Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
previous Folio's View: Register OAR 12
Pages 080 - 089
next Folio's

 

 

   Location, Folio  Next Folio
OAR12, 080r-a-081r
   type : Vonnis date : 1453-02-25 record : # 498  Record details
[039] Alsoe een dingtael ende kenninge gehangen heeft voirden hoge heemr. van Rijnlant tusschen Daem Jans z. als aenspraker aen deen sijde ende Eggert Vrancken soon ende Vranck Jacops z. als verweerres aen dander zijde in welken dingtael Daem voirsc. hem beclaecht dat Eggert ende Vranck voirn. hem gepant hebben voir vierdalff pont die hij sculdich was van een ommesette gelt up die Segwaert ende dat hij daer off pantkeringe gedaen hadde voir sinen dagelicxen rechter ende dat hij dair en boven een ende dertich stuvers geleit heeft onder rechte die Vranck voirn. voir recht genomen heeft ende dat Eggert ende Vranck voirn. dair en boven Florjs van Alcmade [80v] als dijcgrave die vollen pande geboden hebben dair hem voir of gescatert was vier ende twintich last zwaers turffs die Daem voirn. weder copen moste tegen den dijcgrave ende costen hem omtrent viertien post. gul., ende Daem en conde tot genen offslach comen vanden een ende dertich stuvers, seggende dair om dat all dese rechtvorderinge mit onrecht geschiet is bij vier redenen hier nae verhaelt. Die eerste om dat Daem gepant is mit des heemraets bode ende dat ommesette gelt wert van een verding van een brueke dair nyement off sculdich en is te panden dan des hoefs bode. Die ander redene om dat Daem pande gekeert heeft dair Eggert ende Vranck mit genen rechte tegen vervolcht en hebben. Die derde redene om dat Eggert ende Vranck die voirsc. pande geboden hebben buten vorme ende rechte alsoe men geen pande sculdich en is te breden dan in een gespannen vierschaer. Die vierde redene om dat Vranck die xxxi stuvers die Daem onder recht geleit hadde uten rechte gehaelt heeft ende hij geloeft hadde dat Daem die ter cortinge comen souden dat niet alsoe geschiet en is, sluytende daer om die voirn. Daem dat Eggert ende Vranck voirn. hem dese groten coste mit onrecht gedaen hebben ende hem dien sculdich sijn te beteren ter ordinancie vanden hogen heemrade off hem vijftich pont dair voir te geven gedragende hem des an kenninge vanden heemrade. Wair op Eggert voirn. eerst verantwoirt heeft in sijnre dingtael dat hij in allen saken vander voirsc. pandinge ende dat Dam off roert onsculdich is ende hem dair of niet bewonden noch enige pandinge dair off gedaen en heeft gedragende hem dair off aen die wairheit. Ende Vranck Jacops soons antwoirte ende dingtael tegen Daem voirn. is dese, dat hij bekent dat hij mit Symon Eggerts soon Daem voirn. gepant heeft voir vierdalff pont die hij sculdich was van omme sette gelde mit des heemraden bode die hem bij enige vanden heemraden daer toe genoecht was, welke omme sette gelt roerende van een verding gemaict mit den heemrade van Schielant om consent van hem te hebben om hair lant te mogen delven enen tijt van jaren ende dat die pantkeringe die Daem gedaen heeft voir sijnen dagelicxen rechter van geenre wairden en was, want hij vande voirsc. pandinge geen pantkeringe doen en mochte mit rechte dan voir des heemr. bode voirn. voirden heemr., ende dat sij die pande den dijcgrave geboden hebben nae custume van recht ende dat die xxxi stuvers die Daem onder rechte geleit hadde Vranck voirsc. uten rechte gehaelt hadde bij ordinancie ende consente vanden dijcgrave die hem dair op voort betaelde tot hoirre somme [81r] toe van vierdalff pont daer sij Daem voir gepant hebben, sluytende dair om Vranck voirn. dat hij inder voirsc. pandinge niet gedaen noch vervolcht en heeft dat hij mit rechte heeft mogen doen ende daer om onsculdich is van wairden te blijven ende niet sculdich en is Daem voirsc. enige beteringe te doen noch vijftich pont daer voer te geven gedragende him dair off an kenninge vanden heemrade voirsc. Wair up die voirsc. hoge heemrade nae dat zij infomacie gedaen ende tuge dair up gehoert hebben die partijen an beiden zijden hebben willen doen horen ende voort alle saken dair in geroegen die mit rechte sculdich sijn dair in geroegen te roefen ende eerst dattet ommesette gelt daer Daem in geset ende sculdich was te gelden spruyt wt een compositie ende verding gemaect tusschen den hiemr. van Schielant ende den buren van Segwairt van consent om hair lant te mogen delven daer die hiemr. van Schielant geen execucie van recht of crijgen noch doen en conden buten hulpe vanden heemr. van Rijnlant, daer die bueren van Zegwaert den heemr. van Rijnlant om gebeden hebben alsoe dat lant in die Zegwaert inde heemraetscip van Rijnlant gelegen is daer den heemr. van Rijnlant die execucie off toebehoert mit horen bode ende nyement anders. Ten anderen dat die pantkeringe gedaen bij Daem voir den dagelicxe rechter van geenre wairden en is. Ten derden dat die pande geboden sijn nae rechte ende oude costumen. Ten vierden dat die dijcgrave Vrancken voirn. up die xxxi stuvers die Daem onder rechte geleit hadde voirt betaelt heeft dat een scatte gelt tot iii-1/2 lb. toe. Ende by allen redenen voirsc., soe wijsen die hoge heemrade Eggert ende Vranck voirn. die kenninge gewonnen ende Daem voirsc. verloren ende dat daer om Daem voirsc. den coste vanden hoge heemr. sculdich is te beteren nae ouder costume gewoenlic is, ovewrmits dat die kuere die bijder heemr. gemaict is up die costen van partijen die voirden heemr. mit rechte vervolgen ten tijde als dese kenninge an geleit was noch niet openbair int lant niet gecondicht en was.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 081r-a-082r
