Lezing 'Hoe Leiden van het beleg profiteerde: Leiderdorp tijdens de 80-jarige oorlog'

Op woensdag 18 maart 2020, 20.00 uur, geeft Dick de Boer een lezing onder de titel 'Hoe Leiden van nhet beleg profiteerse: Leiderdorp tijdens de 80-jarige oorlog'. De lezing vindt plaats in de Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1, Leiden.

In zijn lezing schetst Dick de Boer, emeritus hoogleraar Middeleeuwse geschiedenis in Groningen, enkele aspecten van de verwevenheid van dorp en stad, opgehangen aan de periode van het Beleg en de lijnen die vandaaruit door de Tachtigjarige Oorlog kunnen worden getrokken. Al ruim voordat het Beleg door de Spaanse troepen Leiden in een wurggreep nam, p[robeerde de stad, die na de snelle groei van de 15de eeuw in een stagnatie terecht was gekomen, haar greep op het ommeland te versterken. Allerlei ‘buitenneringen’ zag zij als bedreiging. Sinds1540 had de stad het recht in het gebied binnen 500 roeden van de muren alle nieuwe nijverheden te verbieden. Maar het verkrijgen van rechtstreekse bestuursmacht door de omringende ambachtsheerlijkheden te verwerven, was het meest effectieve middel om controle te kunnen uitoefenen. Een poging om Zoeterwoude te kopen mislukte omstreeks 1550. Zolang dat niet gelukt was, was ieder excuus om korte metten te maken met activiteiten in het buitengebied welkom. Dat de dreiging van een beleg een wettige aanleiding was om alle boomgaarden en opstallen daar met de grond gelijk te maken, kwam dus goed uit. Het verbod de gesloopte huizen te herstellen en de stichting van de universiteit (formeel) ‘door Filips II’ in 1575 waren bedoeld om de stedelijke economie te herstellen. De koop van Leiderdorp was de volgende stap.
Toen het levenseinde van de ambachtsheer Filippe de Ligne naderde, zag Leiden haar kans schoon. Alleen de timing deugde niet: in 1582 werd een koopcontract gesloten en pas daarna probeerde de stad ook werkelijk met de heerlijkheid beleend te worden. Daarbij werden het beleg en de daardoor veroorzaakte ellende als argumenten gehanteerd en Leiderdorp als economische reddingsboei afgeschilderd. Maar het zou tot 1597 duren voordat de Staten van Holland formeel toestemming gaven. In die 15 jaar probeerde de stad uit alle macht alle activiteiten in Leiderdorp te blokkeren of te controleren.
Vanaf 1597 ontwikkelde Leiderdorp zich letterlijk en figuurlijk in de ban van Leiden. De stad profiteerde van het bezit van de heerlijkheid door belangrijke stadsvergrotingen te realiseren. Leidse burgers verwierven in toenemende mate onroerend goed in de heerlijkheid. En Leiderdorp profiteerde van de opleving van de Leidse economie en de groei van de bevolking.

 

Nieuwkomers in een stad van vluchtelingen: De Amerikaanse Pilgrims in Leiden, 1609-1620

Op maandag 30 maart 2020, aansluitend aan de ALV, geeft Joke Kardux een lezing over de Pilgrims in Leiden.

In 2020 is het 400 jaar geleden dat het schip de Mayflower naar Amerika vertrok. Aan boord bevonden zich 50 van de Engelse Puriteinse geloofsvluchtelingen, later de Pilgrims genoemd, die zich in 1609 in Leiden gevestigd hadden. In Leiden, bolwerk van protestants verzet, hadden zij een plek gevonden waar zij in vrijheid hun geloof konden uitoefenen. Daar leefden zij te midden van duizenden anderen die op de vlucht waren geslagen voor geloofsvervolging of om aan oorlog en armoede te ontsnappen. In Leiden waren deze vluchtelingen zeer welkom; sommigen werden zelfs actief geworven door het stadsbestuur. Toch besloot de tot enkele honderden leden uitgegroeide Pilgrim-gemeenschap na een verblijf van bijna twaalf jaar Leiden weer te verlaten, om met toestemming van de Engelse koning in Noord-Amerika een kolonie te stichten, Plymouth Colony, na Jamestown (Virginia) de tweede Engelse kolonie in Noord-Amerika. In 1620 vertrok de eerste groep Leidse Pilgrims via Delfshaven en de Engelse havenstad Plymouth naar Amerika, waar zij in de loop der eeuwen een mythische status kregen als (religieuze) vrijheidsstrijders en beschouwd werden als eerste grondleggers van de latere Amerikaanse natie. Deze lezing probeert hun verhaal te ontdoen van die latere mythes en het verblijf van de Pilgrims in de context van de vroeg 17e-eeuwse Leidse geschiedenis te plaatsen, een geschiedenis waarin migratie en migranten een centrale rol speelden. Wat was de achtergrond van deze Puriteinse geloofsvluchtelingen? Waarom was Leiden een plaats waar zij bij uitstek konden gedijen? Waar woonden zij en vonden zij werk? Hoe verhielden zij zich tot de duizenden andere migranten in de stad, wier komst meermalen een stadsuitbreiding noodzakelijk maakte? Welke banden waren er met de stad en de universiteit? En waarom besloten zij in 1620 te vertrekken en zich aan de hachelijke onderneming van de vroege kolonisatie van Noord-Amerika te wagen? En wat namen zij als culturele bagage mee van hun verblijf in Leiden?

Locatie nader bekend te maken. Alleen toegang voor HVOL-leden.

Dr. Joke Kardux is voorzitter van de masteropleiding North American Studies aan de Universiteit Leiden. Samen met Eduard van de Bilt schreef zij ‘Newcomers in an Old City: The American Pilgrims in Leiden’, waarvan begin 2020 een herziene vierde druk zal verschijnen bij Burgersdijk en Niermans. Ter gelegenheid van de Leiden-Mayflower400 herdenking in 2020 organiseert zij een internationaal congres in Leiden met als thema: ‘Four Nations Commemoration, 1620-2020: The Pilgrims and the Politics of Memory’ (26-28 augustus 2020). De twee keynote lezingen van het congres zullen voor een breed publiek toegankelijk zijn. Voor de website van het congres, zie https://www.universiteitleiden.nl/leidenmayflower400conference.

Tweehonderd jaar Leidsche Maatschappij van Weldadigheid

Op woensdag 26 februari 2020 (20.00 uur) geeft Cor Smit een lezing over 200 jaar Leidsche Maatschappij van Weldadigheid.

Microkredieten staan vandaag de dag volop in de belangstelling: koningin Maxima stimuleert ze wereldwijd. De ‘Leidsche Maatschappij van Weldadigheid ter Voorkoming van Verval tot Armoede’, zoals de officiële naam luidde, verstrekte ze via haar Hulpbank al vanaf 1862 aan “nijvere minvermogenden” in Leiden (en omgeving). Het is maar een van de vele activiteiten die deze organisatie in de ruim tweehonderd jaar van haar bestaan ontplooide bij de bestrijding van armoede in de Sleutelstad.

De Leidsche Maatschappij van Weldadigheid – niet te verwarren met de bijna gelijknamige organisatie – werd actief in 1817. Ze werd opgericht door betrokken, welgestelde burgers die méér wilden doen voor hun arme medeburgers dan wat in die dagen de traditionele armenzorg te bieden had. Het ging hen er niet zo zeer om de nood te lenigen, maar vooral om de Leidse armen een zetje in de rug te bieden, zodat ze weer op eigen benen konden staan, zonder daarbij acht te slaan op iemands godsdienstige achtergrond. Daarvoor ontwikkelde de Maatschappij in de loop der tijd een breed scala aan initiatieven. Ze organiseerde ondersteuning in moeilijke tijden en ze bouwde de allereerste sociale woningen in de stad; ze creëerde werkgelegenheid, stimuleerde schoolgang, zorgde voor medische hulp en ze richtte natuurlijk de eerder genoemde Hulpbank op. De lange negentiende eeuw was de periode waarin zij de meeste en meest verstrekkende activiteiten ontplooide.

Met de komst van de eerste sociale voorzieningen in de twintigste eeuw veranderde haar rol, maar zij bleef een belangrijke speler op sociaal gebied. Na de Tweede Wereldoorlog werd de Verzorgingsstaat verder opgetuigd. Men dacht daarom in de jaren zestig dat armoede in Leiden definitief verleden tijd was. Dat bleek niet het geval. Eind vorige eeuw bleek dat nog steeds veel mensen tussen wal en schip vielen. De opdracht die de Maatschappij zich had gesteld, was – en is – nog steeds actueel en van betekenis voor de vele minder draagkrachtigen die de tegenwoordig zo welvarende stad toch nog telt.

Locatie: Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1, Leiden

De historicus Cor Smit publiceert en spreekt frequent over onderwerpen uit onze geschiedenis, in het bijzonder de Leidse geschiedenis, en is daarom bekend als ‘stadshistoricus’. Hij schreef in 2018 de tweehonderdjarige geschiedenis van dit Leidse initiatief, ‘Strijden tegen armoede’..

Fer Hakkaart, de kluizenaar aan de Dullebakkersteeg

Het Katwijks Museum organiseert in november een overzichtstentoonstelling van de Leidse kunstschilder en tekenaar Fer Hakkaart (1941). Daarmee wordt door Katwijk in een lacune voorzien die in Leiden blijkbaar niet opgevuld kon worden. Hakkaart ’s werk bestaat uit schilderijen, tekeningen, grafiek, keramiek en collages en is opgenomen in vele collecties, privaat en museaal. Zijn werk maakt ook deel uit van de permanente collectie van museum More voor modern realisme te Gorssel. Hakkaart heeft een fabuleuze techniek, een markante persoonlijkheid en een verleden in het vroeg naoorlogse Leiden. Die drie dingen samen hebben een uniek oeuvre opgeleverd dat even representatief is voor de man, voor de stad als voor zijn tijd.

Elke Leidse kop, elke blik, elk lijf en elke houding die hij schildert en tekent is voorbijgetrokken aan het venster van Hakkaart ‘s atelier op de hoek van de Dullebakkerssteeg en de Haarlemmerstraat. Hij laat de kijker meekijken als een voyeur en beeldt zichzelf geregeld af, samenzweerderig grijnzend in de lens kijkend alsof hij zich afvraagt: heb ik dat gemaakt? Het is moeilijk als kijker de blik hiervan af te wenden. Het is intrigerend en verslavend.

Naar aanleiding van deze nieuwe tentoonstelling in Katwijk voert Jan van Rijckevorsel u binnen in de wondere wereld van de kluizenaar aan de Dullebakkerssteeg te Leiden. De krochten van Hakkaart ’s geest zijn in zijn werk te volgen als kuikens in een nestkast met behulp van een webcam. Naaktheid, onthechting, vervreemding, het onbewaakte moment, naar niets starende blikken, groteske houdingen, alles verpakt in bedrieglijk vertrouwde genre stukken in surrealistische zuurstokkleuren. Een knap geschilderd beeldverhaal in middeleeuwse trant waarin de hoofden groot en de ledematen verkronkeld, zoals in de portalen van romaanse kerken langs de pelgrimsweg naar Santiago de Compostela.

Woensdag 27 november, 20.00 uur, Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1, Leiden


Prof. Dr. Jan van Rijckevorsel (1946) studeerde in Leiden en was hoogleraar toegepaste statistiek aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is auteur van diverse publicaties over Fer Hakkaart waaronder het eerste volledige overzicht van het leven en werk van Fer Hakkaart van 1960 tot 2011: ‘Hakkaart, Schilder en tekenaar’ (MKW Uitgevers, Leiden 2010) en een bibliografische uitgave over de tekeningen van Hakkaart onder de titel ‘Hakkaart voor Dummies’ (Kopwit Leiden 2009).

 

Lezing over Leiden en de Beeldenstorm

Leiden, de Beeldenstorm (1566) en Alva’s Raad van Beroerten

Lezing door Sander Wassing

Woensdag 1 maart 2017 Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1 

Gedurende de zomer anno 1566 stegen hoogoplopende religieuze, sociale en economische spanningen in de Nederlanden tot het kookpunt. De situatie was niet meer in de hand te houden toen het Spaans-Habsburgse bewind concessies deed en uiteindelijk moest dulden dat andersdenkenden openlijk bijeenkwamen. Vanaf augustus 1566 vonden er hagenpreken plaats nabij Voorschoten, op het terrein van de Abdij van Rijnsburg en op De Voscuyl bij Oegstgeest. De autoriteiten waren niet bij machte hier iets tegen te ondernemen.

Evenmin kon men iets beginnen tegen het fenomeen dat zich vanaf augustus 1566 overal in de Nederlanden voltrok. De Beeldenstorm verspreidde zich na 10 augustus razendsnel door het land. Het spoedberaad van het Leidse stadsbestuur mocht niet meer baten. Op zondag 25 augustus wist de magistraat nog enkele beeldenbrekers uit de Sint-Pieterskerk te verwijderen. De volgende dag was er echter geen houden meer aan: de Onze-Lieve-Vrouwekerk, de Sint-Pancratiuskerk en het kapittelhuis werden gelijktijdig aangevallen. Op het Waardeiland werd het klooster van de minderbroeders bestormd. Geestelijken van het Leidse Margarethaconvent probeerden de beeldenbrekers te paaien met drank en voedsel. Dat dit niet goed uitpakte lezen we terug in een vonnis van de later veroordeelde beeldenstormer Jacob Claesz: ‘…aldaer wel etende ende drinckende, zittende met thienen oft twaelff aen taeffel. Dat voorts hy gevangene aldaer aen stucken gesmackt hadde, een cruycke ende dat omdat hem ’t bier nyet smaeckte ende hy beter gedroncken hadde.’

Een krachtig antwoord van landsheer Filips II bleef niet uit: hij stuurde zijn belangrijkste generaal, de hertog van Alva, met een leger om orde op zaken te stellen. Eenmaal aangekomen in Brussel stelde Alva een speciale rechtbank samen om de beeldenstormers op te sporen en te bestraffen: de Raad van Beroerten. Alva’s ijzeren vuist trof Leiden hard: tientallen inwoners werden door de ‘Bloedraad’ veroordeeld. Wat hadden individuen als Henry van Zyl (herbergier) en Jacob Pietersz (kleermaker) precies op hun geweten? Is de Leidse Beeldenstorm spontaan van de grond gekomen of is er sprake van voorbedachte rade? Hoe ging de Raad van Beroerten te werk? Tijdens de lezing wordt uitgebreid stilgestaan bij deze en andere vragen.

Lezing 30-4-16: Sociale woningbouw als bedreigd erfgoed

Gedepubliceerd

Dirk van Eck lezing

Zaterdag 30 april, 14.30 uur. Maredijkhuis, Maredijk 100, Leiden 

De afgelopen tijd zijn verschillende vooroorlogse complexen sociale woningbouw tegen de grond gegaan. Er zijn vergelijkbare plannen voor delen van andere buurten, onder andere in de Zeeheldenbuurt en De Kooi. Soms gaat dat geruisloos, vaak gaat dat gepaard met discussie en commotie. Leiden raakt zo belangrijk sociaal- en cultuurhistorisch erfgoed kwijt! Reden voor de werkgroep Dirk van Eck om er dit jaar haar lezing aan te wijden. En een mooie gelegenheid om samen te werken met onze HVOL-zusterwerkgroep Leiden buiten de singels.   

De Woningwet van 1901 stelde voor het eerst eisen aan woning- en stedenbouw en maakte financiering door woningbouwverenigingen mogelijk. Daardoor kwamen er ook voor arbeiders en kleine middenklasse op grote schaal fatsoenlijke huizen beschikbaar. Vóór deze wet waren er alleen particuliere initiatieven geweest. De woningen van Eigen Haard (de eerste Leidse zelforganisatie voor arbeiderswoningbouw) in de Gerrit Doustraat zijn daar een voorbeeld van. 

Vooral na 1917 kwam de sociale woningbouw echt op gang, dankzij woningbouwverenigingen en -stichtingen. Zij bouwden niet alleen goede en betaalbare huizen, maar hadden ook oog voor de architectonische en stedenbouwkundige kwaliteit ervan. Ze werkten met gerenommeerde architecten als Van der Laan (De Goede Woning) en Jesse (Eendracht). Het resultaat van al die inspanningen was een gevarieerd, kleinschalig straatbeeld met waar mogelijk het nodige groen. Tijdens de stadsvernieuwing is aan deze verschillende kwaliteiten afbreuk gedaan. Ook noodzakelijke vernieuwbouw om verzakkingen tegen te gaan heeft zijn sporen nagelaten. Zo is er al veel waardevols verdwenen en bedreigingen doen zich nog steeds voor. 

 Gevelpartij van de Parkstraat aan het Kooipark (foto: Arie de Jong)

In de lezing zullen de sociaalhistorische waarden van de sociale woningbouw aan de orde komen als getuigenis van de emancipatie van de arbeidersklasse. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de cultuurhistorische betekenis, van individuele woningen maar meer nog van het geheel van een complex in de betreffende buurt. Behoud en herstel van dit erfgoed blijken vaak moeilijk. De woningbouwverenigingen hebben als eigenaar van deze woningen reële problemen: ze moeten telkens weer de belangen van de volkshuisvesting, de bewonerswensen en de waarde als sociaalcultuur historisch erfgoed afwegen. Maar technische en bedrijfseconomische argumenten alleen mogen niet de doorslag geven. Na alle aandacht voor de binnenstad en het industrieel erfgoed is het nu tijd om de sociale woningbouw als erfgoed centraal te stellen. Na de lezing gaan we met elkaar de discussie aan hoe we dit erfgoed het best kunnen beschermen.

Lezing 23-4-16: Leidse helden van 1831

Gedepubliceerd

De Leidse helden van 1831

De terugkeer van de Leidsche Jagers uit de Tiendaagse Veldtocht

Zaterdag 23 april 2016, 20.00 uur, Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1, Leiden
Vereniging Het Plantsoen in samenwerking met de HVOL

Op 23 september 1831 keerde het vrijwilligerscorps van circa 250 Leidse studenten, de ‘Kompagnie Vrywillige Jagers der Leydsche Hoogeschool’, met een man minder terug uit de Tiendaagse Veldtocht tegen de Belgen, die streden voor afscheiding van Nederland. Deze ‘Leidsche Jagers’ waren de voorgangers van wat nu de studentenweerbaarheid Pro Patria van Minerva is. Ze werden onthaald in de Pieterskerk, en kregen  een zilveren penning  uitgereikt. Leiden was in rep en roer. Het was dan ook de tijd dat Nederland bezig was een nationale identiteit te ontwikkelen. Er werd een toneelstuk gespeeld, ‘Minerva’s Lauwerkrans’, en er werden gedichten over deze helden voorgedragen.

Op vrijdag 22 juni 1832 vond in de kerk de feestelijke onthulling van een gedenksteen voor de veldtocht plaats. Daarbij werden enkele gezangen uitgevoerd door een studentenkoor in samenwerking met het ‘Toonkunstig gezelschap Musis Sacrum’. Ter ere van de ‘Leidsche helden’ werd door C. Gaije de cantate ‘Vredezang’ gecomponeerd en toegewijd aan Musis Sacrum. Dit was een vereniging van en voor muziekliefhebbers in Leiden, als ‘Muzijk-Gezelschap Musis Sacrum’ opgericht in 1828, drie jaar voor het ‘Academiesche Muzijkgezelschap Sempre Crescendo’. 

De vereniging had een eigen koor en orkest. In 1835, in de tijd waarin het Plantsoen werd aangelegd op de afgebroken stadswallen, kreeg het gezelschap ook een eigen muziektent. Vanaf 1871 tot 1929 heeft in het park ter hoogte van de panden  Plantsoen 9 tot 13 de sociëteit van Musis Sacrum gestaan, waar geregeld concerten werden gegeven.

Musis Sacrum was het onderwerp van een lezing voor de algemene ledenvergadering van de Vereniging Het Plantsoen in januari 2013. Daarin werd ook de cantate ‘Vredezang’ besproken. Hieke van Hoogdalem ontdekte in het kader van de werkzaamheden aan haar masterscriptie dat er van dit werk nog een partituur bestond, uitgegeven in 1832 door muziekhandelaar F.L. Dony. Hierdoor is het mogelijk om dit muziekstuk uit te voeren. 

Op zaterdag 23 april vindt om 20.00 uur in de Lokhorstkerk de uitvoering van de cantate ‘Vredezang’ plaats in het kader van een historisch-culturele avond met het volgende programma:

  • Lezing ‘Op campagne: Leidse deelnemers aan de Tiendaagse Veldtocht van 1831’ door  Ben Schoenmaker
  • Voordracht van enkele van de eerder genoemde gedichten door Sheila Lever
  • Uitvoering van de ‘Vredezang’, onder leiding van Margot Kalse

Bijschrift: Erepenning Leidsche Jagers

Op campagne: Leidse deelnemers aan de Tiendaagse Veldtocht van 1831
Lezing door Ben Schoenmaker

Op 30 augustus 1830 verscheen in de Leydse Courant een eerste bericht over het oproer in Brussel. Na een voorstelling van de opera La Muette de Portici was het in die stad tot ernstige ongeregeldheden gekomen. De volkswoede richtte zich vooral tegen de symbolen van het centrale gezag waaronder de koningsgezinde krant Le National. Omdat de troepen ter plaatse er niet in slaagden de orde te herstellen, besloot koning Willem I versterkingen naar het zuiden te sturen. Ook drie eskadrons van het in Leiden in garnizoen liggende 3e Regiment Kurassiers marcheerden af in de richting van België. 

Dit machtsvertoon mocht niet baten. Eind september was geheel België al in de greep van de opstand. De koning gaf zich echter niet zomaar gewonnen en op 5 oktober riep hij zijn landgenoten op de wapens op te nemen tegen de ‘muitzieke’ Belgen. Aan dit emotioneel appel werd op grote schaal gehoor gegeven. Zo ook door circa 250 Leidse studenten die zich in een vrijwillig jagerkorps verenigden. Een jaar later namen zij deel aan de bekende Tiendaagse Veldtocht. 

Ben Schoenmaker zal in zijn lezing stilstaan bij hun daden en belevenissen, waar zij zelf altijd erg trots op zijn geweest. Maar hoe groot was hun bijdrage vanuit militair oogpunt precies? Schoenmaker zal echter niet alleen spreken over deze ‘Heeren studenten’, want ook andere, ‘gewone’ Leidenaren hebben in 1831 aan de expeditie tegen de Belgen deelgenomen. Hun bijdrage is altijd wat onderbelicht gebleven. Daarom is het de moeite ons eens af te vragen wie deze lieden waren en hoe zij dit militaire avontuur hebben beleefd. Tot slot komt de vraag aan bod of er in de stad nog iets te zien is dat aan de Leidse bijdrage aan de Tiendaagse Veldtocht herinnert.

Ben Schoenmaker is wetenschappelijk medewerker Nederlands Instituut voor Militaire Historie en bijzonder hoogleraar militaire geschiedenis aan de Universiteit Leiden

Lezing 30-3-16: Stadsrechten

Gedepubliceerd

750 jaar stadsrechten van Leiden! Of al 803 jaar? 

Lezing door Joost C.M. Cox

na afloop van de Algemene Ledenvergadering 

Woensdag 30 maart 2016, Burgerzaal, Stadhuis Leiden

Stadsrechten waren in de middeleeuwen bijzondere rechten en privileges, die aan een plaats werden toegekend. Bestuur en rechtspraak konden voortaan worden uitgeoefend door de stedelingen zelf; men kreeg veelal ook het keurrecht (zodat men eigen stedelijke regels kon opstellen) en economische privileges zoals (jaar)markten en tolvrijdom toegekend. De eerste nederzetting in ons land met stedelijke rechten was Staveren (1068), de laatste plaats die een klassiek landsheerlijk stadsrecht verwierf was Zevenaar (1487).

In Holland ging het initiatief vaak uit van de graaf,  die om uiteenlopende redenen (van militair-strategische tot financiële) stadsrechtprivileges verleende aan bepaalde plaatsen. Met de groei van de centrale staat verloren de stadsrechten meer en meer hun betekenis. In de 17de en 18de eeuw maakten de stemhebbende steden via hun positie in de Staten van de Zeven Provinciën de dienst uit in de Republiek. 

Na 1795 kregen de gemeenten naar Frans voorbeeld vorm en werden alle oude stedelijke privileges afgeschaft. In de gemeentewet van 1851 verdween het onderscheid tussen steden en dorpen en was er voortaan nog slechts sprake van gemeenten. Toch is iedere oude stad nog steeds trots op haar geschiedenis: vrijwel ieder jaar is er wel eentje die haar zoveeljarige stadsrechten viert.

Ook Leiden heeft stadsrechten. De oudste stadsrechtoorkonde van de stad, die bewaard is gebleven, werd in 1266 door de graaf van Holland uitgevaardigd. Dit is het eerste stadsrecht waarvan we exact weten wat erin staat. Reden voor een feest dus, nu dit document 750 jaar oud is!

Maar zijn we niet veel te laat? In de Leidse Canon wordt gesteld: ‘De oorkonde met zogeheten stadsrechten van graaf Floris V uit 1266 wordt gezien als geboorteakte van de stad Leiden. Feitelijk bevestigde hij rechten die zijn voorgangers al gegeven hadden en voegde er enige aan toe. De eerste rechten dateren waarschijnlijk al van vóór 1200. Bij het aantreden van iedere nieuwe graaf werd over de stadsrechten onderhandeld en werden ze aangepast.’ 

