Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
previous Folio's View: Register OAR 11
Pages 70 - 71
 

 

 

   Location, Folio  Next Folio
OAR11, 70r-a
   type : Consent date : 1449-02-25 record : # 309  Record details
[043] Up sinte Pieters scouwe waren vergadert tot Sparendam Poelgeest, Alcmade, Scoten, Poelgeest ende Symon Vrederic. Item op die zelve tijt wort geconsenteert Jacob Claes z. een huell an die zuytsyde van Zoeterwoude kerck voir sijn land ende doir den wech in sijns selfs banwerc, ende die te houden buten ymants cost.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 70r-b
   type : Consent date : 1449-05-06 record : # 310  Record details
[044] Anno xlix op die meye scouwe waren vergadert Poelgeest, Alcmade, Zijll, Scoten, Poelgeest. Item op die zelve tijt wort die van Oestgeest geconsenteert dat sij binnen den voirsc. ambocht een scouwe ordineren sullen bijden scout ende hiemraet als dat behoirt, dat sij alle wege ende wateringe scouwen sullen in manieren dat alle hoirlude of gemeent van hoiren wegen werckwijsinge doen sullen als dat behoirt, op sulke boete als die croess hiemraden nair ouder gewoente plegen te scouwe, te weten elke boete op ii sc.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 70r-c
   type : Rechtsdag date : 1449-05-29 record : # 311  Record details
Anno xlix upten negenendetwintichsten dach van meye waren tot Leiden vergadert opten recht dach Alcemade, Boechorst, Scoten ende Poelgeest ende worden sulde saken gedaen als hier nae volgen. [70v] Item upten zelve tijt ------ [remainder unreadable, but see OAR14, 42v-b: 'Veroordeling van Geertruyt Geryt Goemen tot verbanning uit Rijnlant totdat zij de schout van Vriesekoop tweemall de door hem uitgelegde gelden betaald heeft. (vervolg van folio 41 vso onder c).'].

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 70v-b
   type : Rechtsdag date : 1449-05-29 record : # 312  Record details
Item op die selve tijt worden ---- balinc gehoef ----- ------- personen ----------------------- Claes soen, Dirc Claes s., ---- Jan Willems x. -------- [remainder unreadable, but see OAR14, 42v-c: 'De hoogheemraden verbannen Claes Zibrantszoon, Garbrant Claeszoon, Dirc Claeszoon, Aernt Janszoon, Jan Willemszoon uten Paeuwe en Jacob Meijnertszoon ''also wijde en also sude als die merken en scouwen van Sparendam streken,'' totdat de door de dijkgraaf uitgelegde 10 lb. dubbel, dus ieder 20 lb. hebben betaald.']

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 70v-c
   type : Consent date : 1449-05-29 record : # 313  Record details
[045] Item up die selve tijt wort Huge van Berge geconsenteert een huel te leggen over Boevesloot, duerende tot des hiemr. wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 70v-d
   type : Consent date : 1449-06-05 record : # 314  Record details
[046] Anno xlix upten vijften dach van junio waren upten dijck Ysbrant van Scoten ende Jan van Poelgeest ende hebben ---------- als hier nae bescreven staen. Eerst soe wort Heynric Jans soen geconsenteert dat hij tusschen Florijs wail ende Mychiels wael een zijl duer den Hogen dijck leggen sal ende houden buten yemants cost, duerende tot des hiemr. wederseggen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 70v-e
   type : Keur date : 1449-06-05 record : # 315  Record details
[071] Item up die selve tijt wort gekuert dat voirt an nyemant den Zeedijck van Velser dijck tot den Cartuseren toe bij Aemsterdam weyden en sal mit beesten, kalveren noch scapen up die boete van een derdendeel van tien pondt.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 71r-a
   type : Keur date : 1449-07-01 record : # 316  Record details
[130] Item up die tijt gaven die van Zegwaert te kennen dat binnen den voirsc. ambocht enen wech lach geheten den Scinkel up die Zegwaert ende dat langes den voirsc. weech een deel houts stont omtrent xxx roeden lanck ander zonne sijde, wair mede de voirsc. wech verderflic was dat sij om dat voirsc. hout tot veel tijden vanden jair niet gebruken en mochten, ten wair dat hem geconsenteert moch worden dat dat voirsc. hout twee roede langes den wege of gekuert mocht worden, twelc wij also gedaen hebben, behoudelic dat die van Zegwaert dat hout gelden sullen bijden ambochts bewares van twee den naesten dorpen dair omtrent gelegen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 71r-b
   type : Keur date : 1449-11-18 record : # 317  Record details
[068] Anno xlix des dinxdages na sinte Martijns dach waren vergadert te Haerlem Poelgeest, Alcmade, Zijl, Poelgeest. Item up die selve tijt wort gekuert dat een ygelic up Spaarndam vander Groter sluyse ten ende wt anden dijck al hoir als dat ander werck is voir Dirc Havicx z. huys, ende dit te gescien binnen xiiii dagen op een boet van een derdendeel van x lb. Ende dit sal bescowet worden van enen hiemr. of meer.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 71r-c
   type : Keur date : 1449-11-18 record : # 318  Record details
[069] Item up die selve tijt hebben die dijcgrave ende hiemr. gekuert so wie enige aerde heboefde opten dijck van Sparendamme off in ander werck der dijckaedzen roerende, ende die aerde namen wt der luyde lant sonder die gewijst te wesen vanden hiemrade of van een van horen dienren, die soude verbueren also dick als hij dat dede een derdendeel van x lb.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 71r-d
   type : Keur date : 1449-11-18 record : # 319  Record details
[070] Item up die selve tijt wort gekuert die van Middelburch hoir plaetwerck n te versterken ander Scinkeldijck ende dit te gescien binnen xiiii dagen up een boet van een derdendeel van tien pondt.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR11, 71v-a
   type : Consent date : 1449-11-18 record : # 320  Record details
[047] Item up die selve tijt wort geconsenteert dat de scout van Zegwairt scouwen sel die nuwe wateringen die die van Rotterdamme gemaect hebben in die Zegwairt, streckende vanden lantsceydinge tot Eggerts lant toe up sulke boeten als men binnenslants dair gewoenlic is.

 

Prev Folio  Location, Folio   
OAR11, 71v-b
   type : Keur date : 1449-11-18 record : # 321  Record details
[131] Item also die gelant sijn inden Hogen veen mit den lande van Rijnlant, al wast dat zij dair mede waterden niet en plegen te gelden, soe heeft dair up voirsien geweest vanden heemrade van Rijnlant dat naden privilegien des lants voirscr. dat soe niet en behoude ende hebben mit horen dijcgrave een kuere dair up gemaict, te weten na dien dat sij mitten lande van Rijnlant hoir water loesden mitten voirsc. lande souden gelden dit aldus enen tijt gestaen, soe sijn up huyden voirde voirs. dijcgrave ende heemrade gecomen enigen vander genen die inden Hogenveen gelant sijn ende hebben te kennen gegeven hoe mit de voirs. kuere veel luyde die gelant waren inden Hogenveen verderflic worden versoekende ende begerende an die voirs. heemrade die saken duechdelic te willen aensien, sij wouden die saken anden voirs. dijcgrave ende heemrade keren ende setten te doen dat sij hem over vinden ende ordineren souden mitten lande van Rijnlant te gelden. Dit gedaen, hebben die voirs. heemrade die saken over gewegen ende hebben de voirs. vanden Hogen veen overgevonden ende overgeseyt mitten voirs. lande te gelden als hier nae verclairt is. Erst dat die vanden Hogen veen mitten lande van Rijnlant gelden sullen van also groet als den voirs. Hogen veen groot is, ii c ende vijftich morgen, ende dair van jairlicx den lande wt gemeen te baten comen van also veel als die van Soeterwoude, Hazertswoude, Benthuysen, Zegwairt, enige van die vieren off enige andere die hem naest gelegen sijn, ende dair off sullen die vanden Hogen veen horen kuer nemen tusschen dit ende sinte Pieters scouwe naistcomende. Item hier toe sullen die voirs. vanden Hogen veen om de lande voirs. te versekeren vanden venen die sij wt delven horen oncost an te verhalen beleggen ende copen bynnen den merken van Rijnlant v nobelen tsjairs tot erflicken renten, den penninc vijftien wairdich wesende, ende dat te geschien tusschen dit ende sinte Pieters scouwe voirs. Des is die vanden Hogen veen voirs. toe geseit of yement onwillich wair mit hem int geen voirs. staet te gelden datmen mit kueren te maken, dair in voirsien sal om dien willich te maken als die na de beste reden die men sullen, tsij in die waterganck te vletten te verbieden of om enigen anderen stucken hoemen dat best visieren soude mogen. Anno xlix.

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl