 38 / 46 1330 1457 1460
heemraadsboek 8 / 8 1421 1456  
procedures 63 / 71 1400 1458 1461
schouwen 81 / 101 1284 1459 1460
voorschoten 13 / 16 1330 1455 1465

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl