Statuten

Artikelindex

Artikel 1Begripsbepalingen.

In deze statuten wordt verstaan onder:

-      Algemene Vergadering: het orgaan van de Vereniging dat wordt gevormd door stemgerechtigde leden van de Vereniging;

-      Bestuur: het Bestuur van de Vereniging;

-     Schriftelijk: bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;

-      Vereniging: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben.

Artikel 2.

Naam en oprichting.

De Vereniging draagt de naam: Historische Vereniging Oud Leiden.

Zij is opgericht op vijf november negentienhonderdtwee.

Artikel 3.

Zetel.

De Vereniging heeft haar zetel in de gemeente Leiden.

Artikel 4.

Doel.

1.     De Vereniging heeft ten doel het bevorderen van:

        -   de kennis van en de belangstelling in de geschiedenis van Leiden en omstreken;

        -   het behoud en herstel van het (cultureel) erfgoed van Leiden, zowel roerend als onroerend, zowel materieel als immaterieel;

        -   al hetgeen daarmee in verband staat, alles in de ruimste zin des woords.

2.     De Vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

        -   het bevorderen van onderzoek en publicaties en daaraan verwante activiteiten;

        -   het verzorgen van een jaarboekje, een periodiek en een website;

        -   het organiseren van lezingen, excursies en tentoonstellingen en daaraan verwante   evenementen;

        -   overleg en samenwerking met de gemeente en andere instanties en organisaties;

        -   gevraagde en ongevraagde adviezen aan overheden;

        -   (publieke) stellingnames en bestuursrechtelijke procedures ten aanzien van ontwikkelingen die het (cultureel) erfgoed van Leiden raken;

        -   het (steunen van pogingen tot het) bijeenbrengen en herstellen van voorwerpen belangrijk voor de geschiedenis van Leiden en omstreken;

        -   het verzamelen van gegevens over in Leiden aanwezige wijken, buurten, gebouwen en historische voorwerpen die gerekend kunnen worden tot het (cultureel) erfgoed van Leiden;

        -   alle andere wettige middelen die het doel kunnen bevorderen.

3.     De Vereniging heeft niet ten doel het maken van winst.


Artikel 5.

Leden.

1.    De Vereniging bestaat uit gewone leden, bedrijfsleden, leden van verdienste en ereleden.

2.    Gewoon lid is de natuurlijke of rechtspersoon die zich daarvoor bij het Bestuur opgeeft en door het Bestuur als zodanig tot de Vereniging is toegelaten.

3.    Bedrijfslid is een bedrijf of andere instelling, dat/die zich als zodanig bij het Bestuur opgeeft en door het Bestuur als bedrijfslid tot de Vereniging is toegelaten.

4.    Lid van verdienste is ieder die daartoe op voorstel van het Bestuur door de Algemene Vergadering is benoemd wegens verdiensten voor de Vereniging.

5.    Erelid is ieder die daartoe op voorstel van het Bestuur door de Algemene Vergadering is benoemd wegens zeer bijzondere verdiensten voor de Vereniging of haar doelstellingen.

6.    Waar in deze statuten of na te noemen huishoudelijk reglement zonder meer wordt gesproken over "lid" respectievelijk "leden" wordt daaronder verstaan zowel een gewoon lid, bedrijfslid, lid van verdienste als erelid, respectievelijk zodanige leden.

7.    Het lidmaatschapsjaar valt samen met het kalenderjaar.

Artikel 6.

Toelating.

1.     Het Bestuur beslist omtrent de toelating van leden.

2.     Bij niet-toelating als lid kan de Algemene Vergadering alsnog tot toelating besluiten.

Artikel 7.

Einde van het lidmaatschap.

1.    Het lidmaatschap van de Vereniging eindigt:

      a.     door de dood van het lid. Is een rechtspersoon lid van de Vereniging, dan eindigt het lidmaatschap wanneer hij ophoudt te bestaan;

       b.    door opzegging door het lid;

       c.    door opzegging door de Vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de Vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de Vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;

       d.     door ontzetting.

2.    Opzegging door de Vereniging geschiedt door het Bestuur.

3.    Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de Vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap in ieder geval worden beëindigd tegen het eind van het boekjaar, volgend op het boekjaar waarin wordt opgezegd.

      Voorts kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de Vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Het desbetreffende lid heeft geen recht op restitutie van reeds betaalde contributie.

4.    Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.

5.    Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen één maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de Vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie of splitsing in de zin van Titel 7, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

6.    Een lid kan voorts zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen, binnen één maand nadat hem een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt, of wel zijn verplichtingen ten opzichte van de Vereniging zijn verzwaard, bekend is geworden of medegedeeld. Het besluit is alsdan niet op hem van toepassing.

      Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit te zijnen opzichte uit te sluiten, waarbij zijn geldelijke rechten en verplichtingen zijn gewijzigd.

7.    Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het Bestuur.

8.    Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de Vereniging handelt of wanneer een lid de Vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

9.    Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de Vereniging op grond dat een lid zijn verplichtingen jegens de Vereniging niet nakomt, alsook dat redelijkerwijs van de Vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de Algemene Vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste Schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, met dien verstande evenwel dat het geschorste lid het recht heeft zich in de Algemene Vergadering waarin het in dit lid bedoelde beroep wordt behandeld, te verantwoorden.

10.  Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.


Artikel 8.

Financiële bijdragen.

1.    De inkomsten van de Vereniging bestaan uit de contributies en bijdragen van de leden, giften, erfstellingen, legaten en andere revenuen.

2.    De leden, met uitzondering van de ereleden, zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de Algemene Vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, als bedoeld in artikel 5, die een verschillende bijdrage betalen. In plaats van de jaarlijkse bijdrage kunnen gewone leden tevens zijnde natuurlijke personen eveneens volstaan met betaling van een bedrag ineens bij wijze van contributie voor het leven, welk bedrag door de Algemene Vergadering wordt vastgesteld.

Artikel 9.

Bestuur.

Het Bestuur bestaat uit een door de Algemene Vergadering te bepalen aantal van minimaal zeven en maximaal elf personen die door de Algemene Vergadering worden benoemd. De benoeming van bestuurders geschiedt uit de meerderjarige leden van de Vereniging.

Artikel 10.

Einde Bestuurslidmaatschap. Periodiek aftreden. Schorsing.

1.    De leden van het Bestuur kunnen te allen tijde hun functie neerleggen, mits daarvan schriftelijk aan het Bestuur kennis wordt gegeven.

2.    Elke bestuurder kan te allen tijde, onder opgaaf van redenen, door de Algemene Vergadering worden ontslagen of geschorst.

      Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. De geschorste bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in de Algemene Vergadering te verantwoorden en kan zich daarin door een raadsman doen bijstaan.

3.    Terzake van schorsing of ontslag besluit de Algemene Vergadering met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen.

4.    Elke bestuurder treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af, volgens een door het Bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is één maal herkiesbaar; wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.

5.    Het lidmaatschap van het Bestuur eindigt voorts door het eindigen van het lidmaatschap van de Vereniging.

Artikel 11.

Functies in het Bestuur. Besluitvorming van het Bestuur.

1.    De voorzitter wordt in functie gekozen. De andere bestuurders verdelen de overige taken onderling, met dien verstande dat daarbij één hunner tot vice-voorzitter, één hunner tot secretaris en één hunner tot penningmeester wordt aangewezen. Het Bestuur kan voor elk van hen uit zijn midden een vervanger aanwijzen.

2.    Besluiten van het Bestuur kunnen in plaats van in vergadering ook Schriftelijk worden genomen.

3.    Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het Bestuur worden gegeven.


Artikel 12.

Taak van het Bestuur. Vertegenwoordiging. Vergoedingen.

1.    Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het Bestuur belast met het besturen van de Vereniging.

2.    Indien het aantal bestuurders beneden zeven is gedaald, blijft het Bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een Algemene Vergadering bijeen te roepen waarin de voorziening in de ontstane vacature(s) aan de orde komt.

3.    Het Bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies en werkgroepen die door het Bestuur worden ingesteld.

4.    Het Bestuur is, mits met goedkeuring van de Algemene Vergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de Vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt. Op het ontbreken van vorenbedoelde goedkeuring van de Algemene Vergadering kan tegen derden beroep worden gedaan.

5.    De Algemene Vergadering is bevoegd overige besluiten van het Bestuur aan haar goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en Schriftelijk aan het Bestuur te worden meegedeeld.

6.    Onverminderd het in lid 4 van dit artikel bepaalde wordt de Vereniging vertegenwoordigd door het Bestuur.

       Het Bestuur kan aan de voorzitter, de vice-voorzitter, de secretaris en de penningmeester een separate volmacht verlenen om de Vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen binnen de in die volmacht omschreven grenzen.

7.    Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend.

       Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed.

Artikel 13.

Commissies. Werkgroepen.

1.    Het bestuur kan commissies en werkgroepen instellen en ontbinden. Het bestuur stelt het mandaat van commissies en werkgroepen vast.

2.    Commissies worden ingesteld voor activiteiten met een brede doelstelling en een meer permanent karakter, werkgroepen voor activiteiten met een specifiek doel en een meer tijdelijk karakter, zulks ter beoordeling van het Bestuur.

3.    Commissies en werkgroepen leggen verantwoording af aan het Bestuur.

4.    De leden van deze commissies en werkgroepen worden benoemd en kunnen te allen tijde van hun taak worden ontheven door het Bestuur.

Artikel 14.

Jaarverslag. Rekening en verantwoording.

1.    Het boekjaar van de Vereniging valt samen met het kalenderjaar.

2.    Het Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Vereniging en van alles betreffende de werkzaamheden van de Vereniging naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de Vereniging kunnen worden gekend.

3.    Het Bestuur brengt op een Algemene Vergadering binnen drie maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de Algemene Vergadering, een jaarverslag uit over de gang van zaken in de Vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de op papier gestelde balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering over.

4.    De Algemene Vergadering benoemt uit de leden een financiële commissie van drie personen die geen deel mogen uitmaken van het Bestuur en geen zakelijke of familierelatie mogen hebben met de penningmeester. De financiële commissie onderzoekt de in de tweede volzin van lid 3 van dit artikel genoemde stukken en brengt aan de Algemene Vergadering verslag van haar bevindingen uit. Het Bestuur is verplicht de financiële commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen tenminste binnen een maand voor de dag waarop de Algemene Vergadering zal worden gehouden te verschaffen, haar desgewenst de kas van de Vereniging en de waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de Vereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen.

5.    Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de financiële commissie zich door een deskundige doen bijstaan.

6.    De last van de financiële commissie kan te allen tijde door de Algemene Vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere financiële commissie.

7.    Het Bestuur is verplicht de in de leden 2 en 3 van dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren, onverminderd het hierna in lid 8 van dit artikel bepaalde.

8.    De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.


Artikel 15.

Algemene Vergaderingen.

1.    De Algemene Vergadering wordt gehouden in Leiden.

2.    Aan de Algemene Vergadering komen in de Vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het Bestuur zijn opgedragen.

3.    Jaarlijks, uiterlijk drie maanden na afloop van het boekjaar, wordt een Algemene Vergadering - de jaarvergadering - gehouden, behoudens verlenging van deze termijn door de Algemene Vergadering. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:

       a.    het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 14 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;

       b.    de benoeming van de in artikel 14 genoemde commissie voor het volgende boekjaar;

       c.    voorziening in eventuele vacatures;

       d.    voorstellen van het Bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.

      Na goedkeuring van de stukken kan aan het Bestuur door de Algemene Vergadering décharge worden verleend.

4.    Andere Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen zo dikwijls het Bestuur dit wenselijk oordeelt, of wanneer het daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is.

5.    Voorts is het Bestuur op Schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van tenminste één vijftigste gedeelte van de stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene Vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 19 of bij advertentie in ten minste één ter plaatse waar de Vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad, met inachtneming van de in artikel 19 vermelde oproepingstermijn. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuurders belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen. De kosten die door de verzoekers worden gemaakt, komen ten laste van de Vereniging en zullen op eerste vordering door de penningmeester worden voldaan.

Artikel 16.

Toegang en stemrecht.

1.    Toegang tot de Algemene Vergadering hebben alle leden van de Vereniging. Geen toegang hebben geschorste leden, behoudens het bepaalde in lid 9 van artikel 7 en geschorste bestuurders.

2.    Over toelating van andere dan de in lid 1 van dit artikel bedoelde personen beslist de Algemene Vergadering.

3.    Ieder lid van de Vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem.

4.    Van een bedrijfslid is één vertegenwoordiger of afgevaardigde gerechtigd tot het uitbrengen van de aan het betreffende bedrijfslid toekomende stem. Het Bestuur houdt een register bij van vertegenwoordigers of afgevaardigden van de leden die stemgerechtigd zijn. Een lid kan zijn stem door een Schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen, met dien verstande dat een aanwezige niet meer dan twee stemmen als gevolmachtigde kan uitbrengen.

5.    Indien het Bestuur bij de oproeping tot een Algemene Vergadering de mogelijkheid daartoe heeft geopend, zijn de leden bevoegd hun stemrecht door middel van een elektronisch communicatiemiddel uit te oefenen, mits (i) de voorwaarden te stellen aan het gebruik van het communicatiemiddel zoals de verbinding, de beveiliging en dergelijke bij de oproeping worden bekendgemaakt, (ii) het lid kan worden geïdentificeerd, (iii) het lid rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen op de vergadering, en (iv) indien deze mogelijkheid daartoe is geopend, het lid kan deelnemen aan de beraadslagingen.

6.    Indien het Bestuur de mogelijkheid daartoe Schriftelijk heeft geopend, kunnen stemmen voorafgaand aan de Algemene Vergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder dan de dertigste dag voor die van de vergadering, op een speciaal daartoe aangewezen e-mailadres. Deze stemmen worden gelijkgesteld met stemmen die in de Algemene Vergadering worden uitgebracht.


Artikel 17.

Voorzitterschap. Notulen.

1.    De Algemene Vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de Vereniging of, bij diens afwezigheid, door de vice-voorzitter. Ontbreken de voorzitter en de vice-voorzitter, dan treedt de langst zittende bestuurder op als voorzitter, bij gelijke anciënniteit de in leeftijd oudste bestuurder.

2.    Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de Algemene Vergadering  worden vastgesteld en door de voorzitter en de notulist worden ondertekend.

Artikel 18.

Besluitvorming en wijze van stemmen Algemene Vergadering.

1.    De Algemene Vergadering neemt besluiten bij acclamatie of door middel van stemming. Stemming vindt plaats indien een of meer stemgerechtigde aanwezigen dat verlangen.

2.    Stemming geschiedt door handopsteken van de stemgerechtigde aanwezigen. Indien een of meer stemgerechtigde aanwezigen dat verlangen vindt hoofdelijke stemming plaats.

3.    Bij stemming door handopsteken stelt de voorzitter de uitslag vast. Indien het oordeel van de voorzitter direct na het uitspreken ervan door een of meer stemgerechtigde aanwezigen wordt betwist, vindt alsnog hoofdelijke stemming plaats. Dit geschiedt ook als de voorzitter heeft geconstateerd dat er geen sprake is van een evidente meerderheid.

4.    Hoofdelijke stemming geschiedt mondeling ingeval van zaken en schriftelijk ingeval van personen. Mondelinge stemming geschiedt op basis van de presentielijst van stemgerechtigde aanwezigen; de voorzitter stemt in dit geval als laatste. Schriftelijke stemming geschiedt met gesloten stembriefjes.

5.    Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de Algemene Vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

6.    Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht.

7.    Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of in geval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten, plaats. Staken de stemmen bij verkiezing van  een persoon die als enige wordt voorgedragen, dan beslist de voorzitter van de Algemene Vergadering.

8.    Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen, onverminderd het bepaalde in lid 7 van dit artikel.

9.    Het ter Algemene Vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet Schriftelijk vastgelegd voorstel, is bindend. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dat oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

10.    Is bij de oproeping gehandeld in strijd met het bepaalde in lid 5 van artikel 15, dan kan de Algemene Vergadering niettemin rechtsgeldig besluiten, tenzij een meerderheid van de aanwezige leden zich daartegen verzet.


Artikel 19.

Bijeenroeping Algemene Vergadering.

1.    De Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen door het Bestuur, onverminderd het bepaalde in artikel 15 lid 5. De oproeping geschiedt Schriftelijk aan de adressen (waaronder begrepen e-mailadressen) van de leden.

      De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste veertien dagen.

       Indien een lid hiermee Schriftelijk instemt, kan de oproeping geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel Schriftelijk aan de Vereniging is bekend gemaakt.

2.    Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in de artikelen 21 en 22.

Artikel 20.

Huishoudelijk reglement.

1.    De Algemene Vergadering kan een of meer reglementen vaststellen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.

2.    Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten van de Vereniging.

3.    Op de besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van artikel 21 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 21.

Statutenwijziging.

1.    Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde kan in de statuten van de Vereniging geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een Algemene Vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

2.    Zij die de oproeping tot de Algemene Vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste tien dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.

3.    Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen.

4.    Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is iedere bestuurder bevoegd.

Artikel 22.

Ontbinding.

1.    De Vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de Algemene Vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2, 3 en 4 van artikel 21 is van overeenkomstige toepassing.

2.    Na de ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders. De Algemene Vergadering kan besluiten andere personen tot vereffenaar te benoemen.

3.    Een eventueel batig saldo na vereffening wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de Vereniging. Het archief van de Vereniging wordt alsdan in eigendom overgedragen aan Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO) dan wel aan een eventueel voor ELO in de plaats gekomen instantie of instelling.

4.    Na de ontbinding blijft de Vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de Vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".

5.    Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden Vereniging gedurende zeven jaren onder berusting van de door het Bestuur te bepalen persoon of instantie.

6.    Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.