Statuten

Artikelindex

Artikel 17.

Voorzitterschap. Notulen.

1.    De Algemene Vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de Vereniging of, bij diens afwezigheid, door de vice-voorzitter. Ontbreken de voorzitter en de vice-voorzitter, dan treedt de langst zittende bestuurder op als voorzitter, bij gelijke anciënniteit de in leeftijd oudste bestuurder.

2.    Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de Algemene Vergadering  worden vastgesteld en door de voorzitter en de notulist worden ondertekend.

Artikel 18.

Besluitvorming en wijze van stemmen Algemene Vergadering.

1.    De Algemene Vergadering neemt besluiten bij acclamatie of door middel van stemming. Stemming vindt plaats indien een of meer stemgerechtigde aanwezigen dat verlangen.

2.    Stemming geschiedt door handopsteken van de stemgerechtigde aanwezigen. Indien een of meer stemgerechtigde aanwezigen dat verlangen vindt hoofdelijke stemming plaats.

3.    Bij stemming door handopsteken stelt de voorzitter de uitslag vast. Indien het oordeel van de voorzitter direct na het uitspreken ervan door een of meer stemgerechtigde aanwezigen wordt betwist, vindt alsnog hoofdelijke stemming plaats. Dit geschiedt ook als de voorzitter heeft geconstateerd dat er geen sprake is van een evidente meerderheid.

4.    Hoofdelijke stemming geschiedt mondeling ingeval van zaken en schriftelijk ingeval van personen. Mondelinge stemming geschiedt op basis van de presentielijst van stemgerechtigde aanwezigen; de voorzitter stemt in dit geval als laatste. Schriftelijke stemming geschiedt met gesloten stembriefjes.

5.    Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de Algemene Vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

6.    Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht.

7.    Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of in geval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten, plaats. Staken de stemmen bij verkiezing van  een persoon die als enige wordt voorgedragen, dan beslist de voorzitter van de Algemene Vergadering.

8.    Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen, onverminderd het bepaalde in lid 7 van dit artikel.

9.    Het ter Algemene Vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet Schriftelijk vastgelegd voorstel, is bindend. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dat oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

10.    Is bij de oproeping gehandeld in strijd met het bepaalde in lid 5 van artikel 15, dan kan de Algemene Vergadering niettemin rechtsgeldig besluiten, tenzij een meerderheid van de aanwezige leden zich daartegen verzet.