br_intro Cornelis Engebrechts:
Schoonzoons van
Willem van der Does

Willem Jan Kerstantsz. Stoop
Jan van Lochorst
Jacob Heerman Gerritsz.
(ca 1519 - 1520)
Over Macht en Overwicht
Stedelijke Elites in Leiden
1420 - 1510
  Hanno Brand  
 
Op deze website zijn de bijlagen bijeengebracht die in 1995 bij het boek "Over macht en overwicht. Stedelijke elites in Leiden 1420-1510" deels als tekst en deels op schijf als Dbase III plus-bestanden zijn verschenen. Het boek en de diskette werden in 1995 door uitgeverij Garant in Leuven op de markt gebracht. Aanvankelijk was het de bedoeling om alle bestanden met hulp van het programma PROLOG aan elkaar te koppelen en als zodanig te publiceren, maar om financiële redenen werd hiervan afgezien. Doordat de bestanden als WP-bestand of als DBASE III plus-bestand werden opgeslagen, was het technisch mogelijk de bijlagen te converteren naar html, zodat de bestanden nu eenvoudiger dan voorheen op het web toegankelijk zijn. De afzonderlijke tabellen zijn op naam aan elkaar gekoppeld, zodat de gebruiker, uitgaande van de index alle in deze bestanden bijeengebrachte gegevens per persoon, instelling of jaar kan raadplegen.

De hier samengebrachte bestanden vormen de ruggengraat van mijn onderzoek naar de Leidse elites in de periode 1420-1510. Het onderzoek sluit direct aan bij dat van Fred van Kan, die op basis van een eveneens prosopografisch onderzoek, de Leidse elites tot 1420 diepgaand bestudeerde. Deze bijlagen werden opgesteld vanuit de opvatting dat diverse groepen in de (stedelijke) samenleving een hoge sociale positie ontlenen aan zeer diverse dominante posities. Binnen een samenleving kunnen dus meerdere elites worden onderscheiden die elkaar, vanwege het feit dat individuen gedurende hun leven meerdere leidinggevende functies en dominante posities uitoefenden, gedeeltelijk overlapten.

Macht, rijkdom en status liggen immers niet noodzakelijk in handen van een enkele dominante groep, hetgeen de onderzoeker ertoe dwingt om alle belangrijke groepen vanuit diverse invalshoeken te bestuderen. Daarbij gaat het niet alleen om de bestuursfuncties, de leidinggevende functies in allerlei stedelijke instellingen, de vermogensposities, economische activiteiten, opleiding en het grond- en leenbezit, maar ook om de reconstructie van netwerken die via partijgebondenheid en huwelijkskeuzes tot blootgelegd konden worden. Al deze invalshoeken van het onderzoek zijn in de bijlagen terug te vinden en bieden zo nader inzicht in de veelheid van functies en aspecten van de Leidse elites in de late middeleeuwen.

De bijlagen zijn sinds de publicatie van het boek in 1995 niet meer gewijzigd of geactualiseerd. Talrijke aanvullingen zijn dus nog mogelijk, temeer omdat enkele bijlagen gebaseerd zijn op gegevens die slechts de belangrijkste Leidse families, en dus niet de gehele stedelijke elite, omvatten. Daarnaast is er sinds 1995 op vele terreinen nieuw onderzoek gedaan dat in deze bijlagen niet verdisconteerd kon worden.

Hanno Brand
Groningen, november 2004