   type : Vonnis date : 1385-04-01 record : # 499  Record details
[040] Dirc van Wassenaer prothonarius des heiligen stoele van Rome archsdiaeck inden dom tUtrecht ende proest van sinte Johane inder selver stadt voirsc. doen condt ende kenlic allen luyden die desen onsen brieff geheten vidimus zullen sien off horen lesen dat wij in onsere handen gehadt ende gesien ende gelesen hebben enen gansen, gehelen [81v] ende ongequetsten brieff wileneer saliger gedachten hertoge Aelbrechts palensgrave upten Rijn, hertoge in Beyeren, ruwaert van Henegouwen, van Hollant, van Zeelant ende van Vrieslant in papier gescreven, vort besegelt mit enen gehelen segele hertoge Aelbrechts voirsc. in groene was up spamen des brieffs woirden gedruct, in welke zegel een scilt was mit ruten ende vier leeuwen gequarteert ende een helm dair boven upgaende mit een omganck van letteren des hertoge Aelbrechts name voirsc. Zoe wij dat claerlicken gesien, bekent ende gelesen hebben welke brieff is van woirde te woirde aldus inhoudende: 'Aelbrecht bij gods genaden palensgrave upten Rijn, hertoge in Beyeren, ruwaert van Henegouwen, van Hollant van Zeelant ende van Vrieslant want onse goede luyde van Leyden in geschille ende twij geweest hebben jegens die van Hazertswoude roerende vanden scote scotsetters ende heemraders tot Hazertswoude, ende van sommigen onsen poorteren van Leyden die tot Hazertswoude gelant zijn daer wij voirtijts een deel off gescheiden hebbe ende nv die poorters van Leyden ende die bueren van Hazertswoude twij ende gescheel off hebben iegens die scotsetters aldaer daer wij ons alsoe up beraden hebben ende voirsien dat wij willen ende meynen ende sceydense alsoe dat zij voirtan doen sullen als hier nae volget. Eerst zoe wanneer men die scotsetters vernyeuwen sel tot Hazertswoude datmen dat condigen sel te doen up enen sonnendach inder kercken ende dat bijden gemeenten, ende up wien die meerre partijen valt die sullent wesen dat jaer wt. Voirt alst een scot insetten sel, dat selmen condigen up enen sonnendach inder kercken waer ende wanneer men dat insetten sall ende dair mach elc buyrman bij comen die wil, ende die daer niet bij en coemt die en sel daer niet meer toe te seggen hebben. Voirt sellen die scotsetters wtreyken onse scot ende dienste doen tsij mit wagenen, mit delven of mit anders yet dat ons toe hoerde, ende den gemenen ambochte roerde ende dat ter rekeninge soe bescheidelic bewijsen datmen vort geloven mach, ende soe wie hier toe gecoren wert die en selt niet weder seggen mogen. Voirt en sullen zij der bueren goet nergent ende nyement geven mogen bij horen wille dan dairment van rechts wegen sculdich is te geven. Voirt en sullen zij gheenen coste over up rekennen mogen van hem selven die zij doen binnen den ambochte van Hazertswoude. Ende [82r] als zij buyten reysen van des ambochts wegen, dat sellen doen twie manne, ende die sullen hebben voir horen coste sdaichs elc vijff groot payments. Ende ten eynde vanden jare sullen zij daer off rekeninge doen openbaer inder kercken, ende dat selmen openbaer condigen, ende dair bij mach comen ende wesen vanden bueren soe wie will, ende die daer niet bij en coemt die en sel daer niet meer te seggen noch te clagen hebben. Voirt sullen die hiemraders scouwen om haer bannen sonder ander coste daer up te rekenen gelijcken datmen in ander dorpen doet. Voirt als die heemraders ende scot setters rekenen sullen dat selmen weten laten den gemeente van Leyden ende dat zij daer bij senden mogen off zij willen enen man off twe over die rekeninge te wesen. Voirt soe is onse meninge ende wille dat die van Hazertswoude haer scot geven van alle goede daer een scotbaer man sculdich is scot off te geven nae hore hantveste. Voirt sullen zij der stede van Leyden weder geven ende wtreyken soe wes men hem bewijsen mach dat zij der stede tonrechte off genomen hebben ende dat doen mit genoege off mit rechte. Ende alle punten voirsc. seggen wij ende gebieden hem die te houden ende te voldoen up eenre pene van twiehondert ouder scilden hoe dicke zij dat verbreke, ende nochtanne onse seggen voirsc. voirt te gaen in oirconde desen brieve ende onsen zegel hier up gedruct. Gegeven inden Hage des saterdages nae beloken paesschen int jaer ons heren duysent driehondert vier ende tachtich.' In kennissen der waerheit, soe hebben wij onse zegel wthangende bij onser rechter wetenheit an des brieff gehangen, gegeven int jaer ons heren duysent vierhondert seven ende dertich des derden dages inder maent van januario.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 082r-a-082v
   type : Vonnis date : 1401-05-19 record : # 500  Record details