Inmiddels wordt algemeen aangenomen dat de eerste stadsrechten van Leiden omstreeks 1213 moeten zijn verleend, door Willem I, graaf van Holland. Maar misschien is zelfs die datum nog wel naar voren te verleggen. De spreker zal ingaan op de betekenis van het hebben van stadsrechten in het algemeen en de datering en ontwikkelingen van het Leidse stadsrecht in het bijzonder.

Joost C.M. Cox (Eindhoven 1955) is gemeentesecretaris van Den Helder. Hij studeerde bestuurskunde en rechten in Leiden en promoveerde in 2011 in Leiden op het proefschrift ‘'Hebbende privilege van stede’. De verlening van stadsrechtprivileges in Holland en Zeeland (13de - 15de eeuw).’

Lezing 26-2-16: Raadsel van de voedselvoorziening in de Hongerwinter

Gedepubliceerd

Het raadsel van de voedselvoorziening in de Hongerwinter

Lezing door Alphons Siebelt

Vrijdag 26 februari, 20.00 uur, Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1, Leiden

Voor veel Leidenaren is de Hongerwinter de indrukwekkendste periode in hun leven geweest. Het gebrek aan eten, de kou, de duisternis, de spanning of zelfs angst zorgden vanaf november 1944 voor een beklemmende sfeer. Niet alleen de gaarkeukens, het eten van tulpenbollen en suikerbieten, maar ook het ‘Zweeds wittebrood’ en de voedseldroppings maakten enorme indruk. Maar ondanks die maanden van honger zien de mensen er op foto's uit mei 1945 heel redelijk uit. Hoe kan dat? Viel het dan toch wel mee? In de lezing wordt geprobeerd het raadsel van de voedselvoorziening op te lossen, mede aan de hand van nooit eerder vertoonde foto's en documenten.


Bijschrift: Rij wachtenden voor Huize Liduina. Fotograaf onbekend.

Er zijn weinig foto’s uit die periode bekend. Onlangs kwam een herinneringsalbum boven water met 27 foto’s, die kort vóór of net na de bevrijding in het Liduinahuis aan de Zoeterwoudsesingel zijn gemaakt door een tot nu toe onbekende fotograaf. Enkele foto’s daarvan werden eerder gepubliceerd. In het Liduinahuis zorgden de Arme Zusters van het Goddelijke Kind voor ‘achterlijke voogdijkinderen’, zoals dat toen werd genoemd (een blo-school met internaat). In de Hongerwinter was er een uitdeelpost van de gaarkeuken gevestigd, waar maaltijden werden bereid voor en verstrekt aan bepaalde groepen Leidenaren. We zien op de foto’s mensen buiten in de rij staan en aan tafel eten. Ook zijn er foto’s van het opscheppen uit melkbussen en het verzorgen van baby's. Helaas ontbreekt het aan bijschriften, zodat we niet weten wie er op de foto’s staan.


Bijschrift: Leidenaars aan de maaltijd. Fotograaf onbekend.

Op 8 mei 1945 arriveerden de Canadezen in Leiden en drie dagen later kwam de toevoer van levensmiddelen, benzine en steenkool op gang. Gedurende twaalf weken werden er goederen gelost bij de Touwfabriek in Leiderdorp. Enige tijd geleden bleek er een serie foto’s te bestaan van deze activiteiten. Daarop is te zien hoe militaire trucks en binnenvaartschepen worden gelost en de goederen worden overgeladen in kleinere vrachtwagens. De foto’s zijn van goede kwaliteit, zodat ze vermoedelijk door een vakfotograaf zijn gemaakt. Het is helaas nog onbekend wie dat is geweest. We weten dat er tientallen Leidenaars aan hebben meegewerkt, onder wie leden van de Binnenlandse Strijdkrachten. Voor zover bekend zijn dergelijke foto’s zeer zeldzaam. Er werden wel vaak meer afdrukken van gemaakt als aandenken voor de medewerkers, zoals die van het Liduinahuis.

Alphons Siebelt is historicus, gespecialiseerd in Leiden in de Tweede Wereldoorlog. Hij schreef hierover drie boeken (waarvan een samen met Hans Blom) en publiceerde vijf artikelen in het Leids Jaarboekje.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.