Statuten

Artikelindex

Artikel 12.

Taak van het Bestuur. Vertegenwoordiging. Vergoedingen.

1.    Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het Bestuur belast met het besturen van de Vereniging.

2.    Indien het aantal bestuurders beneden zeven is gedaald, blijft het Bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een Algemene Vergadering bijeen te roepen waarin de voorziening in de ontstane vacature(s) aan de orde komt.

3.    Het Bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies en werkgroepen die door het Bestuur worden ingesteld.

4.    Het Bestuur is, mits met goedkeuring van de Algemene Vergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de Vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt. Op het ontbreken van vorenbedoelde goedkeuring van de Algemene Vergadering kan tegen derden beroep worden gedaan.

5.    De Algemene Vergadering is bevoegd overige besluiten van het Bestuur aan haar goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en Schriftelijk aan het Bestuur te worden meegedeeld.

6.    Onverminderd het in lid 4 van dit artikel bepaalde wordt de Vereniging vertegenwoordigd door het Bestuur.

       Het Bestuur kan aan de voorzitter, de vice-voorzitter, de secretaris en de penningmeester een separate volmacht verlenen om de Vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen binnen de in die volmacht omschreven grenzen.

7.    Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend.

       Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed.

Artikel 13.

Commissies. Werkgroepen.

1.    Het bestuur kan commissies en werkgroepen instellen en ontbinden. Het bestuur stelt het mandaat van commissies en werkgroepen vast.

2.    Commissies worden ingesteld voor activiteiten met een brede doelstelling en een meer permanent karakter, werkgroepen voor activiteiten met een specifiek doel en een meer tijdelijk karakter, zulks ter beoordeling van het Bestuur.

3.    Commissies en werkgroepen leggen verantwoording af aan het Bestuur.

4.    De leden van deze commissies en werkgroepen worden benoemd en kunnen te allen tijde van hun taak worden ontheven door het Bestuur.

Artikel 14.

Jaarverslag. Rekening en verantwoording.

1.    Het boekjaar van de Vereniging valt samen met het kalenderjaar.

2.    Het Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Vereniging en van alles betreffende de werkzaamheden van de Vereniging naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de Vereniging kunnen worden gekend.

3.    Het Bestuur brengt op een Algemene Vergadering binnen drie maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de Algemene Vergadering, een jaarverslag uit over de gang van zaken in de Vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de op papier gestelde balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering over.

4.    De Algemene Vergadering benoemt uit de leden een financiële commissie van drie personen die geen deel mogen uitmaken van het Bestuur en geen zakelijke of familierelatie mogen hebben met de penningmeester. De financiële commissie onderzoekt de in de tweede volzin van lid 3 van dit artikel genoemde stukken en brengt aan de Algemene Vergadering verslag van haar bevindingen uit. Het Bestuur is verplicht de financiële commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen tenminste binnen een maand voor de dag waarop de Algemene Vergadering zal worden gehouden te verschaffen, haar desgewenst de kas van de Vereniging en de waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de Vereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen.

5.    Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de financiële commissie zich door een deskundige doen bijstaan.

6.    De last van de financiële commissie kan te allen tijde door de Algemene Vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere financiële commissie.

7.    Het Bestuur is verplicht de in de leden 2 en 3 van dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren, onverminderd het hierna in lid 8 van dit artikel bepaalde.

8.    De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.