[041] Aelbrecht bij goids genaden palensgrave upten Rijn, hertoge in Beyeren, grave van Henegouwen, van Hollant, van Zeelant ende here van Vrieslant doen condt allen luyden want onse bailiu van Rijnlant toe gesproken hadde voir onsen hogen hiemraet van Rijnlant Florijs Aelbrechts soen alst [82v] scout van Alphen, Willem van Leeuwen ende Willem Heynricx soen als hiemraders van Alphen, Willem Pouwels soen ende Dircx Ysbrants z. als hiemraders van Hasertswoude ende Clais Boudijns z. als hiemraet van Boscoep van dat sij een onrecht scouwe gedaen souden hebben inden ambocht van Waddinxveen op die Bacweteringe, ende seyde dat sij dair en verbuert hebben die hoechtste boete of also veel als hem die hoge hiemraders dair of over wijsden, welc vonnisse die selve hoge hiemraders wijsden an ons ende an onsen rade so dat wij over seyden mit onsen rade den voirnoemden scout ende hiemraders van Alphen ende den voirn. hiemraders van Hasertswoude ende van Boscoep dat elcx van hem luyden tegens ons verbuert hadde ende ons geven souden vierwarven tseventich pont goets gelts. Soe hebben wij overmits goedertieren vervolchs welke dat ons die selve scout ende hiemraders voirsc. gedaen hebben ende goede dienste wille die onse goede luyden van Alphen, van Hasertswoude ende van Boscoep gedaen hebben ende noch doen mogen onsen genaden gekeert, totter voirsc. scout ende hiemraders van Alphen ende hiemraders van Hasertswoude ende van Boscoep ende hebben hem dankliken verdragen ende quyt gesconden vanden verbuernissen ende gelden dat wij hem overgeseyde hadden als voirsc. is, overmits seven hondert ende vijftich hollantsche gulden sulker als wij lest hebben doen slaen die sij betaelt hebben onsen getruwen tersorier den prosst van Bergen in Henegouwen diere ons goede rekeninge of doen sal. Ende hebben dairmede vorder hem luyden ende alle die gene die scouten of hiemraders geweest hebben tot desen dage toe inder ambochte van Alphen, van Hasertswoude of van Boscoep ende die weteringe voirsc. gescouwet hebben quyt gesconden hebben ende scelden quyt mit desen brieve van all brueken ende misdaden die sij tot desen dage toe misdaen mogen hebben roerende vanden waterganc voirsc. Oec mede hebben wij den voirsc. scout ende hiemrade van Alphen, den hiemrade van Hasertswoude ende van Boscoep quyt gesconden ende stelden quyt mit desen brieve van sulken coste als hem luyden ons bailiu ende hoge hiemraders van Rijnlant eyscheijde mogen wesen ende gedaen souden hebben om die vonnissen ende der zaken wille voirsc., al up dat wij hem luyden die overgeseyd hadden dien coste te betalen, want sij mit ons gedadinct hebben die sij dair of oic quyt wesen sullen. In oirconde desen brieve besegelt mit onsen segel. Gegeven inden Hage upten negentiensten dach in meye int jair ons heren duysent vierhondert ende een.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 083r-a
   type : Vonnis date : 1400-12-28 record : # 501  Record details
[042] Aelbrecht bij gods genaden palensgrave upten Rijn, hertoge in Beyeren, grave van Henegouwen, van Hollant, van Zeelant ende here van Vrieslant doen condt allen luyden dat wij om liefde ende gunsten wille die wij den gene tot onsen goeden luyden van Alphen, van Hasertswoude, van Boscoep ende van Waddinxveen geconfirmeert hebben ende gevestiget, confirmieren ende vestigen mit desen brieve alsulke brieve ende hantvesten als hertoge Willem onse lieve broeder tot saliger gedachtenisse ende wij voirtijts hem luyden gegeven hebben ende geloven voir ons ende voir onsen nacomelingen onsen goeden luyden voirsc. die vaste ende gestade te houden ende te doen houden in alre manieren als die begrepen tot ewigen dagen sonder weder seggen van ons of van yemende. Voirt gheven wij hen ende consenteeren mit desen brieve wair dat sake dat die seven hiemrade vanden waterganc van Alphen niet te samen en quamen als men scouwen of enich recht vorderen soude dat dan die scout van Alphen die nv is of namaels wesen sull mitter meere helfte vanden hiemraders dan scouwen mach ende rechte vorderen up alle waere waterkeringe ende kaden den waterganc voirsc. toebehorende sonder yements weder seggen gelijkerwijs of die seven hiemraders dair alle tegewoirdich geweest hadden. Ende waert dat die scout van Alphen niet scouwen en woude mit den hiemraet als voirsc. is, dat wouden wij houden an hem als den ghenen die ons van onsen herlicheit vermindern woude ende inden waterganck voirsc. sullen gelden elke morgen morgens gelike allen oncoste die nu is off namaels vallen maech na inhout hoire hantvesten voirsc. tot ons lants oirbair. Wairt oic dat sake dat yemende onwillic waren den voirsc. oncoste te gelden, soe bevolen wij onsen bailiu van Rijnlant die nv is of namaels wesen sall op sinen dienste die hij van ons voirt dat hij die voirsc. gelt wtleggen optie onwillige als hijs vermeent wort van die meere helfte vanden hiemrade voirsc. ende dat van hem weder in halen ende in pande als recht is. Ende want wij voir ons ende voir onsen naecomelingen onsen goeden luyden voirsc. ende hoiren naecomelingen alle punten voirsc. vaste ende gestade houden willen ende doen houden tot ewigen dagen, soe hebben wij dair om desen brief doen besegelen mit onsen segele hier an gehangen. Gegevaen inden Hage op alre kinder dach int jair ons heren duysent ende vierhondert.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 083r-b-083v
   type : Vonnis date : 1391-02-13 record : # 502  Record details
