Rekeningen Pieterskerk 1402

Erfgoed Leiden

en omstreken


 
Transcriptie: Ed van der Vlist
 

 

pkr kleur
Archief Kerken

inv. nr. 323

    1    

   

Dit is dat Goeswijn Claes soen, Louwe Jan Betten s.s., Andries Nannen soen ende Harman Bitter ontfanghen hebben van Sinte Pieters goede, virvalle, afterstalle, testament, jairlixe renten ende anders van allen goeden soe hierna ghescreven staet sint dat him die kercmeesterscip bevolen wert, dat was tot Sinte Pieters daghe in den lenten int jair XIIIIc ende twie, diet voirt virwaerden tot Sinter Martijns avond toe ende doe wort Goeswijn voirscreven poirtmeester ghecoren ende in sijnre stat wort gheset Vrancke Dyedwien soen, diet voirt virwaerde mit den anderen drien tot Sinte Pieters daghe toe in den lenten int jaer XIIIIc ende drie, ende alle goede, afterstalle ende renten heel gherekent in haren ontfanghe dair die daghe of gheleden sien. Ende wes men den kercmeesters voirscreven niet betaelt en heeft, rekenen si hierna in haren uutgheven, den groten voir VIII d. in comans payment. 

Eerst van afterstal dat die oude kercmeesters overleverden in lichten ghelde ende wi ontfaen hebben van den luden den comans groten voir VIII d. payments 

1v

   

Item Willem Harmans soen

IIII £ V s. IIII d.

Item Jan Tolnair

L s.

Item Katrijn Jacop Wouters soens

IIII £ IIII d.

Item heer Jacop van Rijssoerde

XXXII s. II d. II miten

Item Michiel Dirx soen

VIII s. VII d.

Item Jan Jans s. meester Andries zuagher

XIII s.

Item Claes Clemments soen

XXVI s. VIII d.

Item heer Gherijd Vlaminc

VIII s.

Item Jan Claes s. die scoenmaker

IIII miten

Item Hughe Dirxs soen

X s.

Item Dirc Aelbrechts soen

V s. V d.

Item dat huys dat Jacop Wouters soens was

V s. IIII d.

Item Barwoldus

VI d.

Item Baerte Pieter Heynrix soens wijf was

XIII s.

Item Dirc Claes Witten s.

VI £ XIIII s. IIII d.

Item Florijs Jacop Dirxs s.s. van den uterdijc

XX s.

Item Danel Jans s.

X s. IIII d.

Item Florijs Dirc Heynrix s.s.

LIIII s. IX d.

Item Jacop Wouters soens huys

V s. IIII d.

Item Harman Willems s. tezamen

IX £ XVI s. III d. I mite

Item heer Jacop van Rijssoerde

XIII d. I mite

Item Jacop Coenraets s.

XX s.

Item Claes Aelwijns raemstede

X s.

Item Robbrecht Robbrecht soen

X s.

Item Dirc Kerstants soens kinder

X s.

    2    

   

Item Willem Sierkijn

IIII s. I d. I mite

Item die selve

XIIII d.

Item Syman Symans soens kinder

IX s. VI d. II miten

Item Roelof van der Aer van enen uterdijc

X s.

Item Florijs Jacop Dirxs s.s.

XX s.

Item Willem Dirxs s.

V s.

Item Pieter Hughen s. bi Kostvirloren

III s. IIII d.

Item Jacop Ghisebrechts s. tot Hasertswoude dat Wouter Aernt soens was

XXVI s. VIII d.

Item Jan Syman Ghisen s.s.

III £ XVII s.

Item Willem Arnt Bruyns s.s.

III £

Item Allaert Asselijns s.

IIII £

Item Mouwerijn Willems s.

XLIIII s.

Item Jan van Leyden

IIII £ VII s. VI d.

Somma

LXI £ XVIII s. XI d. II miten

2v

   

Oude hofstederenten

 

Item Willem Harmans soen

VIII s.

Item Jan van Leyden

XIII s. IIII d.

Item Danel Jan soen

X s. IIII d.

Item Pieter Aechten soen

XVIII s. VIII d.

Item Florijs Dirc Heynrix s.s

III £ XVIII s. IIII miten

Item Claes Stienhouwers huys

XXVI s. VIII d.

Item Jacop Wouters soens huys

V s. IIII d.

Item Hughe Screvels huys

II s.

Item Harman Willems s. van overal van renten XI £ XVI s. III d. I mite, des heeft voir him betailt Beatrijs Jans dochter V s., soe blijft hi

XI £ XI s. III d. I mite

Item Claes Masts huys in die Diefsteghe

XXVI s. VIII d.

Item Claes Bloemen huys

III s. IIII d.

Item Haeskijn Ludolfs huys

VI s. VIII d.

Item Kerstijn heren Vrancken dochter huys

XIII s. IIII d.

Item Florijs Boscoeps weedwe

XXVI s. VIII d.

Item Bertelmees Cupers huys

IX d. I mite

Item Machtelt Vader Heynen suster

XLIIII s.

Item Gherijd Ruyschen soen

XXXII s.

Item Jacop Coenraets soen

XX s.

Item Barwoldus van I huyskijn in Bronskijnssteghe

VI d.

Somma

XXVIII £ VII s. VIII d.

    3    

   

Van raemsteden

 

Item Danel uten Waerde

XIIII s.

Item die selve

X s.

Item Dirc Eelman van een raemstede die Jan Baten soen half van him hadde

VI s. X d. I ø

Item Jan Volprecht van een raemstede dair Gherijd van den Veen die wederhelfte of heeft

XII s.

Item Claes Dijc I raemstede

XXIIII s.

Item Heynric Jans soen

XVIII s.

Item Gherijd Wous weedwe vier halve raemstede

XXXVIII s.

Item van haren huysse

V s. IIII d.

Item Robbrecht Robbrecht s. I halve raemstede

X s.

Item die selve I halve raemstede

VI s. VI d.

Item Dirc Kerstants soens kinder

X s.

Item Pieter Bon ende Jan Sac I raemstede

XVI s.

Item Claes Martijns soen van een erve dat nu toebehoirt Florijs Hobben soen

VI s. VII d. II miten

Item Ghise Dirxs soen bi Gherijts van der Planc

IIII s. X d. II miten

Somma

IX £ II s. II d. ø I mite

3v

   

Tusschen der Molengrafte ende der Volresgrafte

 

Item Hughe Dirxs s. I erve

IX s. IIII d.

Item Dirc Danels soens kinder

X s. II d. II miten

Item Arnt heren Jans s. I erve

XII s. II d. II miten

Item Michiel Dirxs s. I erve

XXIII s. IIII d.

Item Jacop Jans s. II erven

XXXII s. IX d. I mite

Item Claes Wermbouts s. I erve

VI s. VIII d.

Item Jacop Willem Vlaminx s. I erve

XIIII s.

Item Hughe Screvel I erve
Hiertoe ghelt Arnt Jans s. XXXIIII groet

XXXII s. XI d.

Item Elsbien Florijs

XIX s. X d.

Item Vranc Jacops soen

X s.

Over die grafte

 

Item Gherijd Riben soen

VIII s. VI d. I mite

Item Arnt die Brouwer

X s. VIII d.

Item Dirc Gherlofs soen

XVIII s.

Somma

X £ IX s. VI d.

    4    

   

Item ontfaen van Dirk van den Bosch dat hi Syman Bort overleverde ende int afterstal niet overghelevert was VI £ XII s. lichts ghelts, facit den comansgroten voir VIII d. payments

IIII £ XIX s.

Item ontfaen van Ysebrant Heynrix soen van enen scepenbrief die Eedsburch Martijns weedwe sprekende hadde op Danel Dammes soens huys ende Eedsburch den goedhuys overgaf ende die poirtmeesters dat huys vircoften IX £ lichts, facit III comans payment

VI £ XV s.

Summa

XI £ XIIII s.

I. Sommarum van den afterstalle voirscreven

CXXI £ XII s. IIII d. ø

    5    

   

Dit sien alle die oude renten die virschenen sien van Sinte Pieters goede onder die kercmeesters voirscreven van Sinte Pieters misse in die lenten int jair XIIIIc ende twie tot Sinte Pieters misse toe int jair XIIIIc ende drie, ende alle renten heel gherekent in horen ontfanghe enen comansgroten voir VIII d. Ende soe wes si niet ontfanghen en hebben, rekenen si hierna weder in horen uutgheven 

Eerst renten opt lant

 

Item Goeswijn Claes s. van enen uyterdijc bi tSijlpoirthuys

X s.

Item noch Goeswijn Claes s. ende hi cofte tieghens Willem Dirxs soen V s.

 

Item Jan die Brabander

V s.

Item Jacop Florijs soens weedwe

III s. IIII d.

Item Andries die Wise

III s. IIII d.

Item Jan Grieten soen

XVI s.

Item Aelwijn Syman Ghiben soen van X hont lants tot Voirscoten

XXIX s.

Item Pieter Ermgaerden soens kinder

X s.

Item Jan Willems s. tot Oistgheest dat Jan van den Werve besprac

XXXIII s. IIII d.

5v

   

Item Wouter Aernts s. tot Haesertswoude dat Butterman besprac

XXVI s. VIII d.

Item Harman die Smid van der Venne

XXV s. IIII d.

Item Vranc Pieters s. tot Haesertswoude

XX s.

Item die Heylyghe Gheest van joncfrou Aechten lampe

XL s.

Item Aelbrecht grote Wouters soen tot Stompic dat Buttermans wijf besprac

XIII s. IIII d.

Item Florijs Jacop Dirxs s.s. van enen uterdijc bi tZijlpoirthuys

XX s.

Somma

XIII £ IIII d.

    6    

   

Van lantrenten die virschinen tot meye ende tSinte Jans daghe te midzomer dair die huyr of inghinc tot Sinte Pieters daghe in den lenten int jair XIIIIc ende een, durende X jair lanc

 

Eerst Andries Dirxs zuagher van der Specke van enen camp lants onder den Doelen ende hout IIs morghen een jair lanc te weyden om

XII £

Item Ever Ghiben s. enen camp dair an ende hout V morghen Is hont XXXVII ghaerden, die morghen III £ XII scell., X jair lanc, facit

XIX £ II s.

Item Jan Syman Ghisen s.s. enen camp dair an, X jair lanc, hout V morghen IIs hont XI ghaerden, die morghen III £ XVI s., facit

XX £ XIII s. I d.

Item Jan van Reynsburch een campkijn dair an, X jair lanc, hout Xs hont XXIIII ghaerden, die morghen IIII £ XVI s., facit

VIII £ XII s.

Item Heyn van Zaelem een campkijn dair an, X jair lanc, hout XVs hont, die morghen IIII £ X s., facit

XI £ XII s. VI d.

Item Vrancke Claes soen een camp dair an, X jair lanc, hout IIII morghen II hont X ghaerden, die morghen IIII £ VI s., facit

XVIII £ VI s.

Item grote Louwe een camp dair an, X jair lanc, hout IIII morghen, die morghen III £ VI s., facit

XIII £ IIII s.

Item Heyn van Zaelem een campkijn tusschen der Hoeflaen ende Dirx Bruynen lande, X jair lanc, ende hout Is morghen, bi den hoep sonder mate

VI £ XII d.

6v

   

Item Hughe Pieters s. die vleyschouwer een camp hiet heer Dammes hoeve, X jair lanc, ende hout II morghen Is hont XXV ghaerden, den hoep sonder mate om

IX £

Item Philips Wouters s. een camp dair an, X jair lanc, ende hout II morghen Is hont XXV ghaerden, die morghen IIII £ VIII s., facit

X £ XX d.

Item Dirc Molennair die Hoeflaen, X jair lanc, sjairs om

XIIII s.

Item Willem Kodde een camp bi tSijlpoirthuys, X jair lanc, ende hout III morghen L ghaerden, bi den hoep om

XII £

Item Jan van Scoten Dirxs soen van den Vliet den ouden Myenacker, X jair lanc, ende hout IIs morghen, die morghen IIII £ VII s., facit

X £ XVII s. VI d.

Item Claes Willems s. ende Willem Sonderlant Jacops soen II campe, X jair lanc, ende houden elx XX hont ende hieten die Bachtersidde, die sullen si weyden ende niet saeyen, die morghen III £ XV s., facit

XXV £

Somma

CLXXVII £ III s. IX d.

    7    

   

Dit sien die renten die virschinen tot Voirscoten ende Valkenburgher marcten

 

Item Willem Arnt Bruyns s.s. van der Does ende hout Is morghen, die morghen IIII £, facit

VI £

Item Hughe Joseps van een morghen die Claes Daniel bruycte

IIII £ IIII s.

Item Allaert Asselijn VII hont om

IIII £

Item Willem Claes Ghisen soens kinder ende Mouwerijn Willems soen bruycte II morghen LXIIII ghaerden, bi den hoep om

IIII £ VIII s.

Item Jan van Leyden dat vierendel van III morghen IIs hont

IIII £ VII s. VI d.

Item noch Jan voirscreven van den lande dat Dyedwair Stienkijns plach te bruucken ende hi in nuwer huyrwair heeft ende is IIs morghen, die hi voirt virhuyrde gheliken sijns selfs lande, die morghen XVIII s., facit

XLV s.

Somma

XXV £ IIII s. VI d.

7v

   

Dit sien die oude hofstederenten binnen der ouder vriheyt

 

Eerst Brouwer Syman Ghiben s.

IIII s.

Item Allaert Asselijns soens huys

XX s.

Item die Heylyghe Gheest van dat Lisebet Harman Willems soens besprac

V s.

Item die selve van dat Dammes Zeghers s. besprac

XX s.

Item noch dat Wouter van der Bregghe besprac

XXVI s. VIII d.

Item noch van Barwoldus testament

VIII s.

Item Jan van der Draecke van den huysse in die steghe after sijn huys

VIII s.

Item Lisebet Jan Claes soens dochter van haren huysse

V s. IIII d.

Item dat gasthuys van Syman Juden erve

XXVI s. VIII d.

Item Willem Harmans soens huys

VIII s.

Item Alijt Mathijs huys

XXXIII s. IIII d.

Item Jans huys van Leyden

XIII s. IIII d.

Item Danel Jan Dirc Kints soens huys

X s. IIII d.

Item Florijs Gherijts soens huys

XX s.

Item Grieten huys van Nuus

XXI d. I mite

Somma

X £ X scell. V d. I mite

    8    

   

Item Allaert die Sloetmaker naest Willem Nachtegael

XVI d.

Item Dirc die Haens huys

VI s. VIII d.

Item die selve

XIII s. IIII d.

Item Adriaen Walichs soen

II d.

Item Zegher Scickers s. van Willem Rosen hofstede

II s. VIII d.

Item die selve van Scoutgens hofstede

II s. VIII d.

Item Aernt die Rieghe

II s. VIII d.

Item Ermbout die smids huys

III s. VI d. II miten

Item Pieternelle Doenevoets gaf den goedshuysse op Dirxs huys van den Noerde

XIII d. I mite

Item Martijn die Backers huys

XIX s. VIII d.

Item Ghisebrecht Bertolmees soens huys

XXVI s. VIII d.

Item Pieter Aechten soens huys bi der stoeve

XVI s.

Item die selve van den huysse dair hi in woent

II s. VIII d.

Item Florijs Dirc Heynrix soens huys

III £ XVIII s. IIII miten

Item Jan Dirxs s. van sinen huysse bi der stoeve

VIII s.

Item Jan die Maetselaers huys

XVI s. IX d. I mite

Item Ysebrant van der Laen van den molenwerf mit sinen toebehoeren

XXXV s. VI d. II miten

Item Claes Stienhouwers huys

XXVI s. VIII d.

Somma

XIII £ IIII s. III d. I mite

8v

   

Item Wouter Dunincs huys

V s.

Item Claes Mannekijns huys

X s.

Item Ghisebrecht van Gheylwixs huys

XXII d.

Item die selve

VIII d.

Item Hughe Heynkijn Neven soens huys

XXII d. II miten

Item Hughe Zaelen huys

II s. VIII d.

Item Warnairs huys van Kalkeren

XXVI s. VIII d.

Item Fien boemgaert van der Haer dat nu Hughe Hughen soen gift

IIII s. VIII d.

Item Jans huys van Roeden

XXII d. II miten

Item Pieter Heynrix soens huys van Oeyen

IIII s.

Item Willem Martijns s. van den huysse dat Fie Dammes was

VI s.

Item Dirc Ghisebrecht soens huys

VIII s.

Item Pieter Linnaerts huys

IIII s.

Item Zeverijt Zeverijts soens huys

XXVIII s.

Item Matheeus Jacops soens huys

IIII s. IIII d.

Item meester Harman Bitters huys

VIII s. IIII d.

Item Wouter Merinx huys

VIII s.

Item Jutte Danels van der Haer van den huysse dat Jan Aernts soens was

VI s. IIII d.

Item Katrijn Harman Bien soens van een huys dat si cofte tieghens Hughe Screvel

V s. IIII d.

Somma

VI £ XVII s. VII d. I mite

    9    

   

Item Willem Martijns soen van den huysse dat hi cofte tieghens Willem Coper

VI s. VIII d.

Item Hughe Screvel van den vervehuysse

XII d.

Item Willem Coper van den huysse dairnaest

XII d.

Item Gherijt Dyddekijns soens huys

IIII s. VIII d.

Item Arnt Gouden huys

III s. VI d. II miten

Item Gertruud Syman Dunen soens huys

IIII s. VIII d.

Item Jacop Boenen huys

VIII s. VIII d.

Item Heynric Stoyts huys

IIII s. V d. I mite

Item Goedekijn Vleyschouwers huys

XL s.

Item Bairtraet Coman Costijns huys

X s.

Item Heyn Buysse van den huysse dat hi cofte tieghens Andries Jacops s. ende sinen broeder

II s. VIII d.

Item Heyn Buysse van den huysse dair hi in woent

XIII s. IIII d.

Item Jorghel van den huysse dat Gherijt Goedekijns was

XX s.

Item Griete Crullen huys

LIII s. IIII d.

Item Gherijt Goedekijns huys in die Kercsteghe

XIII s. IIII d.

Item Willem Heynen s. van den huysse dat Doedekijns was

VI s. VIII d.

Item Alijt Jan heren Harmans soens huys

XIII s. IIII d.

Item Claes Dirxs soens huys bi den roester

X s.

Somma

X £ XVII s. IIII d.

9v

   

Item Harman Willem s. van sinen boemgaert

LIII s. IIII d.

Item die selve van den huysse dair hi in woent

VI s. VIII d.

Item heer Jacop van Rijssoerde

XIII d. I mite

Item Arnt Jacops s. ende sijn evenknyen van dat Machtelt Dirc Vrancken s.s plach uyt te reyken van den erven bi der Stienscuyre

III s. VIII d.

Item Claes Masts huys in die Diefsteghe

XXVI s. VIII d.

Item dat huys dat Claes Bloemen was

VI s. VIII d.

Item Jan Martijns soens huys

VI s. VIII .d

Item dat huys dat Haeskijn Ludolfs was

VI s. VIII d.

Item Claer Coman Wouters huys

XXVI s. VIII d.

Item Kerstijn heren Vrancken dochter huys

XIII s. IIII d.

Item Florijs Boscoeps huys in die Rijnsteghe ende nu ter tijt heeft Vrancke Poes soen ende Willem Harmans soen

XXVI s. VIII d.

Item Claes Broeyen huys op den Ouden Rijn in die Burchstrenc

XXVI s. VIII d.

Item Jan Claes soens huys die scoenmaker

IX d. I mite

Item die selve

IIII miten

Item Bertolmees Cupers huys

IX d. I mite

Item dat huys dat Jacop Fien soens was

IX d. I mite

Item Adriaen Walichs s. van den huysse dat Jan Claes soens was

IX d. I mite

Somma

X £ VIII s.

    10    

   

Item Machtelt van Linscotens huys op die Kercgrafte

III £ IIII s.

Item Gherijt Ruyschen soens huys

XXXII s.

Item die Duytsche heren van Kerstant Heynrix soens besprec

II s. VIII d.

Item die selve van joncfrou Meynen besprec

II s. VIII d.

Item Gherijt van der Gheest ende Dirc sijn broeder van Katrijn Willem Jans soens besprec

XXVI s. VIII d.

Item op Diedairt Jans soens huys dat sijn wijf besprac

XL s.

Item op Jacop Coenraets soens huys in Maerendorp in Noydensteghe dat Femeynse Jan Willems soens besprac

XX s.

Item op Goedevairt Coyfs huys op die Maerne naest den molenhuysse

XII s.

Item Pieternelle Doenevoets gaf den goedshuysse tsjaers in Bronskijnssteghe

II s.

Item hiertoe ghelt Louwe Jan Betten soen

VI d.

Item Garbrant die Linnenwever

VI d.

Item Arnt Harmans soen

VI d.

Item Barwouts huyskijn .

VI d

Somma

X £ II s.

10v

   

II. Sommarum van ouden renten binnen der ouder vrihede soe voirscreven staet, van renten opt lant ende van lanthuyr, van meye ende Sinte Jans misse ende opten marcten, te zamen

IIcLXXVII £ VIII s. III d.

    11    

   

Raemsteden

 

Eerst Willem Dirxs s. die volre I raemstede

XXVIII s.

Item Gherijt Dyddekijns s. s raemstede

XIIII s.

Item Filips Florijs soen s raemstede

XIIII s.

Item Danel uut den Waerde s raemstede

XIIII s.

Item Willem Hardebol s raemstede

XIIII s.

Item Florijs Hobben s. s raemstede

XIIII s.

Item Willem Dirxs s.s. Willem s raemstede

XIIII s.

Item Coppijn van Warrem s raemstede

XIIII s.

Item Syman Filips s. s raemstede

XIIII s.

Item Bertolmees Symans s. s raemstede

XIIII s.

Item Danckaert Dirc Coenen s. s raemstede

X s.

Item Willem van Oestgheest s raemstede

XIIII s.

Item Ghisebrecht Wit ende Jan Baten s. I raemstede

XIII s. IX d.

Item Jacop Gherijts s., Jan Baten s. I raemstede

XIII s. IX d.

Item Crauwel ende hi cofte tieghens Jan Sac s raemstede

XIIII s.

Item Heyn Elyas s. s raemstede

XIIII s.

Item Arnt Goude I raemstede

XXIIII s.

Item Jan Volprecht s raemstede

XII s.

Item Jacop Gherijts s. ende hi cofte tieghens Gherijd van den Veen s raemstede

XII s.

Item Crauwel ende hi cofte tieghens Florijs Michiels soen s raemstede

XII s.

Item Gherijd die Vos ende hi cofte tieghens Florijs Michiels s raemstede

XII s.

11v

   

Item Claes Dijc I raemstede

XXIIII s.

Item Hughe Hughen s. s raemstede

XII s.

Item Willem Screvel s raemstede

XII s.

Item Heynric Jans s. I raemstede

XXIIII s.

Item die selve s raemstede

X s.

Item Coepal ende hi cofte tieghen Zeverijt Zeverijts s. ende Willem Martijns s. I raemstede

XX s.

Item Crauwel s raemstede

X s.

Item Gherijd Wou Is raemstede

XXX s.

Item Jan Colf ende hi cofte tieghens Gherijt Wous wijf s raemstede

VIII s.

Item Outghaer I raemstede

XX s.

Item Dirc Jans s. s raemstede

X s.

Item die selve s raemstede

X s.

Item Jan die Witte ende hi cofte tieghen Dirc Louwen soen s raemstede

X s.

Item Dirc Arnt Gouden s. II halve raemsteden

XX s.

Item Boudijn Dirxs s. ende Beatrijs Pieter Dirxs soens ende si coften tieghen jonghe Danel van den Bosch s raemstede

X s.

Item Danel uut den Waerde s raemstede

X s.

Item Heynric Jans s. I raemstede

XX s.

Item Gherijt die coster s raemstede

X s.

Item Robbrecht Robbrecht s. s raemstede

X s.

    12    

   

Item Melijs Symans soens wijf s raemstede

X s.

Item Pieter Andries s. s raemstede

X s.

Item Danel van den Bosch ende Dirc Kerstants soens kinder een raemstede

XX s.

Item Jan Coman s raemstede

X s.

Item Claer Arnt Pieters soens weedwe s raemstede

X s.

Item Nyzijn Doems weedwe s raemstede

VIII s.

Item Jan van Warhem I raemstede

XX s.

Item Pieter Arnts soens weedwe s raemstede

VIII s.

Item Pieter Bon s raemstede

VIII s.

Item Crauwel ende hi cofte tieghens Jan Sac s raemstede

VIII s.

Item Robbrecht Robbrecht s. s raemstede

VI s. VI d.

Item Dirc Eelman ende hi cofte tieghens Dirc Louwen soen s raemstede

VI s. VI d.

Somma

XXXV £ X s. VI d.

12v

   

Dit sien die hofstederenten op die hoeve binnen der nyer vrihede op die erven. Eerst op Levendaelsgrafte

 

Item Alijt Jan Stantvasts weedwe

IIII s. VIII d. II miten

Item Ysebrant Hoflants s. II erven

VIII s. II d.

Item Florijs Hobben s. ende Gherijd van den Veen dat hi half cofte I erve

VI s. VII d. II miten

Item Willem Salic I erve

VI s. X d. I ø

Item Ysebrant Hoflants s. dat hi cofte tieghens Vranc Jans soen I erve

V s. IX d.

Item Gherijd Lam van I erve

XI s. VI d.

Item Vranc Pieters s. die vleyschouwer ende Florijs Hobben soens half is I erve

IIII s. IIII d.

Item Aechte Aelbrechts I erve

II s.

Item Wit I erve

II s.

Item Jan van Aken I erve

III s. IX d.

Item Claes Gherijts s. I erve dat hi cofte tieghens Syman van Gaghelberghe

VI s. I ø

Item Alijt Louwen I erve

VI s. I ø

Item Coman Jacop I erve

XII s. d.

Item Syman van Gaghelberghe I erve

XII s. d.

Item Jan Willem Wigghers s.s. I erve

XII s. d.

Item Willem Maes mit Hughen sinen stiepsoen I erve

XXI s. II miten

Item Heyn Kammaker I erve

XVIII s. VIII d.

Item Willem Maes I erve

XIIII s. VIII d.

Item Willem Aelbrecht s. I erve

XIIII s. VIII d.

    13    

   

Item Zoete Jan Vlaminx soens I erve op den hoec XX s. Item die selve I erve VI s. VI d. II miten. Item die selve I erve V s. IX d. Facit tezamen XXXII s. III d. II miten. Item soe ghelt hiertoe Bertolmees Symans s. V s. V d. Item Jan van Aken ghelter toe II s. d. Dit ofghecort van der somme voirscreven, soe blijft Zoeten te ghelden XXIIII s. IX d. II miten

 

Item Gherijt Wous weedwe I erve

V s. IIII d.

Item Jan Stantvasts weedwe I erve

X s. VIII d.

Item Dirc Eelman dat hi cofte tieghens Gherijd van der Planc I erve

IIII s. X d. II miten

Item Heynric Jans s. van den Bosch dat hi cofte tieghens Ghise Dirxs s. I erve

IIII s. X d. II miten

Item Aelwijn Adaems s. I erve

IIII s. VIII d. ø I mite

Item Ysebrant van der Laen I erve

XIIII s. II d.

Item die selve I erve dat hi cofte tieghen Dirc Arnt soen

XIIII s. II d.

Somma

XIII £ IIII s. III d. I mite

13v

   

Dit sien die erven tusschen der Molengrafte ende der nyer Volresgrafte

 

Item Vranc Hughen soens weedwe I erve

IIII s.

Item Ghise Dirxs s. I erve ende hi cofte tieghens Hughe Dirxs s.

IX s. IIII d.

Item Jacop Gherijts s. I erve

VIII s.

Item Claes Gherijts s. I erve

X s. II d. II miten

Item Florijs Mondfoerden s. I erve

XVIII s. VIII d.

Item Dirc Danels kinder I erve

X s. II d. II miten

Item Arnt heren Jans s. I erve

XII s. II d. II miten

Item Gherijt Jacop I erve

XLIII s. VI d. II miten

Item Willem Aelbrecht I erve

XX s.

Item Ysebrant Jans Vos s. I erve

XXIII s. IIII d.

Item Tilleman I erve

XXIIII s. V d. I mite

Item die selve I erve

XXVI s. VIII d.

Item die selve I erve ende hi cofte tieghen Aerst Coenraerts soen

XIII s. IIII d.

Item Jacop Willems s. I erve

XXVI s. VIII d.

Item Michiel Dirxs s. I erve

XXIII s. IIII d.

Item Pieter Jacop I erve ende hi cofte tieghens Zybrant Wyants soen

XVI s. VIII d.

Item Willem Vos I erve

XXVI s. VIII d.

Item Wildijc I erve

XXVIII s. X d.

Item Gherijd Hoechstraet I erve

XVII s. IX d. I mite

Item Mees Ymmen s. I erve

XVII s. IX d. I mite

Item Gherijd Jacop III erven

XLIIII s.

    14    

   

Item Gherijd Hughen s. I erve ende hi cofte tieghens Pieter van Gheylwic

XII s. VI d.

Item Jacop Jans s. II erve

XXXII s. IX d. I mite

Item Gherijd Dirc Matten s.s. III erven

XXXII s.

Item Heyn Willems s. ende hi cofte tieghens Arnt Jans soen I erve

VI s. VIII d.

Item Hughe Screvel I erve dat hi cofte tieghens Arnt Jans soen

VI s. VIII d.

Item Claes Wermbouts s. I erve

VI s. VIII d.

Somma

XXVI £ III scell.

Dit sien die erven tusschen der nyer Volresgrafte ende der Hoeflaen

 

Item Gherijt Willem Jan Betten s.s. I erve

XIX s. XI d. I mite

Item Dirc van Noerde I erve

XII s. IX d. I mite

Item Jan die Moenic I erve

XIII s. II d. II miten

Item Alijt Ghisebrecht Gonsen dat si cofte tieghens Jan Stoep I erve

IX s. III d. I ø I mite

14v

   

Item Zegher Scickers s. I erve

XV s. XI d.

Item Jorghel I erve

XVIII s. VII d.

Item Ysebrant Hoflants s. I erve

XIII s.

Item Willem Jan Betten s.s. I erve

XXX s. VII d.

Item Heynric Boekel I erve

XIX s. X d. II miten

Item die selve II erve

XLII s. I d. I mite

Item Gherijt Willems s. II erve

XLII s. I d. I mite

Item Jutte Danels van der Haer van I erve dat si cofte tieghen Matheeus Willems s.

XVIII s. VIII d.

Item Gherijt Dirxs s. I erve

XXVI s.

Item Harman Willems s. I erve

LII s.

Item Jacop Willem Vlaminx s. ende Gherijt Dirxs soen I erve

XIIII s.

Item Claes Heye I erve

XX s. V d. I mite

Item Zeverijt Zeverijts s. ende Willem Martijns s. ende Jan Mijntiens s. I erve

XXXII s. XI d.

Item Katrijn Jans van Roeden I erve

XXII s. VIII d.

Item Willem Martijns s. I erve

XXVI s. VIII d.

Item Lambrecht Merinc I erve

XXII s. IX d. I mite

Item Dirc Willem Gherijd s.s. ende hi hadde van Hughe Claes s. van der Burch I erve

XXII s. IX d. I mite

Item Elsbien Florijs Kermers weedwe

XXXIX s. X d.

Item Fie Dammes I erve

XX s. IIII d. I mite

Item Jacop Boen I erve

XIX s. X d.

Item Hughe Claes s. I erve

XXII s. VII d. II miten

    15    

   

Item Harman s. I erve

IX s. VI d.

Item Heynric Jacops s. I erve

VIII s.

Item Katrijn Jans dochter I erve

V s.

Item Hughe Claes s. I erve

IIII s. VI d.

Item Beatrijs Jan Heynen soens dochter I erve

V s.

Item Willem langhe Willems s. I erve

XII s. II d. II miten

Item Vrancke Jacops s. I erve

X s.

Item Harman Willems s. I erve

XVIII s. VI d. II miten

Item Hughe Jacops s. I erve

VIII s. IX d.

Item Barwouts erfnaem I erve

VIII s. IX d.

Item Harman Willems s. al die ander erven tot den poerthuysse toe

IIII £ X s. X d. II miten

Somma

XXXIX £ II d. ø

15v

   

Dit sien die erven tusschen der Hoeflaen ende den Vliet

 

Item Symon Bort van den heelen renten tusschen der Molenstraet ende der vest beloept IIII £ IIII s. Item so ghelt hiertoe Jan van Leyden van den molenwerve ende molenhuysse tot sinen deel XIII s. XI d. Item Heynric die Kardemaker ghelter toe II s. Item Gherijt van Aemstel ghelter toe II s. IIII d. Dus boert Symon Bort te ghelden van den erven voirscreven III £ V s. IX d.

 

An die ander side

 

Item Jan Pieters s. I erve

XI s. V d.

Item die selve I erve

II s. IIII d.

Item die selve I erve

II s.

Item Pieter Roetghaers s. I erve

V s. II d. II miten

Item Pieter Hughen s. I erve

X s. IIII d. II miten

Item Gherijt Willems s. I erve

XXXI s. X d. I mite

Item Eelman I erve,
daertoe ghelt Alijt Ghiselen dochter XVIII d. Syman Rutghaers s. ghelter toe XVIII d.

XVI s. IIII miten

Item Jacop Jans s. I erve

VI s. VIII d.

Item dat erve dat Syman Symans soens was ende sijnre kinder
Dit hebben si drie ghecoft ende elx heeft een derndel. Eelman, Jan Reyners s., Dirc die Bruun

XXV s. VI d. II miten.

    16    

   

Item Hughe Gherijts s. van den erve dat Dirc Poes was

XLIIII s.

Item Jan Gherijts s. I erve

XIII s. IIII d.

Item Dirc Hillen s. I erve

XIII s. IIII d.

Item dat erve dat Jan Blijfhiers was dat en sel nu niet meer ghelden dan III £ IX d., overmits dat dat erve voer wat ghecort wert bi goetdencken van den gherechte. Ende dat sellen betalen die die erven hebben ende hierna ghescreven staen. Item Ysebrant Bontemaker I erve VII s. V d. Item Wouter Hughen s. ende hi cofte tieghen Dirc van Alfen VII s. V d. Item Pieter Symans s. II erven dair hi of heeft Griete Goedevaerts wat tieghen him ghecoft XIIII s. IX d. Item Claes Baselijs s. I erve VII s. I d. Item Arnt die Brouwer X s. VIII d. Item Dirc Gherlofs s. XIII s. V d.

 

Item die selve van den erve dat Harman Jans s.s was

IIII s. VII d.

Item Danel Clene I erve

XIII s. VIII d.

Item Pieter Pieters s. I erve

III s. VIII d.

Item die selve I erve

IX s. VIII d. I mite

Item die selve I erve

II s.

Item die selve I erve

IIII s.

Somma

XVIII £ IIII s. VII d.

16v

   

III. Sommarum van den raemsteden ende hofstederenten op die hoeve

CXXXII £ II scell. VI d. ø I mite

    17    

   

Ontfaen van ommesette kercghelt dat ons Symon Bort overleverde

 

Eerst eerst Willem Syman Meynsen s.s.

V s. IIII d.

Item Reymburch Jan Bartouts was gheset op XL groet ende si en woude niet meer gheven, XX groet, facit

XIII s. IIII d.

Item Jan Zoete Jan heren Symans s.s.

XXVI s. VIII d.

Item Coen Syman Symans s.s. XX groet, facit

XIII s. IIII d.

Item Claes van der Scuyer V groet, facit

III s. IIII d.

Item Katrijn Dirc Boestgens VIII groet, facit

V s. IIII d.

Item Hughe Snider V groet, facit

III s. IIII d.

Item Claes Harmans s. XXV groet, facit

XVI s. VIII d.

Item Louwerijs Vijftgenbroet

XX s.

Item Dirc Yelijs soen X groet, facit

VI s. VIII d.

Item Boudijn van Zuieten betaelt van heren Dirxs weghen van Zwieten

XL s.

Item ontfaen van Beatrijs Pieter Dirxs soens weedwe van kercghelde

XX s.

Somma

VIII £ XIIII s.

17v

   

Van voirhuyr ende giften

 

Item Pieter Jacop cofte een huys tieghens Zybrant die Vriese, dairof van voirhuyr

VIII s. IIII d.

Item die selve den goedshuysse ghegheven omdat men him die gifte gaf Vs groet, facit

III s. VIII d.

Item Aerst Coenraets s. ghegheven van voirhuyr van een huysse dat hi cofte tieghens Claes die Calu alre naest Tillemans X groet, facit

VI s. VIII d.

Item die selve omdat men him die gifte gaf

VI s. VIII d.

Item Willem Aelbrecht s. van voirhuys ghegheven van I erve dat hi cofte tieghens Hughe Jacop Paep Hughen s.s. XII groet, facit

VIII s.

Item Heyn Buysse van voirhuyr van enen huysse dat hi cofte tieghens Andries Jacops s. ende Jan sinen broeder

XVI d.

Item omdat men him die gifte gaf

XVI d.

Item Katrijn Harman Byen soens wijf van voirhuyr van I huystgen bi Hughe Screvels

II s. VIII d.

Item Willem Coper van I huysse dat hi cofte tieghens Hughe Screvel van voirhuyr

VI d.

Item die selve omdat men him die gifte gaf

II s. VIII d.

Item Gherijt Hughen s. van voirhuyr van I huysse dat hi cofte tieghens Pieter van Gheylwic

VI s. d.

Item Goeswijn Claes s. van een uterdijc buten den Zijlpoirthuys van voirhuyr

II s. VIII d.

    18    

   

Item ontfaen van Heynric Jans s. van den Bosch van voirhuyr van I huys dat hi cofte tieghens Ghise Dirx s.

II s. V d.

Item van Heyn Willems soen van voirhuyr van een huysse dat hi cofte tieghens Arnt Jans soen

III s. IIII d.

Item ontfaen van Jan Reyners s. van voirhuyr van een huys dat hi cofte tieghens Zeverijt ende Willem Martijns soen

IIII s. IIII d.

Item van Zeverijt ende Willem Martijns s. van voirhuyr van I erve dat si coften tieghens Hughe Screvel

XI s. V d.

Item ontfaen van Alijt Ghisebrecht Gousen van voirhuyr van I erve dat si cofte tieghens Jan Stoep

IIII s. VIII d.

Item van Tilleman van voirhuyr van I huys dat hi cofte tieghens Aerst Coenraets s.

VI s. VIII d.

Item Willem Willem Dirxs s.s. van voirhuyr van een huys dat hi cofte tieghens Jan Mijntgens s.

V s.

Item van Griete Goedevairts van I erve dat si cofte tieghens Pieter Symans soen

II s. IIII d.

Item van Ysebrant Strevelant van Boschuyssen van I erve dat hi cofte tieghens Vranc Jans s.

II s. X d.

Item Bertolmees Ymmen s. van VIII roeden erfs die hi cofte tieghens Gherijt Jacop after an sijn huys, van der roede VIII d., van voirhuyr

II s. VIII d.

Item Pieter Buytewech Willems s. van voirhuyr van I erve dat hi cofte tieghens Dirc Gherlofs s.

VIII s. VIII d.

18v

   

Item Florijs Hobben s. van voirhuyr van I erve dat hi cofte tieghens Vranc Pieters soen

II. s.

Item omdat men him die gifte gaf

II s. VIII d.

Item Gherijt van den Veen van I erve dat hi cofte tieghens Florijs Hobben soen van voirhuyr

XX d.

Item Ysebrant Hoflants s. van I erve dat hi cofte tieghens Ysebrant Strevelant van Boschuyssen

II s. X d.

Item Dirc Eelman van voirhuyr van I huys dat hi cofte tieghens Gherijt van der Planc

II s. V d.

Item Claes Gherijts s. van I erve dat hi cofte tieghens Syman van Gaghelberghe

III s.

Item Jutte Danels van der Haer van voirhuyr van een huys dat si cofte tieghen Matheeus Willems s. horen zuagher

IX s. IIII d.

Item van Dirc Arnts s. van voirhuyr van enen uterdijc die hi cofte tieghens Jacop Florijs soens weedwe

II s. VIII d.

Item van Adriaen Pieters s. van voirhuyr van een huys dat hi cofte tieghen Willem langhe Willems s.

VI s.

Item Jacop Jans s. van voirhuyr van I erve dat hi cofte tieghens Claes Wermbouts soen

III s. IIII d.

Item Pieter Buytewech Gherijt s. van voirhuyr van I erve dat hi cofte tieghen Zegher Scickers soen

VIII s.

    19    

   

Voirhuyr van raemsteden

 

Item Gherijt die Vos I halve raemstede die hi cofte tieghens Florijs Michiels soen van voirhuyr

VI s.

Item Dirc Jans s. van der Horn van I raemstede die hi cofte tieghens Zeverijt Zeverijts soen ende Willem Martijns soen

X s.

Item Jacop Gherijts s. van I raemstede die hi cofte tieghens Gherijt van den Veen

VI s.

Item Boudijn Dirx s. ende Beatrijs Pieter Dirxs soens weedwe van I halve raemstede die si coften tieghens jonghe Danel van den Bosch

V s.

Item Crauwel II raemsteden die hi cofte tieghens Jan Sac XVIs groet, facit

XI s.

Item noch Crauwel I raemstede die hi cofte tieghens Florijs Michiels soen

VI s.

Item Dirc Eelman I halve raemstede die hi cofte tieghens Dirc Louwen soen

III s. III d.

Item Jan Colf I raemstede die hi cofte tieghens Gherijt Wous weedwe

IIII s.

Item Claes van Aken I halve raemstede die hi cofte tieghens Jan Witten

V s.

Somma X £ V scell. d.

 

19v

   

Van sepultuyer ende besprec

 

Eerst Jacop Oudelants dochter van den grave dair si in leydt

XL s.

Item Symon van Endegheest van den grave dair hi in leydt

XL s.

Item Fie Hoechstraten van den grave dair si in leydt

XL s.

Item Harman van Zuieten van den grave dair hi in leydt

XL s.

Item Fie Pieter Moelnairs van dat si den goedshuysse besprac

X s.

Item Gertruud Hughe Heyntgen Neven soens wijf dat si den goedshuysse besprac

V s.

Item Femeynse Vranc Jans soens dat si den goedshuysse besprac

XX s.

Item Katrijn van Scoten dat si den goedshuysse besprac

V s.

Item Pieter Colijns s. dat hi den goedshuysse besprac

V s.

Item Pouwels Willems soen dat hi den goedshuysse besprac

XX s.

Item Dyedwair Dirc Moschen van den grave dair si in leydt

XL s.

Somma

XIII £ V s.

    20    

   

Item ontfaen van Adaem Adaems soen an ghelde wairvoir dat men sijns broeders ende anders sijnre ouders memori jairlixs doen sel mit XL scell. tsjaers alst memori boec dairof inhout

XXVIII £

Item Andries Nannen s. ghelevert uut der beede boven LVI memorien die dairof ghedaen sien ende boven dat den priesters ghegheven is die die vier hoechtiden van den jaer dat coer gheregiert hebben voir haren wijn

IIII £ XII s. VIII d.

Item soe is ghecomen op dit jaer uut den bloken over al

III £ XVI s. VIII d.

Somma

XXXVI £ IX s. IIII d.

20v

   

Item des saterdaghes na Sinte Margrieten dach Pieter Sibout ghecoft tieghens den goedshuysmeesters die der kercke gheoffert waren XIII velle, elc vel XVIIs groet, facit

VII £ XI s. IIII d.

Item des saterdaghes na Sinte Aechten dach Pieter Sibout ghecoft tieghens die goedshuysmeesters die der kercke gheoffert waren XIIII velle, elc vel XVIIIs groet, facit

VIII £ XII s. VIII d.

Item ontfaen van Pieter Jan Wermbouts s.s. van eenre soen die hi den goedshuys gaf

X s.

Somma

XVI £ XIIII scell.

IIII. Sommarum van ommesette kercghelt, van voirhuyr, van giften, van sepultuyer ende besprec

LXXXV £ VII scell. V d.

    21    

   

* Somma sommarum van den heelen ontfanghe soe voirscreven staet VIcXVI £ X scell. VII d. I mite

 

    22    

   

Dit is dat die kercmeesters voirscreven weder uutghegheven hebben binnen der voirscr., enen comans groten voir VIII d. payments

 

Eerst betaelt den ouden kercmeesters alse Symon Bort mit sine ghesellen van hoirre weghen ghegheven dair sijt sculdich waren van dat men him sculdich bleef in hoirre laetster rekeninghe die si deden voir den gherechte als hoir rekeninghe dairof inhout die si deden CXXX £ XVII s. VII d. ø lichts ghelts, facit na deser rekeninghe, enen comans groten voir VIII d.

XCVIII £ III s. II d. ø

I. Sommarum per se

XCVIII £ III s. II d. ø

22v

   

Lijfrenten die goedshuys jairlixs uutreyct

 

Eerst Ermgaert van Lis X Enghelsche nobel ende op den meye dach, voir elken nobel XC groet, facit

XXX £

Item Gherijt Jacop ende sijn wijf van horen lijfrenten ende virschinen op den mye dach X Enghelsche nobel, voir elken nobel XC groet, facit

XXX £

Item Pieter Heerman ende sijn wijf van horen lijfrenten ende virschinen op Alre Gods Heylighen avond X Enghelsche nobel, voir elken nobel XC groet, facit

XXX £

Item Beatrijs Wermbouts ende heer Jan Hamer horen soen van horen lijfrenten ende virschinen op den meye dach ses Enghelsche nobel, voir elken nobel XC groet, facit

XVIII £

Item heer Jan die Vriese van sinen lijfrenten die virschinen op den meye dach ses Enghelsche nobel, voir elken nobel XC groet, facit

XVIII £

Item meester Thomas van Kerschen van sinen lijfrenten ende alle jaer virschinen op den meye dach

XV £

Item Griete Michiels dochter van haren lijfrenten die virschinen op den meye dach

IIII £

Item Gheertruud Dirc Heermans dochter van haren lijfrenten die virschinen op den meye dach enen Enghelschen nobel, voir den nobel XC groet, facit

III £

Item Femeynse Gherijts dochter van Kerschen van haren lijfrenten ende alle jair virschijnt tot Voirscoter marct

III £

Somma

CLI £

    23    

   

Dit reyct dat goedhuys jairlixs uut an wissen renten

 

Eerst Jan Heerman betaelt XXIIII leeutgensscilde van renten ende alle jaer virschinen te betalen op den Kersavont, voir elken scilt XLIIII groet, facit

XXXV £ IIII s.

Item joncfrou Alijt Heynric Tiers betaelt van renten die si opt goedhuys heeft ende alle jaer virschinen op den meye dach

X £

Item heer Jan Hamer die deken van Nyevel betaelt van renten die hi opt goedshuys heeft ende alle jaer virschinen op den meye dach

VIII £

Item Vranc Ysac betaelt van renten die hi heeft op Haeskijn Mouwerijns huys

IIII s.

Item Willem Symans s. van renten op die erven die Florijs heren Jacops soens waren

IX s. IX d. I mite

Item die selve van den erve dat Haeskijn Mouwerijns was

VIII d.

Item Jan Jacop sGrebbers betaelt van renten die hi hadde op Haeskijn Mouwerijns erve

V £

Item den Heylyghen Gheest van renten die hi heeft op Heynric Pipers erve

III £ II s. VIII d.

Item die selve van renten op Florijs heren Jacops soens erve ende Alijt Hollanders dairop besprac

XIII s. IIII d.

23v

   

Item den heren van Sinte Pancraes van Glasemakers erve

II s. VIII d.

Item Gherijd Mathijs s. van des glasemakers hofstede sijn renten

 

Item Arnt Ysebrants s. van renten op Florijs heren Jacops soens huys

II s. VIII d.

Item den paep van Valkenburch van renten op die Does

VIII s.

Item den commelduyr van heren Heynric Spikers grafganc

V s. IIII d.

Item den coster van sinen costerghelde

IIII £

Item die selve van twie coegras

III £ XII s.

Item Merseli Willem Philips soens van renten op Haeskijn Mouwerijns huys

IIII s. VIII d.

Item Jacop den ondercoster dat men him jairlixs gheeft

VI £

Somma

LXXVII £ IX s. IX d. I mite

    24    

   

Item Barnt Jans soen betaelt in minringhe van sinen scepenbrieve die hi sprekende heeft opt goedhuys X Enghelsche, den nobel XC groet, facit

XXX £

Item den poertmeesters betaelt van Daem Stienhouwers weghen in minringhe van hondert Dordr. Wilhelmusgulden die him tgoedhuys sculdich is derdalven Gentschen nobel, elken nobel gherekent voir LXXXVIII groet, facit

VII £ VI s. VIII d.

Item meester Rutgaer ghegheven bi bevelen van den gherechte van den jaer XIIIIc ende een ende van den jaer XIIIIc ende twie voor sijn laken dat hi jairlixs heeft van den goedshuys een half laken moereyts, V Gentsche nobel ende IIIs verdinc van enen nobel, den nobel LXXXVIII groet, facit

XVII £ IIII s. VIII d.

Item noch meester Rutgair soe hi omboden was van Campen tot Leyden, dair hi of int goedhuys cost was XXI daghe, elkes daghes III Vlaemsche placken, facit

IIII £ VIII s. VI d.

Somma

LVIII £ XIX s. X d.

24v

   

Van alrehande dinghen in der kercken ende op den kerchoeve

 

Item den provisoer tieghens Paeschen van cost dat Heylyghe Sacrament te bringhen van Utrecht XXI groet, facit

XIIII s.

Item Jacop den onder coster van der kercke binnen te veghen tieghens Paeschen

XXVI s. VIII d.

Item bi Jacop den coster van den candelaers scoen te maken in der kercken VI groet, facit

IIII s.

Item noch Jacop van beesem al tjaer in der kercken mede te veghen VI groet, facit

IIII s.

Item noch Jacop den coster Willem die lijndrayer van clocreep al tjaer in der kercken ghebesicht XII groet, facit

VIII s.

Item des saterdaghes na Sinte Jorijs dach bi Andries Nannen soen om II £ wyroecs, t£ V groet, facit

VI s. VIII d.

Item heren Dirc meester Jans s. van enen kelc die hi op den Beloken Pinxter tot Haerlem dede wyen XVIII groet, facit

XII s.

Item bi Jacop den coster om III dubbelde lampen, stic XII d., facit

III s.

Item bi Jacop den coster meester Gherijt die zadelmaker van clocriem

XVIII s.

Item bi Jacop den coster al tjaer om smeer tot den clocken ghebesicht XIII groet, facit

VIII s. VIII d.

Item noch bi Jacop den coster om kenevas laken dat tot den outaren ghebesicht wert ende tot Coman Aelbrechts ghehaelt wort XV groet, facit

X s.

Somma

V £ XV s.

    25    

   

Item in die hoechtijt van Paeschen om wijn mede te moenighen tot Pieter Buytewechs VIII stoep, tot Ysebrant Gherijts soens IX menghelijn, tot Mees Ymmen soens VII menghelijn ende tot Dirxs van der Gheest IIII menghelijn, comt tezamen XVIII stoep wijns, die stoep VIII groet, facit

IIII £ XVI s.

Item den Pinxterdach ghehaelt mede te moenighen tot Pieter Buytewechs III stoep wijns, die stoep VIII groet, facit

XVI s.

Item in die hoechtijt van Kersavont ghehaelt tot Pieter Buytewechs V stoep wijns mede te moenighen, die stoep VIII groet, facit

XXVI s. VIII d.

Item van brode tieghens Paeschen ende anders al tjaer in der kercken ghebesicht is

III £ VIII s.

Item al tjaer van bayaerden tot allen hoechtiden in der kercken den ghesellen ghegheven

III £ IIII s.

Item al tjaer van blasen up die orghelen Dirc Boenen s. ende Harman den clerc

XLVIII s.

Item Danel uut den Waerde betaelt van dat hi dat jaer van XIIIIc ende een up die orghel speelde ende him ombrac, wantet Symon Bort in sijnre rekeninghe niet gherekent en hadde

IX £ X s. IIII d.

Item meester Willem dit jaar om Gods willen up die orghel ghespeelt

 

Item tieghens Claes Willem Bonnen s. om een vat oly in den lampen te barnen binnen desen jaer

VII £ XVI s. VIII d.

Somma

XXXIII £ V s. VIII d.

25v

   

Item den prior tot Leyderdorp van den cloester tot Onser Vrouwen ten Enghelendal ghegheven van twien quaternen van der historien van Onser Vrouwen visitasi te scriven, te parkument ende te illumineren, tezamen

IIII £ XV s. IIII d.

Item den prior van V quaternen parkuments te virscriven int gradael mit den quadraten noten ende van den gradael van nuwes te virbinden

V £ XII s.

Item Jan van Loen ghegheven van des goedshuys banwerc te bewaren tot desen jair XX groet, facit

XIII s. IIII d.

Item Erkenraet die laevengister van des goedshuys dinc te waschen al tjaer

XLVI s. VIII d.

Item Femeynse heren Gherijts dochter van des goedshuys dinc te naeyen ende te hemelen al tjaer

XL s.

Item Butterman van straten op den kerchoeve ende dat stoeptgen te maken an den roester voir Philips Arnts s.s

VI s. VIII d.

Item Jan Claes s. van aerde te cruden onder Gherijt Heermans huys III daghe, tsdaghes IIII groet, facit

VIII s.

Item Arnt Gherijts soen ende sinen gheselle ghegeven van der aerde te cruden int nuwe werc die ons meester Collaert gaf

XL s. VIII d.

Somma

XVIII £ II s. VIII d.

    26    

   

Item in die hoechtijt van Paeschen tieghens Wouter Harmans soen om XXVIIs pond was tot den twien paeschkaersen, elc £ was mit den draeyen VIII groet, facit

VII £ VI s. VIII d.

Item noch Wouter van vier cleyn tortisen te draeyen tieghens Paeschen mit den scaften ende leenmaet, tesamen

XL s.

Item noch Wouter van twiehondert LXXIIII £ was te virdraeyen binnen desen jaer, van elken ponde II d., facit

XLV s. VIII d.

Item in die hoechtijt van Kersavont tieghens Pieter Post om LV £ was ende een verndel, elc £ VIs groet, facit mit VI d. van waghe ghelt

XII £ III d.

Item Vranck kaersemaker van LVI memorien in der kercken te belichten, van elker memori IIIs groet, facit

VI £ X s. VIII d.

Item die selve van die dommelmets kaersen drie avond te setten XXXVI groet, facit

XXIIII s.

Item binnen desen helen jair bi Jacob den coster van wijn die bi kannetgens ghehaelt is misse mede te doen, vijfhondert kannetgens ende VIII, elc kannetgen VIII d., facit

XVI £ XVIII s. VIII d.

Somma

XLVIII £ V s. XI d.

26v

   

Tymmeringhe ende dyergelijc

 

Item Pieter Symans s. ghegheven in die weke voir Pinxter van IIm stiens te halen uut Harman Willems soens werc ende van Is hoet calcs uut Foytgens calcoeven dat ghebesicht wort tot der duer te maken tenden den nuwen werc IX groet, facit

VI s.

Item Wouter van Dunen van desen stien op te cruden ende van sande te cruden VIII groet, facit

V s. IIII d.

Item jeghens Foytgen Jacops soen van Is hoet calcs, thoet XXIII groet, facit

XXIII s.

Item Dirc Jan Goden soen mit sinen twien kinderen van III daghe maetsens

XXVI s. VIII d.

Item Heynric Jacops s. van II daghe tymmerens dat duercoesijn ende die duer ende den predicstoel wat te virhemelen XVI groet, facit

X s. VIII d.

Item tot Louwerijs smids van twie hangheles an die nuwe duer ant nuwe werc

VIII s. VIII d.

Item Allaert die sloetemaker van enen slote mit twien sloetelen ant nuwe werc dat van binnen ende van buyten sluyt, XVIII groet, facit

XII s.

Item van enen groten nuwen sloetel tot den torn

IIII s.

Item an een wyroecsvat wat te virmaken

XII d.

Item Lubbrecht van dat hi wat hemelde doet dair ghedaen was

XVI d.

Somma IIII £ XVIII s. VIII d.

 

    27    

   

Item Adriaen die leydecker van X daghe stoppens an die kercke over al dairs te doen was, elkes daghes VIII groet, facit

LIII s. IIII d.

Item enen operknecht II daghe, tsdaghes IIII groet, facit

V s, IIII d.

Item IIs m leynaghel, tdusent IX groet, facit

XV s.

Item tot Louwerijs smids een half dusent tinghelspikeren

V s.

Item om XIII £ soedaers, t£ III groet, facit

XXVI s.

Item tot Coman Ysebrants om XXXIIIIs £ loets ghebesicht overal tot den goeten an die kerc, elc £ VIIs d., facit

XXI s. VI d.

Item Aelwiin die decker ghegheven van den uutlate an den torn, van ryede ende te stoppen

XVII s. IIII d.

Item Ermbout die smid ghegheven van den roester te virmaken die onder Hughen huys van Zwieten leydt, ende wort zuare ghemaket dan hi was, hondert XXXII £ weghens, elc pond weghens VIII d., facit

IIII £ VIII s.

Item Is c laschyser, thondert IIIs groet, facit

III s. VI d.

Item den dreghers ghegheven van den roester te slepen

II s. VIII d.

Item tot Goeswijn Claes soens ghegheven dat tot sinen huysse in der kercke oirbair an houte ghehaelt was

XIX s. IIII d.

Item Heynric Jacops s. van alrehande dienste die hi dit jaer in der kercke ghedaen heeft

XXX s.

Somma

XIIII £ VII s.

27v

   

Item Andries Dirxs zuagher van der Specke van des goedshuys lant alrenaest den Doelen, van sloeten ofghesleghen XIX groet, facit

XII s. VIII d.

Item Mouwerijn Willems s. van morghenghelde ofghesleghen van over een jair ende van dit jaer

VIII s. VIII d.

Item Heyn Willems s. van morghenghelde ofghesleghen

X d.

Item Willem Arnt Bruyns s.s. van morghenghelde ofghesleghen

XVIII d.

Item om fronsijn, pappier, coeferturien ende inc

XX s.

Item der stede clerc ende Dirc Willems s. den talman van dienst die si den goedshuys binnen desen jare hebben ghedaen XII groet, facit

VIII s.

Item Ermbout die smid van een yseren panne over tfont ghemaect kaersen op te setten als men die kinder kerstent IIII groet, facit

II s. VIII d.

Somma

LIIII scell. IIII d.

II. Sommarum van den heelen uutgheven soe voirscreven staet

IIIIcXIIII £ XVIII s. X d. I mite

    28    

   

Dit is sulc afterstal als die kercmeesters voirscreven weder overleverden ende si in horen ontfanghe gherekent hebben

 

Eerst van afterstal dat him die oude kercmeesters overleverden van den jaer XIIIIc ende een ende si voirt overleveren

 

Item Willem Harmans soen

IIII £ XIII s. IIII d.

Item Katrijn Jacop Wouters s.s weedwe

IIII £ XI s.

Item heer Jacop van Rijssoerde

XXXIII s. IIII d.

Item Claes Clemments soen

XXVI s. VIII d.

Item heer Gherijd Vlaminc

VIII s.

Item Dirc Claes Witten soen

VI £ XIIII s. IIII d.

Item Florijs Dirc Heynrix s.s.

XXIII s. IIII d.

Item Jacop Coenraets s.

III s. IIII d.

Item Claes Aelwijns raemstede

X s.

Item Syman Symans soens kinder

IX s. VI d. II miten

Item Jacop Ghisebrechts s. tot Haesertswoude dat Wouter Aernts soens was

XXVI s. VIII d.

Item Jan Nette van den huysse in die Diefsteghe dat Claes Masts was

VI s. VIII d.

Somma

XXIII £ VI scell. II d. II miten

28v

   

Afterstal van tjaer XIIIIc ende twie

 

Item Andries die Wise van een uterdijc buten den Zijlpoirthuys

III s. IIII d.

Item Pieter Ermgaerden soens kinder

X s.

Item Wouter Arnts tot Haesertswoude dat Butterman besprac

XXVI s. VIII d.

Item Vranc Pieters s. tot Haesertswoude

XX s.

Item Florijs Jacop Dirxs s.s. van een uterdijc

XX s.

Item Jan Syman Ghisen s.s. van lanthuyr

VI £ IX d.

Item Dirc Moelnaer van der Hoeflaen

XIIII s.

Item Allaert Asselijn

XXX s.

Item Dyedwair Stienkijns

XLV s.

Item Willem Harmans s. van sinen huysse

VIII s.

Item die selve van den huysse dat hi cofte tieghens Florijs Boscoep in die Rijnsteghe

XIII s. IIII d.

Item Pieter Aechten s.

XVIII s. VIII d.

Item Florijs Dirc Heynrix s.s. van sinen huysse

III £ XVIII s. IIII miten

Item Ysebrant van der Laen

III £ III s. X d. II miten

Item Heynric Jacops s. van Jorghels weghen

VIII s. VIII d.

Item Claes Crulletgens huys

XIII s. IIII d.

Item Harman Willems s. al tezamen

XI £ X s. XI d. I mite

Item heer Jacop van Rijssoerde

XIII d. I mite

Item dat huys dat Jacop Fien soens was

IX d. I mite

Item Adriaen Walich s. van den huysse dat Jan Cliets was

II d.

Item die selve van den huysse dat Jan Claes soens was

IX d. I mite

Item Machtelt van Linscotens huys op die Hoeghelants kercgraft

XX s.

    29    

   

Item Gherijt Ruyschen soens huys

XVI s.

Item Barwouts huys in Bronstgens steghe van twie jaren, elx tsjaers VI d., facit

XII d.

Item Dirc Arnt Gouden s. van I raemstede

XX s.

Item Gherijt Wous weedwe

VIII s. VIII d.

Item Ghise Dirxs s.

XXI s. VI d. II miten

Item Vranc Hughen soens weedwe

IIII s.

Item Elsbien Florijs Kermers weedwe

XIX s. X d.

Item Arnt die Brouwer

X s. VIII d.

Item Dirc Gheerlofs soen

XVIII s.

Somma

XLIII £ VII s. III d.

III. Sommarum van den afterstal soe voirscreven staet

LXVI £ XIII s. V d. II miten

29v

   

* Somma sommarum van allen uutgheven mitten afterstalle als voirscreven staet beloept VcLXXIX £ XV s. VI d. ø. Ende dat ontfanc beloept VIcXVI £ X s. VII d. I mite, dus die een somme jeghen der ander vireffent, soe blijft dat ontfanc meer dan dat uutgheven XXXVI £ XV scell. ø I mite

.

Dese rekenynghe wordt ghedaen upter stede huys voer den gherecht int jair ons Heren MCCCC ende drie, upten sesten dach in maert.

 

    1402    

 

Transcriptie

Ed van der Vlist

Publicatie

Pieterskerk 1398 - 1428