[043] Aelbrecht bij goids genaden palensgrave upten Rijn, hertoge in Beyeren, grave van Henegouwen, van Hollant, van Zeelant ende here van Vrieslant doen condt allen luyden dat wij mit onsen rade gescheiden hebben die [83v] hiemraders van Rijnlant ende die hiemraders van Scielant roerende van onsen bueren van Alphen in deser manieren, dat die van Alphen gelden sullen hoir morgengelt mit die van Rijnlant also verre als hoir lant in Rijnlant gelegen is ende mit die van Scielant also verre als hoir lant in Scielant gelegen is ende niet vorder na inhout der brieve die die van Alphen dair of hebben. Ende hier mede sullen sij gesteden wesen tot ewigen dagen. In oirkonde desen brieve bezegelt mit onsen segele. Gegeven inde Hage des manendachs na grote vastelavont int jair ons heren duysent drie hondert tnegentich naden lope van onsen hove.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 083v-a
   type : Vonnis date : 1415-03-19 record : # 503  Record details
[044] Willem bider genaden goids palensgrave upten Rijn, hertoge in Beyeren, grave van Henegouwen, van Hollant, van Zeelant ende here van Vrieslant doen condt allen luyden hoe onse ghemynde hiemrade van Schielant an die een sijde ende onse goede luyde ende gemeen bueren van Alphen, Hasertswoude, Waddinxveen ende van Boscoep an der ander sijde onderlinge geschill hebben gehade alse van sulken penninck gelde als die selve onse hiemrade in voirtiden plagen te hebben van onsen goede luyden ende bueren voirn. roerende van eenre wateringe gelegen an die westzijde vander Goude ende wt water in die Yssel, ende want sij ons getoent hebben dat sij mit gunsten onderlinge vereffent ende overdragen sijn vander geschille voirsc. in sulker punten dat onse goede luyde ende bueren voirn. onsen hiemraden voirsc. voirt aen alle jair dair voir wtreyken ende betalen sullen sess gouden eng. nobel. Ende is ons dat wail te wille ende te dancke ende hebben om oetmoedichs vervolchs will onsen goeden luyden ende bueren voirsc. geconfirmeert ende gevestiget confirmeren ende vestigen mit desen brieve alings alsulke punten ende voirwairden als sij mit onsen hiemraden voirn. dair of gemaect hebben. Ende Jacob des Ghijsen zoon, onse scout van Alphen, daer onsen brieven voirsc. besegelt heeft ende geloven voir ons ende voir onsen nacomelingen onsen goeden luyden ende bueren voirscr. ende horen nacomelingen dair in? te houden ende te stercken tegens enen ygeliken, behoudelic den selven onsen goeden luyden ende bueren sulker hantvesten ende brieven als sij van onsen voirvaderen saliger gedachten ende van ons voir dese tijt vercregen mogen hebben dat die in hoire volcomende maechte bliven sullen. In oirkonde desen brieve besegelt mit onsen segele, gegeven inden Hage upten negentiende dach in maerte int jair ons heren duysent vierhondert ende viertien naden lope van onsen hove.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 084r-a
   type : Vonnis date : 1358-10-19 record : # 504  Record details
[045] Jan van Bloys here van Scoenhoven ende vander Sande maken condt ende kenliken allen luyden want onse lieve here ende neve, hertoge Willem van Beyeren, grave van Henegouwen, van Hollant, van Zeelant ende here van Vrieslant, mit sinen openen brieven voir hem ende voir sinen nacomelingen gegeven heeft sinen goeden luyden van Alphen tusschen der Gouslus ende den Crommen sloot, sinen goeden van Hasertswoude tusschen den Crommen sloot ende der Groter sluse die gelegen is opten Bansloot dair Ketten kinder lant nu ter tijt up leyt, sinen goeden luyden van Waddinxveen die gelegen sijn tusschen Boscoep ende Waddinxveenre kae die gelegen is in Clais Dorrekijns wier enen ghemeenen ende eenen vrijen waterganck durende tot eweliken dagen te beginnen anden Rijndijck ende wt te gaen inder Ysell, welken waterganc wij hadden doen toe slaen ende dammen om dat hij outs onsen consent ende oirlof gestiert is ende gaet in enen deele doir onse lant ende heerscap vander Goude. Des ons die goeder luyden voirnoemt also vriendelike vervolgts hebben ende dair of alsoe mit ons gedaen die ons ghenoeghts, ende den voirseyden waterganc gewilkoert hebben ende wilkoren voir ons ende voir onse nacomelinge also verre alst ons anegaet tot ewiliken dagen in allen manieren dat die brieve spreken ende begrepen die onse lieve here ende neve die grave voirn. dair of gegeven heeft, ende al te verstaen sonder enigerhande argelist. In kennisse der wairheit, so hebben wij desen brief dair of gegeven ende besegelt mit onsen segelen, gedaen ende gegeven op onse borch Scoenhoven des vrijdachs na sinte Lucas dach int jair ons heren duysent driehondert acht ende vijftich, etc.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 084r-b-084v
   type : Vonnis date : 1455-07-01 record : # 505  Record details
[046] Item also Willem van Oestgeest dincplechtich geworden ende aen een kenninge gegaen is als aenspraker van sijns selfs ende anderen personen wegen die gelant sijn aenden Maerndijck voirden dijcgrave ende hiemraet van Rijnlant tegens den ambocht bewairue van Oestgeest, dair Willems voirsc. aensprake of in hout dat die ambochts bewairres bij consent vanden hogen hiemraet van Rijnlant hecken geset hebben upten Maerndijck die sculdich sijn van dair gedaen te wesen, overmits dat sij bij quader informacien aldair geset sijn, want die ambocht bewairres dat versoecht hebben buten den gemen lantgenoten van Oestgeest. Ende dat sij hoir banwerck maken, hoir pennincgelt betalen, hoir morgengelt betalen van horen lande die sij [84v] in Oestgeest hebben ende dair bij desen hecken hoir wtwech gestopt is datmen niet sculdich en is te doen, want ghien lant en leecht binnen den merken van Sparendamme dat banwerck maect, pennincgelt ende morgengelt betaelt ten heeft een wtwech. Ende want die landen dair Willem voirsc. of claecht genen wtwech en hebben noch gehadt en hebben dese naeste hondertjair ende langer dan die Maerndijck, soe sluyt Willem als gemachticht dat die hecken sculdich sijn wech te wesen, mit mer woirden inden aensprack begrepen. Wair op die ambocht bewairres van Oestgeest hoir antwoirde in hout dat den Marendijck noch heerwech noch wtwech noch lijdwech noch nottwech en is mar allene een kade ende een waterkeer die niement etten noch retten mach buten consent ende wille vanden meestendeel vanden lantgenoten die den Marendijc maken ende houden, dairre wel tien tegens een sijn, ende gemerct dat die sluse die inden Marendijc leyt een open ende een naecte sluse is also gemaect om datter ghien beesten overgaen noch liden en sullen, ende dair om die hecken dair op geset sijn ende van outs oec plagen te staen ende ooc nyement ghien wtwech mit rechte hebben noch winnen en mach dan recht wt naest den heerwech ter minster schade. Ende dat dair om die hecken opten Marendijck sculdich sijn te bliven staen ende noch meer dair op te setten op dattet den ambocht bewairres ende lantgenoten oirbair dunct, mit meer woirden inder voirsc. antwoirde begrepen. Soe hebben die hiemr. hier op gehoirt alle alsulke tuygen als beyde partijen hebben willen beleden ende doen horen tot vorderscap van horen rechte, ende nae dat sij hem rypelijc dair op beraden hebben, soe wijsen die hyemr. voir recht, want die Marendijc een kade ende waterkeer is ende ghien heerwech noch lijdwech dat niement sculdich en is dair op enich wtwech te hebben om die te gebruyken, ende dat dair om die hecken die biden ambocht bewairres van Oestgeest bij consent vanden hiemr. optie Marendijc geset sijn sullen sijn dair op te bliven staen ende noch meer dair op te setten op dats noot wair, ende wijsen om den ambocht bewairres van Oestgeests die kenninge gewonnen ende Willem van Oestgeest verloren. Gedaen upten iersten dach van julio anno vijfendevijftich.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 085r-b
   type : Vonnis date : 1457-06-28 record : # 506  Record details
[048] Up sulke dingtael als voirdij dijcgrave ende hyemr. van Rijnlant geweest is tusschen Aven Jan Bonens weduwij ende Florijs Alebrecht z., soe hebben die hyemr. voirsc. overgesien ende gewegen alle die punten vanden dingetael voirsc. in ansprake ende aintwoirde in replike ende in duyplike in tuygen ende in al datter toe dient ende wijsen voir rechte, also Ave voirsc. geclaechte heeft om scistingen ende scheydinge ende om rechte paelstekinge alse van scheydingen vander dijck dat Florijs voirsc. Aven voirsc scudich is scistinge ende scheydinge te bekennen ende te doen ghelijc andere dair sij aen beyden siden mede gelant sijn ende also Florijs dat niet en heeft willen bekennen noch doen, soe wijsen die hyemr. Aven voirsc. die kenninge gewonnen ende Florijs voirsc. verloren, alsoe Florijs voirseyt ni hem vermeten heeft datter voirtijts mit genoeghe geen scheydinge vander dijc gemaect is geweest dat hij niet betuucht noch bewijst en heeft ende elc sal sijn costen aen hun selven houden. Gedaen op sinte Johans scouwe anno lvii.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 085v-a
   type : Vonnis date : 1465-10-09 record : # 507  Record details
[049] Ic Symon Vrederick, drossaet slants van Arkel ende baeliu slants van Voorn tot deser tijt, doe condt allen luyden also ic inder jare alsmen screef ses ende viertich lest leden bijder hooch hyemraden van Rijnlant gecoren bin geweest oock mede hyemraet te wesen ende want ic overmits andere diensten die ic van mijns genadigen heren wegen van Chairloes te regieren hebbe ende oock mede van anderen noch ooc hude sdages niet toe geseten en bin, soe bekenne ic in die rechte wairheit dat ic die voirsc. hieymraetscip om minen eedt mede te quiten met regieren en mach als een goet man van sijns eeds wegen sculdich is te doen hebbe, dair om mit voirdachten sinne dat voirsc. hyemraetscip gelijc als ic dair in gecoren bin geresigneert hebbe ende resignere mit desen minen brieve in handen voirden gemene hooch hyemrade om bij hen luyden na horen privilegien ende rechten in mijn stede enen anderen notabelen man tot enen hyemraet te kiesen sulck als hen nut ende oirbairlic sal duncken, ende want my Symon voirsc. mit volcomen meninge dit aldus geliest, soe hebbe ic des toirconde desen brief open gescriven mit mijns selfs hant ende minen zegel hier an gehangen, gedaen negen dage in octobri int jair ons heren duysent vierhondert vijf ende tsestich.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 085v-b
   type : Vonnis date : 1460-04-20 record : # 508  Record details
[050] Item also die ingelande inden ambocht van Waddincxveen die gelegen zijn boven die Backweteringe die de hoghe hiemrade van Schielant tot veel tijden ende menichwarven clagelic te kennen gegeven hebben, hoe dat sij mede sculdich waren hair water mede te leiden doir den gemenen waterganck van Alphen want sij mede in die bepalinge leggen, als sij hem vermeten na wtwijsinge der hantvest, die den ghemenen waterganck [86r] voirsc. hebben van die grave vanden lande, etc., hoe wel dat zij mitten gemeenen waterganck voirsc. niet gegouden en hebben nochtans hebben zij tot anderen tijden laten blijken dat zij garrne mit den ghemeene waterganc voirsc. ghelden wouden ende oock garrne ghelden ende gheven willen also vele als dat die hoger hiemrade van Schielant seggen ende redelic duncken sel wesen, etc., ende dair om hebben wij hoge heemrade van Schielant voirscr. dat aenghesien dat die inghelande voirscr. boven die Backweteringe niet beholpen en moghen worden dan mitten gemeenen waterganck voirscr., etc., soe ist dat wij hoge heemrade voirsc. die inghelande boven die Backweteringe geordineert ende gekuert hebben wt machten van onse hantvesten die wij hebben van die grave vanden lande, etc., dat sij sullen mogen maken een waterganck dair sij mede wtwateren moghen inden gemeenen waterganck van Alphen voirscreven in manieren hier voirsc. Ten wair ofter yement wair die meende dattet hym tegens ghinge ende alsoe niet in behoirde, die sel comen tusschen dit ende der naester scouwe tot Rotterdam biden hoghen hiemr. van Schielant om hem tonderwijsen inden recht bij wat reden dattet also niet geschien en soude, want die hoge hiemrade van Schielant dair garrne des lands profijt in doen souden als sij sculdich zijn te doen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 086r-a-087r
   type : Vonnis date : 1460-04-20 record : # 509  Record details
[051] Wij Symon Heye Airnts z. zbailiu ende dijckgrave ende Willem van Alcmade ridder, Jacop vanden Woude, Jan van Poelgeest, Ysbrant van Scoten, Symon Vrederick ende Dirck van Zwieten, hooge hiemrade van Rijnlant, doen condt allen luyden alsoe die ingelanden van Waddinxveen gelegen [86v] boven die Backweteringe tot nu toe ongewatert gelegen hetten ende lange tijt vervolcht hebben om mit den lande wt te wateren dair zij van rechts wegen behoren, dat is mit die van Alphen, Hazaertswoude, Boscoep ende Waddinxveen in die Ysel, want zij mede inder hantveste begrepen zijn die die van Alphen, Hazaertswoude, Boscoep ende Waddinxveen voirtijts vercregen hebben up welke hantveste die hoge hiemrade van Schielant hem geconsenteert hebben mit die van Alphen, Hazaertswoude, Boscoep ende Waddinxveen wt te watern in die Ysell, ende zij ouc te kennen gegeven hebben dat zij na wtwijsinge des lands hantvesten van Rijnlant, also zij binnen die merken van Rijnlant gelegen zijn ende gelden willen alle dat hem die hiemrade van Schielant ende wij hem over kuere sullen schuldich te zijn op horen coste gewatert te wesen gelijc ander lande in Rijnlant, soe ist dat wij ons lange tijt hier op beraden hebben ende wij dat van onse mede gesellen hebben doen bezijen ende alle over gewegen dat ons dair oirbair in gedocht heeft. Soe hebben wij wt vorder vorrzienicheit hem luyden geconsenteert ende consenten mit desen brieve, dat die voirn. van Waddinxveen hoir wateringe mogen maken als hem dat best dienen zall tot in die gemeenen wateringe van Alphen, Hazaertswoude, Boscoep ende Waddinxveen, dair zij vanden hiemraden van Schielant voirsc. consent of hebben, voirt mede wt te wateren mit voirwairden dat die voirsc. van Waddinxveen beleggen sullen an goeden zekeren eygen erve binnen den mercken van Rijnlant vijff gouden rijnssche gulden tsiairs, den penninck twintich wairdich wesende, ende dair mede sullen zij vrij wesen tot alligen dagen van allen ongelden der hiemraedscip van Rijnlant aenleggende ende den ghenen die tot Sparendam wt wateren. [87r] In orrconde desen brieve ende onse zegelen hier an gehangen gegeven opten twintichsten dach van Aprille int jair onse heren duysent vierhondert ende tsestich.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 087r-a-087v
   type : Vonnis date : 1361-01-04 record : # 510  Record details
[052] Allen den ghenen die desen brieff sullen sien off horen lesen doe ic condt Gherijt Voppen soen proesstpaep tot Alphen dat ic ghesien hebben ende ommegelesen een hantveste onghequest ende angemerct besegelt mit eene groots printen segel hertoghe Aelbrechts sprekende van woerde te woerde als hier nae gesreven staet: 'Aelbrecht bij goids ghenaden palensgrave upten Rijn, hertoghe in Beyeren, ruwaert van Henegouwen, van Hollant, van Zeelant ende van Vrieslant doen condt allen luyden dat wij gegeven hebben ende gheven voir ons ende voir onsen nacomelinghen onsen goeden luyden van Alphen die woenachtich ende gheerft zijn tusschen die Goudsluse ende Zwammerdamme tsheren gerechte van Brederrode enen ghemeenen waterganck ende enen vroen durende tot ewiliken dagen onverscyt van yemande te beghinnen anden Rijdijck wt te gaen tot der halver Ysel toe, den Yseldijc up ende toe te doen, behoudende onsen edelen hiemraedt hoert rechte, ende den Rijndijck dichte te houden tot enen waterkeer tusschen Swammerdamme ende die Goudsluse ten waer gheenen ongeval van slande, ende een kade te houden op der Goude twisschen den Rijndijck ende den abdissen gherecht van Rijnsburch tot enen waterkeer, ende voirt vander Goude te houden den Groenenwech tot enen waterkeer ende voirt streckende, streckende an Harper ambocht van Foreest dat gehieten is Spoelwijck. Ende mit deser vorisc. sluse so sullen onse goede lude voirscr. horen wille vrijlic doen tot ons ghemeens lands oerbaer dat nu tertijt becost dese sluse ende waterganc voirscr. ende hore nacomelinghen sonder yemands wederseggen. Ende ymmerrmeer ander luyden doer desen vorsc. waterganck wt te watern ten sij bij ghemeenen consente onser goeder lude vorisc., voirt hebben wij gegeven ende gheven onsen goeden luden voirscr. enen wielant iof aerde dese voirghen. waterganc off ka te doen hebben mochte tot enigher tijt dat sullen sij hebben mitter minster scade tot der hiemraden seggen die desen voirghen. water- [87v] ganc yoff kade scouwen zullen. Ende dese voirghen. waterganc, kade ende vpstal sel scouwen onse scoute van Alphen mit vijff heemraders die wonachtich zijn binnen den voirsc. waterganck. Ende onser scoute die nu is off namaels wesen sel kiesen die hiemraders mit den ghemeenen bueren van Alphen die inden voerscr. waterganck woenachtich zijn ende wij die daer in vallen mochte sal onse bailiu van Rijnlant besteden. Ende waert datmen den scoute voirneomde niet warven en mochte die hiemraders te kiesen als hijt achte dagen te voren wiste ende maken wij machdich onsen goeden luden voirghenoemt die woenachdich ende gheerft zijn inden voersc. waterghanghe dat sij kiesen sullen twie heemraders bij rade ons bailiuwes, ende die twie hiemraders sullen drie hiemraders tot hem kiesen, ende so wes die vijff hiemraders voersc. bij horen eede scouwen ende kueren dat onsen lands nutte ende oerbaer is, daer en sullen wij noch onse nacomelinghe niet teghens segghen noch nyemant behouden onsen edelen hiemraet horre rechte. Ende onse scoute voerscr. sal dese voerghen. hiemraders selve eeden als zij voer hem comen ghecoren als voirsc. is off nyemand recht te doen binnen Alphen. Ende in deser voersc. watergange zullen gaderen elke morgen morgen gelike. Vort so wie morgengelt off ongelt geven mochte up desen voersc. waterganck datter yemand ware diet niet ghelden en woude, soe ombieden wij onsen scoute voernoemd dat hijt wtlegghen voir onse wegen ende weder in neme also recht is sonder wederseggen. Gheviel oeck mede dat onder onsen scoute van Alphen ende hiemraders voirsc. enigherhande twij quame waer bij dat sij enige schouwe after laten wouden of after luyten daer onse voersc. landt oerbaer anlegghe, ende die voersc. hiemraders den scoute van Alphen niet werven en mochten als ment hem achte daghe te voren weten dede, so willen wij dat die vijf hiemraders die inden voers. waterganc horen kyesen sullen bij rade ons bailiuwes enen warden knaep dair si mede scouwen ende des lands oerbaer mede vorderen moghen gelikerwijs als een scoute van Alphen daen soude. Ende ware in allen yoff in enighen van desen voirsc. punten yet te verbeteren dat soude staen tot onser vorderinge ende al sonder argelist. In oerconde desen brieve besegelt mit onsen segele ghegeven inden Haghe des manendaghes na jairsdach int jaer ons heren m ccc ende tsestich.' In kennes der wairheit heb ic Gherijt voirnoemd priester dit vidimus open bezegelt, gegeven int jair ons heren m ccc twe ende tsestich des vrijdages na jairsdaghes. Item dese voirsc. hantvest is omscreven wt dit voirs. vidimus dat niet te waren en is off oeck concordeert ende hout van woerde te woerde gelijk die principael handvest inhout ende da om overmids dat hij niet machtich en is te ---------- ende te besegelen dat autentijck is daermen mede volstaen soude ende up wijsen soude mogen.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 088r-a
   type : Vonnis date : 1473-03-17 record : # 511  Record details
[053] Item Dirck van Bossch Pieters zoon doe condt allen luyden dat ic verijse ende bewijse hebben den hogen hiemraet van Rijnlant totter gemeenen landen behoeff geleggen binnen die merken van Rijnlant voer sulke hondert rijnssche gulden als Pieter van Bossch mijn vader wes zeele god genadich zij ontfangen hadde in sijn erve van Dirc Hoochstraet vanden gemeenre ingelanden wegen vanden ambochten van Snydelwijck ende Poelgen voer sulker vryheit als hem gegunt ende geconsenteert is vanden hogen hiemraet vorisc. die gemeene waterscup vanden gemeenen landen van Alphen, Hasaertswoude, Waddinxveen ende Boscoep mede te bruken ende te besigen in ende wt te wateren in die voersc. waterscup geliken ander ambochten voirsc. vijf rijnssche gulden tsiars tot voertich gt. ewige ende roeslike renten ende verschijnen sullen alle jaer tot sinte Geertruyden dage te versien ende scoende [stoende?] up nuwen lande van twintich morgen landt gelegen in den ambocht van Outsoern in der Gneppinck ende belegen heeft an die oestzijde ins gemeenshuys van Alphen ende van Here Jacobswoudt ende an der westzijde Jan Mouwerijs zoon ende Gerus Claes z. streckende wt den Rijn tot in Heymans wateringe. Ende Dirc van Bossch voirsc. gelove voer mijnre werc mijnen erven ende nacomelinge den voern. hogen hiemr. tot behoeff die gemeener landen van Rijnlant voirsc. dese voersc. vijf rijnssche gulden tsiaern vrij te waren jaer ende dach alse rechte is alsinen vrije renten up eygen erve ende lant sculdich is te waren, mit voerwaerden dat ic off mijne erven ende nacomelinge dese voirsc. renten altijt sullen mogen loffenen den penninck mit twentich ende mitten voirschreven renten inder beloep vander tijt off dat ic off mijne erven ende nacomelinge dese vorsc. vijf rijnssche gulden tsjairs weder beleggen sullen mogen bij beloeven ende consent vanden hogen hiemr. voirn. an sulken pael van lant off renten dair der voirsc. landen van Rijnlant om verschert ende bij wairt sullen wesen alle dinge sonder argelist. Ende ic Dirc van Bossche voirsc. gelyx my van dese voirsc. coop vanden renten wel voldaen ende betaelt den lesten penninck mitten eersten. In kennisse der wairheit, so heb ic dese brieff besegelt mit mijnen segel hier an gehangen int jair ons heren duysent cccc drie ende tseventic uptie negentienden dach in maerts.

 

Prev Folio  Location, Folio  Next Folio
OAR12, 088v-a-089r
   type : Vonnis date : 1469-09-28 record : # 512  Record details
[054] Karol bijden genade goids hertoge van Bourgonen, van Lotrijk, van Brabant, van Limburch ende van Luttenburch, grave van Vlainderen, van Arthois, van Bourgonen, palatijn van Henegouwen, van Hollant, van Zeelandt ende van Namen, mercgrave des Heyligen Rijx, here van Vrieslandt, van Salijns ende van Mechelen, doe condt allen luyden dat onse lieve getrouwe rade gheminde die hoge hiemraets van Rijnlant onse stedehouder ende raedt van Hollandt te kennen gegeven hebben datter van allen ouden tijden tusschen onsen landen van Delflandt ende van Schielant an die een zijde ende onse landen van Rijnlant gelegen onder die hyemraetscip van Rijnlandt an dander sijde een lantscheydinge, zytwinde ende waterkeringe gelegen heeft die na ouden gewoenten sculdich soude wesen tien roeden breedt geheel te blijven leggen ende datmen na ouden kueren op tien roeden na desen lantscheydinge, zytwinde of waterkeringe niet sculdich en soude wesen te delven op sestien penninge boeten dair to geordineert ende dat niet iegenstanen enige onse ondersaten inder hiemraetscip van Rijnlandt geseten der voirsc. lantscheydinge, zuytwinde ende waterkeringe over lange jaren geleden noch huyden sdages te na gedolven hebben dair zij van onsen dijckgrave van Rijnlant of bekuert ende ten rechte getogen zijn voirden hogen hiemraet van Rijnlandt voirsc. om boeten dair of te hebben, wair op die voirsc. hiemraet van Rijnland voert te kennen gegeven hebben dat al ist soe dat die ingelande van Rijnlant voirsc. niet beschadicht en souden wesen en waren die voirsc. lantscheydinge, zutwinde of waterkeringe al heel wech gedolven mits dat zij dair hoir water over Delflandt ende Schielant losen souden also hoir water hoger is, noctans en willen die voirsc. hiemraets dat niet gehougen datmen boven ouder gewoonten die voirsc. lantscheydinge, zytwinde ende waterkeringe wech dolven of te nae dolven sal zij en willen die bruekige van dien corugieren? ende in brueken kennen ende wijsen. Ende om dat hem dunct dat die gene die gebruuct hebben in tgenc dat voirsc. staet mede onse landen van Rijnlant misdaen hebben boven die boeten dair in vorbuert ende die noch hier na dair in misdoen sullen welke misdoet die voirsc. hiemraet ende van dat dair of comen sel ende ons lants oirbair van Rijnlant an sluysen ende an anderen saken die onse voirsc. landen mitter wesen sullen willen bekecen ende laten gevende mede hoir wal dair sij dat wal souden mogen doen na hoir gewoonten alsoe zij tot ons lands oirbair te doen hoirre eede gedaen hebben mogen en begeven zij dair van te hebben onse brieve van ------ ende omlof, dit aldus te mogen doen sonder begrip oetmoedeken dair om biddende, ende wairt ons die bode vanden hogen [89r] hiemraet van Rijnlandt redeliken ende goet dunck wesen gefundert opten oirbair ende bate van onsen voirsc. lande, soe is dat wij den hogen hiemraet van Rijnlant gegunt, geoirloft ende geconsentiert hebben gunnen, oirloven ende consenteren mit deser brieve dat zij mitten genen die aldus die voirsc. lantscheydinge, zytwinde ende waterkeringe te nae gedolven hebben of noch dolven sullen bij hore consente sullen mogen componeren ende overdragen tot ons lands oirbair van Rijnlandt voirsc., ende van dat dare of comen sal dat zij dat sullen bekeren [bekecen?] in ons voirsc. lands oirbair alsoe hem dat bij horen eede voirsc. sal duncken wesen. Ende om dit aldus te doen, soe geven wij hem volcomen macht, behoudeliken dat die voirsc. hiemraden der lantscheydinge, zytwinde ende waterkeringe niet nader dan vier roede voirtan en sullen consenteren te delven dair sij niet naerder op dese tijt gedolven en is ende behoudeliken mede in allen anderen saken ons oude erven enen ygeliken sijns recht. Gegeven onder onse zegele hier an gehangen opten acht ende twintichsten dach van septembri int jair ons heren duysent vierhondert negen ende tsestich aldus onder geteykent. Bij mynen here den hertoge ter relatie van den stedehouder ge----- vander raide van Hollant, Zelant, etc. -------.

 

Prev Folio  Location, Folio   
OAR12, 089v-a
   type : Vonnis date : 1495-06-30 record : # 513  Record details
[055] Wij Johan van Noortich ridder here in Noortich ende tot Noortigerhout, Jacop vanden Woude here van Warmondt, here Adriaen van Poelgheest ridder, Ghijsbrecht van Raephorste, Jan van Schoten, Adriaen vander Does ende Goedscalck oem van Wijngairden, hoge hiemrade van Rijnlant, doen condt allen luyden allsoe questie ende gescille is geweest tusschen Huge Hugen z. van Zwieten als gemachticht vanden lantgenoten van Rijnlant ende Dirck van Bossch scoudt ende angaende seker penningen die enige van dien hem heten duncken dat die selve Dirck voirn. onder geslegen hadde int stuck van sijnen dienste dat hij ans hyemraden ende die lande van Rijnlant gedient hadde toe behorende die lande van Rijnlant, dair Dirck voirsc. up begeede gehoirt te wesen als recht is ende reden eysschte dair up ende inne soe veere geprocedeert is geweest bij here Adriaen van Poelgheest ridder ende Adriaen vander Does inden name van alle die hyemrade ten huyse van heer Adriaen voirn. ridder die dair bij geroepen hebben Hugh Hughen z. van Zwieten als gemachticht vorisc. ende Cornelis Evers z. als dienre van die voirn. hyemrade, die dair toe gecommitteert sijn geweest om alle saken wel te doirsien, te verstaen ende te horen dat bij Dirck voirsc. daer off gescien soude om sijn rekening dair off te doen, dair die selve Dirck voirsc. voir ons dair nae alsulcke rekeninge ende bewijs gedaen geeft van alle alsulck ontfanck ende wtgeven als hij binnen zijnre tijt dat hij ons ende die lande voirsc. gedient heeft die lande van Rijnlant wel ende duechdelijken voldaen ende betailt heeft, sceldende dair omme claerlijken quyt van des lands wegen van Rijnlant voir ons ende onse nacomelingen den voirn. Dirck hem ende sijne erven ende nacomelingen van alle sijn ontfanck ende wtgeven dat hij dair off gehadt heeft als hij ons dede blijcken mit sulcke rekeninge als hij ons doe ten tijde gedaen heeft ende allen anderen daer des quijtancie behoeren ende geleijd voir ons ende onse nacomelingen den voirn. Dirck ende sijn erven ende nacomelingen nymmermeer antalinge, ansprake noch moenisse dair om te doen noch te doen doen in gheenre manieren noch mit ghenen recht geestelic noch wairlick, alle dinge sonder argelist. In kennisse der wairheyt, soe hebben twie van die hyemrade van Rijnlant voirn. inden name van ons allen dese quijtancie elcx onse name hier onder gescreven mit ons selfs hant up sinte Jans scouwe, ende is den lesten dach in junio int jair ons heren duysent vierhondert vijff ende tnegentich.

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl